Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Завдання роботи.
просмотров - 341

Практична робота № 1

Тема: Основні поняття та терміни з безпеки життєдіяльності.

Мета роботи:Вивчити основні поняття та терміни з безпеки життєдіяльності

та провести їх аналіз.

1.Познайомитись з визначеннями основних понять та термінів з безпеки життєдіяльності.

2. Навчитись самостійно давати визначення основних понять та термінів з безпеки життєдіяльності.

Обладнання.Картки, таблиці, плакати.

Зміст роботи.Виходячи з сучасних уявлень, безпека життєдіяльності поки що не може вважатися наукою, оскільки в ній відсутні деякі ознаки, обов’язково притаманні кожній науці, такі як особливі методи та структура досліджень тощо.Водночас є підстави вважати, що саме зараз вона формується як наука, тому що, зокрема, сформувався апарат категорій, понять, якими оперує безпека життєдіяльності.Основними з них є:

Життя – це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функцій, різних форм руху, можливість пристосування до середовища та наявність обміну речовин і реакції на подразнення.

Діяльність– це специфічна форма активності, необхідна умова існування людського суспільства, зміст якої полягає у доцільній зміні та перетворенні в інтересах людини навколишнього середовища.

Життєдіяльність- властивість людини не просто діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей.

Безпека – це збалансований, за експертною оцінкою, стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо.

Небезпека– це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей.

Безпека систем – це наука, яка застосовує інженрні та управлінські принципи для забезпечення необхідної безпеки, вчасного виявлення ризику небезпек, застосування засобів по запобіганню та контролю цих небезпек протягом життєвого циклу системи та з урахуванням ефективності операцій, часу та вартості.

Біологічні ритми- це періодичне повторювання зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів та явищ у живих організмах.

Ергономіка – наукова дисципліна, що комплексно вивчає людину в конкретних умовах її діяльності в сучасному виробництві.

Здоров’я– це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, ане тільки відсутність хвороб і фізичних вад.

Безпека в природодокористуванні – сукупність умов, що забезпечують мінімальний рівень несприятливого впливу природи та технологічних процесів ії засвоєння на здоров’я людей.

Безпека екологічна – сукупність дій, станів і процесів, які прямо або опосœередковано не призводять до життєво важливих збитків, що завдаються навколишньому середовищу, окремим людям та людству. Екологічна безпека може бути розглянута в глобальних та локальних межах, в тому числі в межах держав та їх будь-яких підрозділів.

Безпека радіаційна – заходи, що запобігають опроміненню. В Україні встановлена норма річного опромінення для працюючих з радіоактивними речовинами – 50 мегазівертів; для населœення, яке проживає біля АЕС – 5 мегазівертів. Питання про радіаційну безпеку при низьких дозах опромінення суперечне.

Життєве середовище людини – сукупність абіотичного, біотичного та соціального середовищ, які сумісно та безпосœередньо впливають на людей та їх господарство.

Засоби індивідуального захисту ( ЗІЗ ) – прилади, спеціальний одяг, лікарські препарати, які мають призначення для попередження або зменшення шкідливої дії на організм людини радіоактивних, бактеріальних, отруюючих речовин.

Дезактивація – це видалення радіоактивних речовин з поверхні різних об’єктів, а також із продуктів харчування, фуражу, сировини і води. Для визначення необхідності в дезактивації проводять дозиметричний контроль радіоактивного забруднення. Дезативацію можна проводити часкову або повну.

Дегазація – це заходи, спрямовані на знезаражування або видалення отруйних і сильнодіючих речовин. Дегазацію можна проводити хімічним, фізичним і механічним способами.

Дезінфекція– це заходи, спрямовані на знищення збудників інфекційних хвороб та їх токсинів. Дезінфекцію проводять хімічним, фізичним способами, які застосовують як окремо, так і в комбінації.

Фобія – непереборний стан психо-емоційного напруження, що виникає незалежно і всупереч бажанню, під впливом будь-якого фактора, з яким пов’язані уявлення про небезпеку для здоров’я, загрозі життю або іншим особистим цінностям.

Стрес – це стан психо-фізіологічного напруження організму в критичній ситуації, що створена будь-яким реальним або уявним фактором (стресором ).

Психологія безпеки – це галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні причини нещасних випадків, що виникають в процесі діяльності і розробляє шляхи викоритання психології для підвищення безпеки.

Екстремальна ситуація – це така ситуація, коли у людини психофізіологічні навантаження досягають такої межі, при якій вона може втратити здатність до раціональних вчинків і діяти адекватно.

Захист населœення в надзвичайних ситуаціях – це комплекс заходів, спрямованих на запобігання несприятливої дії наслідків надзвичайної ситуації, а в разі виникнення- на максимальне послаблення ступеню їх впливу на організм людини та довкілля.

Забезпечення безпеки життєдіяльності – це комплекс організаційних, інженерно-технічних заходів та засобів, направлених на забезпечення життя та здоров’я людини у всіх сферах її діяльності.

Стійкість роботи техногенно-небезпечних об’єктів в екстремальних умовах – це їх здатність протидіяти руйнівним силам, випускати заплановану продукцію, забезпечувати безпеку працюючих, а при руйнуванні в стислі строки відновлювати свою діяльність.


Читайте также


 • - Завдання роботи і вихідні дані.

  Для деякого регіону виконується економетричне дослідження залежності заощаджень населення (y)від доходу на душу населення (x).Вважається, що залежність між зазначеними економічними показниками може бути представлена економетричною моделлю парної лінійної регресії.... [читать подробенее]


 • - Завдання роботи і вихідні дані.

  На основі вибіркових статистичних спостережень за 10 років будується наступна економетрична модель : де : yt – роздрібний товарообіг у році(млрд. грошових одиниць) t, xt – доходи населення у році t (млрд. грошових одиниць). Необхідно перевірити наявність автокореляції залишків... [читать подробенее]


 • - Завдання роботи

  . Опис лабораторної установки Маятник Обербека складається з чотирьох стержнів, закріплених на втулці під прямим кутом один до одного (рис. 2.10). Втулка з шківом радіуса насаджена на вісь в підшипниках так, що вся система може обертатися навколо горизонтальної осі.... [читать подробенее]


 • - Завдання роботи.

  Практична робота № 1 Тема: Основні поняття та терміни з безпеки життєдіяльності. Мета роботи:Вивчити основні поняття та терміни з безпеки життєдіяльності та провести їх аналіз. 1.Познайомитись з визначеннями основних понять та термінів з безпеки життєдіяльності. ... [читать подробенее]


 • - Завдання роботи.

  Практична робота № 2 Контрольні запитання 1. Дайте визначення понять та термінів наведених у методичних вказівках. Тема: Методика побудови логіко-імітаційної моделі небезпечної ситуації Мета роботи:Оволодіти методикою побудови логіко-імітаційних... [читать подробенее]


 • - Мета та завдання роботи туристського клубу

  ПЛАН Види водних об’єктів та їх гідрологічний режим. Вода, яка знаходиться на земної кулі, зосереджена у водних об’єктах (водних утвореннях), що характеризується певним, властивим тільки їм водним режимом. Вони діляться на три види: водотоки, водойма та особливі... [читать подробенее]


 • - Мета і завдання роботи

  ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ Практична робота №1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Питання для самоперевірки 1. Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. 2. Вимоги до улаштування захисних споруд. 3. Призначення і класифікація сховищ. 4. Організація... [читать подробенее]


 • - Мета і завдання роботи

  ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ Практична робота №1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних робіт з курсу «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» для студентів професійного напряму 6.030504 денної та заочної форм навчання Затверджено радою спеціальності       ___________ ... [читать подробенее]


 • - Мета і завдання роботи

  ЗАХИСНІ СПОРУДИ та РОЗРАХУНОК СХОВИЩА Практична робота № 3 Порядок проведення роботи Контрольні питання 1. Призначення і принцип дії автоматичного газосигналізатора. 2. Переваги і недоліки методу використання індикаторних трубок. 3. Будова приладу УГ-2.... [читать подробенее]


 • - Мета і завдання роботи

  ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ Практична робота №1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних робіт з курсу «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» для студентів професійного напряму 6.030504 денної та заочної форм навчання Затверджено радою спеціальності       ___________ ... [читать подробенее]