Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
просмотров - 223

Луганськ 2013

УДК 342 (477)

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Конституційне право України», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство». / Укладачі: Фомін А.І., Кафанова О.В. - Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім.В. Даля, 2013. – 61 с.

Викладені основні вимоги до написання курсових робіт з дисципліни «Конституційне право України» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю «Правознавство». Надано рекомендації щодо розділів робіт, наведені дані, необхідні для правильного оформлення та друкування тексту курсових робіт. Методичні вказівки містять примірні теми курсових робіт, плани, перелік джерел і вказівки по оформленню.

Укладачі: А. І. Фомін, проф.

О.В. Кафанова., ас.

Відп. за випуск Г.О Денисенко., доц

Рецензент С.М. Санжаров, проф.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Курсова робота є кваліфікаційним документом, підтверджуючим придбані студентом теоретичні знання по дисципліні «Конституційне право України», виконується і захищається по одній із запропонованих тим.

Враховуючи, що Конституційне право України – основоположна галузь національної системи права, студенти повинні не тільки задовольнятися вивченням теоретичного матеріалу, але і уміти аналізувати норми Конституції і інших державно-правових актів, простежувати результати їх дії на конституційно-правові відносини.

Курсова - достатньо важлива форма самостійної роботи студента͵ має яскраво виражений творчий і пошуковий характер. Визначивши тему, необхідно продумати план своїх дій: це робота в бібліотеці по знайомству з бібліографією, відбір нормативно-правових актів, регулюючих дані відносини. Після цього визначається структура курсової роботи. І лише тоді Ви можете починати писати, послідовно освітлюючи кожен пункт плану, дотримуючи логіку викладу.

Ваша робота тільки виграє, якщо Ви зумієте дати в динаміці аналіз нормативно-правової бази, регулюючої ті або інші правовідносини, привернете цікавий фактичний матеріал, сформулюєте свою думку з приводу подій, ідей і пропозицій, які зустрінете в літературних джерелах.

При написанні курсової роботи студент повинœен знати, які вимоги до неї будуть пред'явлені з боку викладача. Найважливішими з них є: високий теоретичний рівень (використання понять Конституційного права України, глибина розкриття теми, оптимальне співвідношення теоретичного і фактичного матеріалів, зв'язок теоретичних положень з життям); застосування багатообразних методів наукового дослідження (загальнонаукових, спеціальних); широке використання аналізу нормативно-правових актів; творчий підхід до написання роботи (використання оригінальних документів, матеріалів соціологічних досліджень, самостійність виводів і думок, наявність практичних рекомендацій); оформлення роботи (чітка структура, правильне оформлення бібліографічних посилань на документи і список літератури, акуратність виконання).

Курсова робота оформляється студентом з урахуванням вимог, що пред'являються до літературного оформлення наукової праці.

Оптимальний об'єм курсової роботи не повинœен перевищувати 25-45 сторінок машинописного тексту, віддрукованого через 1,5 інтервалу (рукописний не більше 50 сторінок).

Структура курсової робота

Виходячи з об'єму курсової роботи, структура може бути наступною:

- титульний лист - 1 с.;

- зміст - 1 с.;

- вступ - 1-3 с.;

- основна частина, що складається з двох-трьох питань, - 25-45 с.;

- висновок-2-3 с.;

- список використаної літератури;

- додатки.

Зразок титульного листа͵ зміст курсової роботи та зразок відгуку до курсової роботи представлені в додатках А, Б, В.

Зміст складається з назв розділів, підрозділів, пунктів роботи з вказівкою сторінок, їх початки. Заголовки розділів друкуються симетрично, прописними буквами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів друкуються з абзацу (5 інтервалів) рядковими буквами, окрім першої прописної, без крапки в кінці. Перенесення слів в заголовках не допускаються. Підкреслювати заголовки не потрібно. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою в кінці. Кожен розділ друкується з нової сторінки. Введення і висновок не нумеруються. Сторінки в роботі нумеруються, включаючи список використаних джерел, додатки. Нумерація починається з титульного листа͵ але номер сторінки на нім не ставиться, тобто на сторінці "2'' розміщується зміст курсової роботи, а введення починається із сторінки "3". Номер ставиться у верхньому правому кутку сторінки. Зразок оформлення змісту приведений в додатку Б.

У вступі студент повинœен обґрунтувати актуальність вибраної теми, стисло показати ступінь її розробленості, сформулювати конкретні завдання, які він збирається вирішувати в процесі роботи над вибраною темою.

У основній частині необхідно розкрити зміст питань плану. Їх розгляд повинœен відповідати вимогам науковості, конкретності, довідності. Статистичні дані і результати соціологічних досліджень тільки піднімають рівень роботи. Кожен розділ повинœен закінчуватися проміжними виводами.

Висновок містить коротке узагальнення отриманих в результаті дослідження виводів, практичні рекомендації і пропозиції, у тому числі і по вдосконаленню конституційно-правового регулювання.

У список літератури студент вносить тільки ті джерела і нормативно-правові акти, якими він користувався при написанні курсової роботи.

Список використаної літератури рекомендується розділити на три групи (нормативно-правові акти, список періодичних видань, навчальні посібники).

Порядок розташування джерел

1. Нормативно-правові акти розташовуються в хронологічному порядку їх ухвалення, Конституція України як Основний Закон виноситься на перше місце.

2. Література (список періодичних видань) дається в алфавітному порядку. Відомості про джерела, включені в список, необхідно давати відповідно до вимоᴦ. Коментовано виклад цих вимог см.: Альберт Ю.В, Бібліографічне посилання: Довідник. - Київ: Наукова думання, 2012. - 250 с.

У додатки до курсових робіт виносяться таблиці, схеми. Додаток робиться студентом тільки в тому випадку, якщо воно доповнює зміст основних проблем дослідження.

Технічне оформлення курсової роботи

Робота оформляється тільки на лицьовій стороні білого паперу стандартного формату (210X297 мм). Кожна сторінка основного тексту і додатків повинна мати поля: ліве - 30 мм, верхнє - 20 мм до основного тексту, праве -10 мм, нижнє - 25 мм. На кожній сторінці друкується 28-32 рядки.

Відстань між заголовком і подальшим або попереднім текстом - не менше 2 рядків.

У курсовій роботі велике значення має правильне визначення абзаців, кожен з яких, як правило, говорить про нову думку автора. Абзацу повинні бути властиві єдина тема і логічна цілісність. Кожен абзац повинœен починатися на видаленні 5 знаків (ударів по пробільній клавіші) від лівого поля по всій роботі.

Якщо в курсовій роботі автором приводиться цитата для підтвердження даних положень, то в її тексті повинні зберігатися всі особливості документа͵ з якого вона узята: орфографія, пунктуація, розстановка абзаців, шрифтові виділення. Цитата усередині тексту, як правило, полягає в лапки, всі цитати підтверджуються посиланням на першоджерело. Це повинне бути посилання. Як правило, використовуються підрядкові посилання, сторінки, що поміщаються внизу.

Слід правильно оформляти виноски. Виноска в рядку робиться в квадратних дужках, де дається порядковий номер джерела в списку літератури і сторінка посилання. Наприклад [12, с. 121].

Керівництво курсовою роботою здійснюється таким чином:

викладач:

- консультує студента по вибраній темі, надає допомогу в осмисленні її змісту і виробленні найбільш прийнятного плану роботи;

—з'ясовує ступінь підготовленості студента до розробки вибраної теми і дає рекомендації по використанню обов'язкової і додаткової літератури;

- консультує за змістом, стилю і оформленню роботи;

- перевіряє курсову роботу, указує недоліки, неточності, обговорює спірні місця;

- пише короткий відгук.

Викладач допускає роботу до захисту в тому випадку, якщо вона відповідає пред'явленим вимогам по структурі, змісту і стилю викладу матеріалу, правильному бібліографічному оформленню посилань, списку нормативно-правових актів і літератури. Робота повинна бути написана або віддрукована, зброшурована.

Оцінка курсових робіт

Оцінка по курсових роботах виставляється у відомість і в залікову книжку студента͵ обґрунтування оцінки по кожному критерію окремо відбивається у відгуку на роботу студента.

Критерії оцінки курсових робіт студентів по дисципліні "Конституційне право України"

1. Визначення цілей роботи:

- чітко обґрунтовані в достатньому об'ємі 5

- чітко визначені, обґрунтовані не повністю 4

- визначені розпливчато, обґрунтовані слабо - 3

2. Розробка теми в науковій літературі і законодавстві:

- аналіз проведений на основі знання і осмислення світової і вітчизняної наукової літератури, Конституції і нормативно-правових актів 90-100

- аналіз проведений на основі хорошого знання тільки вітчизняної наукової літератури, Конституції і нормативно-правових актів 4

- поверхневий аналіз вітчизняної літератури, Конституції і нормативно-правових актів 3

- є окремі порушення, не дотримані терміни 3

- є істотні відхилення від встановлених вимог . 3 -

4. Отримані результати і їх новизна:

— обґрунтовані, заслуговують уваги пропозиції автора роботи (рекомендації про внесення пропозицій до існуючих нормативно-правових актів) 5

- у роботі кваліфіковано використані розроблені іншими авторами підходи і рішення з даної проблеми -4- пропозиції автора неясні або відсутні 3

Захист курсової роботи

Курсова робота може захищатися (публічно) перед студентською аудиторією, а може носити індивідуальний характер.

Процедура захисту складається з: короткого повідомлення студента про основний зміст роботи, виводи і рекомендації з проблеми; відповідей студента на питання і зауваження викладача; оголошення оцінки курсової роботи.

Курсові роботи оцінюються по 100 бальній системі (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). При отриманні незадовільної оцінки студент повторно виконує роботу по новій темі або переробляє колишню.

Нижче ви знайдете докладніші рекомендації, які допоможуть Вам досліджувати запропоновану тему по конституційному праву України.