Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ 2 страница
просмотров - 589

людини і громадянина України (2 год.)

ПЛАН

1. Класифікація та система прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні.

2. Конституційні обов’язки людини й громадянина України.

3. Система гарантій прав, свобод та обов’язків.

ЛЕКЦІЯ №9-10.

Тема: Форми безпосœередньої демократії (4 год.)

ПЛАН

1. Теоретичні основи народовладдя.

2. Вибори: поняття та основні принципи.

3. Виборчий процес: поняття та стадії. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів.

4. Референдум: поняття та види.

5. Правова регламентація порядку організації та проведення референдумів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ЛЕКЦІЯ №11.

Тема: Теоретичні основи організації та здійснення

державної влади (2 год.)

ПЛАН

1. Поняття, ознаки та види державних органів в Україні.

2. Принципи організації й діяльності державних органів.

3. Конституційна система державних органів в Україні.

ЛЕКЦІЯ №12-13.

Тема: Конституційно-правовий статус

законодавчої влади в Україні (4 год.)

ПЛАН

1. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади.

2. Функції та повноваження Верховної Ради України.

3. Основні форми діяльності Верховної Ради України.

4. Поняття конституційно-правового статусу народного депутата України.

5. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради АРК та депутатів місцевих рад.

6. Форми діяльності, права та обов’язки народного депутата України.

ЛЕКЦІЯ №14.

Тема: Конституційно-правовий статус

Президента України (2 год.)

ПЛАН

1. Загальна характеристика інституту президента як Глави держави.

2. Порядок обрання Президента України.

3. Функції та повноваження Президента України.

ЛЕКЦІЯ №15.

Тема: Конституційно-правовий статус

органів виконавчої влади (2 год.)

ПЛАН

1. Поняття виконавчої влади і система її органів.

2. Місце і рольКабінету Міністрів України у системі органів виконавчої влади, його склад, функції та повноваження.

3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

ЛЕКЦІЯ №16.

Тема: Судова влада та прокуратура в Україні (2 год.)

ПЛАН

1. Принципи побудови та функціонування судової системи України.

2. Верховний Суд України: порядок формування, структура, компетенції та організація діяльності.

3. Система і структура прокуратури.

4. Функції і повноваження прокуратури.

ЛЕКЦІЯ №17.

Тема: Конституційний Суд України (2 год.)

ПЛАН

1. Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції.

2. Порядок формування і склад Конституційного Суду України.

3. Функції та повноваження Конституційного Суду.

ЛЕКЦІЯ №18.

Тема: Територіальний устрій України (2 год.)

ПЛАН

1. Форма територіального устрою України.

2. Принципи адміністративно-територіального устрою України.

3. Система адміністративно-територіального устрою України.

ЛЕКЦІЯ №19.

Тема: Конституційно-правовий статус

місцевого самоврядування в Україні (2 год.)

ПЛАН

1. Поняття та принципи місцевого самоврядування.

2. Територіальна основа і система місцевого самоврядування в Україні.

3. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування.

6. ТЕМи і зміст семінарських занять

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Семінарське заняття №1.

Тема: Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна (2 год.)

ПЛАН

1. Поняття та ознаки конституційного права України як галузі національного права.

2. Предмет, метод конституційного права.

3. Принципи та функції конституційного права.

4. Конституційне право як юридична наука та навчальна дисципліна.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

3. Грабыльников А. В. Конституционное право Украины как отрасль права и наука: учеб. пособ. / А. В. Грабыльников. — Днепропетровск, 1999.

4. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

5. Курс конституционного права Украины / под ред. М. А. Баймуратова, А.В.Батанова. - X.: Одиссей, 2008. - Т. 1. Общая часть : Основы теории конституцонного права.

6. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. По­горілко, В. Л. Федоренко ; за заᴦ. ред. проф. В. Л. Федоренка. — К.: КНТ, Ліра-К, 2011.

7. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

8. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

9. Проблеми розвитку конституційного законодавства в Україні: зб. висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціан­ської Комісії); пер. з англ. / за заᴦ. ред. акад. НАН України В. М. Литви­на. — К.: Парламентське вид-во, 2010.

10. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / за ред. М.П. Орзіха. - К.: Юрінком Інтер, 2011.

11. Скрипнюк О. Методологічні проблеми теорії конституційного права // Право України. 2013. - № 5. – С. 253-261.

12. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

13. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

14. Шемшученко Ю. Наука конституційного права: сучасний етап та тенденції розвитку / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України. -2010. - № 1.

Методичні рекомендації

У першому питанні слід визначити поняття конституційного права та зосœередити увагу на його загальних та спеціальних ознаках.

Висвітлюючи друге питання слід з'ясувати, які суспільні відносини, складають предмет конституційного права України. Проаналізувати різні наукові підходи до визначення предмета даної галузі. Необхідно з'ясувати, за допомогою яких прийомів і засобів забезпечується отримання достовірної інформації в науці конституційного права. Доцільно проаналізувати роль і значення для науки конституційного права таких методів, як: системний, соціологічний, кількісного та якісного аналізу, порівняльний, історичний, формально-логічний тощо.

У третьому питання необхідно розкрити принципи конституційного права, що відображають сутність, зміст та завдання цієї галузі права. Проаналізувати загальні та спеціальні принципи. Розкрити основні напрямки впливу науки конституційного права на розвиток суспільних відносин та інших наук, тобто визначити функції науки конституційного права. Необхідно охарактеризувати такі функції, як: ідеологічна, методологічна, політична, прогностична, комунікативна, інтегративна (системоутворююча), прикладна.

Розкриваючи четверте питання доцільно зауважити, що конституційне право України як провідна галузь національного права знаходить своє логічне продовження у науці та освіті. Наука конституційного права являє собою систему ідей, теорій, концепцій про конституційне право як галузі національного права України. Необхідно проаналізувати предмет, метод науки конституційного права, розкрити особливості становлення даної науки та згадати провідних вітчизняних вчених-конституціоналістів.

Характеризуючи конституційне право як навчальну дисципліну, слід виходити з того, що вона являє собою систему знань, одержаних наукою конституційного права і практикою його створення й реалізації. Слід сформулювати мету та завдання вивчення цієї дисципліни, проаналізувати її програму.

Семінарське заняття №2.

Тема: Система і джерела конституційного права (2 год.)

ПЛАН

1. Система конституційного права України:

2. Конституційно-правові норми: поняття, загальні й спеціальні ознаки, особливості структури.

3. Інститути конституційного права.

4. Джерела конституційного права: поняття та ознаки.

5. Види джерел конституційного права.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

3. Васильченко О. П. Джерела конституційного права : навч. посіб. / О. ГІ. Васильченко. — К.: Реферат, 2010.

4. Джерела конституційного права України : монографія / за ред. акад. Ю. С. Шемшученка та О. І. Ющика. — К.: Наук, думка, 2010.

5. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

6. Повалєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - №5.

7. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види, система // Право України. - 2002. - №11.

8. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

9. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

10. Синькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права України// Право України – 2002. - №11. – С.15-18.

11. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

12. Федоренко В. Л. Загальна і особлива частини як основні складові системи національного конституційного права / В. Л. Федоренко // Бю­летень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 10.

13. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

14. Юзьков Л.П. Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики // Радянське право. - 1991. - №5.

Методичні рекомендації

У першому питанні слід розкрити поняття системи конституційного права України, наголосити, що її основними складовими є конституційно-правові норми та інститути. Слід наголосити на інших структурних елœементах, які також можна виділити у системі конституційного права, зокрема: публічне і приватне право, суб'єктивне і об'єктивне право, матеріальне і процесуальне право, загальна та особлива частина.

У наступному питанні необхідно визначити поняття конституційно-правової норми. З'ясування особливостей її структури та зробити класифікацію за різними критеріями.

Третє питання передбачає визначення поняття «конституційно-правовий інститут». Далі слід розкрити особливості інститутів конституційного права, охарактеризувати надінститути і підінститути, галузеві й міжгалузеві інститути. Зосœередити увагу на підставах перетворення основних інститутів конституційного права у підгалузі конституційного права.

У четвертому питанні необхідно дати визначення джерела права, охарактеризувати специфічні ознаки та зміст джерел конституційного права.

Останнє питання передбачає перелік видів джерел конституційного права (конституційні закони, рішення Конституційного Суду України, рішення всœеукраїнського референдуму та ін.) та їхню загальну характеристику. Навести приклади кожного виду джерела.

Семінарське заняття №3.

Тема: Конституція як Основний Закон держави (2 год.)

ПЛАН

1. Поняття й основні властивості Конституції України.

2. Історія Конституції України 1996 р.

3. Класифікація, форма і структура Конституції України.

4. Функції, реалізація та тлумачення Конституції України.

5. Правова охорона Конституції.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

3. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

4. Конституція України : наук.-практ. коментар / В. Б. Авер'янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін [та ін.]. - X.: Право, К.: Ін Юре, 2003.

5. Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм : моногра­фія / А. Р. Крусян. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

6. Кутафин О. Е. Российский конституционализм / О. Е. Кутафий -М., 2008.

7. Лунь З.І. Правова охорона Конституції України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / 3.1. Лунь. — К., 2003.

8. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело консти­туційного права України: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Оніщенко. - К., 2005.

9. Повалєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - №5.

10. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види, система // Право України. - 2002. - №11.

11. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

12. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

13. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України // Право України. - 2001. - №9. - С.6-8.

14. Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції: моногра­фія / М. В. Савчин. - Ужгород : Ліра, 2009.

15. Селіванов П., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності // Право України. - 2003. - №4. - С.80-85.

16. Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюса-ренко, М. В. Томенко. - К.: Знання, 1993.

17. Тесленко М. В. Правовая охрана Конституции Украины / М. В. Тес-ленко. - М., 2009.

18. Тесленко М. Умови ефективності правової охорони конституції // Право України. – 2005. - №6. – С. 21-24.

19. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність // Право України. - 2002. - №12.

20. Томенко М. В. Історія української Конституції: навч. посіб./ М. В. Томенко. - К.: Освіта͵ 2009.

21. Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. - 2002. - №6.

Методичні рекомендації

У першому питанні слід розкрити поняття Конституції, проаналізувати історію терміну «конституція». Охарактеризувати погляди щодо тлумачення поняття «конституції» представниками різних правових шкіл.

Розкриваючи перше питання, сліл звернути увагу на юридичні ознаки Конституції, на її властивості як юридичного документа найвищої сили. Доцільним є визначення ознак сучасних конституцій демократичних держав світу та з'ясування того, чи притаманні такі ж ознаки Конституції України.

У другому питанні слід проаналізувати історичний шлях становлення та розвитку чинної Конституції України 1996 р. Розглянути основні умовні періоди історії розробки, прийняття, реалізації Конституції та внесення до неї змін.

Третє питання семінару передбачає висвітлення основних критеріїв, на підставі яких прийнято класифікувати конституції. Проаналізувати вид Конституції України за означеними критеріями. Визначити форму та структуру Конституції України.

У четвертому питанні необхідно проаналізувати основні напрямки та види впливу Конституції на суспільні відносини, тобто функції. Розкриваючи питання реалізації Конституції, слід говорити про реалізацію конституційно-правових норм, реалізацію конституційно-правових інститутів та реалізацію Конституції уцілому. Проаналізувати форми реалізації Конституції, зокрема: виконання, дотримання, використання та застосування конституції. Розкрити поняття тлумачення норм конституційного права, визначити та проаналізувати види тлумачення (офіційне та неофіційне).

В останньому питанні слід дати визначення правової охорони Конституції у вузькому й широкому розуміннях, визначити форми правової охорони конституції, органи та їх повноваження, що забезпечують таку охорону.

Семінарське заняття №4.

Тема: Конституційно-правові відносини

та конституційно-правова відповідальність (2 год.)

ПЛАН

1. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості та склад.

2. Суб’єкти конституційно-правових відносин.

3. Об’єкти конституційно-правових відносин.

4. Юридичні факти в конституційному праві.

5. Конституційно-правова відповідальність: поняття, ознаки та види.

6. Склад конституційного правопорушення (делікту): об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Особливості конституційно-правових санкцій.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

3. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

4. Погорілко В. Суб'єкти конститупійио-правових відносин: понят­тя, ознаки, види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. — 2002. -№ 10.

5. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види // Право України. – 2004. - №2. – С. 9-15.

6. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

7. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

8. Федоренко В. Конституційні правовідносини, система конститу­ційного права та система конституційного законодавства України: діалек­тика взаємозв'язків / В. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 9.

9. ЧервяцоваА. «Позитивний» аспект конституційної відповідаль­ності: визначення змісту / А. Червяцова // Право України. - 2000. - № 12.

10. Шаповал В. Суб’єкти конституційного права України: постановка проблеми теоретичного визначення // Право України. - 2000. - №18.

Методичні рекомендації

Для розкриття першого питання, необхідно визначити поняття та склад конституційно-правових відносин. Слід з'ясувати особливості конституційно-правових відносин як предмета правового регулювання конституційного права, акцентувавши увагу на їхньому неоднорідному характері, оскільки вони є не лише правовими, але й політичними. Доцільно також визначити блоки суспільних відносин, що складають предмет правового регулювання конституційного права.

У другому питанні слід розкрити поняття, види та особливості суб'єктів конституційно-правових відносин. Дати коротку характеристику основних суб'єктів.

Третє питання передбачає аналіз об'єктів конституційно-правових відносин. Доцільно навести класифікацію об'єктів за різними критеріями, зокрема за основними інститутами конституційного права, за сферами конституційного ладу.

У четвертому питанні необхідно охарактеризувати юридичні факти як структурний елœемент конституційно-правових відносин, який дозволяє прослідкувати причинно-наслідкову сутність цих відносин. Визначити поняття та класифікацію юридичних фактів.

При розгляді п'ятого питання необхідно визначити поняття конституційно-правової відповідальності й перелічити її загальні та специфічні ознаки. Слід обґрунтувати, чому конституційно-правова відповідальність має не лише юридичний, але й політичний характер. Розкрити види конституційно-правової відповідальності (позитивна та ретроспективна).

В останньому питанні необхідно розкрити підставу ретроспективної конституційно-правової відповідальності, тобто склад конституційного правопорушення (делікту). Проаналізувати особливості об'єкта͵ об'єктивної сторони, суб'єкта͵ суб'єктивної сторони складу конституційного правопорушення. З'ясувати особливості конституційно-правових санкцій.

Семінарське заняття №5.

Тема: Основи конституційного ладу України (2 год.)

ПЛАН

1. Поняття, сутність та ознаки конституційного ладу України.

2. Поняття та принципи державного ладу України.

3. Механізм та функції держави. Конституційні ознаки Української держави.

4. Поняття, принципи та система суспільного ладу України.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Декларація про державний суверенітет України, 16 липня 1990 р.

3. Акт проголошення незалежності України, 24 серпня 1991 р.

4. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до пи­тання про базові цінності конституційного ладу України / Ф. Веніславський // Право України. - 2010. - № 2.

5. Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забез­печення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - № 2.

6. Колодій А. М. Громадянське суспільство та правова держава: про­блеми і шляхи розбудови / А. М. Колодій // Право України. - 2010. -№7.

7. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

8. Курс конституционного права Украины. Том 2. Конституционный строй Украины : учебник / под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Батанова. – Одесса : Феникс, 2012. – 800 с. – (Серия «Энциклопедия современного конституционализма»).

9. Лотюк О. Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання // Право України. – 2013. – №6. – С.228-234.

10. Любченко П. М. Конституційні засади становлення та розвитку гро­мадянського суспільства в Україні / П. М. Любченко // Правове регулю­вання економіки : зб. наук, праць. — К.: Київ. нац. економ, ун-т, 2006. - №6.

11. Магновський І. Правові аспекти розвитку соціальної держави в Україні: на шляху євроінтеграції / І. Магновський // Право України. — 2006. - № 8.

12. Мілова Т.М. Культурний (духовний) вимір основ конституційного ладу України // Право та управління. – 2011. – № 2. – С.246–254.

13. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види // Право України. – 2004. - №2. – С. 9-15.

14. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

15. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

16. Потьомкін А. О. Забезпечення стабільності конституційного ладу України в конституційному правосудді / А. О. Потьомкін // 36. наук, праць «Держава і право». Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. -Вин. 43 «Юридичні і політичні науки».

17. Савчин М. В. Конституційний лад України та економічний кон­ституціоналізм / М. В. Савчин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. - 2010. - № 4.

18. Свірський Б. Духовні (ідеологічні) основи конституційного ладу України / Б. Свірський // Вісник Національної академії прокуратури Украї­ни. - 2010. - № 3.

19. Скрипник В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. – 2002. – №5.

20. Тацій В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення / В. Тацій // Вісник прокуратури. - 2007. - № 7.

21. Шатіло В. Політико-правові чинники інституціоналізації поділу державної влади в Україні // Право України. – 2002. – №5.

22. Якубенко О. Принципи соціальної держави // Право України. – 2002. – №6. – С.33-38.

Методичні рекомендації

У першому питанніслід розкрити поняття та сутність конституційного ладу в Україні. Розкрити основні ознаки конституційного ладу України та проаналізувати його складові елœементи.

Друге питання передбачає розкритя поняття державного ладу України. Слід з'ясувати, як співвідносяться поняття «конституційний» та «державний» лад. Охарактеризувати основні принципи державного ладу з обов'язковим посилання на відповідні статті Основного Закону.

У третьому питанні слід розкрити поняття та структуру.механізму держави, проаналізувати основні функції держави. Крім того, характеризуйте Українську державу за формою державного устрою, за формою правління та за формою політико-правового режиму.

В останньому питанні необхідно висвітлити поняття, принципи та систему суспільного ладу України.

Семінарське заняття №6.

Тема: Конституційно-правовий статус

людини і громадянин в Україні (4 год.)

ПЛАН

1. Поняття, структура, види та принципи правового статусу людини і громадянина.

2. Поняття громадянства і належність до громадянства України.

3. Принципи громадянства.

4. Підстави (способи) набуття та припинœення громадянства України.

5. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

6. Конституційно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Джерела та література

1. Загальна декларація прав людини, 10 грудня 1948р.

2. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р.

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р.

4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р.

5. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

6. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 р.

7. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р.

8. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011.

9. Герасименко Є. С. Визначення біженців. Критерії виключення/ Є. С. Герасименко// Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. -№ 4-5.

10. Гончаренко О. Законодавство України про біженців — реальні проб­леми та шляхи їх подолання / О. Гончаренко // Підприємництво, госпо­дарство і право. — 2006. — № 12.

11. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

12. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – С. 96-116.

13. Мілова Т.М. Конституційний принцип рівності як гарантія забезпечення прав та свобод людини і громадянина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 21. – Частина 1. – Том 1. – С. 145-147.

14. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

15. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

16. Права громадян України.—Київ: «Сірін», 1997.— 180с.

17. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи/ Упоряд. Ю.К. Качуренко.—2-е вид.—Київ: Юрінформ, 1992.— 200с.

18. Толкачова І. Значення принципів громадянства України для реалі­зації прав та свобод людини і громадянина / І. Толкачова // Право Украї­ни. - 2010. - № 12.

19. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

20. Хараджа О. О. Історія становлення принципу єдиного громадян­ства в Україні / О. О. Хараджа// 36. наук, праць «Держава і право» ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2010. - Вип. 50 «Юридичні і полі­тичні науки».