Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Журналистика и СМИ Запитання до заліку
просмотров - 423

Кредитно-модульна система оцінювання

Заняття 3.

Заняття 2.

Заняття 1.

1. Гумор і сатира як методи відображення життя.

2.Дотримання об'єктивності і правдивості при сатиричному відображенні.

3. Завдання сатиричного відтворення.

4. Жанрові форми сатиричного відображення.

1. Фейлетон: поняття, мета. функції.

2. Різновиди фейлетонів.

3. Методика роботи над фейлетоном.

4. Жанрові особливості і функції памфлета.

5. Малі сатиричні форми.

1.Жанрові і тематичні особливості сучасної сатири, причини, що зумовлюють їх.

2.Сатиричні рубрики, сторінки, передачі.

3.Вплив сатири на інші методи відтворення, “сатиризація” жанрів сучасних ЗМІ.

Література

1. Архарів А. Бурулька // Високий Замок. – 2000. – 22 січня.

2. Виленскнй М.Э. Как написать фельетон. - М., 1982. - 208 с.

3. Борев Ю.Б. Комическое // Его же. Эстетика. - М., 1988. - С. 78-91.

4. Канда Л.Г. Стиль фельетона. - М., 1983. - 61 с.

5. Кривошия Г. П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці. – Київ: КиМУ, 2003. – 302 с.

6. Кройчик Л.Е. Современный газетный фельетон. – Воронеж, 1975.

7. Кузнецова О. Засоби і форми сатири та гумору в українській пресі. – Львів, 2003;

8. Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.

9. Михайлин И.Л. Основи журналистики: Учебник. – Харьков: ХИФО, 2004. – 350 с.

10. Пукіш І, Балюк А., Балюк Н.. Вергелœес Т. Останній герой. Буцімто гра на буцімто безлюдному острові // Високий Замок. – 2001. - 28 грудня.

11. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки теории и практики: учебное пособие / О.Р.Самарцев; под общ. ред. Я.Н.Засурского. – М.: Академический Проект, 2007. – 528 с.

12. Щербина А.О. Жанри сатири і гумору. – К., 1977. – с.70-95.

Запитання для самоконтролю

1. Суть і завдання сатири в ЗМІ.

2. У чому специфіка сатиричного відтворення?

3. Гумористична журналістика,

4. Відмінність між гумором і сатирою.

5. Жанрові форми сатиричного відтворення.

6. Жанрові особливості і функції фейлетону.

7. Жанрові особливості і функції памфлета.

8. Малі сатиричні форми.

50 балів – упродовж семестру

50 балів -на іспит – 25- навчальна газета “Можу”, 25 – екзаменаційні запитання

1. присутність – 3 (лекції)+ 8 (активність на практичних + папка-досье з вирізками (зарисовка, портретний, подорожний, проблемнй нариси, псевдо нарис, сатирична замітка, фейлетон) = 11 балів

2. власні матеріали (образи (2 б.), зарисовка – портретна (5 б.) і на вільну тему (5 б.), нарис (5 б.), сатирична замітка (5 б.), фейлетон (5 б.)) – 27 балів

3. першоджерела (6 обов”язкових по 2 бали)=12 балів

4. Навчальна газета (різножанрова і різнотематична!) “Молодий журналіст” (“МОЖУ”) - 25балів. Кожнаакадемічна група готуєоднунавчальну газету

5. Бонус (Автомат):

min. 2 оприлюднених матеріали - 10 балів (1 надрукований матеріал художньо-публіцистичних жанрів – 5 балів);

1. Види мислення і публіцистика. Завдання і функції публіцистики. Гуманізм, демократизм, загальнолюдські цінності, реалістичність як основні принципи публіцистики.

2. Публіцистика і формування громадської думки. Публіцистика і її місце в національному інформаційному просторі сучасної України.

3. Публіцистика і література: спільне й відмінне. Жанрове взаємозбагачення. Зміст і форма, елœементи структури публіцистичного твору.

4. Жанрова структура сучасної публіцистики. Історичні витоки розвитку публіцистики. Визначні українські публіцисти XIX - XX століть і українська національна ідея. Сучасні українські публіцисти.

5. Методологія публіцистичного аналізу. Особливості композиції, стилю, мови. Специфіка аналізу і синтезу в публіцистиці.

6. Аналіз і синтез в публіцистиці. Аналітична стаття як один з найважливіших жанрів публіцистики в сучасних ЗМІ.

7. Життя суспільства і творча думка публіциста. Пізнавальна цінність публіцистичного твору. Авторське “Я” і позиція публіциста.

8. Теми, проблеми, форми публіцистичних передач в сучасних елœектронних ЗМІ України.

9. Публіцистика Івана Багряного.

10. Публіцистика Євгена Сверстюка і Євгена Гуцала.

11. Публіцистика Леоніда Сотника і Леоніда Капелюшного.

12. Публіцисти діаспори: Юрій Шевельов, Василь Гришко, Мар’ян Дальний.

13. Публіцистика Миколи Хвильового.

14. Публіцистика Івана Дзюби і Бориса Антоненка-Давидовича.

15. Суть і компоненти нарисового відтворення дійсності.

16. Функції нарисового відтворення дійсності.

17. Факт і образ у нарисовому відтворенні дійсності.

18. Образна структура нарису.

19. Історія розвитку і застосування нарисового відтворення дійсності.

20. Сприймання аудиторією нарисового відтворення дійсності.

21. Критерії визначення нарису.

22. Способи досягнення ефекту комічного у журналістиці.

23. Сміх як засіб впливу на аудиторію.

24. Сатиричні жанри публіцистики: специфіка відображення дійсності.

25. Особливості роботи сатирика.

26. Історія розвитку фейлетона.

27. Функції сатиричного відображення дійсності.

28. Об’єктивність і правдивість при сатиричному відображенні дійсності. Вимисел і домисел.

29. Способи формування комічного.

30. Малі сатиричні форми.

31. Памфлет, його функції і використання у сучасній журналістиці. Cпільне і відмінне між нарисом і памфлетом.

32. Памфлети і сатира у творчості Марка Твена і Карела Чапека.

33. Памфлети Миколи Хвильового.

34. Фейлетон як жанрова форма сатиричного відображення дійсності.

35. Методика роботи над нарисом.

36. Види нарису. Зарисовка.

37. Види нарису. Подієвий нарис.

38. Види нарису. Подорожній нарис.

39. Види нарису. Портретний нарис.

40. Жанрові особливості сучасної сатири.

41. Тематичні особливості сучасної сатири.

42. Вплив сатири на інші методи відтворення.

43. Перспективи сатиричного методу відтворення у ЗМІ.

44. Осмислення актуальних явищ суспільного життя – важливе завдання публіцистики. Основні напрямки розвитку сучасної вітчизняної публіцистики.

45. Методика роботи над фейлетоном.

Рекомендована навчальна література

1. Аграновський В. Ради единого слова. Серия “Журналист о журналистике”. – М.: “Мысль”, 1978. – 245 с. // http:journalist.tripod.com

2. Беневоленская Т.А. Композиция газетного очерка. - М., 1978. - 88 с.

3. Борев Ю.Б. Комическое // Его же. Эстетика. - М., 1988. - С. 78-91.

4. Виленскнй М.Э. Как написать фельетон. - М., 1982. - 208 с.

5. Війни і мир / За загальною редакцією Л. Івшиної. – Видання перше. - К.: АТЗТ “Українська прес-група”, 2004. – 560 с.

6. День і вічність Джеймса Мейса / За загальною редакцією Л. Івшиної. – Видання перше. К.: ЗАТ “Українська прес-група”, 2005. – 448 с.

7. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. К., 2000. – 178 с.

8. Здоровега В. Й. Пошуки істини, утвердження переконань. Деякі гносœеологічні та психологічні проблеми публіцистики. – Львів, 1975. – 174 с.

9. Здоровега В. Й. Про журналістику і журналістів: Статті, есе, виступи, діалоги. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 141 с.

10. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. - 2-е вид., перероблене і доповнене.– Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

11. Здоровега В. Мистецтво публіциста. – Львів, 1969;

12. Здоровега В. Питання психології публіцистичної творчості. – Львів, 1982

13. Здоровега В.Й. Віталій Коротич. Літературно-критичний нарис. К., 1986.

14. Здоровега В.Й. Іван Франко і українська публіцистика // Пресознавчі студії. Збірник праць кафедри української преси. - Львів, 2006. – Вип. 7. – с.113-133.// http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/publications/zbirnyk07/Zbirnyk07_Zdorovega.htm або http://www.dt.ua/3000/3760/53591/ (Дзеркало тижня. – 2006. - №22. – 10-16 червня)

15. Здоровега В.Й. У майстерні публіциста. - Л., 1969.

16. Канда Л.Г. Стиль фельетона. - М., 1983. - 61 с.

17. Каппон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний порадник. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2005. – 158 с.

18. Колосов Г.В. Позтика очерка. - М., 1977. - 77 с.

19. Кривошия Г. П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці. – Київ: КиМУ, 2003. – 302 с.

20. Кройчик Л.Е. Современный газетный фельетон. – Воронеж, 1975.

21. Кузнецова О. Засоби і форми сатири та гумору в українській пресі. – Львів, 2003;

22. Кузнецова О.Д. Аргументація в публіцистиці. - Львів,1992. - 130с.

23. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста: Ученик для студентов вузов. - 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 240 с.

24. Лось Й.Публіцист: мотивація творчості // Вісник Львівського університету. – Серія журналістики. – 2006. – Вип.28. – с.85-110.

25. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу: Навч. посібник для вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. У 2 х ч: Ч.1. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 376 с.

26. Лубкович І. М. Уроки у школі Здоровеги // Збірник наукових праць кафедри української преси. – Вип. 3. – Львів, 2000. – с.

27. Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. - М., 1980.- 64 с.

28. Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.

29. Михайлин И.Л. Основи журналистики: Учебник. – Харьков: ХИФО, 2004. – 350 с.

30. Нерви ланцюга. 25 есеїв про свободу. – Л.: “Лексикон”, 2003. – 191 с.

31. Основы творческой деятельности. – Редактор-составитель проф. С. Г. Корконосœенко. – СПб., 2000. – 325 с.

32. Парандовський Ян. Алхімія слова. – К.: Дніпро. – 1991. – 373 с.

33. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки теории и практики: учебное пособие / О.Р.Самарцев; под общ. ред. Я.Н.Засурского. – М.: Академический Проект, 2007. – 528 с.

34. Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – Москва: Изд-во “Аспект Пресс”, 2003. – 354 с.

35. Содомора А. Лініями долі. – Л.:“Літопис”, 2003. – 365 с.

36. Стюфляєва М.И. Образные ресурси публіцистики. – М., 1982.

37. Теорія і практика радянської журналістики. – Львів, 1989;

38. Тертичний А.А. Расследовательская журналистика. - М., 2002

39. Титаренко М.Світоглядна публіцистика: спроба полемічного дискурсу// Вісник Львівського університету. – Серія журналістики. – 2006. – Вип.28. – с.118-134.

40. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Вибрані твори у трьох томах. – Дрогобич: “Коло”, 2004. - с.116-190.

41.Шаповал Ю. Г. Феномен журналістики: проблеми теорії: Монографія. – Рівне: РВП “РОСА”, 2005. – 248 с.

42. Шкляр В. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору: Конспект лекцій для студентів Інституту журналістики. - К.: Інститут журналістики КНУ, 1995.

43. Щербина А.О. Жанри сатири і гумору. – К., 1977. – с.70-95.

Рекомендована для самостійного опрацювання література

1. Антоненко-Давидович Б. Про що і як. Статті, нариси, фейлетони. – К.: Рад. письменник, 1962.

2. Антоненко-Давидович Б. В літературі й коло літератури. Збірка статей і нарисів. – К.: Молодь, 1964.

3. Антоненко-Давидович Б. Здалека й зблизька. Літературні силуети й критичні нариси. – К.: Рад. письменник, 1969.

4. Антоненко-Давидович Б. Твори у двох томах. – Том II. Оповідання. Публіцистика. Спогади. Листування. – К.: Наукова думка, 1999.

5. Багряний І. Публіцистика. – К.: Смолоскип, 2006. – 856 с.

6. Гришко В. Карби часу. Публіцистика. У двох томах. Т. 1. – К.: Смолоскип, 2006. – 866 с.; Т.2. – К.: Смолоскип, 2009. ––526 с.

7. Гуцало Є. Ментальність орди. – К.: Просвіта͵ 1996. – 176.

8. Дальний М. Вибране. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2007. – 563 с.

9. Дзюба І. З криниці літ. Вибране. У трьох томах. – Том 1. – Вид-во «НАУКМА», 2006. – 976 с.

10. Кушнір Б. Як нам бути з Росією? – Львів: «За вільну Україну», 1996. – 200.

11. Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. – Вид-во «КМ Академія», 2004. – 163 с

12. Пахльовська О. Ave, Europa!- К.: Вид-во «Пульсари», 2008. – 656 с.

13. Погрібний А. Раз ми є, то де? – К.: Укр. письменник, 2003. – 293 с.

14. Сверстюк Є. Блудні сині України. – К.: Знання, 1993.

15. Сверстюк Є. Не мир, а меч. Книга есе. – Луцьк: Вид-во «Терен», 2009.

16. Сотник Л. Прощання з двадцятим століттям. – Львів: Універсум, 2003. – 128 с.

17. Сотник Л. Вдивляючись у риси сьогодення. – Львів: «Літературний Львів», 1995. – 192 с.

18. Твен Марк. Оповідання та памфлети. – К.: Дніпро. (Видавнича серія “Вершини світового письменства”). – 1972.

19. Федорук О. Московитія проти України – К.: Вид-во ім. О/ Теліги, 2006. - 152 с.

20. Чапек Карел. Твори: В 2-х т. Т. 1. Фабрика Абсолюту; Кракатит; Війна з саламандрами: Романи. - К.: Дніпро, 1987. – 640 с.

21. Чапек Карел. Оповідання з обох кишень. – К.: Дніпро (Видавнича серія “Зарубіжна сатира і гумор). – 1970.

22. Шевельов Ю. З історії незакінченої війни. Есеї і розвідки. – К.: Вид.-во «Києво-Могилянська академія», 2009. – 468 с.

23. Шугай О. «Усе живе – тепле…» (Нове про Григора Тютюнника). – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2006. – 226 с.