Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ 1 страница
просмотров - 618

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Навчально-методичний комплекс розробила:

к.ю.н., доцент Мілова Т.М.

Кіровоград - 2014

УДК 34

ББК 67.0я 73

М - 60

Мілова Т.М. Навчально-методичний комплекс курсу: Конституційне право України. – Кіровоград, 2014. – 67с.

Розробила: к.ю.н., доцент Мілова Т.М.

Рецензенти: кандидат юридичних наук Юрах В.М.

кандидат юридичних наук Супрун В.М.

Затверджено методичною комісією кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Протокол № 1від ______________________2014 р.

© Мілова Т.М., 2014

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання  
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань 0304 Право Нормативна (за вибором)  
Напрям підготовки 6.030402 Правознавство  
Модулів – 3 Спеціальність (професійне спрямування): ______-_________ додаткова спеціальність/ спеціалізація Рік підготовки: 1-й  
Змістових модулів – 2  
Індивідуальне науково-дослідне завдання -   Семестр 1-й  
Загальна кількість годин - 180  
Лекції 38 год.  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних –4 самостійної роботи студента - 6 Освітньо кваліфікаційний рівень: бакалавр  
Практичні, семінарські 34 год.  
Лабораторні 0- год.  
Самостійна робота 108 год.  
Індивідуальні завдання: 0год.  
Вид контролю: екзамен  
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Метою вивчення конституційного права України є здобуття студентами глибоких та ґрунтовних знань чинного конституційного законодавства України, використання їх при аналізі політико-правових та соціально-економічних явищ, а також у професійній діяльності; сприяти формуванню громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Завдання навчальної дисципліни:

- ознайомити студентів із змістом основних засад Конституційного права України;

- розкрити впливу конституційного права України на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні;

- проаналізувати тенденції розвитку сучасного конституційного права;

-виробити у студентів навички застосування конституційних норм на практиці при розв’язанні практичних завдань.

Основні компетенції.

В результаті вивчення дисципліни «Конституційне право України» студенти повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з конституційного права:

загальнокультурні компетенції:

- здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

- володіння основними конституційно-правовими поняттями і категоріями;

професійні компетенції:

а) в практичній юридичній діяльності:

- використовувати знання з конституційного права України в юридичній практиці;

- відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

- в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;

б) в організаційно-управлінській діяльності:

- обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

- використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини.

  1. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна

Поняття та предмет Конституційного права України. Групи суспільних відносин, які складають предмет Конституційного права. Місце та роль конституційного права в системі національного права України. Співвідношення конституційного права з іншими галузями права України.

Особливості методу конституційно-правового регулювання. Імперативний, установчий, універсальний та централізований характер методу конституційного регулювання.

Поняття і предмет науки конституційного права України. Система науки конституційного права. Функції та методологія науки конституційного права. Актуальні питання науки конституційного права України на сучасному етапі.

Конституційне право України як навчальна дисципліна. Система конституційного права України як навчальної дисципліни.

Тема 2: Система конституційного права України

Поняття та складові елœементи системи конституційного права України. Принципи конституційного права: загальні й спеціальні.

Інститути конституційного права: поняття, особливості, види (надінститути й підінститути, галузеві та міжгалузеві).

Конституційно-правові норми: поняття, ознаки, структура, особливості, класифікація.

Тема 3: Джерела конституційного права України

Поняття й зміст джерел конституційного права. Пам’ятки права України.

Ознаки джерел конституційного права: загальні та спеціальні. Класифікація джерел конституційного права за характером волевиявлення, змістом, формою, територією дії, часом дії, чинністю тощо.

Конституція України – основне джерело конституційного права. Акти всœеукраїнського референдуму. Закони: конституційні і звичайні. Акти Конституційного Суду України. Акти Президента України. Постанови Кабінету Міністрів. Декларації, акти і конституційні договори. Акти Центральної виборчої комісії. Акти реагування Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та інші.

Юридична природа джерел конституційного права.

Тема 4: Конституція як Основний Закон держави

Поняття й основні властивості Конституції України. Конституціоналізм як загальна теорія Конституції. Основні етапи становлення Конституції України. Конституційний процес.

Класифікація конституцій. Форма і структура конституції України. Функцій конституції. Реалізація та правова охорона Конституції України. Підготовка, прийняття й зміна Конституції України.

Тема 5: Конституційно-правові відносини

та конституційно-правова відповідальність

Конституційно-правові відносини: поняття, ознаки, особливості, суб’єкти та об’єкти. Юридичні факти в конституційному праві.

Конституційно-правова відповідальність: поняття, ознаки, підстави, особливості, суб’єкти, об’єкти, види та санкції. Ретроспективна (негативна) та перспективна (позитивна) конституційно-правова відповідальність.

Тема 6: Основи конституційного ладу України

Загальні засади – форма вираження основ конституційного ладу України. Поняття, сутність і ознаки конституційного ладу України. Основні принципи конституційного ладу України.

Гарантії Конституційного ладу України.

Поняття державного ладу України. Ознаки Української держави. Механізм та основні функції Української держави.

Поняття і сутність суспільного ладу. Основні принципи та система суспільного ладу України.

Поняття громадянського суспільства. Конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства.

Конституційні засади громадянського суспільства. Правовий статус громадських об’єднань, принципи їхньої організації та функціонування. Компетенція громадських об’єднань. Правові основи контролю держави за організацією й діяльністю громадських формувань.

Конституційно-правовий статус політичних партій, умови їх створення і припинœення діяльності.

Тема 7: Конституційно-правовий статус

людини і громадянина в України.

Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Поняття, структура, види та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина.

Поняття громадянства і належність до громадянства України. Політико-правові принципи громадянства України. Підстави набуття та припинœення громадянства України. Умови набуття громадянства України.

Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України та їхні компетенції. Документи, що підтверджують громадянство України.

Правовий статус іноземців в Україні. Поняття «іноземець». Види політичних режимів іноземців. Права й обов’язки іноземців. Порядок в’їзду іноземців на територію України і виїзду за її межі. Відповідальність іноземців.

Поняття та правовий статус осіб без громадянства в Україні.

Поняття й правовий статус біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закордоннних українців та іммігрантів в Україні.

Тема 8: Конституційні права, свободи та обов’язки

людини і громадянина України

Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов’язків людини й громадянина. Покоління прав людини. Індивідуальні й колективні права.

Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні

Система прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Громадянські (фізичні, особисті), політичні, економічні, соціальні (соціально-економічні), культурні (духовні) права і свободи людини й громадянина України.

Конституційні обов’язки людини й громадянина України.

Система гарантій прав, свобод та обов’язків.

Співвідношення міжнародно-правового та внутрішньодержавного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні.

Обмеження прав людини та гарантії прав громадян України в умовах надзвичайного стану. Права, які не можуть бути обмеженими за будь-яких умов.

Тема 9: Форми безпосœередньої демократії

Поняття, зміст та форми народного волевиявлення. Поняття прямого (безпосœереднього) народовладдя. Основні форми безпосœередньої демократії: види та загальна характеристика.

Поняття виборів. Становлення інституту виборів. Виборчі цензи. Активне та пасивне виборче право. Основні принципи виборчого права в Україні. Види виборчих систем. Виборча система України.

Виборчий процес та його стадії.

Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів в Україні.

Правова регламентація порядку організації та проведення виборів Президента в Україні.

Відповідальність за порушення виборчого законодавства в Україні.

Поняття і види референдумів. Всеукраїнський та місцеві референдуми. Принципи й порядок проведення референдумів. Правовий статус комісій по проведенню референдумів. Визначення результатів референдуму. Юридичні наслідки референдумів.

Відповідальність за порушення законодавства про референдуми.

Інші форми безпосœередньої демократії: народні обговорення, громадські слухання, народні ініціативи, збори, мітинги, походи, демонстрації тощо.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 10: Теоретичні основи організації та здійснення

державної влади

Державна влада як інститут конституційного права. Теорія і практика співвідношення в Конституції України принципів народного суверенітету і розподілу державної влади.

Конституційні загальні засади закріплення, організації та здійснення державної влади в Україні. Поняття, система і види органів державної влади. Концепція розподілу державної влади.

Тема 11: Конституційно-правовий статус

законодавчої влади в Україні

Загальна теорія і стан парламентаризму. Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Функції і повноваження Верховної Ради України. Установча, законодавча, контрольна функції.

Основні форми діяльності Верховної Ради України. Сесія Верховної Ради України – основна організаційно-правова форма її діяльності.

Законодавчий процес. Законодавча ініціатива. Суб’єкти права законодавчої ініціативи. Попередній розгляд законопроектів у Верховній Раді України. Порядок прийняття законів та інших актів Верховної Ради України. Вето Президента України. Опублікування і вступ в силу актів Верховної Ради України. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України».

Поняття конституційно-правового статусу народного депутата України.

Форми діяльності, права та обов’язки народного депутата України. Депутатський запит, депутатське звернення. Основні гарантії депутатської діяльності. Відповідальність депутатів.

Уповноважений з прав людини в механізмі забезпечення прав особи. Правовий статус, функції та повноваження Уповноваженого з прав людини. Гарантії діяльності Уповноваженого з прав людини.

Тема 12: Конституційно-правовий статус Президента України.

Загальна характеристика інституту президента як Глави держави. Обумовленість статусу глави держави формою правління. Особливості статусу Президента України. Становлення інституту Президента в Україні.

Порядок обрання Президента України. Призначення і проведення виборів Президента України. Чергові, позачергові та повторні вибори Президента України. Реєстрація кандидатів у Президенти України. Встановлення результатів виборів. Вступ на посаду Президента України. Закон України «Про вибори Президента України».

Підстави дострокового припинœення повноважень Президента України. Усунення його з поста в порядку імпічменту.

Функції та повноваження Президента України щодо представництва держави всœередині країни і в міжнародних відносинах; призначення й оголошення виборів і референдумів; формування й функціонування органів державної влади; законодавчої влади; вирішення кадрових питань тощо.

Акти (укази і розпорядження) Президента України. Нормативні Укази Президента України та їхня юридична сила. Порядок вступу в силу указів і розпоряджень Президента України.

Секретаріат Президента України: організаційна структура, функції, повноваження.

Тема 13: Конституційно-правовий статус

органів виконавчої влади в Україні

Поняття виконавчої влади і система її органів.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, функції та повноваження. Закон України «Про Кабінет Міністрів України». Процес призначення та повноваження Прем’єр-міністра України. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом.

Місцеві органи державної виконавчої влади України. Місцева державна адміністрація: склад, порядок формування, повноваження, акти. Голови місцевих державних адміністрацій: правовий статус, порядок призначення та припинœення повноважень. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Тема 14:Судова влада та прокуратура в Україні.

Конституційно-правовий статус і соціальне призначення органів судової влади. Судова система України. Принципи її побудови та функціонування.

Конституційно-правові засади утворення й функціонування судів загальної юрисдикції. Місцеві суди (суди І інстанції). Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди.

Верховний Суд України: порядок формування, структура, компетенції та організація діяльності. Голова Верховного Суду України. Пленуми Верховного Суду України. Закон України «Про судоустрій та статус суддів в Україні».

Функції та повноваження судів загальної юрисдикції.

Правовий статус суддів.

Правовий статус Вищої Ради юстиції та її повноваження.

Адвокатура в Україні.

Поняття правового статусу прокуратури України. Закон України «Про прокуратуру». Система і структура органів прокуратури. Принципи організації та порядок діяльності органів прокуратури. Генеральна прокуратура України.

Функції і повноваження прокуратури. Акти органів прокуратури.

Тема 15: Конституційний Суд України.

Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Закон України «Про Конституційний Суд України».

Порядок формування і склад Конституційного Суду України. Вимоги до кандидатів на посаду судді Конституційного суду. Статус судді Конституційного Суду. Гарантії його незалежності й недоторканності.

Функції та повноваження Конституційного Суду.

Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. Поняття та суб’єкти конституційного подання. Конституційне звернення. Порядок звернення до Конституційного Суду України. Порядок розгляду справ Конституційним Судом. Акти Конституційного Суду та їх юридичне значення.

Тема 16: Територіальний устрій України

Поняття, принципи та форми територіального устрою. Поняття та форма територіального устрою України. Ознаки України як унітарної держави.

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України. Особливості статусу міст Києва та Севастополя.

Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим (далі АРК) у складі України. Законодавство, яке регулює правовий статус АРК. Конституція АРК. Розподіл владних повноважень між Україною та АРК.

Порядок формування, функції та повноваження Верховної Ради АРК. Порядок формування, статус та компетенції Ради Міністрів АРК.

Представництво Президента України в АРК.

Забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

Тема 17: Конституційно-правовий статус

місцевого самоврядування в Україні

Поняття місцевого самоврядування. Міжнародно-правове регулювання питань місцевого самоврядування. Європейська Хартія місцевого самоврядування. Конституція України про місцеве самоврядування. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Територіальна основа, принципи і система місцевого самоврядування в Україні. Територіальна громада як єдинœе джерело і безпосœередній носій місцевого самоврядування.

Представницькі органи місцевого самоврядування й порядок їх формування. Компетенція місцевих рад і організація їхньої роботи. Акти місцевих рад. Голова місцевої ради: порядок обрання, повноваження, акти. Виконкоми місцевих рад, їхній склад, повноваження і порядок формування.

Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування. Правові основи взаємовідносин органів місцевого самоврядування з державними органами. Підлеглість органів місцевого самоврядування з питань здійснення делœегованих повноважень.

Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів, службових та посадових осіб місцевого самоврядування. Підстави і порядок дострокового припинœення повноважень органів місцевого самоврядування.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем   Кількість годин
усього У тому числі
л п лаб інд с.р.
Модуль І
Змістовий модуль 1. Тема 1. Конституційне право – провідна галузь у системі права України Поняття та предмет конституційного права України. Місце і роль конституційного права в системі права України. Поняття, ознаки, суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин. Юридичні факти в конституційному праві. Особливості методу конституційно-правового регулювання. Поняття, ознаки й підстави конституційно-правової відповідальності. Ретроспективна (негативна) та перспективна (позитивна) конституційно-правова відповідальність. Тема 2: Система конституційного права України Поняття системи конституційного права України. Принципи конституційного права: загальні й спеціальні. Інститути конституційного права: поняття, особливості, види (надінститути й підінститути, галузеві та міжгалузеві). Конституційно-правові норми: ознаки, структура, класифікація. Тема 3: Джерела конституційного права Поняття й зміст джерел конституційного права. Ознаки і види джерел конституційного права. Пам’ятки права України. Юридична природа джерел конституційного права. Тема 4: Конституційне право як наука і навчальна дисципліна Поняття і предмет науки конституційного права України. Система науки конституційного права. Функції та методологія науки конституційного права. Актуальні питання науки конституційного права України на сучасному етапі. Конституційне право України як навчальна дисципліна. Тема 5: Конституція – Основний Закон держави Поняття й основні властивості Конституції України. Конституціоналізм як загальна теорія Конституції. Основні етапи становлення Конституції України. Класифікація, форма і структура конституцій. Функцій конституції. Реалізація та правова охорона Конституції України. Підготовка, прийняття й зміна Конституції. Назва
Тема 1. Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна - -  
Тема 2. Система конституційного права України. - -  
Тема 3. Джерела конституційного права України. - -  
Тема 4. Конституція як Основний Закон держави. - -  
Тема 5.Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність. - -  
Тема 6. Основи конституційного ладу України.   -  
Тема 7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. - -  
Тема 8. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні. - -  
Тема 9. Форми безпосœередньої демократії. - -  
Разом за змістовим модулем 1 - -  
Змістовний модуль 2.  
Тема 10. Теоретичні основи організації і здійснення державної влади. - - -  
Тема 11. Конституційно-правовий статус законодавчої влади в Україні. - -  
Тема 12. Конституційно-правовий статус Президента України. - -  
Тема 13. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади. - -  
Тема 14. Судова влада та прокуратура в Україні. -- -  
Тема 15. Конституційний Суд України. - -  
Тема 16. Територіальний устрій України. - - - 8  
Тема 17. Конституційно-правовий статус місцевого самоврядування в Україні. - -  
Разом за змістовим модулем 2 - -  
Усього годин - -  
Модуль ІІ.
ІНДЗ - - - - - -  
Усього годин              
                             
  1. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЛЕКЦІЯ №1.

Тема: Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна (2 год.)

ПЛАН

1. Поняття та ознаки конституційного права України як галузі національного права.

2. Предмет і метод конституційного права.

3. Принципи конституційного права: загальні й спеціальні.

4. Конституційне право як юридична наука та навчальна дисципліна.

ЛЕКЦІЯ №2.

Тема: Система і джерела конституційного права (2 год.)

ПЛАН

1. Система конституційного права України:

1.1. Конституційно-правові норми: поняття, загальні й спеціальні ознаки, особливості структури.

1.2. Інститути конституційного права.

2. Джерела конституційного права: поняття, ознаки, види.

ЛЕКЦІЯ №3.

Тема: Конституція як Основний Закон держави (2 год.)

ПЛАН

1. Поняття й основні властивості Конституції України.

2. Історія Конституції України 1996 р.

3. Класифікація, форма і структура Конституції України.

4. Функції, реалізація та тлумачення Конституції України.

ЛЕКЦІЯ №4.

Тема: Конституційно-правові відносини

та конституційно-правова відповідальність (2 год.)

ПЛАН

1. Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, юридичні факти в конституційному праві.

2. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, суб’єкти, об’єкти, підстави притягнення та санкції.

ЛЕКЦІЯ №5.

Тема: Основи конституційного ладу України

(2 год.)

ПЛАН

1. Поняття та сутність конституційного ладу України.

2. Засади та принципи конституційного ладу України.

3. Конституційні ознаки Української держави.

ЛЕКЦІЯ №6-7.

Тема: Конституційно-правовий статус

людини і громадянин в Україні (4 год.)

ПЛАН

1. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права.

2. Громадянство України: поняття та політико-правові принципи.

3. Підстави (способи) набуття громадянства України.

ЛЕКЦІЯ №8.

Тема: Конституційні права, свободи та обов’язки