Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ 5 страница
просмотров - 604

Тема 3: Джерела конституційного права (6 год.)

ПЛАН

1. Характеристика джерел конституційного права України.

1.1. Конституційні закони.

1.2. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України».

1.3. Акти Всеукраїнського референдуму.

1.4. Акти Конституційного Суду України.

1.5. Міжнародні договори та угоди.

1.6. Акти реалізації делœегованих повноважень.

1.7. Акти Кабінету Міністрів України.

1.8.Акти Президента України.

Джерела та література

1. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

2. Васильченко О. П. Джерела конституційного права : навч. посіб. / О. ГІ. Васильченко. — К.: Реферат, 2010.

3. Джерела конституційного права України : монографія / за ред. акад. Ю. С. Шемшученка та О. І. Ющика. — К.: Наук, думка, 2010.

4. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

5. Повалєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - №5.

6. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види, система // Право України. - 2002. - №11.

7. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

8. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

9. Синькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права України // Право України – 2002. - №11. – С.15-18.

10. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

11. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

12. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник.—К.: АртЕк, Вища школа, 1997.—С.4-14.

13.Юзьков Л.П. Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики // Радянське право. - 1991. - №5.

Тема 4: Конституція України – Основний Закон держави (4 год.)

ПЛАН

1. Конституціоналізм як загальна теорія Конституції.

2. Основні етапи становлення Конституції України.

3. Підготовка, прийняття та зміна Конституції.

Джерела та література

  1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

3. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

4. Конституція України : наук.-практ. коментар / В. Б. Авер'янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін [та ін.]. - X.: Право, К.: Ін Юре, 2003.

5. Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм : моногра­фія / А. Р. Крусян. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

6. Кутафин О. Е. Российский конституционализм / О. Е. Кутафий -М., 2008.

7. Лунь З.І. Правова охорона Конституції України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / 3.1. Лунь. — К., 2003.

8. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело консти­туційного права України: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Оніщенко. - К., 2005.

9. Повалєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - №5.

10.Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види, система // Право України. - 2002. - №11.

11. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

12. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

13. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України // Право України. - 2001. - №9. - С.6-8.

14. Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції: моногра­фія / М. В. Савчин. - Ужгород : Ліра, 2009.

15. Селіванов П., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності // Право України. - 2003. - №4. - С.80-85.

16. Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюса-ренко, М. В. Томенко. - К.: Знання, 1993.

17. Тесленко М. В. Правовая охрана Конституции Украины / М. В. Тес-ленко. - М., 2009.

18. Тесленко М. Умови ефективності правової охорони конституції // Право України. – 2005. - №6. – С. 21-24.

19. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність // Право України. - 2002. - №12.

20. Томенко М. В. Історія української Конституції: навч. посіб./ М. В. Томенко. - К.: Освіта͵ 2009.

21. Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. - 2002. - №6.

Тема 5: Конституційно-правові відносини

та конституційно-правова відповідальність (6 год.)

ПЛАН

1. Поняття та види юридичної відповідальності в конституційному праві.

2. Конституційно-правова: поняття та специфічні ознаки.

3. Адміністративна відповідальність за порушення конституційного законодавства.

4. Кримінально-правова відповідальність за порушення конституційного законодавства.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

3. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

4. Погорілко В. Суб'єкти конститупійио-правових відносин: понят­тя, ознаки, види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. — 2002. -№ 10.

5. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види // Право України. – 2004. - №2. – С. 9-15.

6. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

7. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

8. Федоренко В. Конституційні правовідносини, система конститу­ційного права та система конституційного законодавства України: діалек­тика взаємозв'язків / В. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 9.

9. ЧервяцоваА. «Позитивний» аспект конституційної відповідаль­ності: визначення змісту / А. Червяцова // Право України. - 2000. - № 12.

10. Шаповал В. Суб’єкти конституційного права України: постановка проблеми теоретичного визначення // Право України. - 2000. - №18.

Тема 6: Основи конституційного ладу (6 год.)

ПЛАН

  1. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні.
  2. Поняття, структурні елœементи та основні напрями формування громадянського суспільства в Україні.
  3. Конституційно-правовий статус політичних партій, умови їх створення.
  4. Конституційно-правовий статус громадських організацій.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Декларація про державний суверенітет України, 16 липня 1990 р.

3. Акт проголошення незалежності України, 24 серпня 1991 р.

4. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до пи­тання про базові цінності конституційного ладу України / Ф. Веніславський // Право України. - 2010. - № 2.

5. Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забез­печення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - № 2.

6. Колодій А. М. Громадянське суспільство та правова держава: про­блеми і шляхи розбудови / А. М. Колодій // Право України. - 2010. -№7.

7. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

8. Курс конституционного права Украины. Том 2. Конституционный строй Украины : учебник / под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Батанова. – Одесса : Феникс, 2012. – 800 с. – (Серия «Энциклопедия современного конституционализма»).

9. Лотюк О. Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання // Право України. – 2013. – №6. – С.228-234.

10. Любченко П. М. Конституційні засади становлення та розвитку гро­мадянського суспільства в Україні / П. М. Любченко // Правове регулю­вання економіки : зб. наук, праць. — К.: Київ. нац. економ, ун-т, 2006. - №6.

11. Магновський І. Правові аспекти розвитку соціальної держави в Україні: на шляху євроінтеграції / І. Магновський // Право України. — 2006. - № 8.

12. Мілова Т.М. Культурний (духовний) вимір основ конституційного ладу України // Право та управління. – 2011. – № 2. – С.246–254.

13. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

14. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

15. Потьомкін А. О. Забезпечення стабільності конституційного ладу України в конституційному правосудді / А. О. Потьомкін // 36. наук, праць «Держава і право». Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. -Вин. 43 «Юридичні і політичні науки».

16. Савчин М. В. Конституційний лад України та економічний кон­ституціоналізм / М. В. Савчин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. - 2010. - № 4.

17. Свірський Б. Духовні (ідеологічні) основи конституційного ладу України / Б. Свірський // Вісник Національної академії прокуратури Украї­ни. - 2010. - № 3.

18. Скрипник В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. – 2002. – №5.

19. Тацій В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення / В. Тацій // Вісник прокуратури. - 2007. - № 7.

20. Шатіло В. Політико-правові чинники інституціоналізації поділу державної влади в Україні // Право України. – 2002. – №5.

21. Якубенко О. Принципи соціальної держави // Право України. – 2002. – №6. – С.33-38.

Тема 7: Конституційно-правовий статус

людини і громадянина в Україні (8 год.)

ПЛАН

1. Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.

2. Принципи конституційно-правового статусу особи.

3. Покоління прав людини. Індивідуальні та колективні права.

4. Органи, які вирішують питання, пов’язані із громадянством України та їхні компетенції.

5. Іноземці та особи без громадянства: поняття та особливості правового статусу в Україні.

6. Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту: поняття та особливості правового статусу в Україні.

Джерела та література

1. Загальна декларація прав людини, 10 грудня 1948р.

2. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р.

3. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р.

4. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р.

5. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 21 грудня 1965 р.

6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р.

7. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р.

8. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

9. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 р.

10. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р.

11. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р.

12. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.

13. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011.

14. Герасименко Є. С. Визначення біженців. Критерії виключення/ Є. С. Герасименко// Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. -№ 4-5.

15. Гончаренко О. Законодавство України про біженців — реальні проб­леми та шляхи їх подолання / О. Гончаренко // Підприємництво, госпо­дарство і право. — 2006. — № 12.

16.Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

17. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – С. 96-116.

18. Мілова Т.М. Конституційний принцип рівності як гарантія забезпечення прав та свобод людини і громадянина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 21. – Частина 1. – Том 1. – С. 145-147.

19. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

20. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

21. Права громадян України.—Київ: «Сірін», 1997.— 180с.

22. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи/ Упоряд. Ю.К. Качуренко.—2-е вид.—Київ: Юрінформ, 1992.— 200с.

23. Толкачова І. Значення принципів громадянства України для реалі­зації прав та свобод людини і громадянина / І. Толкачова // Право Украї­ни. - 2010. - № 12.

24. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

25. Хараджа О. О. Історія становлення принципу єдиного громадян­ства в Україні / О. О. Хараджа// 36. наук, праць «Держава і право» ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2010. - Вип. 50 «Юридичні і полі­тичні науки».

26. Чехович С. Б. Подвійне (множинне) громадянство: стан і пробле­ми нормативно-правового регулювання / С Б. Чехович // Бюлетень Мі­ністерства юстиції України. - 2008. - № 9.

27. Чомахашвілі О. Інститут подвійного громадянства / О. Чомаха-швілі // Юридичний журнал. - 2007. - № 3.

28. Яковюк І. В. Громадянство ЄС: поняття і співвідношення з націо­нальним громадянством / І. В. Яковюк // Проблеми законності. - 2010. -Вип. 107.

Тема 8: Конституційні права, свободи та обов’язки

людини і громадянина України (8 год.)

ПЛАН

1. Форми контролю за додержанням законодавчими, виконавчими, судовими органами положень Конституції України про права та свободи людини і громадянина.

2. Міжнародні стандарти прав і свобод людини і громадянина та їх співвідношення з національним законодавством.

3. Правовий статус релігійних організацій в Україні.

4. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні

5. Обмеження конституційих прав та свобод людини і громадянина в Україні.

6. Особливості реалізації прав людини в умовах надзвичайного стану.

Джерела та література

1. Загальна декларація прав людини, 10 грудня 1948р.

2. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р.

3. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р.

4. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р.

5. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 21 грудня 1965 р.

6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р.

7. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р.

8. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

9. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р.

10. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р.

11. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.

12. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р.

13. Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини // Право України. – 2000. – №9. – С.116-119.

14. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

15. Головистикова А. Н. Права человека : учеб. / А. Н. Головистикова, Л. Ю. Грудцына. — М.: Эксмо, 2008.

16. Доповіді та Спеціальні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради Украї­ни з прав людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http : //www.ombudsman.kiev.ua.

17. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свооод людини й громадянина в Україні: монографія / Т. М. Заворотченко. – Д.; Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 2007.

18. Карпачова Н. І. Проблеми реалізації прав і свобод людини та грома­дянина в Україні / Н. І. Карпачова, Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук, В. Ф. Сіренко, В. С. Журавський. — К.: Юридична думка, 2007.

19. Карпачова Н. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини та проблеми їх реалізації в Україні / Н. Карпачова // Право України. – 2009. – №4. – С. 4–21.

20. Кафарський В. І. Конституційно-правові засади фінансування політичних партій / В. І. Кафарський. — К.: Центр учбової літератури, 2009.

21. Кафарський В. І. Політичні партії в Україні: конституційно-правове регулювання організації та діяльності: монографія / В. І. Кафарський. — К.: Логос, 2008.

22. Колодій А. М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні: підруч. для студ. ВНЗ та працівників місцевого самоврядуван­ня / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. — К.: Правова єдність, Всеукраїнська асоціація видавців, 2008.

23.Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

24. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. — К.: Юридична думка, 2008.

25. Оніщенко Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. М. Оніщенко // Право України. – 2009. – №4. – С. 47–54.

26. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

27. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

28. Полховська І. К. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 ,,Конституційне право” / І. К. Полховська. – Харків, 2007. – 18 с.

29. Права громадян України.—Київ: «Сірін», 1997.— 180с.

30. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи/ Упоряд. Ю.К. Качуренко. - 2-е вид. - Київ: Юрінформ, 1992. - 200с.

31. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні : Монографія [кол. авторів; за ред. Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчука за ред. В. В. Копєйчикова]. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 424 с.

32. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.; Атіка, 2004. – 464 с.

33. Скомороха А. Права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України. – 2002. – №6. – С.3-9.

34. Словська І. Механізм захисту прав людини – основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму // Право України. - 2001. – №9. – С.15-17.

35. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

36. Шаповал Т. Основні права і свободи в механізмі конституційного регулювання / Т. Шаповал // Юридична Україна. – 2010. – №10. – С. 53–57.

Тема 9: Форми безпосœередньої демократії (8 год.)

ПЛАН

1. Поняття, суть та форми безпосœередньої демократії.

2. Становлення інституту виборів.

3. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

4. Конституційно-правові основи основи ренферендуму: історія, еволюція, проблеми та перспективи.

5. Визначення результатів референдуму. Юридичні наслідки референдумів.

6. Відповідальність за порушення законодавства про референдуми.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р.

3. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р.

4. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р.

5. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р.

6. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р.

7. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 р.

8. Закон України «Про всœеукраїнський референдум» від 06.11.2012 р.

9. Закон України «Про органи самоорганізації населœення» від 11.07.2001 р.

10. Балабан Р.В. Теорія виборчої системи. – К.: Либідь, 2007. – 112 с.

11. Виборче законодавство України: стан, шляхи та перспективи вдо­сконалення. — К., 2011.

12. Загальна теорія держави і права / За редакцією М.В. Цвік, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

13. Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб'єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року / редкол.: В. М. Шаповал та ін. — К.: Фенікс, 2010.

14. Конончук С. Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / С. Г. Конончук. — К.: Агентство «Україна», 2010.

15. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

16. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – С. 96-116.

17. Конституційно-правові форми безпосœередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-ї річниці незалежності України. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 356 с.

18. Марцеляк О. Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика) // Право України. – 2013. - №5. – С. 38-45.

19. Німченко В. Референдум як форма народовладдя потребує конституційного врегулювання // Право України. – 2013. - №6. С. 235-241.

20. Оніщук М. В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : монографія / М. В. Оніщук. — К.: Вид-во Європей­ського університету, 2009.

21. Погорілко В. Ф. Референдне право України : навч. посіб. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. — К.: Ліра-К, 2006.

22. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

23. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

24. Співак В.І. Правова культура виборів в Україні: теорія і практика: Монографія / За заᴦ. ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 156 с.

25. Ставнійчук М. Вибори як ключовий інститут демократичного конституційного ладу сучасної України // Право України. – 2013. - №5. – С. 18-29.

26. Стецюк П. Вибори у механізмі функціонування конституційної держави // Право України. – 2013. - №5. С. 30-37.

27. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

28. Янчук А. О. Теоретичні засади референдумного процесу в Украї­ні : монографія / А. О. Янчук. — К.: Вид.-поліграф. центр «Київський уні­верситет», 2010.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Тема 10: Теоретичні основи організації та здійснення

державної влади (6 год.)

ПЛАН

1. Державна влада як інститут конституційного права.

2. Принцип поділу державної влади на три гілки. Система стримувань і противаг: поняття та елœементи.

3. Конституційні засади закріплення, організації та здійснення державної влади в Україні.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р.

3. Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та сучасні пробле­ми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / К. А. Бабенко. - К., 2004.

4. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

5. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти на сучасному етапі дер­жавотворення: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня доктора юрид. наук : 12.00.02 / Ю. Г. Барабаш. — X., 2010.

6. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права / Ю. Г. Барабаш. — X.: Право, 2008.

7. Барнашов А. М. Теория разделœения властей: становление, развитие, применение / А. М. Барнашов. - Томск : Изд-во Томск, ун-та͵ 1998.

8. Бульба О. Ю. Конституційно-правові аспекти реалізації принципу поділу влади в Україні: національна традиція та сучасність : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. Ю. Бульба. — К., 2008.

9. Веніславський В. Ф. Конституційні основи взаємовідносин законо­давчої та виконавчої влади в Україні: автореф. дис. на здобуття наук, сту­пеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. Ф. Веніславський. - X., 2000.

10. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К.: Юрінком Інтер, 2007.

11. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

12. Конституційне право України: Підручник для студ. Вищ. Навч. Закл. / За ред.. В.П.Колісника та Ю.Г.Барабаша. – Х.: Право, 2010. – 416с.

13. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 216с.

14. Органи державної влади України / за ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.

15. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заᴦ. ред. проф. В. Л. Федоренка. - К.: КНТ, Ліра-К, 2011.

16. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

17. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

18. Силенко Л. М. Конституційні основи системи стримувань і проти­ваг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні: авто­реф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / Л. М. Си­ленко. - К., 2000.

19. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

20. Федоренко Г. О. Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: 12.00.02 / Г. О. Федоренко. - К., 2000.

21. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

22. Энтин Л. М. Разделœение властей: опыт современных государств / Л. М. Энтин. - М.: Юрид. лит., 1995.

Тема 11: Конституційно-правовий статус

законодавчої влади в Україні (6 год.)

ПЛАН

1. Юридична природа актів Верховної Ради України.

2. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.