Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Причини виникнення пожеж. 1 страница
просмотров - 344

Тема 16 . Електробезпека.

Тема 14. Безпека виробничого обладнання.

Тема 15. Безпека при експлуатації систем, що працюють під тиском.

План лекційного заняття

1. Дія елœектричного струму на організм людини.

2. Класифікація елœектричних травм.

3. Фактори, що впливають на наслідки ураження елœектричним струмом.

4. Техніка безпеки при користуванні елœектроприладами та надання допомоги у разі ураження елœектричним струмом.

План семінарського заняття

1. Основні визначення і актуальність проблеми елœектробезпеки.

2. Класифікація приміщень з елœектробезпеки.

3. Аналіз умов ураження елœектричним струмом.

4. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації елœектроустановок.

5. Захист від статичної елœектрики.

План індивідуально-консультаційного заняття

1. Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском.

2. Загальні вимоги безпеки при експлуатації систем, що працюють під тиском.

Питання до самостійної роботи

1. Безпека виробничого устаткування.

2. Безпека виробничих процесів.

3. Загальні вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

4. Безпека вантажопідіймального обладнання.

5. Кольори безпеки та знаки безпеки праці.

Література: основна[13,14], додаткова [1,3,8,10].

ЗМ 4. (Т.17 – Т.19) Пожежна безпека

Тема 17. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

Тема 18. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин. Пожежо-небезпечність об'єкта.

Тема 19. Система профілактики пожеж та вибухів.

План лекційного заняття

1. Законодавча та нормативна база України з питань пожежної безпеки.

2. Пожежна безпека на виробництві.

3. Організаційні заходи щодо пожежної безпеки.

План семінарського заняття

1. Способи пожежегасіння. Система пожежного водопостачання.

2. Матеріали, що застосовуються для гасіння пожеж.

3. Класифікація приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

4. Класифікація пожежонебезпечних зон.

Питання до самостійної роботи

2. Шкідливі та небезпечні фактори, що супроводжують пожежі.

3. Первинні засоби пожежогасіння.

4. Економічні, соціальні та екологічні наслідки пожеж в Україні.

План індивідуально-консультаційного заняття

Захист реферату на обрану тему згідно переліку.

Література: основна [5,7,13], додаткова [1,5,9].

Підсумковий модульний контроль (2 години)

Питання до підсумкового модульного контролю приведені в п. 8.2.2.

5. Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до методів, що використовуються в НУДПСУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

Підсумкова оцінка з дисципліни є сумою балів, отриманих студентом, курсантом) протягом вивчення навчального курсу:

· засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять;

· активність на семінарах;

· виконання самостійної роботи;

· індивідуально-консультативна робота (написання рефератів, наукова робота);

· проміжний контроль;

· підсумковий модульний контроль;

· різні творчі здобутки (участь в олімпіадах, конференціях);

· іспит, ПМК.

Оцінювання знань студентів (форма контролю – іспит) здійснюється за шкалою:

  Кількість балів за модулями   Модуль 1 „Безпека життєдіяльності” – 50 балів Модуль 2 „Основи охорони праці” – 50 балів Загальна кількість балів за модулями розраховується як середнє арифметичне: балів
Іспит 50 балів
Загальна кількість балів з курсу 50+50=100 балів

Оцінювання знань студентів (форма контролю – ПМК) здійснюється за шкалою:

  Кількість балів за модулями   Модуль 1 «Безпека життєдіяльності» – 50 балів Модуль 2 «Основи охорони праці» – 50 балів Загальна кількість балів за модулями розраховується як середнє арифметичне: балів
ПМК (підсумкова модульна контрольна робота) балів
Загальна кількість балів з курсу 50+50=100 балів

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 5-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, прийнятою в НУДПСУ Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п'ятибальною шкалою
А 45-50 відмінно
B 40-44 дуже добре 4,5
C 35-39 добре
D 30-34 задовільно 3,5
E 25-29 достатньо
FX 17-24 незадовільно
F 0-16 неприйнятно

Таблиця переведення 100-бальної шкали в п'ятибальну

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, прийнятою в НУДПСУ Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п'ятибальною шкалою
А 90 – 100 відмінно
B 80 – 89 дуже добре 4,5
C 70 – 79 добре
D 60 – 69 задовільно 3,5
E 50 – 59 достатньо
FX 35 - 49 незадовільно, з можливістю повторного складання
F 1 – 34 неприйнятно, з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за всіма напрямами підготовки

(Модуль 1 «Безпека життєдіяльності» - 50 балів)

Змістовні модулі ЗМ 1 ЗМ 2 Проміжний контроль – 10 балів ЗМ 3 ЗМ 4 Індивідуально-консультативна робота – 5 балів Модульна контрольна робота – 15 балів Підсумкова атестація (ПМК) =(М1+М2)/2+екз= 50+50=100 балів Іспит – 50 балів
Тема Т.1, Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6. Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 Т.15 Т.16 Т.17
Кількість балів за видами роботи семінар. самост. семінар. індивід. семінар. індивід. семінар. індивід. семінар. самост. семінар. самост. семінар. самост. семінар. самост. семінар. самост. семінар. індивід. семінар. індивід. індивід. самост. семінар. індивід. самост. індивід. самост. семінар. індивід. індивід. самост.
Активність на семінарах         2,5   2,5                 2,5       2,5                      
Самост. робота Самостійна робота оцінюється під час семінарських занять та контрольних робіт

Примітка: Л – лекція; СПЗ – семінарські і практичні заняття; ІРС – індивідуальна робота студента; СРС – самостійна робота студента; ЗМ – змістовний модуль; М – модуль.

За несвоєчасність виконання завдань студентом кількість запланованих балів може бути зменшена.

Модуль 2 «Основи охорони праці»
Модуль II = 50 балів  
Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ 2 Проміжний контроль – 10 балів ЗМ 3 ЗМ 4 Модульна контрольна робота 15 балів Іспит - 50 балів Підсумкова атестація (М12)/2 + екз = 50 + 50 = 100 б.
Кількість балів за ЗМ
Тема Т.1-Т.6 Т.7-Т.13 Т.14- Т.16 Т.17- Т.19
Активність на семінарах
Інд. консультац. заняття  

Самостійна робота оцінюється під час семінарських занять та контрольних робіт.

За несвоєчасність виконання завдань студентом кількість запланованих балів може бути зменшена.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030401 «Право»

(Модуль 1 «Безпека життєдіяльності» - 50 балів)

Змістовні модулі ЗМ 1 ЗМ 2 Проміжний контроль – 10 балів ЗМ 3 ЗМ 4 Індивідуально-консультативна робота – 5 балів Модульна контрольна робота – 20 балів Підсумкова атестація (ПМК) =(М1+М2)/2+екз= 50+50=100 балів Іспит – 50 балів
Тема Т.1, Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6. Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 Т.15 Т.16 Т.17
Кількість балів за видами роботи семінар. самост. семінар. індивід. семінар. індивід. семінар. індивід. семінар. самост. семінар. самост. семінар. самост. семінар. самост. семінар. самост. семінар. індивід. семінар. індивід. індивід. самост. семінар. індивід. самост. індивід. самост. семінар. індивід. індивід. самост.
Активність на семінарах                               2,5       2,5                      
Самост. робота Самостійна робота оцінюється під час семінарських занять та контрольних робіт
Модуль 2 «Основи охорони праці»
Модуль II = 50 балів  
Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ 2 Проміжний контроль – 10 балів ЗМ 3 ЗМ 4 Модульна контрольна робота 20 балів Іспит - 50 балів Підсумкова атестація (М12)/2 + екз = 50 + 50 = 100 б.
Кількість балів за ЗМ
Тема Т.1-Т.6 Т.7-Т.13 Т.14- Т.16 Т.17- Т.19
Активність на семінарах
Інд. консультац. заняття  

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство»

(Модуль 1 «Безпека життєдіяльності» - 50 балів)

Змістовні модулі ЗМ 1 ЗМ 2 Проміжний контроль – 10 балів ЗМ 3 ЗМ 4 Індивідуально-консультативна робота – 5 балів Модульна контрольна робота – 15 балів Підсумкова атестація (ПМК) =(М1+М2)/2+екз= 50+50=100 балів Іспит – 50 балів
Тема Т.1, Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6. Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 Т.15 Т.16 Т.17
Кількість балів за видами роботи семінар. самост. семінар. індивід. семінар. індивід. семінар. індивід. семінар. самост. семінар. самост. семінар. самост. семінар. самост. семінар. самост. семінар. індивід. семінар. індивід. індивід. самост. семінар. індивід. самост. індивід. самост. семінар. індивід. індивід. самост.
Активність на семінарах                                                          
Самост. робота Самостійна робота оцінюється під час семінарських занять та контрольних робіт
Модуль 2 «Основи охорони праці»
Модуль II = 50 балів  
Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ 2 Проміжний контроль – 10 балів ЗМ 3 ЗМ 4 Модульна контрольна робота 20 балів Іспит - 50 балів Підсумкова атестація (М12)/2 + екз = 50 + 50 = 100 б.
Кількість балів за ЗМ
Тема Т.1-Т.6 Т.7-Т.13 Т.14- Т.16 Т.17- Т.19
Активність на семінарах
Інд. консультац. заняття  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів

з навчальної дисципліни

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

для підготовки бакалаврів галузях знань

0305 «Економіка та підприємництво», 0304 «Право»

за всіма напрямами підготовки,

заочної форми навчання

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів проводиться за результатами аудиторної контрольної роботи за п’ятибальною шкалою.

Оцінювання рівня знань

Відмінно Студент продемонстрував всœебічне системне і глибоке знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; виявив творчі здібності у викладі навчально-програмного матеріалу як щодо даного питання, так і щодо суміжних модулів курсу та споріднених дисциплін.
Добре Студент продемонстрував добрі знання програмного матеріалу; засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою, але з деякими несуттєвими неточностями.
Задовільно Студент показав посœереднє знання основного програмного матеріалу; засвоєння інформації переважно з лекційного курсу або лише одного підручника; володіння лише окремими методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою.
Незадовільно Студент має значні прогалини у знанні основного програмного матеріалу; фрагментарно володіє базовими поняттями, методиками та інструментами, допускаючись при їх використанні принципових помилок.

6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

Модуль 1 «Безпека життєдіяльності»

1. Проблеми безпеки життєдіяльності людини і суспільства в сучасних умовах.

2. Актуальність БЖД в сучасний період.

3. Негативний вплив на людство антропогенних порушень біосфери землі.

4. Вплив розвитку науки та техніки на рівень безпеки життєдіяльності людини.

5. Концепція сталого людського розвитку.

6. Системно-структурний аналіз і безпека життєдіяльності.

7. Сутність безпеки життєдіяльності та характеристики її основних понять.

8. Ризик в безпеці життєдіяльності.

9. Життя як вища форма існування матерії.

10. Людина як елœемент системи “людина – життєве середовище” та її біологічна і соціальна сутність.

11. Діяльність людини як активна форма взаємодії людини з навколишнім середовищем.

12. Потреба праці як одна з найважливіших потреб людського існування.

13. Середовище життєдіяльності людини.

14. Фізіологічні особливості людини в забезпеченні БЖД.

15. Характеристика органів чуття людини і значення їх в життєдіяльності людини.

16. Роль аналізаторів в забезпеченні безпеки життєдіяльності людини.

17. Рівновага в системі “людина – життєве середовище”.

18. Значення гомеостазу для забезпечення здоров’я і безпеки людини.

19. Проблеми адаптації організму до навколишнього середовища.

20. Обмін речовин та енергії в забезпеченні життєдіяльності людини.

21. Значення якості харчових продуктів в життєдіяльності людини.

22. Психологічні властивості людини, їх класифікація та характеристика.

23. Психологічні особливості працівників правоохоронної та податкової служби.

24. Біологічна та соціальна сутність здоров’я.

25. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

26. Загальний рівень здоров’я населœення України.

27. Таємниця довголіття.

28. Природне середовище та його роль в життєдіяльності людини.

29. Людина і техносфера.

30. Соціально-політичне середовище та його характерні ознаки.

31. Ноосфера як новий, еволюційний стан біосфери.

32. Джерела і види руйнування та забруднення навколишнього середовища.

33. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери та наслідки антропогенних забруднень.

34. Шляхи збереження довкілля.

35. Дія шуму, інфра- та ультразвуку і засоби захисту організму людини.

36. Дія елœектромагнітних полів і випромінювань на організм людини.

37. Особливості дії елœектричного струму на організм людини.

38. Радіація і життя.

39. Джерела радіаційного випромінювання.

40. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на організм людини.

41. Шкідливі хімічні речовини та їх вплив на навколишнє середовище і людину.

42. Біологічні фактори небезпеки.

43. Шляхи підвищення працездатності людини.

44. Психофізіологічні фактори небезпек у діяльності людини.

45. Психофізіологічні фактори небезпек діяльності працівників правоохоронної та податкової системи.

46. Значення психологічного клімату у колективі.

47. Біоритми людини та їх роль в забезпеченні життєдіяльності.

48. Соціально-політичні проблеми тероризму.

49. Злочинність – соціальна проблема.

50. Наркоманія і наркотики.

51. Політичні конфлікти в Україні: причини виникнення та способи розв’язання.

52. Соціальні небезпеки: алкоголізм і куріння.

53. СНІД, його причини та наслідки.

54. Здоровий спосіб життя.

55. Безпека економічної діяльності.

56. Небезпеки правоохоронної та правоохоронної діяльності.

57. Організована злочинність, її особливості і небезпека для бізнесу.

58. Екстремальні ситуації криміногенного характеру і способи їх уникнення (самозахист, захист особистої власності, зґвалтування).

59. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

60. Місто і людина.

61. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.

62. Особливості забезпечення безпеки в районах, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

63. Найвідоміші техногенні катастрофи на території України.

64. Правові аспекти захисту навколишнього середовища та здоров’я людини.

65. Пожежі, їх види і причини виникнення.

66. Як вижити в сучасних умовах в Україні.

67. Конституція України є гарантом поліпшення здоров’я, праці, навколишнього середовища.

Модуль 2 «Основи охорони праці»

1. Стан охорони праці на сучасному етапі в Україні.

2. Досвід зарубіжних країн з реалізації заходів з охорони праці.

3. Науково-технічний прогрес і безпека праці.

4. Законодавче та правове забезпечення охорони праці.

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці.

6. Відповідальність за порушення вимог законодавчих актів про охорону праці.

7. Планування та фінансування заходів з поліпшення умов і охорони праці.

8. Система управління охороною праці в Україні.

9. Медичні профілактичні заходи щодо збереження здоров'я та підвищення працездатності працівників.

10. Охорона праці – важливий напрям національної політики.

11. Навчання та інструктажі з питань охорони праці.

12. Організація служб охорони праці на підприємствах та установах.

13. Роль трудових колективів в забезпеченні безпечних умов праці.

14. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів.

15. Небезпеки здоров’я користувачів ПК та мобільного зв’язку.

16. Аналіз обов’язків посадових осіб та персоналу щодо охорони праці.

17. Травматизм та професійні захворювання в організаціях та установах.

18. Аналіз та профілактика травматизму і професійних захворювань в організаціях та установах.

19. Шляхи покращення умов праці на підприємствах.

20. Економічна оцінка заходів з охорони праці.

21. Пільги та компенсації працюючим за працю в шкідливих умовах.

22. Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини. Методи захисту.

23. Вплив елœектромагнітного випромінювання на організм людини. Методи захисту.

24. Безпека виробничого устаткування та процесів.

25. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств та планування територій.

26. Забруднення повітря робочих приміщень.

27. Вентиляція та освітлення робочих приміщень.

28. Надання першої долікарняної допомоги при ураженні елœектричним струмом.

29. Ураження людини елœектричним струмом, фактори, що впливають на наслідки ураження.

30. Дія статичної та природної елœектрики на організм людини. Захист обладнання та устаткування.

31. Вплив втоми та стресів на безпеку праці.

32. Причини виникнення пожеж, їх статистика в Україні

33. Державний контроль за додержанням вимог пожежної безпеки на підприємствах та в установах.

34. Організація пожежної безпеки на підприємстві.

35. Способи та засоби гасіння пожеж.

36. Вогнегасні речовини та матеріали.

7. ТЕМАТИКА НАУКОВИХ РОБІТ

Модуль 1 «Безпека життєдіяльності»

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. В цій темі можуть бути розкриті питання історії БЖД, філософії безпеки, висвітлена роль видатних вчених у розвитку безпеки людини, подана система основних понять безпеки, зв’язок БЖД з іншими науками. Досліджуються питання сенсу людського життя, що є базою для визначення основних критеріїв безпеки людини. Висвітлюються шляхи оптимізації рівня безпеки людини.

2. Сприйняття зовнішнього світу та безпеки людини. При написанні роботи можна висвітлити питання чутливості людини до зовнішніх подразників, межі чутливості, феномени людської чутливості, необхідні технічні засоби, що забезпечують реєстрацію навколишньої реальності, фізіологічні та психологічні реакції організму на зовнішні подразники.

3. Фізіологічна надійність людини. Досліджується роль природних та набутих захисних систем людського організму, резерви організму, швидкість реакції, біоритми людського організму.

4. Психологія людини та її безпека. Наводиться інформація про вплив темпераменту, емоційних станів людини на її безпеку, досліджується вплив психології людини на її фізіологічну стійкість до небезпечних факторів.

5. Культура здоров’я людини. Досліджуються причини виникнення нового наукового напряму – валеології; висвітлюється важливість здоров’я для людини, фізичний, психічний, соціальний та духовний аспекти здоров’я, наводяться показники ризику захворюваності, смертності, очікуваної тривалості життя, поширення шкідливих звичок тощо. Аналізуються оздоровчі системи фізичних вправ, дієти, родинно-шлюбні взаємини, аутогенне тренування тощо.

6. Безпека харчування. Наводяться дані щодо якості харчових продуктів, речовин-забруднювачів харчових продуктів. Висвітлюються питання впливу технології виробництва і зберігання продуктів на їх склад та безпеку споживання. Надаються рекомендації щодо створення збалансованого безпечного раціону харчування, методів зменшення токсичних речовин у продуктах харчування.

7. Забезпечення оптимальних умов життєдіяльності. Наводяться рекомендовані та допустимі параметри (метеорологічні, бароакустичні, світлотехнічні, хімічні) побутового та виробничого середовища та засоби їх контролю. Розглядаються ергономічні вимоги до організації робочого місця, режимів праці та відпочинку, вплив умов на функціонування організму.