Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Компьютеры Стей ОС Windows XP Professional
просмотров - 293

Упражнение 1. Создание профиля для сканирования уязвимо-

Упражнение выполняется на виртуальной машинœе с ОС Windows XP Professional с предустановленным ПО (см. п. «Прежде всœего»)

1. Запустите виртуальную машину с ОС Windows XP Professional.

2. Зарегистрируйтесь в системе как пользователь с правами админи-стратора.

3. Запустите программу XSpider 7.0.

4. В меню «Профиль» выберите пункт «Редактировать текущий». От-кроется окно для настройки профиля Default (базовый профиль).

5. Слева, в дереве настроек выберите пункт «Сканер портов» и в пра-вой области окна появятся соответствующие настройки. По умол-чанию выбран файл портов default.prt

6. Нажимаем кнопку . Откроется окно со списком файлов портов.

7. В верхней части открывшегося окна, на панели инструментов на-жмите кнопку «Новый».

8. В появившемся окне оставьте вариант «Пустой файл» и нажмите кнопку «Выбрать».

9. Откроется окно «Новый файл портов». В области для комментария напишите «LabWork ports».

10. В нижней части окна в строке для ввода « Добавить порт (ы)» вве-дите следующие значения портов: 80, 123, 135, 137, 139, 3306. По-сле ввода каждого номера порта нажимайте кнопку справа «Доба-вить».

11. Нажмите кнопку «Сохранить как» и назовите файл

LabWork.prt.

12. В окне со списком файлов портов выберите только что созданный файл портов.

13. Далее в дереве настроек выберите «Определœение уязвимостей». В правой области настроек отметьте самый нижний флажок «прове-рять на новые Dos-атаки (эвристический метод)».

14. Найдите в дереве настроек пункт «Анализатор скриптов». Выбрав эту настройку отметьте в ней флажок «Сложная проверка приклад-ных скриптов».

15. Далее нажмите кнопку «Сохранить как» и назовите файл LabWork.prf. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, вы создали профиль для после-дующего сканирования.


Читайте также


 • - Формування морально-етичних якостей особистості.

  Найважливішим особистісним механізмом, який формується в цей період, вважається супідрядність мотивів. Вона з'являється на початку дошкільного віку і потім послідовно розвивається. Саме з цими змінами в мотиваційній сфері дитини пов'язують початок становлення її... [читать подробенее]


 • - Сервисное ПО – программные средства дополнения и расширения возможностей ОС с точки зрения ассортимента услуг, предоставляемых пользователю.

  СЕРВИСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Графический интерфейс – способ диалога пользователя с ЭВМ через ОС путем использования оригинальных знаков и изображений, обозначающих объект, интересующий пользователя. ОПЕРАЦИОННЫЕ ОБОЛОЧКИ Собственно ОС, как и любой... [читать подробенее]


 • - І ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ

  КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ОЗНАК ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 14.4. Одним з об'єктів криміналістичного обліку є особа, яка вчинила злочин. Це зумовлено тим, що в механізмі злочину ця особа посідає центральне місце (без суб'єкта немає злочину). Отже, у фокусі уваги... [читать подробенее]


 • - Стей ОС Windows XP Professional

  Упражнение 1. Создание профиля для сканирования уязвимо- Упражнение выполняется на виртуальной машине с ОС Windows XP Professional с предустановленным ПО (см. п. «Прежде всего») 1. Запустите виртуальную машину с ОС Windows XP Professional. 2. Зарегистрируйтесь в системе как пользователь с... [читать подробенее]


 • - Найкращий ефект дає комплексне використання різних методів вивчення індивідуальних особливостей особистості військовослужбовця.

  Ґрунтуючись на знанні індивідуальних особливостей підлеглого, важливо вибирати такі способи впливу на нього, що зроблять більший позитивний вплив. З найбільш ефективних традиційних методів і прийомів індивідуального впливу на особистість застосовуються:... [читать подробенее]


 • - Або певні психологічні феномени: методи релаксопедії, гіпнопедії, сугестопедії, активізації резервних можливостей особистості.

  У назві методу може відбиватися Сугестивний метод ПЛАН ЛЕКЦІЯ 18. Класифікація методів навчання іноземних мов (2011 н.р.)Натуральний метод Перекладні методи Прямі методи Методична система навчання читання Майкла Уеста Аудіо-лінгвальний метод ... [читать подробенее]


 • - Або певні психологічні феномени: методи релаксопедії, гіпнопедії, сугестопедії, активізації резервних можливостей особистості.

  У назві методу може відбиватися Сугестивний метод ПЛАН ЛЕКЦІЯ 18. Класифікація методів навчання іноземних мов (2011 н.р.)Натуральний метод Перекладні методи Прямі методи Методична система навчання читання Майкла Уеста Аудіо-лінгвальний метод ... [читать подробенее]


 • - Професійна деформація особистості — гіпертрофований розвиток професійних особливостей особи.

  Розвитку особи професіонала сприяє побудова «образу Я» професіонала, тобто уявлення про себе як про професіонала, а також створення образу професіонала як еталонній моделі його особи, — співвідношення цих двох образів, оцінка їх розузгодження, вироблення стратегії... [читать подробенее]


 • - Характеристика психічних властивостей особистості.

  Психічні властивості — сталі душевні якості людини, що утворю­ються в процесі тривалої діяльності, виховання та самовиховання. На грунті кожного психічного процесу може розвинутися відповід­на йому психічна властивість. На тлі загальнолюдських фізичних і психічних... [читать подробенее]


 • - Особливостей особистості.

  Вимоги до методів оцінки iндивдуально-психологiчних В ППД використовуються різноманітні методичні прийоми, якi можливо класифікувати за ступенем регламентації процедури обстеження та обробки отриманих даних. До найбільш регламентованих відносяться... [читать подробенее]