Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Приклад 4
просмотров - 443

Характеристика осœередку ураження під час вибуху пропану масою Q=500 т

М 1:100000

Рисунок 2 – Характеристика осœередку ураження:

1 – місто; 2 – об’єкт господарювання; І – зона слабких руйнувань; ІІ – середніх; ІІІ – сильних; ІV – повних; ЦВ – центр вибуху (місце зберігання пропану)

Радіуси зон руйнувань:

- Rсл = 1600 м;

- Rсер = 1070 м;

- Rсил =850 м;

- Rпов = 650 м.

3.5 Загальні висновки і рекомендації

Підбиваю підсумки проведеного оцінювання, треба відповісти на такі питання:

1. У яку зону руйнувань може потрапити цех?

2. Які очікуються руйнування елœементів цеху?

3. Яка пожежна обстановка може скластися в районі розташування цеху?

4. Який характер можливого ураження виробничого персоналу?

Відповіді на ці питання доцільно звести в підсумкову таблицю (табл. 4):

Таблиця 4 - Підсумки проведеного оцінювання можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об'єкті

Характеристика руйнувань Пожежна Обстанов-ка Ступінь ураження людей
Параметри зони руйнувань Елементи виробничого об’єкта Ступінь Руйнува-ння
1.Будівля середні Окремі пожежі з переходом у суцільні Легкі ураження, пошкодже-ння уламками скла та елœе-ментами зруйнованих конструкцій (обладнання)
2.Верстати слабкі
3.Трубопроводи слабкі
4.Кабельні мережі слабкі
5.Контрольно- вимірювальні прилади сильні

Рекомендації,спрямовані на зменшення наслідків можливого вибуху на наш виробничий об'єкт, можуть бути такими:

1) порушити питання перед відповідними зберігається;

2) передбачити укладання необхідних договорів страхування ризиків та можливих втрат на випадок вибуху;

3) укріпити конструкцію будівель установленням додаткових колон, ферм, підкосів тощо;

4) змінити спосіб прокладання комунікацій. Трубопроводи та кабельні лінії прокласти під землею;

5) створити резерв контрольно-вимірювальної апаратури;

6) установити на вікнах захисні металеві сітки, щоб розбите скло не потрапляло в приміщення цеху.

4 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Назвіть причини винœекнення на виробництвах технологічних надзвичайних ситуацій.

2. Які об’єкти належать до пожежонебезпечних (взагалі та у вашій місцевості зокрема)?

3. Дайте визначення аварії та пожежі.

4. Які об’єкти можна віднести до вибухонебезпечних?

5. Що є наслідком вибухів?

6. Від чого залежить ступінь руйнування під час вибуху?

7. Назвіть види пожеж, які можуть виникати внаслідок вибухів на промислових об’єктах.

8. Від яких чинників залежить характер та розповсюдження пожежі?

9. Назвати ступені ураженя людей залежно від надлишкового тиску.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бердій Я.І. Безпека життєдіяльності/Я.І. Бердій, В.С. Джигирей, А.І.Кдисюк та ін.- Львів: Афіша, 1999.-275с.

2. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини/В.А. Гайченко, Г.М. Коваль. Київ: МАІП, 2002.-230с.

3. Голінько В.І. Безпека життєдіяльності/ В.І. Голінько, В.М. Шибка, Г.О.Мірошник, О.В. Безчастний - Дніпропетровськ: НГА України, 1988.-172с.

4. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності/В.С. Джигирей, В.Н. Жидецький. Львів: Афіша, 2001.-255с.

5. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності/ Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. Львів: Новий світ, 2002.-330с.

6. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності/Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. Київ. «Каравела». 2009-279с.

7. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини/ В.М. Лапін. – Львів: Львівський банківський коледж, 1998 – 192с.

8. Назарук М.М. основи екології та соціології. Львів: Афіша, 2000-255с.

9. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності/І.П. Пістун, Ю.П. Кіт. Львов: Афіша, 2000-240с.

10. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності/З.М. Яремко, Київ: Центр навчальної літератури. 2005-320с.

Додаток А

Ступінь руйнування об'єкта залежно від надлишкового тиску ударної хвилі вибуху ∆Р, кПа

Елементи об’єкта Ступінь руйнувань
пор.   слабкі середні сильні повні
1 Виробничі, адміністративні будівлі та споруди
Бетонні та залізобетонні будинки та споруди, антисейсмічні конструкції 25...35 80...120 150...200
Споруди з легким металевим каркасом і безкаркасні конструкції 10...20 20...30 30...50 50...70
Промислові будівлі з металевим каркасом 10...20 20...30 30...40 40..50
Споруди зі збірного залізобетону 10...20 20...30 - 30...60
Складські цегляні будівлі 10...20 20...30 30...40 40...50
Адміністративні багатоповерхові будівлі з металевим або залізобетонним каркасом 20...30 30...40 40...50 50...60
Цегляні малоповерхові будівлі (один-два поверхи) 8...15 15...25 25...35 35...45
Цегляні малоповерхові будівлі (три поверхи) 8...12 12...20 20...30 30...40
2 Деякі види обладнання
Верстати важкі 25...40 40...60 60...70 -
Верстати середні 15...25 25...35 35...45 -
Верстати легкі 6...15 - 15...25 -
Підйомні крани та кранове обладнання 20...30 50...70 - 80...90
Електродвигуни 30...50 50...70 - 80...90
Трансформатори 20...30 30...50 50...60
Контрольно-вимірювальні прилади 5...10 10...20 20...30
3 Комунально-енергетичне обладнання
Газгольдери та наземні резервуари хімічних речовин 15...20 20...30 30...40
Наземні металеві резервуари та ємності 30...40 40..70 70...90
Кабельні наземні мережі 10...30 30...50 50...60
Трубопроводи наземні -
Трубопроводи на естакадах 20...30 30...40 40...50 -

Додаток Б

Характеристика руйнувань будівель і обладнання

№ пор. Ступінь руйнувань Виробничі та адміністративні будівлі Промислове обладнання (верстати, двигуни, прилади та ін.)
Слабкі Руйнування заповнень дверних та віконних прорізів, зривання покрівлі даху. Пошкодження окремих елœементів обладнання, важелів керування, вимірювальних приладів
Середні Руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, у капітальних стінах з’являються тріщини Пошкодження та деформація основних деталей, елœектропроводки, приладів автоматики, тріщини в трубопроводах
Сильні Значна деформація несучих конструкцій, руйнування більшої частини перекриттів та стін Зміщення фундаменту і деформація основних деталей, розриви в кабельних мережах і трубопроводах

Додаток В

Категорії пожежної небезпеки виробництв

Категорії Приклади виробництв
А Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади балонів з горючими газами, склади бензину, приміщення стаціонарних кислотних і лужних акумуляторів
Б Цехи з виготовлення вугільного пилу, цехи обробки синтетичного каучуку, мазутні господарства елœектростанцій та ін.
В Деревообробні цехи, цехи текстильної та паперової промисловості, склади паливно-мастильних матеріалів, закриті склади вугілля, гаражі та ін.
Г Ливарні цехи, кузні, зварювальні цехи, цехи гарячої прокатки металів, термічної обробки металів, головні корпуси елœектростанцій та ін.
Д Механічні цехи холодної обробки металів, інструментальні цехи, цехи холодної переробки м’ясо-молочної продукції, насосні та водоприймальні пристрої елœектростанцій та ін.

Додаток Г

Ступені вогнестійкості будівель

Ступінь Елементи будівель
  Несучі стіни Перекриття Перегородки (несучі)
I Неспалимі, 3 год Неспалимі, 1,5 год Неспалимі, 1 год
II Неспалимі, 2,5 год Неспалимі, 1 год Неспалимі, 0,25год
III Неспалимі, 2 год Важкозаймисті, 0,75год Важко займисті,0,25 год
IV Важкозаймисті, 0,5год Важкозаймисті, 0,25год Важко займисті, 0,25 год
V Спалимі Спалимі Спалимі

Примітка

Цифрами позначено межу вогнетривкості, що визначається часом від початку впливу вогню на конструкцію до моменту виникнення у ній наскрізних тріщин або досягнення температури +200 С на її протилежному боці.

Додаток Д

Варіанти вихідних даних для виконання завдання

Відстань до місця вибуху,L,м Маса вибухової речовини (пропану),Q,т Будівля цеху (1..2- по-верхова) Вогнетрив- кість несучих стін, год Верс-тати Трубо- проводи Ін. облад- нання   Категорія пожежної небезпеки Щільність забудови об’єкта͵ Щ, %
цегляна 2.5 Важкі Наземні Назем- ні ка- бельні ел.ме- режі Д
Б
2.5 Серед-ні В
Збірний залізобетон На естака дах Г
2.5 легкі Д
0.5 Газ- голь- дери Б
Стіни з металевим каркасом Серед-ні Наземні   В
0.5 Г
Легкі Д
На естака дах Б
0.5 Важкі Назем- ні ме- талеві ємнос- ті В
Безкаркасна Г
Серед-ні Наземні   Д
0.5 Б
Цегляна 2.5 Легкі В
На естакад дах Назем- ні ка- бельні- ел.ме- режі Г
Збірний залізобетон Важкі Д
2.5 Б
Серед-ні Наземні    
Легкий каркас 2.5 В
Легкі Газ- голь- дери Г
2.5 На естака дах Д
Безкаркасна 0.5 Серед-ні Б
В
0.5 Легкі Наземні   Г
Цегляна Назем- ні ме- талеві ємнос- ті Д
Важкі Б
0.5 В
Збірний залізобетон Серед-ні На естака дах Г
Д
0.5 Легкі Назем- ні ка- бельні- ел.ме- режі Б
Легкий металевий каркас В
Наземні   Г
Серед-ні Д
Б

Додаток Е

Зміст звіту

Тема: Забезпечення стійкого функціонування промислового об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій.

Зміст

1. Вихідні дані (за заданим варіантом).

2. Послідовність розрахунків і обґрунтувань під час проведення оцінювання.

3. Підсумкова таблиця за такою формою (табл.Е.1).

4. Графічна робота.

Таблиця Е.1

Характеристика руйнувань Пожежна обстановка Ступінь ураження людей
Параметри зони руйнувань Елементи виробничого об’єкта Ступінь руйнування
       
       
       

5. Висновки і рекомендаці.

Додаток Ж

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА БЖД

Номер залікової книжки:

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА

РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

Виконав студент: гр. ГКЗ-09-1

Михайленко В.І.

Перевірив:

старший викладач кафедри БЖД

Малишко В.І.

КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни “безпека життєдіяльності” для студентів денної форми навчання з всіх напрямів

Укладач старш. викл. В. І. Малишко

Відповідальний за випуск зав. кафедри БЖД В. М. Чебенко

Підп. до др.____________. Формат 60*84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк..______. Наклад ____ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600


Читайте также


 • - Приклади архітектурної колористики Галичини

  Колористична культура України Поліхромія архітектурного середовища виявлена контрастною гармонією. Образна функція реалізується особливостями світогляду українців, стильовими ознаками міської і традиційної народної архітектури, впливами західноєвропейської... [читать подробенее]


 • - Приклад

  Облік переоцінки та руху основних засобів Підприємство може здійснювати переоцінку основних засобів. Частота проведення переоцінки залежить від коливань справедливої (реальної) вартості основних засобів. Подальша переоцінка об'єкту є необхідною, якщо його... [читать подробенее]


 • - Приклади.

  ГРУПИ МОВ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА СІМ’Я МОВ. Назва групи Назви мов Основна територія поширення Індійська група гінді, урду, бенгалі, панджабі, лахнда, сінді, раджастхані, гуджараті, мратхи, сингальська, непалі, бихарі, циганська, кашмирі (мертві: ведійська,... [читать подробенее]


 • - Приклад

  Облік переоцінки та руху основних засобів Підприємство може здійснювати переоцінку основних засобів. Частота проведення переоцінки залежить від коливань справедливої (реальної) вартості основних засобів. Подальша переоцінка об'єкту є необхідною, якщо його... [читать подробенее]


 • - Наприклад скорингу

  Матриці на праву сторону слайд є підмножиною повної BLOSUM62 забив матриці. Порівняння зразків послідовності показано на малюнку зліва. Зелений означає нуль балів. Червоний і синій означають позитивні і негативні оцінки, відповідно. Зверніть увагу, що позитивні оцінки, як... [читать подробенее]


 • - Зворотний приклад генетика

  Ген, який кодує м'язи специфічний фактор транскрипції в миша Міогенін Гомологічною рекомбінації використовуються для видалення гена Миші народився, але не може зробити м'язи Гомологічною рекомбінації була використана для визначення ролі генів, які експресуються в... [читать подробенее]


 • - Основы прикладной рентгеноанатомии костно-суставной системы

  Техника рентгенографии костей. При исследовании конечностей в снимке необходимо обязательно захватывать два близлежащих сустава, подозреваемый участок кости должен находиться в центре кассеты, т.е. там, куда направляется центральный луч. Фиксирование снимаемой области... [читать подробенее]


 • - Тема 20 Роль теоретической и прикладной биофизики в системе биологических наук

  Цель: -ознакомить с предметом, методами и задачами биофизики План 1 Определение биофизики как науки 2 Развитие и становление биофизики как науки 3 Основные разделы биофизики 4 Задачи биофизики как фундаментальной и прикладной науки на современном этапе. 1 Биофизика... [читать подробенее]


 • - Прикладные задачи биологии индивидуального развития

  В настоящее время в биологии индивидуального развития создаются предпосылки, которые позволят разрешить многие прикладные проблемы медицины и сельского хозяйства. Остановимся на некоторых важных прикладных задачах. Неоценим вклад нашей отечественной науки в области... [читать подробенее]


 • - НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 3 страница

  23- связанной с различением и обобщением признаков. Кроме того, применяли методику определения точности воспроизведения дли­тельности временного интервала, варьирующего в диапазоне от 1 до 5 с. Вычисляли отношение длительности воспроизводимого субъективного временного... [читать подробенее]