Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ 4 страница
просмотров - 608

В останньому питанні слід розкрии підстави дострокового припинœення повноважень Президента України. Розкриваючи це питання, необхідно відстежити процедуру усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, розкрити всі умови законності такої процедури. Визначте роль і значення різих державних органів у здійсненні такої процедури.

Семінарське заняття №13-14.

Тема: Конституційно-правовий статус

органів виконавчої влади (4 год.)

ПЛАН

1. Поняття органів виконавчої влади та їх система.

2. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

3. Конституційно-правовий статус міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Закон України«Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р.

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р.

4. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15.12.1999 р.

5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р

6. Указ Президента України «Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України» від 12 березня 1996 р.

7. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р..

8. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

9. Виконавча влада в Україні: навч. посіб. / за заᴦ. ред. Н. Р. Ниж­ник. - К.: Вид-во УАДУ, 2002.

10. Виконавча влада і адміністративне право / за заᴦ. ред. В. Б. Авер'янова. - К.: Ін Юре, 2002.

11. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному меха­нізмі України (конституційний аспект) / І. Дахова // Право України. - 2002. - № 12.

12. Жук Н. А. Парламент, Президент, уряд: через взаємостримування до рівноваги : монографія / Н. А. Жук. - X.: Харків юридичний, 2007.

13. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

14. Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія та практика : монографія / А. А. Коваленко. — К.: Ін-т держа­ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.

15. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

16. Павленко Р. М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. — К.: КМ Академія, 2002.

17. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

18. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

19. Совгиря О. В. Принципи відкритості, прозорості та гласності діяль­ності Уряду: визначення змісту і співвідношення понять / О. В. Совгиря // Публічне право. - 2011. - № 2.

20. Совгиря О. Визначення поняття «уряд» та класифікація урядів / О. Совгиря // Юридичний журнал. - 2010. - № 11.

21. Совгиря О. Закон України «Про центральні органи виконавчої вла­ди: перспективи вдосконалення змісту» / О. Совгиря // Юридичний віс­ник України. - 2011. - № 17.

22. Совгиря О. Правова природа Програми діяльності Уряду / О. Сов­гиря // Юридична Україна. - 2010. - № 9.

23. Совгиря О. Правова природа та види актів Кабінету Міністрів Украї­ни / О. Совгиря // Юридична Україна. - 2011. - № 8.

24. Совгиря О. Процедура прийняття актів Уряду: конституційно-правові аспекти / О. Совгиря // Вісник Київського національного універ­ситету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2011. - Вип. 87.

25. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

26. Чикурлій С. О. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / С.О. Чикурлій. - К., 2008.

Методичні рекомендації

Перше питання передбачає розкриття сутності поняття виконавчої влади, її ознак та системи її органів. Слід акцентувати увагу на підзаконному характері діяльності цих органів. Систему органів виконавчої влади слід характеризувати за відповідними рівнями: вищий, центральний, місцевий.

Друге питання передбачає характеристику Кабінету Міністрів України як вищого органу у системі органів виконавчої влади, відповідно до положень Конституції України та Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Студентам необхідно визначити його посадовий склад, функції та повноваження, охарактеризувати акти Кабінету Міністрів України, які він видає у межах своєї компетенції (постанови, розпорядження). Особливу увагу слід приділити процедурі призначення та обсягу повноважень Прем'єр-міністра України.

У третьому питанні слід розкрити конституційно-правовий статус міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Особливу увагу необхідно приділити ряду нормативно-правових актів, що започаткували новий епап адмінреформи в Україні. Це зокрема, такі як: Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р.; Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. та інші. Проаналізувати сутність означених реформ саме у системі центральних органів виконавчої влади. Студенти повинні визначити роль і значення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження (реалізації) державної політики у певній сфері діяльності.

Останнє питання передбачає характеристику конституційно-правового статусу державної виконавчої влади на місцях, аналіз чинного законодавства України, що визначає її систему, склад, порядок формування та повноваження.

Семінарське заняття №15.

Тема: Судова влада та прокуратура в Україні (2 год.)

ПЛАН

1. Загальна характеристика судової влади в Україні: поняття, система та принципи.

2. Поняття та види судів загальної юрисдикції.

3. Верховний Суд України: порядок формування, структура, компетенції та організація діяльності.

4. Система і структура прокуратури.

5. Принципи організації та порядок діяльності органів прокуратури.

6. Функції і повноваження прокуратури.

Джерела та література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.
 2. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.1998 р
 3. Закон України «Про прокуратуру України» від 05.11.1991 р.
 4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.
 5. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.
 6. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. - 2002. - № 5.

7. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс : учеб. пособ. / Н. В. Витрук. — М.: Юристь, 2005.

8. Грицаєнко Л. Р. Конституційно-правовий статус прокуратури Украї­ни / Л. Р. Грицаєнко. - К.: БІНОВАТОР, 2007.

 1. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

10. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

 1. Кочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і органів прокуратури // Право України. - 2002. - №9.
 2. Ніколаєв Т. Без судової влади держави не буде // Юридичний вісник України. - 2002. - 2-8 лютого.
 3. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 4. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.
 5. Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України // Право України. – 2003. - №2. – С. 57-59.

16. Руденко М. Прокуратура України у правозахисній системі держави: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №6. – С. 6-9.

 1. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

18. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

Методичні рекомендації

Висвітлюючи перше питання, слід визначити місце і роль судової влади в механізмі державної влади України. Доцільно дати визначення понять: «судова влада», «правосуддя», «юстиція», «юрисдикція». Крім того, важливим видається визначення меж конституційно-правового регулювання порядку діяльності судів загальної юрисдикції та прокуратури. Необхідно розкрити систему судової влади та демократичні засади судочинства.

У другому питанні слід охарактеризувати систему судів загальної юрисдикції. З'ясувати принципи побудови системи судів загальної юрисдикції. Необхідно розкрити повноваження місцевих та апеляційних судів. Проаналізувати компетенцію вищих спеціалізованих судів.

У третьому питанні необхідно охарактеризувати порядок формування, структуру, компетенцію та організацію діяльності Верховного Суду України, його Президії, Пленумів.

Четверте-шосте питання передбачає розкриття правового статусу прокуратури України. Спираючись на зміст відповідних статей Конституції України та Закону України «Про прокуратуру» слід визначити систему і структура прокуратури, принципи організації та порядок діяльності органів прокуратури. Акцентуйте увагу на такі принципи, як: централізм, незалежність в організації діяльності прокуратури, законність тощо. Особливу увагу слід зосœередити на функціях і повноваженнях органів прокуратури та їх оптимізація у зв’язку з набранням чинності Кримінального процесуального кодексу України.

Проаналізувати зміст таких функцій прокуратури України, як: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах тощо.

Семінарське заняття №16.

Тема: Конституційний Суд України (2 год.)

ПЛАН

1. Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції.

2. Порядок формування і склад Конституційного Суду України.

3. Функції та повноваження Конституційного Суду.

4. Структура та організація (порядок) діяльності Конституційного Суду України.

Джерела та література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.
 2. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 р.
 3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.
 4. Антошкіна В. К. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Су­ду України: проблеми теорії та практики : навч. посіб. / В. К. Антошкіна, О. А. Мурзіна ; С. В. Пєтков (заᴦ. ред.). - Донецьк : Юго-Восток, 2009.
 5. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.
 6. Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду Украї­ни: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право Украї­ни. - 2010. - № 6.
 7. Боботов С. В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ) / С. В. Боботов. - М.: ЕАВ, 1994.
 8. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс : учеб. пособ. / Н. В. Витрук. — М.: Юристь, 2005.
 9. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
 10. Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Украї­ні / В. Кампо // Право України. - 2010. - № 6
 11. Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції Украї­ни / В. Кампо, В. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України - 2011. -№3.
 12. Кампо В. М. Конституційна юстиція: теорія і практика: зб. пр.: 1975—2008 / В. М. Кампо ; упоряд.: В. Ю. Барвіцький, М. В. Савчин ; Асо­ціація правників України ; Тов-во конст. права. — К., 2008.
 13. Клишас А. А. Конституционный контроль и конституционное право­судие зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование / А. А. Кли­шас. - М.: Международные отношения, 2007.

14. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

 1. Контроль за додержанням належної конституційної процедури (за матеріалами, пам'ятками з Рішення Конституційного Суду України від ЗО вересня 2010 року № 20-рп/2010) / С. Вдовіченко, В. Кампо, В. Овча-ренко, Ю. Мірошниченко, В. Речицький. - К., 2011.
 2. Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Євро­пи: досвід для України / В. Лемак // Право України. - 2010. - № 6.
 3. Мироненко О. М. Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О. М. Мироненко. — К.: Київська правда, 2011.
 4. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 5. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.
 6. Портнов А. В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб'єкти і форми конституційного судочинства, ство­рення нових процесуальних інститутів : монографія / А. В. Портнов. — К.: Логос, 2008.
 7. Портнов А. В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні: монографія / А. В. Портнов. — К.: Логос, 2008.
 8. Селіванов А. О. Конституційне правосуддя і конституційна юрис­дикція в Україні (доктринальне визначення) / А. О. Селіванов // Право України. - 2010. - № 6.
 9. Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики / В. Є. Скомороха. — К.: МП Леся, 2007.
 10. Сліденко І. Д. Феноменологія конституційного контролю. Ґенеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, праксіологічних, синœергетичних аспектів : монографія / І. Д. Сліденко. -К.: Істина, 2010.
 11. Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави / А. Стри­жак // Право України. – 2010. - № 6.
 12. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України. - 1999. - №12.
 13. Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: станов­лення і розвиток / І. Тимченко // Право України. - 2010. - № 6.
 14. Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України/ В. Тихий// Право України. - 2010. -№6.
 15. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
 16. Шаров В. Конституційний Суд України – «вікно» в Європу // Юридичний вісник України. - 2001. - 19-25 травня.

Методичні рекомендації

У першому питанні необхідно проаналізувати основні моделі спеціального правового захисту конституцій у світі та дати загальну характеристику Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції. Доцільним є висвітлення особливостей становлення органу правового захисту конституції в незалежній Україні.

Друге питання передбачає висвітлення порядку формування і склад Конституційного Суду України. Студенти повинні розкрити порядок призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів відповідно до норм чинного законодавства.

У третьому питанні слід розкрити функції та повноваження Конституційного Суду, їх доцільно поділити на такі різновиди: 1) повноваження, пов’язані з вирішення питань про відповідність Конституції законів та інших правових актів; 2) пов’язані з офіційним тлумаченням Конституції України та законів України; 3) з розглядом справ про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до ВРУ для надання згоди на їх обов’язковість тощо.

В останньому питанні слід розглянути організаційну структуру та порядок діяльності Конституційного Суду. Студенти повинні знати, що таке конституційне подання й конституційне звернення, їх суб’єкти. Слід зясувати акти Конституційного Суду України та вимоги до них.

Семінарське заняття №17.

Тема: Конституційно-правовий статус

місцевого самоврядування в Україні (2 год.)

ПЛАН

1. Поняття та принципи місцевого самоврядування.

2. Система і функції місцевого самоврядування в Україні.

3. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування.

Джерела та література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.
 2. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р.
 3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 06.07.2001 р.
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 21.05.1997 р.
 5. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р.
 6. Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15.01.1999 р.
 7. Закон України «Про органи самоорганізації населœення» від 11.07.2001 р
 8. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

9. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних гро­мад в Україні: монографія / О. В. Батанов ; за заᴦ. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Ін Юре, 2003.

10. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов. — К.: Юридична думка, 2010.

11. Бориславська О. М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад / О. М. Бориславська. — Л.: ПАІС, 2005.

 1. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

13. Коваленко А. А. Конституційно-правове регулювання місцевого са­моврядування в Україні: питання теорії і практики / А. А. Коваленко. — К.: Атіка, 1998.

14. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. — К.: Юрінком Інтер, 2007.

15. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : в 4 т. / Б. А. Страшун ; отв. ред. Б. А. Страшун. — М.: БЕК, 2000.

16. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

17. Корнієнко М. Місцеве самоврядування: системний аналіз // Право України. – 2013.- № 3-4. – С.348-355.

18. Крусян А. Р. Взаимодействие местных органов исполнительной влас­ти и органов местного самоуправления в Украинœе : учеб. пособ. / А. Р. Кру­сян. — О.: Юрид. лит., 2001.

19. Куйбіда В. С. Місцеве самоврядування України в контексті роз­витку місцевої демократії: монографія / В. С. Куйбіда, М. С. Куйбіда, О. О. Бабінова. — Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2008.

20. Любченко П. М. Компетенція суб'єктів місцевого самоврядуван­ня / П. М. Любченко. — X.: Модель Всесвіту, 2001.

21. Любченко П. М. Конституційно-правові основи розвитку місцево­го самоврядування як інституту громадянського суспільства. — X.: Одіссей, 2006.

22. Муніципальне право України : підручник / кол. авт. ; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К.: Юрінком Інтер, 2006.

 1. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 2. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

25. Проблеми сучасної муніципалістики : навч. посіб. / за заᴦ. ред. О. В. Батанова. — К.: Академія муніципального управління, 2011.

26. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

27. Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місце­вих рад за законодавством України : монографія / О. В. Чернецька. — К.: Скіф; КНТ, 2008.

Методичні рекомендації

У першому питанні слід проаналізувати поняття місцевого самоврядування, нормативно-правову базу діяльності місцевого самоврядування в Україні. Акцентувати увагу на міжнародно-правових актах у цій сфері, зокрема на Європейській хартії місцевого самоврядування. Розкрити суть основних теорій місцевого самоврядування: державницької та громадівської. Розкриваючи перше питання, слід висвітлити основні принципи місцевого самоврядування (народовладдя, законності, гласності, колегіальності, виборності, принцип поєднання місцевих і державних інтересів тощо).

Розкриваючи друге питання, студенти повинні визначити поняття «система місцевого самоврядування» та виділити основні її структурні елœементи. Слід виходити з того, що система місцевого самоврядування - це сукупність органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населœення та організаційних форм за допомогою яких відповідна територіальна громада або її складові частини здійснюють завдання й функції місцевого самоврядування, вирішуючи питання місцевого значення. У цьому ж питанні необхідно проаналізувати функції місцевого самоврядування, тобто як основні напрямкам та види діяльності місцевого самоврядування в Україні.

Наступне питання вимагає розкриття поняття організаційно-правових форм місцевого самоврядування, що являє собою певну діяльність суб’єктів місцевого самоврядування відповідно до норм чинного законодавства України. Студенти повинні розкрити основні форми безпосœереднього волевиявлення територіальних громад, зокрема: місцеві вибори, референдуми, загальні збори тощо. Охарактеризуйте питання, що складають виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад, зокрема, питання самоорганізації ради та формування її органів, організації й функціонування системи місцевого самоврядування, питання в сфері економічного й соціального розвитку території, бюджету, управління комунальною власністю тощо.

Визначіть правові основи взаємовідносин органів місцевого самоврядування з державними органами, відповідно до законодавства.

завдання для самостійної роботи

Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма навчання у вищому навчальному закладі III–IV рівня акредитації) завершує цілісне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни. Значну кількість матеріалу студенти опрацьовують без викладача з наступним контролем. Незважаючи на те, що матеріал вивчався самостійно, але в екзаменаційні питання він вноситься обов’язково.

Студентам необхідно дати грунтовну письмову відповідь на питання самостійної роботи з кожної теми з наступним захистом данного матеріалу.Список рекомендованої літератури поданий до кожної теми.

За навчальним планом на самостійну роботу відведено 72 годин.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1: Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна (4 год.)

ПЛАН

1. Конституційне право як наука: поняття, предмет, функції.

2. Методологія науки конституційного права.

3. Актуальні питання науки конституційного права України на сучасному етапі.

4. Конституційне право як навчальна дисципліна: мета͵ завдання, зміст.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

3. Грабыльников А. В. Конституционное право Украины как отрасль права и наука: учеб. пособ. / А. В. Грабыльников. — Днепропетровск, 1999.

4. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

5. Курс конституционного права Украины / под ред. М. А. Баймуратова, А.В.Батанова. - X.: Одиссей, 2008. - Т. 1. Общая часть : Основы теории конституцонного права.

6. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. По­горілко, В. Л. Федоренко ; за заᴦ. ред. проф. В. Л. Федоренка. — К.: КНТ, Ліра-К, 2011.

7. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

8. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

9. Проблеми розвитку конституційного законодавства в Україні: зб. висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціан­ської Комісії); пер. з англ. / за заᴦ. ред. акад. НАН України В. М. Литви­на. — К.: Парламентське вид-во, 2010.

10. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / за ред. М.П. Орзіха. - К.: Юрінком Інтер, 2011.

11. Скрипнюк О. Методологічні проблеми теорії конституційного права // Право України. 2013. - № 5. – С. 253-261.

12. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

13. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

14. Шемшученко Ю. Наука конституційного права: сучасний етап та тенденції розвитку / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України. -2010. - № 1.

Тема 2: Система конституційного права (4 год.)

ПЛАН

1. Реалізація та тлумачення норм конституційного права України:

2. Прогалини та аналогія в конституційному праві.

3. Колізії в конституційному праві.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

3. Васильченко О. П. Джерела конституційного права : навч. посіб. / О. ГІ. Васильченко. — К.: Реферат, 2010.

4. Джерела конституційного права України : монографія / за ред. акад. Ю. С. Шемшученка та О. І. Ющика. — К.: Наук, думка, 2010.

5. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

6. Повалєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - №5.

7. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види, система // Право України. - 2002. - №11.

8. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

9. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

10. Синькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права України// Право України – 2002. - №11. – С.15-18.

11. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

12.Федоренко В. Л. Загальна і особлива частини як основні складові системи національного конституційного права / В. Л. Федоренко // Бю­летень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 10.

13. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

14.Юзьков Л.П. Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики // Радянське право. - 1991. - №5.