Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право ДО ТЕМИ 9
просмотров - 187

1. Конституція України. - Х.: “Одиссей”, 2012. – 56с.

2. Всеобщая декларация прав человека (принята генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948) / Касинюк Л.А. Основи Конституційного права України. Харків, 1993.

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (ООН 1966) / Касинюк Л.А. Ук. соч.

4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ООН, 1966) / Касинюк Л.А. Ук. соч.

5. Закон Украины "Об обращении граждан" – 2.10.96 ᴦ. // Право и практика. – 1998. – № 12.

6. Закон Украины "О ратификации конвенции о защите прав и базовых свобод человека 1950 года…" 23.12.97 ᴦ. // Право и практика, 1998 – № 12.

7. Закон Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" от 20.01. 1998 ᴦ. // Голос Украины , 20.01.1998.

8. Об уполномоченном по делам соблюдения конвенции о защите прав и базовых свобод человека. Постановление Кабинœета Министров Украины от 23.04.1998 ᴦ. // Право и практика., 1998. – № 12.

9. О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия (Постановление № 9 Пленума Верховного Суда от 1.11. 96 ᴦ. ) // Право и практика., 1998. – № 12.

10. Об усилении судейской защиты прав и свобод человека и гражданина (Постановление № 7 Пленума Верховного Суда от 30.05.97 ᴦ.).

11. Конституційно-процесуальне право України: навч. Посіб. / О.В. Совгиря. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 536 с.

12. .Конституційне право України. Повний курс: навч. Посіб. / Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. – 2-ге вид. переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

13. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. Друге вид., доповнене. – К.: Атіка, 2012. – 568 с.

14. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. Ред чл.-корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф.. Ю.ИЛейбо и д.ю.н. Л.М. Энтина – 2-е узд., перераб. – М.: Норма, 2011. – 1056 с.

15. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права. Учебник (Под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Ботанова). – Х.: Одиссей, 2012. – 672 с. – Серия : «Энциклопедия современного конституционализма»).

16. Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты. Курс лекцій. – М.: ГУ ВШЭ, 2012. – 512 с.

17. Погорілко В.Ф. Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заᴦ. ред.. В.Ф. Погорілка. – 2-ге вид., переробл. і доопр. – К.:Алерта: КНТ: Центр учбової літератури. 2012. – 432 с.

18. Закон України «Про засади державної мовної політики». Від 3. Липня 2012 року //Голос України, 10.08.2012.

19. Стадник Г. Важливість діяльності Уповноваженого з прав людини за міжнародними та європейськими стандартами захисту прав людини //Право України. – 2005. - № 3. – с.28-31.

20. Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини і громадянина //Право України. – 2005. - № 3. – С.19-23.

21. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної правової держави // Право України.-2005.-№ 10, с. 57.

22. Шишкіна Е. Міжнародні механізми реалізації ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. // Право України.-2006.-№ 12, с. 28.

23. Огородник А. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципи законності в Україні // Право України. – 2008.-№ 6, с. 14.

24. Солдатенко О. Право на охорону здоров’я у конституціях України та інших європейських держав // Право України. – 2008.-№ 8, с. 20.

25. Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини –головний обов’язок держави.//Право України.-2011.-№7.-с. 169


Читайте также


 • - Вступ до теми

  Завдання 1. Яка роль основних логічних законів при редагуванні тексту документа? Навести приклади. 2. Які загальні вимоги до документа? 3. Назвати етапи роботи над службовим документом. 8 Помилки та їх види. Коректурні знаки. Комп’ютерна коректура 8.1 Вступ до теми. 8.2... [читать подробенее]


 • - Лекція до теми 7.

  Особливості правового режиму окремих видів майна (військового майна, основних фондів, майна творчих спілок, видавництв, підприємств книгорозповсюдження, редакцій ЗМІ, Національної академії наук України, земельних ділянок державної та комунальної власності). а)... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Національні демографічні інтереси визначаються сукупністю збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й особистості на основі конституційних прав громадян України. Сутність демографічних інтересів держави і суспільства полягає у формуванні такого... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Індекс розвитку людського потенціалу ” охоплює такі складові: A. середня тривалість життя; B. рівень освіти дорослого населення; C. рівень зайнятості; D. соціальний стан. 17. Вікова структура населення може бути таких типів: A. регресивного; B. функціонального; C.... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 5

  Тести до теми 4 1. Адміністративна дієздатність – це здатність: а) набувати та реалізовувати своїми діями (або бездіяльністю) права, створювати для себе або інших суб'єктів обов'язки і їх виконувати; б) укладати адміністративно-правові договори та нести... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 13

  1. Головою Ради національної безпеки і оборони України є: а) Президент України; б) Голова Верховної Ради України; в) Секретар Ради національної безпеки і оборони України; г) Прем'єр-міністр України. 2. Міністра оборони України призначає і звільняє в установле­ному... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 10

  1. Широке розуміння адміністративного процесу передбачає: а) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок застосування заходів адміністративного примусу і насамперед адміністративних стягнень; б) врегульований нормами... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Свобода совісті громадянам України гарантована Конституцією України. "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно... [читать подробенее]


 • - Завданнядо теми 14 3 страница

  Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К.: Основи, 1998. — 534 с Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: Дослідження, категорії, громадянське суспільство. - Львів: Літопис, 2000. - 318 с Геллнер Э. Нации и национализм. — М.: Прогресе, 1991. — 320 с.... [читать подробенее]


 • - Завданнядо теми 14 2 страница

  ПОЛІТИКА (від грец. politika — державні або суспільні справи) — а) особливий вид регуляції соціального життя, який виникає на певному ступені розвитку людства у зв'язку з розподілом праці й поглибленням соціальної диференціації; б) відносини, що охоплюють згоду, підкорення,... [читать подробенее]