Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

История II Мухаммед
просмотров - 1113

Л

Л.И.Брежнев КОКП Орталык Комитетін баскарган жылдар: 1964-1982 ж.ж.

Л.Пастердін мамандыгы: Микробиолог

Латын Америка мемлекеттеріне байланысты «Ізгі көрші» саясатын жариялаган мемлекет: АҚШ

Латын Америка ісіне еуропалык державалардын араласпауын еткен АҚШ президенті: Дж.Монро

Латын Америкасы елдерінде «зая кеткен онжылдык» деген атпен белгілі кезең: 1980-1990 ж.ж.

Латын Америкасы елдерінде кұлдык жойылган ен алгашкы ел: Гаити

Латын Америкасы елдеріндегі ірі жер иеліктері: Латифундия

Латын Америкасы елдеріне «ізгі көрші» саясатын колдаган АҚШ президенті: Ф.Рузвельт

Латын Америкасы халкы сөйлейтін негізгі тілдер: испан жэне португал Латын Америкасында XX гасырдын 80-90 ж.ж. ен жогаргы экономикалык осу каркынына кол жеткізген: Чили

Латын Америкасындагы кұлдык жойылган ен алгашкы ел: Гаити

Латын поэзиясынын аскар шыны. гажайып туынды болып саналатын шыгарма: «Энеида»

Латыннын «студере» сөзінін магынасы: «шын ыкыласпен оку»

Ленинград корганысы: 900 күнге созылды

Ленинград ісін» ұйымдастырушылар: В.С.Абакумов, Г.М.Маленков

Леонардо да Винчидін дүние жүзіне белгілі картинасы: «Мона Лиза»

Ливияда 1969 ж. I кыркүйектегі тоцкерістін нэтижесінде билікке келді: М. Каддафи

Ливон согысы болган жылдар: 1558-1583 ж.ж.

Ливон согысының себептері: Россиянын Балтык тенізіне шыгуүшін күресі

Литва, латыш жэне эстон халыктары-тайпалары өмір сүріп жаткан теніз жагалауы: Балтык

Лозанна бітім шартына кол койылган жыл: 1912 ж.

Лондон соборында жарты гасыр кызмет аткарган неміс композиторы: И.С.Бах

Лондондагы «Глобус» театрынын иесі, жазушы: Шекспир Уильям

Лондонды басып алып, 1689 ж. Англиянын королі болып жарияланды: В.Оранский

Луи Пастер негізін калаган жана галым: Микробиология

Луи Пастердін элемдік гылымнын құрамына енгізген жана гылымы: Микробиология

М

М.ГорбачевтінЖеделдету багытын жариялаган жылы: 1985

Маврлардын отаны: Солтүстік Африка

Мазурка королі» атанган композитор: Ф.Шопен

Майндагы Франкфуртте алгашкы жалпыгермандык парламент оз жумысын бастады: 1848

Майялар өмір сурген жер: Юкатан

Македония мен гректердіц арасында ен ірі Херонея согысы откен жыл: Б.з.д. 338 жыл

Македония патшасы 11 Филипп б.з.д. 356 жылы жузеге асырды: Акша рсформасын

Малайзия Федерациясыныц курамында болган ел: Сингапур

Манас» поэмасын тұнгыш хатка түсірген казак галымы: Ш.Уалиханов

Мандат тэртібі сакталган Сирия Республикасы жарияланган жыл: 1930 ж.

Маньчжоу-го куыршак мемлекеті құрылган жыл: 1932 ж.

Маньчжурлар Қытайды жаулап алды: 1644 ж.

Маньчжур-Цин империясында билікке негіз болган: Мин әулетінін ережелœері

Маньчжур-Цин империясынын билік курган жылдары: 1644-1912 ж.ж.

Мао Цзэдун кайтыс болган жыл: 1976 ж.

Маратың өлімі» картинасын салган суретші:Жак Луи Давид

Маргарет Тэтчердің Үлыбритания үкіметін баскарган уакыты: 1979-1990 жылдар

Марокко ұлгтык комитеті құрылды: 1934 ж.

Маршалл жоспары» - бул: II дүннсжүзілік согыстан ксйіші Батые елдеріне АКШ-тын жономикалык көмегі.

Математикадагы дифференциалдык есептеудің авторы болган зангер, эрі философ: ГЛейбниц

Машиналарды өз киындықтарынын көзі деп, оларды кираткдн агылшын жұмысшылары: Луддашылдар

Мэдени революцияны» жүзеге асыру барысында Мао Цзэдуннын негізгі тірегі «кызыл сакшылар»: Хунвэйбиндер

Мэдениет пен мемлекеттіліктін өзіндік дэстүрлерін бұрын жасаган елдер: Шыгыс елдері

Мәскеу айналасында орыс жерлерінің бірігуіне үлкен карсылык білдірген князьдыкты аныктаңыз: Новгород

Мэскеу көркем театрынын негізін калаушылар: К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко

Мәскеу кінэздігіне Рязань жері косылган жыл: 1514

Мәскеу каласы салынган жыл: 1147 жыл

Мәскеу каласын өртеген эскери колбасшылар: Наполеон Бонапарт, Токтамыс

Мәскеу каласын салдырган кінэз: Юрий Долгорукий

Мәскеуде 1963 жылы 5 тамызда кол койылган келісім шарт: Ауада, гарышта жэне су астында ядролык каруды сынактан өткізуді токтату

Мәскеуді берік камалга айналдырган Мэскеу Кремлінін салынган жылы: 1367 ж.

Мейдзи реформаларын жүргізген билеуші: Муцухито

Меккеден колдау таппаган Мухаммед пайгамбардын барып паналаган араб каласы: Мединœе

Мексика буржуазиялык-демократиялык революциясынын болган уакыты: 1910-1917 ж.ж

Мексика жерін мекен еткен үндіс тайпасы: Ацтек

Мексика да испан жаулап алушыларына карсы көтеріліс болган жыл: 1520

Мексикада ұлттык-реформистік саясатты бекіткен: Л.Карденас

Мексикадагы буржуазиялык-демократиялык революция жылдары: 1910-1917 ж.ж.

Мексикадагы П.Э.Кальес өкіметінің эділетті когам кұруы жэне экономиканы дамыту шараларының нэтижесі: Жұмысшы, шаруа, ұлттык кэсіпкерлерді бірлестіруі

Мексиканы 1924-1928 ж.ж. баскарган генерал: П.Э.Кальес

Мексиканы жаулап алушы: Кортес

Мексиканың астанасы: Мехико

Мемлекет ішіндегі мемлекет» деген атка ие болган агылшын компаниясы: «Ост-Үнді»

Мемлекетке зиян келтірді» деген кінэмен дарга асылган Пэкстанныц премьер-министрі: З.А.Бхутто

Мемлекетке зиян келтірді» деген кінэмен дарга асылган Пэкстанныц басшысы: З.А.Бхутто

Мемлекетті дара баскарган Римнің алгашкы императоры: Октавиан

Мемлекеттің пайда болу себебі: Бірі екіншісін канайтын үлкен таптардын пайда болуы

Мен американдыктарга жана багыт беремін» деп мэлімдеген АҚШ Президенті: Франклин Рузвельт

Метрополия ұғымы: Отары бар мемлекет

Механикалык козгалыс пен жарыктын таралу зандарын гылымга енгізген галым: И.Ньютон

Механикалык тігін станогын ойлап тапкан агылшын: Картрайт

Мигель де Сааведра Сервантестін романы: «Дон Кихот»

Мидия мен Вавилоннын Ассирияны талкандаган кезі: б.з.б.605 ж.

Мидия патшалыгы Крезге карсы оз тэуелсіздігі үшін күрескен тайпа: Парсылар

Мидия патшасын киратып, кейін Кіші Азиядагы бірнеше мемлекетті басып алган патша: Кир

Микеланджело салуга катыскан эулие Петр соборы орналаскан кала: Рим

Микеланджелоның әйгілі туындысы: Давид мүсіні

Мини-процессорды шыгарган фирма: Интел

Молдавияның Россияга косылган жылы: 1812 ж.

Молотов-Риббентроп пактісі жасалган жыл: 1939 ж. 23 тамыз

Мона Лиза» картинасының авторы: Леонардо да Винчи

Монарх өте сауатты, данышпан философ болуы керек деген кагиданы ұстанган агартушы: Франсуа Мари Аруэ

Монарх өте сауатты, данышпан философ болуы керек деген кагиданы ұстанган агартушы: Вольтер

Монгол империясынын құрылган жэне Темучиннің хан болып сайланган жылы: 1206 жыл

Монгол империясынын құрылган жыл: 1206 ж.

Монгол Халык Революциясы болган жыл: 1921 ж.

Монгол Халык Республикасы курылган жыл: 1924 жыл

Монгол Халык Республикасыныц құрылган жылы: 1924 ж.

Монгол шапкыншылыгы алдында (1200-1220 жылдары) Хорезмде билік еткен шах:

Монголдар державасы төрт ұлыс мемлекетке кашан бөлінді? XIII ᴦ.

Монголдардың батыска шабуылды бастауга шешім шыгарган курылтай жиналысы откен жыл: 1235 жыл

Монголияда антифеодалдык, антиимпериалистік халык революциясынын женіске жеткен жылы: 1921 ж.

Монголияда Халык революциясы жарияланган жыл: 1921 ж.

Монголияны жаңа конституциясы жарияланган жыл: 1940 ж.

Моңголияныц Кытай милитаристері мен орыс ак гвардияшылары тарапынан озбырлыкка ушыраган жылдары: 1918-1921 ж.ж.

Москва Коркем театрынын негізін калаушылар: К.С.Станислав-ский,


Читайте также


 • - II. Транспозиция крупных сосудов (ТКС)

  А. Встречаемость: 5-8% от всех случаев ВЗС (25% всех летальных исходов в период новорожденности из-за ВЗС). Б. Этиология: аномальное строение луковицы аорты. 1. С соотношением 4:1 преобладают мужчины. 2. Факторы риска не выделены. В. Анатомия. 1. Желудочково-артериальная... [читать подробенее]


 • - III) Жизнь и переводческая деятельность Кирилла и Мефодия

  Император Михаил, а затем и патриарх Фотий начинают непрерывно направлять Константина, как посланника Византии, к соседним народам для убеждения их в превосходстве византийского христианства над всеми другими религиями. Константин отправляется в Болгарию, обращает в... [читать подробенее]


 • - Башня III Интернационала В.Е. Татлина

  Архитектура XX в. План 1. Башня III Интернационала В.Е. Татлина, 2. Музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта Памятник III Коммунистического Интернационала, или "Башня Татлина" - самый известный и грандиозный проект российского художника, архитектора и дизайнера В. Е. Татлина -... [читать подробенее]


 • - XII.2. Аттестация лабораторий

  «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00 [3] устанавливают основные требования к лабораториям и порядок аттестации лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль (ПК) технических устройств, зданий и сооружений,... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ XIII

  Общее содержание мероприятий по охране лесов от пожаров Кроме рассмотренных выше мероприятий по защите и воспроизводству лесов при лесоустройстве осуществляется проектирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Оно выполняется по трем направлениям: -... [читать подробенее]


 • - III. Проблема реконструкции индоевропейского праязыка.

  I. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 1. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. 2. Типологические классификации языков. 3. Проблема реконструкции индоевропейского... [читать подробенее]


 • - Підсумкові тестові завдання до модуля II

  1. З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структуриООН: а) МАГАТЕ; б) МЕА; в)АЯЕ; г) ЦЕРН. 2. З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належать до структури ОЕСР: а) МАГАТЕ, ЦЕРН; б) МЕА, АЯЕ.- 3. Головним напрямом діяльності ЮНІДО е... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання до модуля II

  1. Визначте головну мету ЮНІДО. 2. Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку. 3. Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ? 4. Визначте сферу діяльності АЯЕ. 5. Співробітництво ФАО з Україною. Функції ФАО. 6. Головна мета Світової продовольчої... [читать подробенее]


 • - Дворец Диоклетиана в Спалато (кон. III в.)

  Император Диоклетиан (284-305 гг.) в течение двадцати лет успешно боролся с нашествиями варваров и с христианами. В 305 году он отказался от власти и поселился в своем дворце в Далмации (Иллирии) на берегу Адриатического моря. В конце III в. н. э., при Диоклетиане, завер­шилось... [читать подробенее]


 • - Часть II нашего издания полностью посвящена потреблению и потребительскому спросу. 14 страница

  Однако все эти характеристики по-прежнему не позволяют ответить на вопрос о том, во сколько раз доходы одних групп населения превышают доходы других. В этом отношении анализ доходов целесообразно дополнить характеристиками, измеряющими разрыв между высокодоходными и... [читать подробенее]