Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

История I. Дакументальныя крынIцы
просмотров - 680

ЗМЕСТ

КрынIЦЫ ГIсторыI БеларусI

(спроба гiсторыка-генетычнага

i кампаратыўнага вывучэння)

Навуковы рэдактар У. Н. Сідарцоў

Тэхнічны рэдактар І. П. Ціханава

Карэктар І. С.Александровіч

Падпісана да друку 10.05.99. Фармат 60х84 /16. Папера афсетная.

Друк афсетны. Ум. друк. арк. . Ул.-выд. арк. . Тыраж 1000 экз. Зак. .

Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Ліцэнзія ЛВ № 315 ад 14.07.98.

220050, ᴦ. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 4.

Надрукавана з арыгінал-макету заказчыка ў Выдавецкім цэнтры БДУ.

220030, ᴦ. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6.

Прадмова …………….………………………………………………………………………….3

Уводзіны ………………….……………………………………………………………………..4

1. Заканадаўчыя дакументы ……….………………………………………………………..19

1.1. Агульная характарыстыка …………………………………..………………………....19

1.2. Матэрыялы заканадаўства зямель Русi IX – XIII ст. ..……………………………...19

1.3. Заканадаўства Вялiкага княства Лiтоўскага …..……..…………………………...…20

1.3.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………...20

1.3.2. Прывiлеi, iх класiфiкацыя, роля прывiлеяў у працэсе афармлення саслоўных правоў магнатаў i шляхты ……………………………………………………………22

1.3.3. Судзебнiк Казiмiра IV, яго месца ў сiстэме развiцця заканадаўства Вялiкага княства Лiтоўскага …………………………………………………………………….24

1.3.4. Статуты (1529, 1566, 1588 гᴦ.) як гiстарычная крынiца ………………………...25

1.3.5. Пастановы (канстытуцыi) сеймаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Рэчы Паспалiтай ………………………………………………………………………………27

1.4. Заканадаўства Расiйскай iмперыi (канец XVIII – пачатак XX ст.) ……………….28

1.4.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………...28

1.4.2. Тыпы i вiды заканадаўчых дакументаў канца XVIII – пачатку XX ст. ………..30

1.4.3. Публiкацыi дакументаў заканадаўства Расiйскай iмперыi ……………………...32

1.5. Заканадаўчыя дакументы навейшага часу …………………………………………..35

1.5.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………...35

1.5.2. Асноўныя вiды заканадаўчых дакументаў навейшага часу ……………………..39

1.5.3. Асноўныя публікацыі дакументаў заканадаўства навейшага часу …………….44

1.5.4. Методыка аналiзу дакументаў заканадаўства ……………………………………..45

2. Актавыя матэрыялы ……………………………………………………………………...46

2.1. Агульная характарыстыка ………………………………………………………….….46

2.2. Вiды актаў ………………………………………………………………………………...47

2.3. Актавы фармуляр ………………………………………………………………………..47

2.4.Этапы развiцця актавых матэрыялаў ……………………………………………..….49

2.4.1. Актавыя матэрыялы Х – ХІІІ ст. («рускiя» акты) ………………………………..49

2.4.2. Актавыя матэрыялы перыяду ВКЛ (сярэдзіна ХІV – XVIII ст.) ………………..50

2.4.3. Методыка аналiзу актавага матэрыялу …………………………………………….53

3. Матэрыялы справаводства ………………………………………………………………55

3.1. Агульная характарыстыка ……………………………………………………………..55

3.2. Матэрыялы справаводства перыяду Вялікага княства Літоўскага (XIV – XVIII ст.). «Лiтоўская метрыка»………………………………………………………..56

3.2.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………...56

3.2.2. Канцылярыя ВКЛ i яе «кнiгi».Першапачатковы i сучасны склад «кнiг» …...57

3.2.3. Асноўныя этапы навуковага асваення i вывучэння «Лiтоўскай Метрыкi». Гiсторыя фонду «Лiтоўская Метрыка» (ЦДАСА РФ, № 389) …………………..63

3.2.4. Віды дакументавання і тэрміналогія Метрыкі ……………………………………65

3.2.5. Сеймавыя матэрыялы XVI – XVII ст. ………………………….…………………...66

3.2.6. Мытныя кнігі як крыніца для вывучэння сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі XIV – XVIII ст. ………………………………………………….66

3.3. Дакументы справаводства перыяду Расійскай імперыі …………………………...68

3.3.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………..68

3.3.2. Справаздачы губернатараў як крыніца па гісторыі Беларусі …………………..69

3.4. Дакументы справаводства савецкага часу …………………………………………..72

3.4.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………..72

3.4.2. Класіфікацыя …………………………………………………………………………..72

4. Эканоміка-геаграфічныя, гаспадарчыя і статыстычныя апісанні. Статыстычныя матэрыялы …………………………………………………………………………………….77

4.1. Агульная характарыстыка і этапы развіцця статыстычных матэрыялаў ……...77

4.2. Зараджэнне статыстыкі. Гаспадарчыя апісанні і дакументы фіскальнага ўліку насельніцтва XVI – XVIII ст. як матэрыялы статыстычнага характару …………….79

4.3. Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, матэрыялы фіскальнага ўліку

канца XVIII – першай паловы ХІХ ст. …………………………………………………….83

4.3.1. Матэрыялы Генеральнага межавання і ваенна-тапаграфічныя апісанні канца XVIII – 60-х гᴦ. ХІХ ст. ……………………………………………………………………….83

4.3.2. Інвентары памешчыцкіх маёнткаў першай паловы ХІХ ст. …………………….87

4.3.3. Матэрыялы рэвізій як гістарычная крыніца па гісторыі Беларусі …………….88

4.4. Статыстычныя крыніцы другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. ………………….90

4.4.1. Статыстычныя ўстановы Расійскай імперыі, іх функцыі і структура ………...91

4.4.2. Дэмаграфiчная статыстыка …………………………………………………………..91

4.4.3. Статыстыка сельскай гаспадаркі …………………………………………………...95

4.4.4. Прамысловая статыстыка ……………………………………………………………98

4.5. Статыстычныя крыніцы навейшага часу …………………………………………..100

4.5.1. Арганізацыя статыстычнага ўліку ………………………………………………...100

4.5.2. Дэмаграфічная статыстыка …………………………………………………………102

4.5.3. Статыстыка сельскай гаспадаркі ………………………………………………….105

4.5.4. Статыстыка прамысловасці ………………………………………………………..109

ІІ. Апавядальныя крыніцы

1. Летапісы і хронікі ………………………………………………………………………...114

1.1. Агульная характарыстыка ……………………………………………………………114

1.2. Этапы летапiсання на Беларусi ………………………………………………………114

1.3. «Аповесць мiнулых гадоў» як гiстарычная крынiца ……………………………..115

1.4. Узнiкненне мясцовых летапiсных цэнтраў. Полацкi летапiс …………………….117

1.5. Лацiнамоўныя хронiкi XII – XIII ст. як крынiцы па гiсторыi Беларусi ………...117

1.6. Cагi як гiстарычная крынiца …………………………………………………………118

1.7. Беларускае летапiсанне XV – XVI ст. ………………………………………………..119

1.7.1. Агульная характарыстыка. Класiфiкацыя ……………………………………….119

1.7.2. І беларуска-літоўскі звод («Летапiсец вялiкiх князёў лiтоўскiх»), гiсторыя яго стварэння, крынiцы i склад …………………………………………………………120

1.7.3. ІІ беларуска-лiтоўскi звод …………………………………………………………...122

1.7.4. ІІІ беларуска-літоўскі звод («Хронiка Быхаўца»). Методыка аналiзу легендарных частак летапiсаў ………………………………………………………123

1.8. Асаблiвасцi летапiсання XVII – XVIII ст. на Беларусi …………………………….124

2. Мемуарная лiтаратура …………………………………………………………………...125

2.1. Агульная характарыстыка ……………………………………………………………125

2.2. Этапы развіцця мемуарнай літаратуры на Беларусі ……………………………...127

2.3. Гісторыка-мемуарная літаратура другой паловы XVI – XVIІ ст. як крыніца па гісторыі Беларусі ……………………………………………………………………….129

2.4. Мемуарная лiтаратура XVIII ст. ……………………………………………………..133

2.5. Літаратура падарожжаў як гістарычная крыніца. Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў аб Беларусі XVI – XVIII ст. …………………………………………133

2.6. Мемуарная лiтаратура XIX – пачатку XX ст. ………………………………………135

2.7. Мемуарная літаратура навейшага часу ……………………………………………..137

3. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы …………...…143

3.1. Агіяграфічныя крыніцы …………………………………………………...………….144

3.2. Лiтаратурныя i публiцыстычныя творы XI – XIII ст. …………………………….147

3.3. Публiцыстычныя творы XVI – XVIII ст. ……………………………………………148

3.4. Публiцыстычныя творы XIX – XX ст. ………………………………………………152

4. Эпiсталярныя крынiцы ………………………………………………………………….152

5. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц ………………..156

5.1. Агульная характарыстыка ……………………………………………………………156

5.2. Этапы развiцця перыядычнага друку на Беларусi ………………………………..158


Читайте также


 • - I II III

  В схеме О.Каде выделяются некоторые существенные стороны перевода как коммуникативного акта. Акт перевода распадается на два взаимосвязанных коммуникативных акта – коммуникацию между отправителем и переводчиком и коммуникацию между переводчиком и получателем. При... [читать подробенее]


 • - ЧАСТЬ I I 9 страница

  Одновременно вводятся обязательные сверхурочные работы и отменяются отпуска. Это позволило примерно на треть увеличить загрузку производственных мощностей, не увеличивая численности рабочих и служащих. Благодаря этому уже ко второй половине 1941 г. в отрасли оборонной... [читать подробенее]


 • - ЧАСТЬ I I 8 страница

  6. Орлов А.С. История России: учебник / А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.С.Георгиева и др. – М., 1997. – С. 376-425. 7. Галыга В.В. Отечественная история в таблицах и схемах / КГТУ; В.В.Галыга. – Калининград, 2006. – С. 136-152. 8 Карпов В.В. Генералиссимус: Историко-документальное издание: в 2-х кн. /... [читать подробенее]


 • - ЧАСТЬ I I 7 страница

  Этот идеологический спор завершился снятием Троцкого со всех занимаемых постов и высылкой его из страны в 1929 г., а в 1940 г. он будет убит агентом Коминтерна на своей вилле в Мексике. Другие оппозиционеры Л.Б.Каменев, Г.Е.Зиновьев, Н.И.Бухарин будут репрессированы в результате... [читать подробенее]


 • - ЧАСТЬ I I 6 страница

  Гражданская война и иностранная интервенция нанесли колоссальный ущерб России. Материальные потери составили более 50 млрд. рублей золотом. Промышленное производство сократилось в 7 раз, сельскохозяйственное - более чем на 30%. На фронтах гражданской войны, от голода,... [читать подробенее]


 • - ЧАСТЬ I I 5 страница

  Съезд принял также постановление об отмене смертной казни на фронте, об аресте А. Ф. Керенского и о возможности пополнения ВЦИК представителями партий, покинувших съезд, а также крестьян. Кроме того, съезд подтвердил необходимость скорейшего созыва Учредительного... [читать подробенее]


 • - ЧАСТЬ I I 4 страница

  Война вызвала расстройство финансовой системы России. Общие расходы на войну составили около 40 млрд. рублей. К 1917 г. государственный долг увеличился до 50 млрд. рублей. Проценты по займам иностранным кредиторам уплачивались золотом и стратегическими материалами. ... [читать подробенее]


 • - ЧАСТЬ I I 3 страница

  Значительную роль в проведении столыпинской аграрной реформы сыграл учрежденный еще в 1882 г. Крестьянский банк. Он скупал казенные, удельные и помещичьи земли, дробил их на мелкие участки, а затем перепродавал крестьянам. За 1906-1916 гг. банк продал крестьянам около 9-и млн.... [читать подробенее]


 • - ЧАСТЬ I I 2 страница

  В феврале 1907 г. прошли выборы во II Государственную Думу, которая проработала 102 дня. Из 518 депутатов – 104 были от трудовой партии, 99 – от партии кадетов, 66 – от социал-демократической партии, 44 – октябриста. Аграрный вопрос по-прежнему оставался главным при обсуждении в Думе.... [читать подробенее]


 • - ЧАСТЬ I I 10 страница

  Разгром противника в Восточной Пруссии имел крупное военно-политическое значение. Советские войска заняли всю территорию Восточной Пруссии с городом-крепостью Кенигсбергом - стратегически важным опорным пунктом гитлеровцев на Балтийском море, освободили часть... [читать подробенее]