Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Строительство Улаштування і планування неторговельних приміщень
просмотров - 142

Склад і розміри неторговельних приміщень визначаються типом підприємств, особливостями фізико-хімічних властивостей товарів, характером торговельно-технологічного процесу магазину і передбачаються відомчими будівельними нор­мами «Підприємства торгівлі. Норми проектування».

Зона приймання товарів

Зону приймання товаріврозміщують з боку вантажного двору магазину. Зага­льними вимогами до її влаштування є:

Øнаявність спеціальних місць для розвантаження товарів (платформ, рамп).

Øвиділення місць для розміщення товарів для якісного і кількісного приймання;

Øнаявність приміщення для приймання товарів у неробочий час;

Øзабезпечення взаємозв'язку зони приймання товарів з приміщеннями для збе­рігання і підготовки товарів до продажу та безпосœередньо з торговельним залом.

Розвантажувальні платформи повинні мати висоту 1,1—1,2 м, тобто відпові­дати рівню кузова автомобілів. Кількість розвантажувальних місць і площа плат­форм залежить від площі торговельного залу. Так, для продовольчих магазинів площею менше ніж 650 м2 влаштовується 1 розвантажувальне місце площею 24 м2 (на селі — 18 м2), в універсамах площею 650—1000 м2 і універмагах площею 1650 м2 — 2 розвантажувальних місця площею 48 м2.

Розвантажувальні платформи можуть бути прямокутної або пилкоподібної фор­ми. Ширина платформи прямокутної форми має бути 4—4,5 м (для села — 3 м), а пилкоподібної — 2,5—3,5 м у самому вузькому місці. Для захисту розвантажуваль­них платформ від атмосферних опадів над ними влаштовують дашки, які повинні цілком перекривати платформу і на 1 м кузов автомобіля.

Площа приміщень для прийманнябереться в розрахунку на 1 розвантажува­льне місце: у магазинах площею до 150 м — 12 м2, у магазинах площею понад 150 м2—18 м2.

Зона зберігання і підготовки товарів до продажу

Приміщення (зони) для зберігання товаріврозміщуються між зоною при­ймання і торговельним залом з урахуванням спеціалізації у зберіганні окремих груп товарів, розмірів товарних запасів і режимів зберігання. Ці приміщення доцільно розміщувати на одному рівні, безпосœередньо за торговельною секцією чи відділом, що створює зручності для подавання товарів у торговельний зал.

Площа комор і приміщень для підготовки товарів до продажурозраховується по товарних групах на кожні 10 м2 площі торговельного залу, відведеної для їх реа­лізації: м'ясо — 0,9 м2, риба -2,4 м2, гастрономія — 2,8 м2, хліб — 4,7 м2, бакалія — 6,1 м2, готовий одяг — 4,8 м2, тканини, взуття — 3,7 м2, меблі — 7,8 м2 тощо.

У загальній коморі допускається зберігання різних груп продовольчих товарів за винятком хліба та овочів і фруктів або різних груп непродовольчих товарів за виня­тком целулоїдних товарів, парфумерних аерозолів та горючих рідин.

У магазинах, розміщених у сільській місцевості, з площею торговельного залу до100 м2 допускається зберігання в загальній коморі продуктів незалежно від їх епідеміологічних характеристик.

Охолоджувальні камери для зберігання швидкопсувних товарів улаштовуються в єдиному блоці. Ці камери відокремлюються від інших приміщень капітальними стінами з тепло- і гідроізоляційним покриттям.

Підготовка товарів до продажу має здійснюватися, як правило, на площі відпо­відних комор. Однак у продовольчих магазинах виділяють приміщення для розпа­кування, сортування, фасування, нарізання, очищення товарів, оснащуючи їх відпо­відним обладнанням. Ця група приміщень повинна мати хороший зв'язок як із зоною приймання і зберігання товарів, так і з торговельним залом.

Допоміжні приміщення

Підсобні приміщення,за винятком приміщень для роботи з тарою, розміщу­ються в боковій, найвіддаленіші від торговельного залу частині будівлі магазину, оскільки в торговельно-технологічному процесі вони прямої участі не беруть. Склад і розміри цих приміщень визначаються відомчими будівельними нормами.

Комори для тари влаштовують поблизу розвантажувальної платформи, що до­зволяє завантажувати вивільнену тару з мінімальними затратами праці. Якщо в ма­газині організовується приймання від населœення скляної тари, то комора повинна мати окремий вхід для здавачів посуду.

Адміністративно-побутові приміщеннямагазину мають бути ізольовані від при­міщень для зберігання товарів і торговельного залу і мати окремий вхід. Якщо магазин розташований в окремо побудованій будівлі, то для зменшення площі забудови доці­льно адміністративно-побутові приміщення розміщувати на верхніх поверхах.

Розміщення технічних приміщеньвизначається їх функціональним призначен­ням і необхідністю додержання вимог пожежного нагляду і техніки безпеки.