Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Военное дело Спецификация
просмотров - 378

ВМС

 1. Які із перелічених речовин можуть бути мономерами в реакції полімеризації:

а) С2Н6; б) С6Н5ОН; в) г) С2Н4

2. До якої із видів класифікації відносяться стереорегулярні і нестереорегулярні ВМС:

а) за розміщенням в просторі; б) за способом одержання;

в) за хімічним складом; г) за будовою макромолекул.

 1. До специфічних властивостей ВМС відносять:

а) в’язкість, адсорбція, гнучкість; б) еластичність, гнучкість, набухання;

в) розсіювання світла, когезія; г) стійкість, тиск, температура.

 1. Десольватація макромолекул ВМС відбувається завдяки явищу:

а) драглювання; б) коацервації; в) висолювання; г) денатурації.

 1. ВМС можна отримати методами:

а) полімеризації і поліконденсації; б) окиснення і відновлення;

в) обміну і сполучення; г) сполучення і гідролізу.

 1. Елементарною ланкою в макромолекулах крохмалю є залишки молекул:

а) β-глюкози; б) γ-глюкози; в) β- фруктози; г) α-глюкози.

 1. По відношенню до розчинника полімери поділяють на:

а) спирторозчинні і спиртонерозчинні; б) водорозчинні і водонерозчинні;

в) колоїдні і істинні; г) бензорозчинні ібензонерозчинні.

 1. Обмеження набухання завершується:

а) утворенням суспензій; б) утворенням аерозолів;

в) утворенням ВМС г) утворенням студня.

 1. Які із перелічених речовин можуть бути мономерами в реакції поліконденсації:

а) С2Н2; б) СН3СООН; в) г) С4Н6

 1. Які з наведених ВМС є природними?

а) білки, нуклеїнові кислоти; б) каучук, віскоза;

в) капрон, поліетилен; г) лавсан, полісахариди.

 1. Під ізоелœектричною точкою білків розуміють:

а) мінімальне значення рН розчину білка, при якому макромолекули не руйнуються;

б) значення рН розчину білка, при якому білок стає елœектронейтральним;

в) положення молекули, коли функціональні групи здатні дисоціювати;

г) максимальне значення рН, при якому білок найбільш стійкий.

 1. Тиск, набухання можна визначити за рівнянням:

а) ; б) ;

в) ; г)

 1. Елементарною ланкою в макромолекулах природних білків є залишки молекул:

а) β – амінокислот; б) α - амінокислот; в) γ - амінокислот; г) ω – амінокислот.

 1. Штучними ВМС називають полімери отримані:

а) обробкою природних полімерів; б) обробкою штучних полімерів;

в) при взаємодії природних і штучних: г) при взаємодії мономерів.

 1. Необмежене набухання завершується:

а) утворенням розчину ВМС; б) утворенням драглів;

в) утворенням аерозолів; г) утворенням емульсії.

 1. Здатність розчинів ВМС втрачати текучість називається:

а) дисоціацією; б) висолюванням; в) набуханням; г) драглюванням.

 1. До стереорегулярних відносяться полімери:

а) синтетичний каучук; б) природний каучук; в) білок; г) крохмаль.

 1. Біосинтез білків можна віднести до методу:

а) полімеризаційного; б) поліконденсаційного;

в) полігомологічного; г) полігетероланцюгового .

 1. Розчини ВМС проявляють властивості:

а) колоїдних розчинів; б) істинних розчинів;

в) істинних і колоїдних розчинів; г) напівколоїдних.

 1. З підвищенням тиску ступінь набухання:

а) зростає; б) зменшується; в) не впливає; г) досягає певного значення.

21. Які з наведених пар ВМС є синтетичні?

а) капрон, полісахариди; б) каучук, ацетат целюлози;

в) полісахариди, білки; г) поліетилен, поліпропілен.

 1. Гомоланцюгові і гетеро ланцюгові ВМС класифікують за:

а) за будовою ланцюга; б) за будовою макромолекул;

в) за природою; г) за хімічним складом.

 1. Зміна рН від ізоелœектричної точки в кислу чи лужну сторону приводить до:

а) зменшення ступеня набухання; б) зростання ступеня набухання;

в) не змінює ступінь набухання; г) не має значення.

 1. Процес, який супроводжується виділенням із драглів розчинника в окрему рідку фазу називається:

а) драглюванням; б) метаболізмом; в) синœерезис; г) тиксотропія.

25 За будовою макромолекули крохмаль відноситься до:

а) лінійних; б) сітчастих; в) розгалужених; г) регулярних.

 1. Процес набухання супроводжується збільшенням:

а) об’єму і маси полімера; б) тиску полімера; в) маси полімера; в) об’єму полімера.

 1. Від кількісного співвідношення яких функціональних груп залежить заряд білка?

а) –NO2, –COOH; б) –NO2; -SH; в) –COOH, –NH2; г) –COOH, –OH.

 1. Процес змішування водних оболонок ВМС без об’єднання самих частинок називається;

а) драглюванням; б) денатурацією; в) іонізацією; г) коацервацією.

 1. Як медичний матеріал, за їх властивостями ВМС можна класифікувати на:

а) біосумісні і біорозсмоктуючі; б) блокполімери і співполімери;

в) стереорегулярні і не стереорегулярні; г) гомо ланцюгові і гетероланцюгові;

 1. Кількісною мірою набухання є ступінь набухання, який можна визначити за формулою:

а) б) в) г)

 1. Висока в’язкість розчинів ВМС залежить від:

а) стабілізації частинок в дисперсному середовищі;

б) швидкості перебігу реакції;

в) міжмолекулярних сил, які діють на молекули;

г) взаємодії молекул ВМС з молекулами розчинника.

 1. Явище оборотного переходу гелів при механічній дії в розчин і повернення у драглі в стані спокою називається:

а) висолюванням; б) тіксотропностю; в) синœерезис; г) набухання.

 1. Утворення істинного розчину полімеру відбувається при умові:

а) Е сольватації< Е зв’язків;

б) Е зв’язків = Е сольватації;

в) Е сольватації › Е зв’язків;

г) Е зв’язків › Е сольватації.

 1. Необмежене набухання відбувається при умові:

а) Е сольватації< Е зв’язків;

б) Е зв’язків = Е сольватації;

в) Е сольватації › Е зв’язків;

г) Е зв’язків › Е сольватації.

 1. Які із наведених полімерних матеріалів можна класифікувати як водорозчинні:

а) поліетилен; б) полівінілпіролідон; в) каучук; г) целюлоза.

36. Які із наведених полімерних матеріалів можна класифікувати як водонерозчинні:

а) полівініловий спирт; б) полівінілпіролідон; в) каучук; г) целюлоза.

 1. Який із наведених полімерів є природним за походженням:

а) ацетат целюлози; б) поліакриламід; в) целюлоза; г) поліетилен.

 1. В’язкість розчинів ВМС при збільшенні концентрації:

а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюється; г) не залежить від концентрації.

 1. Найменше значення ступеня набрякання білків спостерігається:

а) рН › ІЕТ; б) рН < ІЕТ; в) рН = рН і ІЕТ; г) рН = 7.

ІІ рівень

1. Ізоелœектрична точка міозину м’язів дорівнює 5. При яких значеннях рН: 2; 4;5; або 7,0 – елœектрофоретична рухливість буде найбільшою:

а) рН=2; б) рН=4; в) рН=5; г) рН=7,0.

 1. При яких значеннях рН можна розділити методом елœектрофорезу два ферменти А та В з ізоелœектричними точками 5 та 8? Які знаки заряду ферментів А та В при рН: 4; 5; 6; 7; 8; 9?

а) фермент А: рН=4-негативний заряд;

рН=6; 7; 8; 9 – позитивний заряд;

фермент В: рН=9- позитивний заряд;

рН=4; 5; 6; 7 – негативний заряд;

б) фермент А: рН=4- позитивний заряд;

рН=6; 7; 8; 9 – негативний заряд;

фермент В: рН=9- негативний заряд;

рН=4; 5; 6; 7 – позитивний заряд;

в) фермент А: рН=5 - позитивний заряд;

рН=6; 7; 8; 9 – негативний заряд;

фермент В: рН=8- негативний заряд;

рН=4; 5; 6; 7 – позитивний заряд;

г) фермент А: рН=4; 5; 6- позитивний заряд;

рН=7; 8; 9 – негативний заряд;

фермент В: рН=4; 5; 6; - негативний заряд;

рН=7; 8; 9 – позитивний заряд;

3. Ізоелœектрична точка казеїну дорівнює 4,50. Який знак мають макройони казеїну при рН: 3,0 та 6.0?

а) рН=3,0 – макройони мають позитивний знак;

рН=6,0 – макройони мають негативний знак;

б) рН=3,0 – негативний знак

рН=6,0 – позитивний знак

в) рН=3,0 - негативний знак

рН=6,0 - негативний знак

г) рН=3,0 - позитивний знак

рН =6,0 - позитивний знак.

 1. Білок масою 10 г занурили у воду і через певний час після набухання витягнули і зважили. Маса білка після набухання була 16 ᴦ. Визначити ступінь набухання білка.

а) α = 40 %; б) α = 50 %; в) α = 55 %; г) α = 60 %.

5. Ізоелœектрична точка міозину м’язів дорівнює 5. При яких значеннях рН: 3; 4; 5; або 6,0 – елœектрофоретична рухливість буде найбільшою:

а) рН=4; б) рН=5; в) рН=6; г) рН=3.

 1. До якого елœектроду буде рухатись білок при рН = 7,40, якщо його ізоелœектрична точка дорівнює 6,0?

а) негативного; б) позитивною; в) елœектронейтральною; г) до нуля.

 1. При яких значеннях рН можна розділити методом елœектрофорезу два ферменти С та Д з ізоелœектричними точками 4 і 9? Які знаки заряду ферментів С та Д при рН 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

а) фермент С: рН=3- позитивний заряд;

рН=5; 6; 7; 8; 9 – негативний заряд;

фермент Д: рН=9- негативний заряд;

рН= 3; 4; 5; 6; 7; 8; – позитивний заряд;

б) фермент С: рН=3- негативний заряд;

рН=5; 6; 7; 8; 9 – позитивний заряд;

фермент Д: рН=9- позитивний заряд;

рН=3; 4; 5; 6; 7; 8 – негативний заряд;

в) фермент С: рН=3; 4; 5 - позитивний заряд;

рН=6; 7; 8; 9 – негативний заряд;

фермент Д: рН= 6; 7; 8; 9 – негативний заряд;

рН=3; 4; 5 - позитивний заряд;

г) фермент С: рН=3; 4; 5; 6; 7; 8; 9- позитивний заряд;

фермент Д: рН=3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 – негативний заряд.

8. Ізоелœектрична точка казеїну дорівнює 4,6. Який знак мають макройони казеїну при рН 2,0 та рН=6,5?

а) рН=2,0 – негативний знак;

рН=6,5 –позитивний знак;

б) рН=2,0 – негативний знак

рН=6,5 – негативний знак

в) рН=2,0 - позитивний знак

рН=6,5 - негативний знак

г) рН=2,0 - позитивний знак

рН =6,5 - позитивний знак.


Читайте также


 • - Спецификация арматуры монолитного балочного перекрытия

  Марка изделия Марка поз. Наименование Кол. Масса поз., кг Масса изделия, кг К1 (шт.4) Æ25А400, L=7280 56,01 76,65 (306,6) Æ10А400, L=7280 8,98 Æ8А400, L=440 10,78 Æ5В500, L=190 0,88 С1 (шт.2)       45,01 (90,02) С2 (шт.4) ... [читать подробенее]


 • - Изделия для армирования железобетонных конструкций. Конструктивные требования. Спецификация. Стыкование изделий. Примеры армирования

  Армирование железобетонных конструкций выполняется в соответствии с конструктивными требованиями, изложенными в нормах по проектированию железобетонных конструкций [1, 2, 3, 4, 5 ,6, 13]. Классификация и сортамент, а также технические требования к арматуре железобетонных... [читать подробенее]


 • - Табличное выражение, спецификация запроса и выражение запросов

  Табличным выражением (table_expression) называется конструкция table_expression ::= FROM table_reference_commalist [ WHERE conditional_expression ] [ GROUP BY column_name_commalist ] [ HAVING conditional_expression ] Спецификацией запроса (query_specification) называется конструкция query_specification SELECT [ ALL | DISTINCT ] select_item_commalist table_expression Наконец,... [читать подробенее]


 • - Спецификация поведения

  Моделирование отношений обобщения Моделирование отношений агрегации и композиции Поиск агрегаций ведется параллельно с поиском ассоциаций. При объяснении отношения агрегации используют фразы “включает” (“has”) и “является частью” (“is part of”). Например,... [читать подробенее]


 • - Спецификация модели.

  ТЕМА 3. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ.Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса о спецификации модели. Она включает в себя два круга вопросов: отбор фак­торов и выбор вида уравнения регрессии. Факторы, включаемые во множественную... [читать подробенее]


 • - Спецификация

  Приобретение права собственности на плоды Плоды, с момента отделения от плодоприносящей вещи (separatio), т.е. с того момента, с которого плоды становятся отдельной вещью, принадлежали только собственнику последней. Однако допус­кались исключения в пользу носителей... [читать подробенее]


 • - Спецификация моторного масла

  СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Для двигателей Роге! Мопйео следует использовать всесезонные масла.Эти масла создаются на базе жидкого специального масла {например, 15М/), поэ- тому их не нужно менять в зависимости от времени года (лето/зима). С помощью компонентов,... [читать подробенее]


 • - Спецификация качества программного средства.

  Понятие качества программного средства. Каждое ПС должно выполнять определенные функции, т.е. делать то, что задумано. Хорошее ПС должно обладать еще целым рядом свойств, позволяющим успешно его использовать в течении длительного периода, т.е. обладать определенным... [читать подробенее]


 • - Спецификация.

  Унифицированный язык моделирования Unified Modeling Language (UML). Виды диаграмм Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Language (UML) Язык UML — это графический язык моделирования общего назначения, предназначенный для спецификации, визуализации,... [читать подробенее]


 • - Спецификация качества программного средства.

  Разработка спецификации качества сводится, по существу, к построению своеобразной модели качества требуемого ПС. В этой модели должен быть перечень всех тех достаточно элементарных свойств, которые необходимо обеспечить в требуемом ПС и которые в совокупности образуют... [читать подробенее]