Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Причини виникнення пожеж. 3 страница
просмотров - 358

49. Поняття про гранично припустиму дозу (ГПД) загального опромінення. Її величина на рік для людини.

50. Проникаюча здатність іонізуючих випромінювань.

51. Захист від іонізуючих випромінювань.

52. Електромагнітні випромінювання (ЕМВ). Природа, вплив на людину.

53. Методи захисту від ЕМВ.

54. Стандарти та безпечні рівні випромінювань комп’ютерів для організму людини.

55. Електромагнітні випромінювання комп’ютерів.

56. Електромагнітні випромінювання портативних комп’ютерів.

57. Вібрація. Її походження, вплив на людину. Захист від вібрації.

58. Шум. Джерела шуму, вплив на людину, захист від шуму.

59. Інфразвук. Природа. Методи захисту.

60. Ультразвук. Природа. Методи захисту.

61. Випромінювання оптичного діапазону. Захист від їх дії.

62. Класи шкідливості підприємств та розміри санітарних зон.

63. Вимоги до розміщення підприємств в залежності від їх класу.

64. Поняття “небезпечна зона” виробничого обладнання.

65. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання.

66. Безпека при експлуатації систем, що працюють під тиском.

67. Безпека при експлуатації підйомно-транспортних засобів.

68. Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском.

69. Безпека при експлуатації балонів.

70. Актуальність питань елœектробезпеки.

71. Основні визначення елœектробезпеки.

72. Дія елœектричного струму на організм людини.

73. Термічна дія струму.

74. Електролітична дія струму.

75. Біологічна дія струму.

76. Чинники, що впливають на тяжкість ураження елœектричним струмом.

77. Поняття “пороговий відчутний струм”.

78. Поняття “пороговий невідпускаючий струм”.

79. Поняття “пороговий фібріляційний срум”.

80. Напруга кроку.

81. Причини елœектротравм.

82. Класифікація приміщень за небезпекою елœектротравм.

83. Забезпечення безпеки елœектрообладнання.

84. Електрозахисні засоби.

85. Надання першої долікарняної допомоги ураженому елœектричним струмом.

86. Основні законодавчі та нормативні документи, що регламентують вимоги до пожежної безпеки.

87. Статистика та динаміка пожеж в Україні.

88. Основні причини пожеж.

89. Суть процесу горіння. Види горіння.

90. Класифікація приміщень за вибухопожежонебезпечністю.

91. Класифікація пожежонебезпечних зон в приміщеннях та поза ними.

92. Організаційні та технічні заходи забезпечення пожежної безпеки.

93. Пожежна безпека елœектроустаткування.

94. Пожежна сигналізація.

95. Принцип дії та класифікація вогнегасних засобів.

96. Принципи дії вогнегасних засобів (води, вогнегасників різних типів).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Модуль 1 «Безпека життєдіяльності»

Основна:

1. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе.– М.: Просвещение, 1988.

2. Барабаш В.И., Шкрабак В.С. Психология безопасности труда. – С.-Пб, 1996.

3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Под.общей ред. С.В.Белова. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448с.

4. Безпека життєдіяльності / Під ред. Бедрія Я. – Львів: Видавнича фірма “Афіша”, 1998.

5. Буянов М.И. Размышления о наркомании. – М., 1990.

6. Васильев В.Л. Юридическая психология. – 3-е изд. – С.-Пб: Питер, 2000.

7. Вернадский В.С. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 262с.

8. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под ред. Л.А.Ильина, В.А.Филова. – М.: Химия, 1990. - 463с.

9. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1999.

10. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Завіруха Н.М. Безпека життєдіяльності. – Навч. посібник. – К.: Каравелла, 2000.

11. Желібо Є.П., Чмир А.І., Троян В.С., Савінов Є.О. Безпека життєдіяльності: Курс лекцій для студентів вищих закладів освіти / Під ред. д.х.н. Желібо Є.П. – Ірпінь, 2001.

12. Завіруха Н.М. Безпека життєдіяльності. К.: Комерційний коледж, 1999.

13. Законодавство України про охорону здоров’я.

14. Заплатинський В.М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу. Навч. посіб. для вузів. – К., 2000.

15. ЗахарченкоМ.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях. Навч.посібник. – К.: ІЗМИ, 1996. – 196с.

16. Контактные инфекции, передающиеся половим путем / Под ред. И.И.Маврова. – К.: Здоровья, 1989.

17. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград: 1998.

18. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії УЦДСЕН МОЗ України, 1997.

19. Физиология и психология труда. Учеб. пособие. / Под ред. В.В. Адамчука. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1998.

20. Руководство по обезпечению безопасности личности и предпринимательства: Практ.пособие. – М.: Виком, 1996. – 223 с.

21. Дубініна А.А., Малюк Л.П., Селютіна Г.А. та ін. Товарознавчі аспекти підвищення безпеки харчових продуктів: Монографія. – К.: ВД»Професіонал», 2005.- 176 с.

22. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності:Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

Додаткова:

1. Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н. Биоритмы, спорт, здоровье. – М., 1989.

2. Адлер М. Азбука СПИДа. – М.: Мир. 1991.

3. Адо В.А. Екологія, алергія і СНІД.– К.: Видавництво товариства "Знання України", 1991.

4. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии.– М.:Экономика, 1986.

5. Азбука харчування. Раціональне харчування: Довідник. / За ред. Г.І.Столмакової, І.О.Мартинюка. – Львів, 1991.

6. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В.. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. – К.: Наукова думка, 1997. – 412с.

7. Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. – К.: Байда, 1994.

8. Андреев И.П. Происхождение человека и общества. – М., 1982.

9. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. – К.: Знание,1989.

10. Биология. Пособие под общей ред. Н.Е.Ковалева. Пособие для подᴦ. отд. мед. ин-т. – М.: Высшая шк., 1985. – 384с.

11. Вагнер Р.І., Валдіна О.А. Не кури. – К.: Здоров’я, 1987.

12. Васильев В.Н.. Здоровье и стрессы. – М.: Знание, 1991. – 160с.

13. Вітренко І.С. Загальна та медична психологія: Навч.посібник. – Х.: Здоров’я, 1994.

14. Гейл Р., Гаузер Г. Останнє попередження. – К.: Молодь, 1989.

15. Головченко О.М. Чи можна вберегтись від СНІДу? – Одеса: Маяк, 1995.

16. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1997.

17. Григорьев Ю.Г. Памятка населœению по радиационной безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

18. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Каравела, 2003.

19. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населœення” від 24 лютого 1994 року.

20. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 23 червня 1999 року.

21. Казаков В.А.. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Підручник у 2-ох ч. – Ч.1. Психологія суб¢єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – 244с.

22. Качура А., Кукса А. Терор и тероризм: всœегда рядом // Финансовая Украина, 1996.

23. Кирилов В.Ф. и др. Радиационная гигиена. – М.: Медицина, 1988.

24. Когл Дж. Биологические эффекты радиации. – М.: Энергоиздат, 1986. – 260с.

25. Конституція України. – Київ.: Юрінком, 1996.

26. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М.: Просвещение, 1972, 255с.

27. Кулландер С., Ларсон Б. Жизнь после Чернобыля. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

28. Ланчини Д., Паренти Ф. Антибиотики. – М.: Мир, 1985.

29. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. Навч.посіб. – 2-ге видання – Л.: Львів. Банк. Коледж; К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.- 186 с.

30. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения / Сост. В.И.Петрова, Т.И.Ревяко. – Мн.: Литература, 1995.

31. Оржиховская В.М., Бурмака Н.П. Избавление учащихся от наркогенных привычек.– К.: Здоров`я, 1992.

32. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Навч.посібник / За ред. В.С.Джигирея. – Львів, 1999. – 238с.

33. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87.

34. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч.посіб. – Суми: Університетська книга, 2000.

35. Політологія: підручник /І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – К.: Вища школа, 1998.

36. Психология безопасности: Уч. пособие / Сос. В.З.Шишков, В.И.Тарадай. – К.: МИНЦОП, 1996.

37. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. - М.: Наука, 1984.

38. Романенко А.Е. и др. Проблемы радиационной медицины. – К.: Здоровье, 1988.

39. Сердюк А.М. Чернобыль и здоровье населœения Украины // Довкілля та здоров’я. – 1998, №2 (5).

40. Словарь по этике. / Под ред. А.С.Кона. – 5-е издание. – М.: Политиздат, 1983. – 445с.

41. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних правових актах України. – К.: Оріяни, 1999.

42. Смирнов В.В., Тарасишин Л.О. Коріння СНІДу. – К.: Т-во “Знання”, 1988.

43. Смоляр В.И. Ионизируюшая радиация и питание. – К.: Здоровье,1992.

44. СНІД – світова загроза // Кур’єр ЮНЕСКО. – серпень, 1995.

45. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Д. – Мир микробов. М.: Мир,1989.

46. Тарасишин Л.О., Широбоков В.П. Про СНІД. – К. 1996.

47. Тонконоженко В.О., Тонконоженко О.О. Бережи здоров’я змолоду. – К.: Здоров’я, 1990.

48. Эргономика. Уч. пособие для вузов. / Под ред. В.В.Адамчука. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

49. Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. – К.: ИМСО МО Украины. НВФ «Студент», 1997. – 176 с.

50. Зубин В.Б. Экономическая безопасность предприятия. Мн.: 1998. -391 с.

51. Чернявский А.А. Безопасность предпринимательской деятельности; конспект лекций. – К.: МАУП, 1998. – 124 с.

52. Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. – М.: ИНФРА – М, 1995. – 128 с.

10.2. Модуль 2 «Основи охорони праці»

Основна:

1. Конституція України. –К.: Видання Верховної Ради України, 1996. – 120 с.

2. Закон України „Про внесення змін до Закону України про охорону праці”. Урядовий кур’єр №236 від 18.12.02р.

3. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, із змінами №2180-ІІІ від 21.12.00 р., №2272-ІІІ від 22.02.01 р., №660-IV від 03.04.03 р., ПКМ №985 від 27.06.03р.

4. ДСанПіН 3.3.2.007-98 від 10.12.1998р.

5. Закон України „Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні”, Наказ МЧС України №126 від 19.10.04 р.

6. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населœення”. – №4004-ХП від 24.02.94 р. (із змінами і доповненнями 96-99 р.р.)

7. Правила пожежної безпеки в Україні. –К.: Основа, 2002. – 352 с.

8. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. –Харків. Наказ МОЗ №382 від 31.12.97р.

9. Розслідування нещасних випадків ПКМ №1112 від 25.08.04 р.

10. Гандзюк М.П, Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. –К.: Каравела, 2003. – 408 с.

Додаткова:

1. Основи охорони праці. За редакцією К.Н. Ткачука і М.О.Халімовського –К.: Основа, 2003. – 472 с.

2. Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні: Навчальний посібник. –К.: Кондор, 2003. – 140 с.

3. Гогіташвілі Г.Г., Лапік В.М. основи охорони праці. – Львів: Новий світ, 2005. – 232с.

4. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чабанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. –К.: Основа, 1997. – 464 с.

5. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. –Львів.: Афіша, 2000. – 176 с.

6. Грищук М.В. Основи охорони праці. – К.: Кондор, 2005. – 240с.

7. НПАОП 0.00-4.35-04. „Типове положення про службу охорони праці”.

8. Журнал „Охорона праці”, щомісячний.