Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право ДО ТЕМИ 21
просмотров - 178

1. Конституція України. - Х.: “Одиссей”, 2012. – 56с.

2. Закон України "Про прокуратуру" від 5.11.1991 із змінами та до­повненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 53; 1993 -№ 22, №50; 1995. - № 11. - № 34.

1. Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / за ред.. проф. Е.О. Дідоренка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2011.– 424 с.

2. Лисенко С.Л., Коваль О.А. Конституційне законодавство України Посібник. – К.: Прецедент, 2007. – 107 с. (матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; Вип. 3.

3. Мельник М., Хавронюк М. Знайомтесь: Прокуратура України. – К.: Інститут громадського суспільства. – 2003. – 36 с..

4. Прокуратура України Академічний курс: Підручник / В.В. Сухонос, В.П. Лакизюк, Л.Р. Грицаєнко, В.М. Руденко; За заг ред. К.ю.н. доц.. В.В. Сухоноса. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2011. – 566 с.

5. Шумський П.В. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів вузів та факультетів. – К.: Вен турі, 2010. – 336 с.

6. Конституційно-процесуальне право України: навч. Посіб. / О.В. Совгиря. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 536 с.

7. .Конституційне право України. Повний курс: навч. Посіб. / Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. – 2-ге вид. переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

8. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. Друге вид., доповнене. – К.: Атіка, 2012. – 568 с.

9. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. Ред чл.-корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф.. Ю.ИЛейбо и д.ю.н. Л.М. Энтина – 2-е узд., перераб. – М.: Норма, 2011. – 1056 с.

10. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права. Учебник (Под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Ботанова). – Х.: Одиссей, 2012. – 672 с. – Серия : «Энциклопедия современного конституционализма»).

11. Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права: Навч. посібник / С.Л. Лисенков. – К.: Юристконсульт; КНТ, 2011 – 270 с.

12. Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты. Курс лекцій. – М.: ГУ ВШЭ, 2012. – 512 с.

13. Орленко В.І. Конституційне право України: Посіб. Для підготовки до іспитів / В.І Орленко, В.В. Орленко. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 152 с. – (Б-чка студента).

14. Погорілко В.Ф. Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ. ред.. В.Ф. Погорілка. – 2-ге вид., переробл. і доопр. – К.:Алерта: КНТ: Центр учбової літератури. 2012. – 432 с.

15. Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины. Отрасль права, наука, учебная дисциплина. – Харьков, 2008. – 500 с.

16.О.Ф. Фрицький. Конституційне право України: Підручник. – 3-є вид., перероб. і доп –К.: Юрінком Інтер, 2012. – 516 с.

17.Шаповал В.Н Сравнительное конституционное право / В. Н. Шаповал. - Киев: Княгиня Ольга, 2011.– 723 с.

18.Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2012. – 669 с.

19.Чушенко В.І. Конституційне право України: Підручник / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць; Львівський національний ун-т ім..Івана Франка. – К.: Ін Юре; Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2011. 485 с.

20. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.- Т.6: Т-Я.- К., 2004.- С. 65-66.; Вступ до теорії правових систем / За заᴦ. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко.— К., 2011.-432 с.

21. Косюта М., Долежан В. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України «Про прокуратуру» // Право України. – 2006, - № 6. – С. 59-63.

22. Назаров І. Прокуратура України на шляху до європейських стандартів // Право України. – 2007, – № 2. – С. 85 – 88.

23. Руденко М. Актуальне видання з питань організації та діяльності органів прокуратури. // Право України. – 2006, – № 5. – С. 182–183.


Читайте также


 • - Вступ до теми

  Завдання 1. Яка роль основних логічних законів при редагуванні тексту документа? Навести приклади. 2. Які загальні вимоги до документа? 3. Назвати етапи роботи над службовим документом. 8 Помилки та їх види. Коректурні знаки. Комп’ютерна коректура 8.1 Вступ до теми. 8.2... [читать подробенее]


 • - Лекція до теми 7.

  Особливості правового режиму окремих видів майна (військового майна, основних фондів, майна творчих спілок, видавництв, підприємств книгорозповсюдження, редакцій ЗМІ, Національної академії наук України, земельних ділянок державної та комунальної власності). а)... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Національні демографічні інтереси визначаються сукупністю збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й особистості на основі конституційних прав громадян України. Сутність демографічних інтересів держави і суспільства полягає у формуванні такого... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Індекс розвитку людського потенціалу ” охоплює такі складові: A. середня тривалість життя; B. рівень освіти дорослого населення; C. рівень зайнятості; D. соціальний стан. 17. Вікова структура населення може бути таких типів: A. регресивного; B. функціонального; C.... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 5

  Тести до теми 4 1. Адміністративна дієздатність – це здатність: а) набувати та реалізовувати своїми діями (або бездіяльністю) права, створювати для себе або інших суб'єктів обов'язки і їх виконувати; б) укладати адміністративно-правові договори та нести... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 13

  1. Головою Ради національної безпеки і оборони України є: а) Президент України; б) Голова Верховної Ради України; в) Секретар Ради національної безпеки і оборони України; г) Прем'єр-міністр України. 2. Міністра оборони України призначає і звільняє в установле­ному... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 10

  1. Широке розуміння адміністративного процесу передбачає: а) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок застосування заходів адміністративного примусу і насамперед адміністративних стягнень; б) врегульований нормами... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Свобода совісті громадянам України гарантована Конституцією України. "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно... [читать подробенее]


 • - Завданнядо теми 14 3 страница

  Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К.: Основи, 1998. — 534 с Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: Дослідження, категорії, громадянське суспільство. - Львів: Літопис, 2000. - 318 с Геллнер Э. Нации и национализм. — М.: Прогресе, 1991. — 320 с.... [читать подробенее]


 • - Завданнядо теми 14 2 страница

  ПОЛІТИКА (від грец. politika — державні або суспільні справи) — а) особливий вид регуляції соціального життя, який виникає на певному ступені розвитку людства у зв'язку з розподілом праці й поглибленням соціальної диференціації; б) відносини, що охоплюють згоду, підкорення,... [читать подробенее]