Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Психология ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АУДІЮВАННІ ТА ГОВОРІННІ
просмотров - 156

ЛЕКЦІЯ 5

1. Методика навчання аудіювання в початкових класах: мета͵ зміст, технологія навчання

2. Навчання молодших школярів говоріння: цілі, зміст, шляхи навчання діалогічного та монологічного мовлення

1. Навчання молодших школярів аудіювання: цілі, зміст, технологія навчання

А складає основу спілкування, з нього починається оволодіння усною комунікацією, оскільки А – це розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. З точки зору психофізіології воно трактується як перцептивна розумова мнемічна діяльність.

ЦІЛІ навчання А – формування аудитивної компетенції на елœементарному рівні:

1) розуміння мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;

2) розуміння інструкцій, простих вказівок;

3) розуміння основного змісту прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі, з опорою на зорову наочність.

Виділяють два види А:

· А з повним розумінням

· А основного змісту прослуханого тексту.

Для початкового етапу навчання приоритетним є А з основним розумінням.

ЗМІСТ навчання А складається з лінгвістичного, психологічного та методичного компонентів.

Лінгвістичний компонент А включає:

1) мовний матеріал (одиниці мови – фонеми, морфеми, слова, фразеологічні сполучення, мікро- та макротексти, організовані за формально-семантичною ознакою; увага зосœереджена на відпрацюванні одиниць мови: учні навчаються розрізняти звуки ізольовано та у словосполученнях, розрізняти кількісні та якісні характеристики звуків, ритм, наголос та інтонацію, а також їхні комунікативні функції);

2) мовленнєвий матеріал (одиниці мовлення – ситуативно обумовлені висловлювання різного обсягу (від мовленнєвого зразка до текстів різного характеру), в яких елœементи мови організовані за семантико-комунікативною ознакою).

Розвиток вміння розуміти на слух починається не з одиниць мови, а з мовленнєвих одиниць, з сприймання учнями висловлювань учителя в умовах класу, а саме: привітання Good morning, Good afternoon; знайомства I am yor teacher of English. Му пате іs ... .

Перевірка розуміння здійснюється шляхом запитання учнів: And what is your name?. Відповідь учня, який називає лише своє ім'я, доводить, що він розуміє питання. Питання задається багатьом учням, в наслідок чого формується розуміння ланцюжка звуків цього змісту, сформульованого АМ, т.б. мовленнєвої одиниці, яка виконує певну комунікативну функцію. Таким чином, забезпечується багаторазове сприймання та мимовільне запам'ятовування цієї одиниці мовлення, оскільки увага учнів зосœереджена на комунікативному завданні – знайомстві учителя з класом.