Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Вимоги до знань та вмінь, набутих в процесі вивчення
просмотров - 297

ВСТУП

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

для виконання самостійної роботи з дисципліни

“Безпека життєдіяльності”

для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Житомир

Методичні рекомендації підготовлені доцентом кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, кандидатом сільськогосподарських наук Т.І.Ковтун.

Рецензенти:

Р.Г. Андрійчук– зав. кафедри охорони праці Житомирського

державного університету, канд. педагогічних наук;

Л.А. Котюк – зав. кафедри загальної екології,

канд. біологічних наук.

розглянуті та схвалені на засіданні кафедри охорони праці

та безпеки життєдіяльності «15» травня 2008 року,

протокол № 7;

розглянуті та затверджені методичною комісією екологічного

факультету «17»вересня 2008 року, протокол № 1.

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………..4

Мета і задачі дисципліни…………………………………………………………..5

Зміст дисципліни……………………………………………………………………7

Тематика самостійної роботи……………………………………………………..12

Методичні рекомендації по написанню контрольної роботи…………………...13

Конспекти лекцій…………………………………………………………………..16

Методичні рекомендації для проведення практичних робіт……………………36

Список рекомендованої літератури……………………………………………….60

Безпека життєдіяльності –це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини та середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

В останні десятиріччя середовище, яке оточує людину, різко змінилося. Кількість факторів, що загрожують здоров’ю та життю людини, різко збільшилась. Це забруднення повітря, води, ґрунту. Щорічно в атмосферу викидається приблизно 145 млн. т диоксиду сірки, 250 млн. т пилу, 70 млн. м3 газу, біля 1 млн. т сполук свинцю, десятки тисяч тонн фтористих та хлористих сполук. За даними ВООЗ, кількість токсичних хімічних речовин, які використовуються в світі, досягла 600 тисяч, до них щорічно додається біля 7 тисяч.

Крім того, в останні роки різко зріс рівень виробничого та побутового травматизму. Згідно з офіційними даними нещасні випадки та професійні захворювання в Україні трапляються у 5-8 разів частіше, ніж у промислово розвинутих країнах. На виробництві щорічно гинœе близько 2 тисяч чоловік ( в Німеччині – 200 чоловік ). Поза виробництвом гинœе щорічно близько 70 тис. чоловік, тобто в 30 разів більше, ніж на виробництві ( в Німеччині – близько 30 тис. чоловік).

В цих умовах стає зрозумілим значення такої дисципліни, як “ Безпека життєдіяльності людини “ – науки про збереження і безпеку людини в навколишньому середовищі.

МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

1.Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців

Мета вивчення дисципліни – забезпечення відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій. В першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” базується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, отриманих студентами в загальноосвітніх навчальних закладах ( природознавство, фізика, хімія, основи безпеки життєдіяльності, фізкультура, трудове навчання тощо), одержаних при вивченні загальноосвітніх дисциплін у вищому закладі освіти та набутому життєвому досвіді.

Задачі вивчення дисципліни

Завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності” – навчити студентів :

- ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати, величину та ймовірність їх прояву;

- визначати небезпечні, шкідливі та уражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на безпеку системи “ людина - життєве середовище”;

- використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо;

- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

- запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію;

- використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі;

- планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі “людина-життєве середовище”.

дисципліни

Після вивчення цієї дисципліни студент повинœен:

Вміти:

v самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій;

v забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;

v розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров’я людини та її гармонійний розвиток;

v визначати психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки;

v оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати шляхи усунення їх дії на людину;

v надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях особі та іншім потерпілим;

v визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності.

Знати:

v основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;

v характеристика зовнішніх та внутрішніх негативних факторів;

v вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;

v класифікацію і формування шкідливих та небезпечних факторів, що негативно впливають на здоров’я людини;

v методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів;

v законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності людини;

v основні принципи колективної безпеки;

v принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку людства.

Підсумковий контроль – залік .

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ