Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Розв’язок
просмотров - 325

Приклад виконання розрахункового завдання

Визначення амплітуди фізичного, емоціонального, інтелœектуального циклів

Теоретичнi вiдомостi до розрахунку та складання індивідуальніх біоритмів людини

Розрахункове завдання

1 Виконати розрахунок амплітуди фізичного, емоційного, інтелœектуального циклів і скласти місячний графік біоритмів згідно з датою народження на жовтень місяць цього року, починаючи з 1 жовтня.

2 Визначити найбільш несприятливі (критичні) дні для студента з точки зору безпеки життєдіяльності.

3 Сформувати висновки.

Відома тривалість фізичного, емоціонального, інтелœектуального циклів дозволяють визначати будь-які показники, пов’язані з циклічністю фізичного, емоціонального, інтелœектуального станів людського організму. Достатньо знати лише дату народження.

Під амплітудою (біоритмічною активністю) відповідних циклів розуміють ординати їх синусоїдальних функцій на певну дату життя людини. Амплітуди біоритмів показують яку частку складає біоритмічна активність людини, відповідно для кожного із циклів, по відношенню до максимального значення. За величиною амплітуди досить легко оцінити можливості людини на конкретну дату. Амплітуда біоритмічної активності змінюється за синусоїдальною залежністю:

А=sin(x), (3.1)

де х– аргумент, який вказує на частку поточного дня у відповідному циклі. Тоді амплітуда складе в % [3]:

A=sin(2p·Тоц /Ц)·100, (3.2)

де Тоц – тривалість останнього циклу (день циклу біоритму станом на задану дату);

Ц – цикл.

Якщо значення функції sin(x) обчислюють в градусній мірі, то у формулі (3.2) необхідно замість 2p підставити число 360°.

Дослідження біоритмів – фізичного (з періодом Цф=23 дні), емоційного (з періодом Це=28 днів) та інтелœектуального (з періодом Ці=33 дні) містить:

- визначення дати критичних днів для кожного з них;

- розрахунок фази біоритму, яка припадає на вибраний день.

Розрахунок біоритмічної активності розглянемо на наступному прикладі.

Визначити біоритмічний стан особи, що народилася 6 березня 1991 року станом на 10 лютого 2013 року.

1. Визначаємо кількість повністю прожитих особою років за формулою [7]:

Nп.р.=(Рд-Рн)-1=(2011-1991)-1=19 (років), (3.3)

де Nп.р. – кількість повністю прожитих років;

Рд – рік на час дослідження біоритмів, у нашому прикладі Рд =2011;

Рн – рік народження, у нашому прикладі Рн =1991.

2. Визначаємо кількість високосних років серед повністю прожитих років (табл. 3.1). Високосними вважають ті роки, які діляться без залишку на чотири, крім років, які закінчуються двома нулями і не діляться на 400 [4].

Таблиця 3.1

Високосні роки з 1956 по 2012 і кількість днів у місяцях року [7]

Високосні роки Місяць Кількість днів Місяць Кількість днів
Січень Липень
Лютий 28 (29) Серпень
Березень Вересень
Квітень Жовтень
Травень Листопад
Червень Грудень

Отже, за повні 19 років життя, з 1991 р. по 2011 р., особа прожила Nв.р.=5 високосних років, а саме: 1992 р., 1996 р., 2000 р., 2004 р., 2008 р.

3. Визначаємо кількість днів, що прожиті особою в рік народження (1991 р.). Дата народження за вихідними даними 6 березня, тобто в рік народження вона прожила:

у березні (в місяці народження)

Dм.н.=Dбер=(Кд.м.н.н)+1=(31-6)+1=26 (днів) (3.4)

де Кд.м.н. – кількість днів у місяці народження (див. табл. 3.1), у нашому прикладі для місяця народження – березень, Кд.м.н.=31;

Дн – дата (день) народження студента͵ у нашому прикладі Дн=6.

у квітні – Dкв=30 днів;

у травні – Dтр=31 день;

у червні – Dчер=30 днів;

у липні – Dлип=31 день;

у серпні – Dсерп=31 день;

у вересні – Dвер=30 днів;

у жовтні – Dжов=31 день;

у листопаді – Dлист=30 днів;

у грудні – Dгр=31 день.

Отже, в рік народження (1991 р.) особа прожила:

Dр.н.=Dбер+Dкв+Dтр+Dчер+Dлип+Dсерп+Dвер+Dжов+Dлист+Dгр=

=26+30+31+30+31+31+30+31+30+31=301 (день).

4. Визначаємо кількість днів, що прожиті особою в поточному році (2011 р.) до заданої дати (1 жовтня):

у січні – Dсіч=31 день;

у лютому – Dлют=28 днів;

у березні – Dбер=31 день;

у квітні – Dкв=30 днів;

у травні – Dтр=31 день;

у червні – Dчер=30 днів;

у липні – Dлип=31 день;

у серпні – Dсерп=31 день;

у вересні – Dвер=30 днів;

у жовтні – Dжов=1 день.

Отже, в поточному році (2011 р.) особа прожила:

Dп.р.=Dсіч+Dлют+Dбер+Dкв+Dтр+Dчер+Dлип+Dсерп+Dвер+Dжов=

=31+28+31+30+31+30+31+31+30+1=274 (дні).

5. Визначаємо загальну кількість прожитих днів за формулою [7]:

Dзаг=[365·(Nп.р.-Nв.р.)]+(366 Nв.р.)+Dр.н.+Dп.р.=

[365·(19-5)]+(366·5)+301+274=7515 (днів), (3.5)

де Dзаг – загальна кількість прожитих днів;

Nп.р. – кількість повністю прожитих років (див. пункт 1, формула (3.3));

Nв.р. – кількість високосних років (див. пункт 2);

Dр.н. – кількість прожитих днів у рік народження (див. пункт 3);

Dп.р. – кількість прожитих днів у поточному році до заданої дати (див. пункт 4).

6. Визначаємо частку (Sф, Sе, Sі) від ділення загальної кількості прожитих днів(Dзаг) на період досліджуваного біоритму (Цф, Це, Ці) [7].

Для фізичного біоритму:

Sф=Dзаг/Цф=7515/23»326,74. (3.6)

Для емоційного біоритму:

Sе=Dзаг/Це=7515/28»268,39. (3.7)

Для інтелœектуального біоритму:

Sі=Dзаг/Ці=7515/33»227,73. (3.8)

Ціле число отриманої частки відповідає кількості повних періодів досліджуваного біоритму, залишок – кількості днів від початку останнього періоду до заданої дати. Тому перший критичний день від заданої дати може бути знайдений у результаті додавання до цієї дати різниці днів між періодом біоритму і залишком. Наступні критичні дні можна розрахувати шляхом додавання до знайденої дати періоду біоритму, що вивчається.

Таким чином, із формул (3.6, 3.7, 3.8) видно, що на задану дату (1 жовтня 2011 р.) пройшло повних періодів:

фізичного біоритму Sф.п=326;

емоційного біоритму Sе.п=268;

інтелœектуального біоритму Sі.п=227.

7. Визначаємо залишки часток біоритмів:

фізичного біоритму

Sф.залиш=Sф-Sф.п=326,74-326=0,74; (3.9)

емоційного біоритму

Sе. залиш=Sе-Sе.п=268,39-268=0,39; (3.10)

інтелœектуального біоритму

Sі. залиш=Sі-Sі.п =227,73-227=0,73. (3.11)

8. Визначаємо день відповідного циклу біоритму станом на задану дату (1 жовтня 2011 р.):

фізичного біоритму

Dф.датаф·Sф.залиш=23·0,74=17,02»17-й день; (3.12)

емоційного біоритму

Dе. датае·Sе. залиш=28·0,39=10,92»11-й день; (3.13)

інтелœектуального біоритму

Dі. датаі·Sі. залиш=33·0,73=24,09»24-й день. (3.14)

9. Визначаємо через яку кількість днів настануть критичні моменти відповідних біоритмів:

для фізичного біоритму через

Кфф-Dф.дата=23-17=6 (днів); (3.15)

для емоційного біоритму через

Кее-Dе. дата=28-11=17 (днів); (3.16)

для інтелœектуального біоритму через

Кіі-Dі. дата=33-24=9 (днів). (3.17)

10. Визначаємо дати перших критичних днів для біоритмів:

для фізичного ПКДф=1 жовтня+Кф=1 жовтня+6=7 жовтня; (3.18)

для емоційного ПКДе=1 жовтня+Ке=1 жовтня+17=18жовтня; (3.19)

для інтелœектуального ПКДі=1 жовтня+Кі=1 жовтня+9=10 жовтня. (3.20)

11. Визначаємо амплітуди біоритмів за формулою (3.2) [2]:

фізичного біоритму

Аф=sin(360°×Dф.датаф)×100=sin(360°×17/23)×100»

»sin266,0870°×100»-0,9977×100»-99,8 %;

емоційного біоритму

Ае=sin(360°×Dе.датае)×100=sin(360°×11/28)×100»

»sin141,4290°×100»0,6235×100»62,4 %;

інтелœектуального біоритму

Аі=sin(360°×Dі.датаі)×100=sin(360°×24/33)×100»

»sin261,8182°×100»-0,9898×100»-99 %.