Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право Методичне забезпечення
просмотров - 532

Тексти лекцій (в елœектронному варіанті).

14. Рекомендована література

Базова:

(нормативно-правові акти)

1.Загальна декларація прав людини, 10 грудня 1948 р.

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 16 грудня 1966 р.

3. Конвенція про права дитини, 20 листопада 1989 р.

4. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 21 грудня 1965 р.

5. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 18 грудня 1979 р.

6. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

7. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.

8. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.

9. Конституція Автономної Республіки Крим, 21 жовтня 1998 р.

10. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим», 10 лютого 1998 р.

11. Постанова ВРУ «Про структуру апарату Верховної Ради України» від 20.04.2000 р.

12. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р.

13. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992 р.

14. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 р..

15. Закон України "Про оборону України" від 06.12.1991 р.

16. Закон України "Про охорону культурної спадщини" 08.06.2000 р.

17. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р.

18. Закон України "Про телœебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 р.

19. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров'я» від 19.11.1992 р.

20. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р.

21. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 р.

22. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 р.

23. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р.

24. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р.

25. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р.

26. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р.

27. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 р.

28. Закон України «Про всœеукраїнський референдум» від 06.11.2012 р.

29. Закон України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р.

30. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р.

31. Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 р.

32. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 р.

33. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 р.

34. Закон України «Про зайнятість населœення» від 05.07.2012 р.

35. Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р.

36. Закон України «Про звернення громадян», 2 жовтня 1996 р.

37. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р.

38. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 р.

39. Закон України «Про Конституційний Суд України», 16 жовтня 1996 р.

40. Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р.

41. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.

42. Закон України «Про місцеве самоврядування», 21 травня 1997 р.

43. Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 9 квітня 1999р.

44. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р..

45. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р..

46. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.

47. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р.

48. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р.

49. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р.

50. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р.

51. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011.

52. Закон України «Про прокуратуру України» від 05.11.1991 р.

53. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р.

54. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р.

55. Закон України «Про символіку Червоного Хреста͵ Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» від 08.07.1999 р.

56. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р.

57. Закон України «Про столицю України – місто Київ», 15 січня 1999р.

58. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

59. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р.

60. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04. 2014 р // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 26. - ст.892.

(Література)

1. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

2. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін юре», 2004. – 672 с.

3. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.

4. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.

5. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За заᴦ. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «ВІИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2008. – 800 с.

6. Конституційне право України/ За ред. В.Ф. Погорілко.—Київ: Наукова думка, 1999.

7. Конституція України : наук.-практ. коментар / В. Б. Авер'янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін [та ін.]. - X.: Право, К.: Ін Юре, 2003.

8. Костюченко О.А. Основи конституційного права України: Конспект лекцій.—К.: МАУП, 1999.

9. Курс конституционного права Украины / под ред. М. А. Баймуратова, А.В.Батанова. - X.: Одиссей, 2008. - Т. 1. Общая часть : Основы теории конституцонного права.

10. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид 2-ге, доп. та переробл. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.

11. Основи конституційного права України/ За ред. В.В. Копєйчикова.—К.: Юрінком Інтер, 1998.

12. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. По­горілко, В. Л. Федоренко ; за заᴦ. ред. проф. В. Л. Федоренка. — К.: КНТ, Ліра-К, 2011.

13. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВІИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

14. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

15. Права громадян України. — Київ: «Сірін», 1997.— 180 с.

16. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи/ Упоряд. Ю.К. Качуренко.—2-е вид.—Київ: Юрінформ, 1992. - 200 с.

17. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

18. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

19. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник.—К.: АртЕк, Вища школа, 1997.

20. Шляхтун П. П. Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун. ‑ К. : Либідь, 2005. ‑ 568 с.

Допоміжна література

1. Агафонов С. Правовий статус Президента України// Право України.- 2000. - №9.

2. Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини // Право України. - 2000. - №9. - С.116-119.

3. Антонович М. Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти // Право України. – 2004. - №6. – С. 9-13.

4. Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду Украї­ни: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право Украї­ни. - 2010. - № 6.

5. Бережний Я. Законодавче закріплення поняття права на свободу совісті на тлі буржуазних революцій // Право України.—2002.—№10.–С.129-132.

6. Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування та державного управління// Право України. - 2002. - №12.

7. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. - 2003. - №4. - С.12-17.

8. Бульба О. До питання поділу влади в Україні: пошук оптимальних варіантів // Право України. - 2003. - №4. - С.8-11.

9. Бульба О. Законодавча влада як один з елœементів принципу розподілу влади // Право України. - 2002. - №6. - С.113-117.

10. Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України. – 2003. - №12. – С. 3-6.

11. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. - 2002. -№5.

12. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до пи­тання про базові цінності конституційного ладу України / Ф. Веніславський // Право України. - 2010. - № 2.

13. Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забез­печення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - № 2.

14. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної держави// Право України. – 2005. - №10. – С. 57-60.

15. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції// Право України. – 2004. - №3. – С. 14-18.

16. Делія Ю. Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування// Право України. – 2003. - №10. – С. 29-32.

17. Добродумов П. Про реформу політичної системи України// Право України. – 2003. - №5. – С. 19-24.

18. Довбуш О. Право на гідну смерть. Евтаназія // Право України. - 2002. -№10. -С.122-125.

19. Журавський В. Правове регулювання статусу та діяльності комітетів та комісій парламенту// Юридичний вісник. - 2001. - №3.

20. Загуменник В., Гуреїв О. Порівняльний аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування // Право України. – 2005. - №10. – С. 7-10.

21. Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб'єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року / редкол.: В. М. Шаповал та ін. — К.: Фенікс, 2010.

22. Калиновський Б. Державні гарантії і правозахисна роль державних органів щодо здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування // Право України.—2002. - №10. - С.29-32.

23. Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина// Право України. – 2003. - №5. – С. 36-41.

24. Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Украї­ні / В. Кампо // Право України. - 2010. - № 6

25. Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції Украї­ни / В. Кампо, В. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України - 2011. -№3.

26. Кампо В. М. Конституційна юстиція: теорія і практика: зб. пр.: 1975 - 2008 / В. М. Кампо ; упоряд.: В. Ю. Барвіцький, М. В. Савчин ; Асо­ціація правників України ; Тов-во конст. права. - К., 2008.

27. Кикоть П. Міністерства - центральний орган виконавчої влади України / Право України. - 2000. - №1.

28. Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні // Право України. - 2001. - №6. - С.99-101.

29. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. - №12. – С. 20-25.

30. Ковальський В. Юридична природа президентської влади в Україні // Юридичний вісник. - 2001. - 8-14 лютого.

31. Колодій А. М. Громадянське суспільство та правова держава: про­блеми і шляхи розбудови / А. М. Колодій // Право України. - 2010. -№7.

32. Конончук С. Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / С. Г. Конончук. — К.: Агентство «Україна», 2010.

33. Контроль за додержанням належної конституційної процедури (за матеріалами, пам'ятками з Рішення Конституційного Суду України від ЗО вересня 2010 року № 20-рп/2010) / С. Вдовіченко, В. Кампо, В. Овча-ренко, Ю. Мірошниченко, В. Речицький. - К., 2011.

34. Кохановська О.В. Інформаційне законодавство України: структура, конституційні основи та дискусійні положення Закону України «Про інформацію»// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №5(43). – С.72-82.

35. Кочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і органів прокуратури // Право України. - 2002. - №9.

36. Кравченко Л., Цимбалюк М. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем// Право України. – 2003. - №10. – С. 17-21.

37. Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні // Право України. – 2005. - №5. – С.125-128

38. Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння. – 2004. - №3. – С. 18-22.

39. Курс конституционного права Украины. Том 2. Конституционный строй Украины : учебник / под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Батанова. – Одесса : Феникс, 2012. – 800 с. – (Серия «Энциклопедия современного конституционализма»).

40. Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Євро­пи: досвід для України / В. Лемак // Право України. - 2010. - № 6.

41. Лотюк О. Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання // Право України. – 2013. – №6. – С.228-234.

42. Лютікова П. До питання про правовий режим передачі інформації// Право України. – 2004. - №1. – С. 129-132.

43. Марущак А.І. Свобода слова та інформація з обмеженим доступом: співвідношення понять // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2005. - №6(44). – С.44-48.

44. Марцеляк О. Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика) // Право України. – 2013. - №5. – С. 38-45.

45. Марцеляк О. Омбудсман з прав дитини: проблема формування і розвитку у світі і в Україні // Право України. – 2003. - №10. – С. 44-48.

46. Марцеляк О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід // Право України. – 2004. - №1. – С. 149-153.

47. Мироненко О. М. Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О. М. Мироненко. — К.: Київська правда, 2011.

48. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. - 2000. - №8.

49. Мілова Т.М. Культурний (духовний) вимір основ конституційного ладу України // Право та управління. – 2011. – № 2. – С.246–254.

50. Молдован В. В. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина [текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 206 с.

51. Наливайко Л. Конституційний контроль та конституційно-правова відповідальність // Нова політика. - 1999. - №5.

52. Ніколаєв Т. Без судової влади держави не буде // Юридичний вісник України.—2002.—2-8 лютого.

53. Німченко В. Референдум як форма народовладдя потребує конституційного врегулювання // Право України. – 2013. - №6. С. 235-241.

54. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти// Право України. – 2005. - №5. – С.108-111.

55. Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України. – 2005. - №10. – С. 100-104.

56. Олійник П. Ідея свободи та недоторканності людини у стародавні часи // Право України. - 2002. - №10. - С.126-128.

57. Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу // Право України. – 2003. - №5. – С. 15-19.

58. Опришко В. Наукове забезпечення законодавчого процесу—вимога часу // Віче.—1995. - №3. - С.3-13.

59. Паханов І. Конституція України і виконавча влад а// Право України. - 2002. - №9.

60. Повалєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - №5.

61. Погорілко В. Функції українського парламенту // Віче. - 2002. - №2.

62. Погорілко В., Федоренко В. Джерела Конституційного права України: поняття, види, система // Право України. - 2002. - №11.

63. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види // Право України. – 2004. - №2. – С. 9-15.

64. Прилуцький С. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади // Право України. – 2003. - №2. – С. 12-17.

65. Пушкіна О. В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення / О. В. Пушкіна. – К.: Логос, 2006. – 416 с.

66. Рогожин А., Цвік М. Правовий статус глави держави // Право України.—2000.—№7.

67. Руда Т. Вирішення майнових питань релігійних організаційна сучасному етапі державотворення: окремі аспекти// Право України. – 2005. - №10. – С.32-35.

68. Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України// Право України. – 2003. - №2. – С. 57-59.

69. Руденко М. Прокуратура України у правозахисній системі держави: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №6. – С. 6-9.

70. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України // Право України. - 2001. -№9. - С.6-8.

71. Селіванов А. О. Конституційне правосуддя і конституційна юрис­дикція в Україні (доктринальне визначення) / А. О. Селіванов // Право України. - 2010. - № 6.

72. Селіванов П., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності // Право України. - 2003. - №4. - С.80-85.

73. Сенюта І. Проблеми становлення двопалатного парламенту в Україні // Право України. - 2002. - №10.

74. Скомороха А. Права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України. - 2002. - №6. - С.3-9.

75. Скрипник В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. - 2002. - №5.

76. Сліденко І. Д. Феноменологія конституційного контролю. Ґенеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, праксіологічних, синœергетичних аспектів : монографія / І. Д. Сліденко. -К.: Істина, 2010.

77. Словська І. Механізм захисту прав людини—основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму // Право України. - 2001. - №9. - С.15-17.

78. Совгиря О. В. Конституционно-правовой статус парламентского большинства (коалиции) и парламентской оппозиции в Украинœе / О. В. Сов­гиря // Государство и право. - 2011. - № 5.

79. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

80. Совгиря О. В. Парламентські дебати в Україні: проблеми правово­го регулювання та перспективи імплементації світового досвіду / О. В. Сов­гиря, І. С. Пономаренко// Бюлетень Міністерства юстиції України. -2009. - № 12.

81. Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект // Право України. – 2003. - №5. – С. 130-134.

82. Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян // Право України. - 2004. - №2. – С. 34-37.

83. Соснін О. Національні інформаційні ресурси у сучасних умовах: проблемні питання вітчизняного законодавства // право України.- 2003. - №10. – С. 124-128.

84. Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України. – 2003. – №12. – С. 11-19.

85. Стасюк Ю. Інститут президентства. Конструктиви і деструктиви // Віче.—2002.—№5.

86. Стецюк П. Вибори у механізмі функціонування конституційної держави // Право України. – 2013. - №5. С. 30-37.

87. Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави / А. Стри­жак // Право України. – 2010. - № 6.

88. та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики // Право України.—2011. — №2. — С.168-180.

89. Тесленко М. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції // Право України. – 2003. - №12. – С. 6-11.

90. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України.—1999.—№12.

91. Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: станов­лення і розвиток / І. Тимченко // Право України. - 2010. - № 6.

92. Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки // Право України. –2012. –№ 1-2. – С. 97-111.

93. Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України/ В. Тихий// Право України. - 2010. -№6.

94. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність// Право України. - 2002. - №12.

95. Фролов Ю. Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні: проблеми класифікації // Право України. – 2003. - №12. – С. 11-115.

96. Чапала Г. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство: проблема співвідношення // Право України. – 2004. - №2. – С. 127-133.

97. Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. - 2002. - №6.

98. Шаповал В. Суб’єкти конституційного права України: постановка проблеми теоретичного визначення // Право України. - 2000. - №18.

99. Шаров В. Конституційний Суд України—„вікно” в Європу // Юридичний вісник України. - 2001. - 19-25 травня.

100. Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України. – 2003. – №5. – С. 24-26.

15. Інформаційні ресурси

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main   Сайт Верховної Ради України (законодавство)
http://pravoua.com.ua/ Сайт журналу «Право України»
http://www.ligazakon.ua/ Головний правовий портал України
http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського


Читайте также


 • - МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ.

  ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ (додається). ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ. №№ Етапи. Основні питання Час (хв.) Оснащення ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП - 1.1 Організаційні заходи - 1.2 Обґрунтування актуальності теми - 1.3 Постановка навчальних... [читать подробенее]


 • - Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики у 10-х класах

  Навчання інформатики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками: «Інформатика. 10 клас» (автори Н.В.Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) видавництва “Школяр” «Інформатика. 10 клас» (автори Т.І.Лисенко, Й.Я.Ривкінд, Л.А.Чернікова,... [читать подробенее]


 • - ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Т Е М А № 4: Організаційна структура і тактика дій підрозділів умовного противника. Й семестр Й РІК НАВЧАННЯ Практичні питання 1. В ролі командира відділення, що діє в пішому порядку, подати команду на розгортання із колони в цеп. 2. В ролі командира... [читать подробенее]


 • - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Варіант 30 Варіант 29 План: 1.Зміни до Конституції України. Перспективи конституційної модернізації і реформування. 2.Припинення громадянства України. Вихід з громадянства України. Втрата громадянства України. ПР: 1. Класифікуйте за відомими Вам гілками влади... [читать подробенее]


 • - Методичне забезпечення

  1. Торгове право: робоча навчальна програма /Розробник:Полтавський О.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Томчишен С.В. доцент кафедри правових основ... [читать подробенее]


 • - Методичне забезпечення

  ТЕСТИ 23 5 Карьера в сфере маркетинга Арифметика маркетинга Приложение ББиблиография и комментарии Именной указатель Предметный указатель [1] Одна из этих книг - «Управление маркетингом: анализ, планирование и контроль» -была выпущена в нашей стране в... [читать подробенее]


 • - Методичне забезпечення

  Й семестр Й семестр Модуль 1. Поточний контроль та самостійна робота Модуль 2 ІНДЗ Модуль 3 Підсумкова атестація Сума ЗМ 1 КР ЗМ 2 КР Залік - 25 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 По завершені... [читать подробенее]


 • - ІНФОРМАЦІЙННО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ Номери та найменування Розділів і тем Всього годин (занять) З них: Заняття під керівництвом викладача   Під керівництвом викладача Самостійні заняття Л СЗ ГЗ ПЗ РГР ... [читать подробенее]


 • - ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Т Е М А № 28: Механізована рота в обороні. Заняття 1:   Підготовка і ведення оборони.   1. Бойовий статут Сухопутних військ. Ч. ІІ (батальйон, рота). – К.: Видавництво «Варта», 1998 р. Ст. 41-83. 2. Тактика загальновійськових підрозділів: Навчальний посібник. К.: АЗСУ,... [читать подробенее]


 • - ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Т Е М А № 1: Збройні Сили України. Й семестр ЗБІРНИК ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Тактика» для студентів, що займаються за програмою підготовки командирів механізованих підрозділів м. Львів - 2010 1-Й РІК НАВЧАННЯ   1. Воєнна доктрина України 2. Закон... [читать подробенее]