Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
просмотров - 406

з дисципліни ……………..…… Безпека життєдіяльності ……..……….………

Студент ………….….Іванов І.І.….……...………. ……….….…

(прізвище, ініціали) (підпис)

Група …………ММ-191……………… Варіант …..…11…..…

Керівник роботи ………….ст.викл. Гуляєв В.П.………….…….…………….

(посада, прізвище, ініціали)

Дата подання на кафедру на рецензію ………………………………….…

Реєстраційний номер …………………….… Реєстратор ……..………………...

(підпис)

Захищена з оцінкою ………………………..

Викладач …………………………….……………….…… ……..…...…

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Дата …………………………….

Луганськ 2011

ЛІТЕРАТУРА

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації. – Київ: "Каравела", 2001. – 320с.

2. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. Безпека життєдіяльності. : Навч. посібник. – Харків: Факт, 2007. – 384с.

3. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О. та ін. Безпека життєдіяльності. : Навчальний посібник. – Вид-во СНУ ім. В.Даля, – Луганськ, 2006. – 284с.

4. Пістун І.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності. Практичні заняття. Навчальний посібник. – Львів, «Афіша», 2000. – 239с.

5. Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за темою «Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини» (для студентів усіх напрямів навчання) / Укл.: М.А. Касьянов, В.О. Медяник, В.І. Сало, І.М. Арнаут, Д.В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 24с.

6. Касьянов Н.А., Арнаут И.Н., Михайлов Д.В. Методические указания к практическому занятию по дисциплинœе «Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Биоритмы и их роль в жизнедеятельности человека». – Луганск, 2006.

7. Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності»: для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.; За ред. проф. В.В. Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 168 с.

Зміст

  Стор.
Вступ………………………………………………………………………
1. Основні положення…………………………………………………….
2. Теоретичні питання…………………………………………………….
3. Розрахункове завдання……………………………….………………..
3.1. Теоретичні відомості до розрахунку та складання індивідуальних біоритмів людини…………………………………..
3.2. Приклад виконання розрахункового завдання…………………
Додаток А………………………………………………………………....
Література…………………………………………………………………

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

(для студентів всіх напрямів підготовки денної форми навчання)

Укладачі:

Олег Миколайович ДРУЗЬ

Валерій Миколайович МАЛЬОТКІН

Ілля Миколайович АРНАУТ

Віктор Павлович ГУЛЯЄВ

Ігор Євгенійович ГОЛЯЄВ

Віктор Віталійович Некрутенко

Редактор З.І. Андронова

Технічний редактор Т.Н. Дроговоз

Оригінал макет О.М. Друзь

Підписано до друку ______

Формат 60×841/16 Папір типограф. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умов. друк. арк.______. Умов.-друк. арк. ______.

Тираж ____ екз. Вид-во. № ____. Замовлення № _______. Ціна договірна.

Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Адреса видавництва :91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телœефон:8 (0642) 41-34-12, факс. 8 (0642) 41-31-60

E-mail: uni@snu.edu.ua http: www.snu.edu.ua