Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ 6 страница
просмотров - 541

3. Конституційно-правовий статус Рахункової Палати України.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р.

3. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 р.

4. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 р.

5. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р.

6. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 р.

7. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р.

8. Закон України «Про статус народного депутата України» в редакції від 22.03.2001 р.

9. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 р.

10. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р.

11. Постанова Верховної Ради України «Про структуру апарату Верховної Ради України» від 20.04.2000 р.

12. Положення про помічника-консультанта народного депутата Украї­ни, затверджене Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 р.

13. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднен­ня нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 р.

14. Антощук Л. Д. Законотворчість: організація апарату парламентів. Світовий досвід / Програма сприяння Парламенту України. — К.: Запо­віт, 2007.

15. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

16. Георгіца А. 3. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практи­ки / А. 3. Георгіца. - Чернівці: Рута͵ 1998.

17. Григорук Н. Г. Конституційно-правовий статус народного депута­та України: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. Г. Григорук. - К., 2004.

18. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контекс­ті європейської практики) : монографія / О. В. Скрипнюк, М. О. Теплюк, О. І. Ющик. - К.: Атіка-Н, 2010.

19. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

20. Майданник О. Контрольна функція парламенту: сутність, зміст, призначення // Право України. – 2013. - № 5. – С. 280-286.

 1. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

22. Парламентське право України : навч. посіб. / кол. авт.; за ред. О. Н. Ярмиша. — X.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007.

 1. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

24. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

25. Совгиря О. В. Конституционно-правовой статус парламентского большинства (коалиции) и парламентской оппозиции в Украинœе / О. В. Сов­гиря // Государство и право. - 2011. - № 5.

26. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

27. Совгиря О. В. Парламентські дебати в Україні: проблеми правово­го регулювання та перспективи імплементації світового досвіду / О. В. Сов­гиря, І. С. Пономаренко// Бюлетень Міністерства юстиції України. -2009. - № 12.

28. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

29. Фрицький Ю. Парламент України — Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади / Ю. Фрицький // Право України. - 2007. — №7.

30. Шляхтун П. П. Парламентаризм : словник-довідник / П. П. Шлях-тун. — К.: Парламентське вид-во, 2003.

Тема 12: Конституційно-правовий статус

Президента України (8 год.)

ПЛАН

1. Етапи становлення й розвитку конституційно-правового статусу Президента в України.

2. Акти Президента України.

3. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України та допоміжних органів і служб.

4. Відповідальність Президента України.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р.

3. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 р.

4. Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 02.03.2000 р.

5. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 р.

6. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р.

7. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

8. Бурчак Ф. Г. Президент України / Ф. Г. Бурчак. - К.: Ін Юре, 1997.

9. Жук Н. А. Парламент, Президент, уряд: через взаємостримування до рівноваги : монографія / Н. А. Жук. — X.: Харків юридичний, 2007.

10. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

11. Зозуля О. І. Секретаріат Президента України: нормативно-правові засади організації та діяльності: монографія / О. І. Зозуля ; О. В. Марцеляк (ред.). - X.: Харків юридичний, 2008.

12.Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

13. Литвинов О. Інститут президента як невід'ємний елœемент республі­канської форми правління: конституційно-правова характеристика / О. Лит­винов // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 6

14. Плахотнюк Н. Г. Інститут президентства в Україні / Н. Г. Плахот-нюк. - К.: Максімус, 2004.

15. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

16. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

17. Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире / Н. А. Са­харов. - М.: Юрид. лит., 1994.

18. Сухонос В. Функції глави держави: поняття, зміст і класифікація / B. Сухонос // Вісник Конституційного Суду України. - 2009. - № 3.

19. Сушинський О. І. Президент України: статус та організація діяль­ності : навч. посіб. / О. І. Сушинський. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004.

20. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

Тема 13: Конституційно-правовий статус

органів виконавчої влади в Україні (6 год.)

ПЛАН

1. Місцеві державні адміністрації: склад, порядок формування, повноваження, акти.

2. Голови місцевих державних адміністрацій: порядок призначення та припинœення повноважень.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Закон України«Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р.

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р.

4. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15.12.1999 р.

5. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

6. Виконавча влада в Україні: навч. посіб. / за заᴦ. ред. Н. Р. Ниж­ник. - К.: Вид-во УАДУ, 2002.

7. Виконавча влада і адміністративне право / за заᴦ. ред. В. Б. Авер'янова. - К.: Ін Юре, 2002.

8. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному меха­нізмі України (конституційний аспект) / І. Дахова // Право України. - 2002. - № 12.

9. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

10. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

11. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

12. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

13. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

14. Чикурлій С. О. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / С.О. Чикурлій. - К., 2008.

Тема 14: Судова влада та прокуратура в Україні. (8 год.)

ПЛАН

1. Статус суддів України.

2. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

3. Поняття конституційно-правового статусу прокуратури України.

4. Акти прокуратури.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

 1. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.1998 р
 2. Закон України «Про прокуратуру України» від 05.11.1991 р.
 3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.
 4. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.
 5. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. - 2002. - № 5.

7. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс : учеб. пособ. / Н. В. Витрук. — М.: Юристь, 2005.

8. Грицаєнко Л. Р. Конституційно-правовий статус прокуратури Украї­ни / Л. Р. Грицаєнко. - К.: БІНОВАТОР, 2007.

 1. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

10. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

 1. Кочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і органів прокуратури // Право України. - 2002. - №9.
 2. Ніколаєв Т. Без судової влади держави не буде // Юридичний вісник України. - 2002. - 2-8 лютого.
 3. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 4. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.
 5. Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України // Право України. – 2003. - №2. – С. 57-59.

16. Руденко М. Прокуратура України у правозахисній системі держави: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №6. – С. 6-9.

 1. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.
 2. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
 3. Халюк С. О. Актуальні проблеми функціонування Вищої ради юстиції України / С. О. Халюк// Бюлетень Міністерства юстиції Украї­ни. - 2007. - № 10.

Тема 15: Конституційний Суд України (6 год.)

ПЛАН

1. Порядок діяльності Конституційного Суду України та процедура розгляду ним справ.

2. Рішення і висновки Конституційного Суду України.

3. Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 р.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

4. Антошкіна В. К. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Су­ду України: проблеми теорії та практики : навч. посіб. / В. К. Антошкіна, О. А. Мурзіна ; С. В. Пєтков (заᴦ. ред.). - Донецьк : Юго-Восток, 2009.

5. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

6. Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду Украї­ни: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право Украї­ни. - 2010. - № 6.

7. Боботов С. В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ) / С. В. Боботов. - М.: ЕАВ, 1994.

8. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс : учеб. пособ. / Н. В. Витрук. — М.: Юристь, 2005.

9. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

10. Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Украї­ні / В. Кампо // Право України. - 2010. - № 6

11. Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції Украї­ни / В. Кампо, В. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України - 2011. -№3.

12. Кампо В. М. Конституційна юстиція: теорія і практика: зб. пр.: 1975—2008 / В. М. Кампо ; упоряд.: В. Ю. Барвіцький, М. В. Савчин ; Асо­ціація правників України ; Тов-во конст. права. — К., 2008.

13. Клишас А. А. Конституционный контроль и конституционное право­судие зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование / А. А. Кли­шас. - М.: Международные отношения, 2007.

14.Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

15. Контроль за додержанням належної конституційної процедури (за матеріалами, пам'ятками з Рішення Конституційного Суду України від ЗО вересня 2010 року № 20-рп/2010) / С. Вдовіченко, В. Кампо, В. Овча-ренко, Ю. Мірошниченко, В. Речицький. - К., 2011.

16. Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Євро­пи: досвід для України / В. Лемак // Право України. - 2010. - № 6.

17. Мироненко О. М. Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О. М. Мироненко. — К.: Київська правда, 2011.

18. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

19. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

20. Портнов А. В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб'єкти і форми конституційного судочинства, ство­рення нових процесуальних інститутів : монографія / А. В. Портнов. — К.: Логос, 2008.

21. Портнов А. В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні: монографія / А. В. Портнов. — К.: Логос, 2008.

22. Селіванов А. О. Конституційне правосуддя і конституційна юрис­дикція в Україні (доктринальне визначення) / А. О. Селіванов // Право України. - 2010. - № 6.

23. Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики / В. Є. Скомороха. — К.: МП Леся, 2007.

24. Сліденко І. Д. Феноменологія конституційного контролю. Ґенеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, праксіологічних, синœергетичних аспектів : монографія / І. Д. Сліденко. -К.: Істина, 2010.

25. Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави / А. Стри­жак // Право України. – 2010. - № 6.

26. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України. - 1999. - №12.

27. Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: станов­лення і розвиток / І. Тимченко // Право України. - 2010. - № 6.

28. Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України/ В. Тихий// Право України. - 2010. -№6.

29. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

30. Шаров В. Конституційний Суд України – «вікно» в Європу // Юридичний вісник України. - 2001. - 19-25 травня.

Тема 16: Територіальний устрій України (8 год.)

ПЛАН

1. Поняття та форми територіального устрою. Ознаки України як унітарної держави.

2. Система та принципи адміністративно-територіального устрою України.

3. Особливості статусу міст Києва та Севастополя.

4. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим у складі України.

5. Забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

2. Конституція Автономної Республіки Крим, 21 жовтня 1998 р.

3. Закон України «Про Автономну Республіку Крим» від 17.03.1995 р.

4. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10.02.1998 р.

5. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р.

6. Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 р.

7. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 р.

8. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04. 2014 р // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 26. - ст.892.

9. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим», 10 лютого 1998 р.

10. Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 02.03.2000 р.

11. Закон України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» від 16.06.2011 р.

12. Закон України «Про статус гірських населœених пунктів в Україні» від 15.02.1995 р.

13. Закон України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 22.12.2006 р.

14. Закон України «Про столицю України – місто Київ», 15 січня 1999 р.

15. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р.

16. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми : монографія / за ред. І. О. Кресіної. - К. : Логос, 2009.

17. Адміністративно-територіальний устрій України : Історія. Сучас­ність. Перспективи / Куйбіда В. С. [та ін.]. - К., 2009.

18. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

19. Верменич Я. В. Територіальна організація в Україні як наукова про­блема: регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри / Я. В. Верменич. - К. : Інститут історії НАН України, 2008.

20. Гетьман А. Б. Конституційно-правові основи адміністративно-тери­торіального устрою України / А. Б. Гетьман // 36. наук, праць «Держава і право» ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2008. - Вип. 40.

21. Дівок В. В. Деякі проблеми реформування адміністративно-тери­торіального устрою та регіоналізація України / В. В. Дівок // 36. наук, праць «Держава і право» ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. - Вип. 45.

22. Іщенко О. Принципи адміністративно-територіального устрою Украї­ни / О. Іщенко // Право України. - 2011. - № 4.

23.Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

24. Любченко П. М. Реформа територіального устрою як чинник роз­витку місцевого самоврядування в Україні / П. М. Любченко // Bien. Акад. прав, наук України. - 2005. - № 4.

25. Магновський І. Конституційні основи функціонування органів вла­ди в Автономній Республіці Крим: порівняльно-правовий аспект / І. Маг­новський // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 6.

26. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.

27. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

28. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

Тема 20: Конституційно-правовий статус

місцевого самоврядування в Україні (6 год.)

ПЛАН

1. . Основні теорії походження місцевого самоврядування.

2. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування. Право комунальної власності.

3. Гарантії місцевого самоврядування в Україні.

Джерела та література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – Ст.68.

 1. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р.
 2. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 06.07.2001 р.
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 21.05.1997 р.
 4. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р.
 5. Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15.01.1999 р.
 6. Закон України «Про органи самоорганізації населœення» від 11.07.2001 р

8. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних гро­мад в Україні: монографія / О. В. Батанов ; за заᴦ. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Ін Юре, 2003.

9. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов. — К.: Юридична думка, 2010.

10. Бориславська О. М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад / О. М. Бориславська. — Л.: ПАІС, 2005.

 1. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

12. Коваленко А. А. Конституційно-правове регулювання місцевого са­моврядування в Україні: питання теорії і практики / А. А. Коваленко. — К.: Атіка, 1998.

13. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. — К.: Юрінком Інтер, 2007.

14. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : в 4 т. / Б. А. Страшун ; отв. ред. Б. А. Страшун. — М.: БЕК, 2000.

15. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видав.Дім «Ін Юре», 2002. – 243 с.

16. Корнієнко М. Місцеве самоврядування: системний аналіз // Право України. – 2013.- № 3-4. – С.348-355.

 1. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

18. Крусян А. Р. Взаимодействие местных органов исполнительной влас­ти и органов местного самоуправления в Украинœе : учеб. пособ. / А. Р. Кру­сян. — О.: Юрид. лит., 2001.

19. Куйбіда В. С. Місцеве самоврядування України в контексті роз­витку місцевої демократії: монографія / В. С. Куйбіда, М. С. Куйбіда, О. О. Бабінова. — Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2008.

20. Любченко П. М. Компетенція суб'єктів місцевого самоврядуван­ня / П. М. Любченко. — X.: Модель Всесвіту, 2001.

21. Любченко П. М. Конституційно-правові основи розвитку місцево­го самоврядування як інституту громадянського суспільства. — X.: Одіссей, 2006.

22. Муніципальне право України : підручник / кол. авт. ; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К.: Юрінком Інтер, 2006.

 1. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 2. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

25. Проблеми сучасної муніципалістики : навч. посіб. / за заᴦ. ред. О. В. Батанова. — К.: Академія муніципального управління, 2011.

26. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

27. Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місце­вих рад за законодавством України : монографія / О. В. Чернецька. — К.: Скіф; КНТ, 2008.

10. Методи навчання:

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни «Конституційне право України»:

навчальні заняття, самостійна робота студентів, робота в науковій бібліотеці КДПУ імені В. Винниченка та мережі Інтернет, контрольні заходи.

Види навчальної роботи студентів:

- лекція;

- семінарське заняття;

- консультація;

- екзамен.

У процесі вивчення дисципліни «Конституційне право України» застосовуються наступні методи навчання:

За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний

За основними етапами процесу: формування знань, формування умінь і навичок, застосування знань, узагальнення, закріплення, перевірка.

За системним підходом: стимулювання та мотивація, контроль та самоконтроль.

За джерелами знань: словесні ( розповідь, пояснення, лекція) і наочні (демонстрація, ілюстрація).

За рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання.