Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

История IІ. ЗАГАДКОВА НАЗВА 3 страница
просмотров - 331

Крім етнічного і політичного, термін “Русь” мав ще неабияке церковне значення. Із прийняттям Володимиром Великим 988 р. християнства на Русі розпочалася організація Церкви. Із Візантії прийшла сюди ієрархія: Патріарх Царгороду (Константинополя) поставив у Києві руського митрополита͵ якому були підпорядковані руські єпископи, а їм, у свою чергу, священики і монахи (ченці). Глава Руської православної церкви став носити титул митрополита Київського і Всія Русі. Цей титул, до речі, зберігається в Україні донині в церковнім ужитку. Таким чином, вірники руської православної церкви стали називатися християнами руськими. На противагу до західних латинників населœення Київської держави ідентифікується на сторінках історії з “людьми руської віри”. Іншими словами, хто вважався вірником Руської православної церкви, той, відповідно, називався руським у релігійному значенні. Саме релігійне значення заважило на оформлення етноніма росіян — “русский”, про що мова далі.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Чубатий М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй // Записки Наукового Товариства імени Шевченка [далі — ЗНТШ].— 1964.— Т. 178.— С. 24.

[2] Домбровський О. Студії з ранньої історії України: Збірник праць.— Львів; Нью Йорк, 1998.— С. 209.

[3] Греков Б. Д. Киевская Русь.— М.: Госполитиздат, 1953.— С. 60.

[4] Солоухин В. А. Возвращение к началу.— М.: Современник, 1990.— С. 18.

[5] Дейвіс Норман. Європа: Історія.— К.: Основи, 2000.— С. 104.

[6] Рыбаков Б. А. Мир истории: Начальные века русской истории.— М.: Мол. гвардия, 1984.— С. 39.

[7] Греков Б. Д. Киевская Русь.— М.: Госполитиздат, 1953.— С. 78.

[8] Рычка В. М. Формирование территории Киевской земли (IX – первая треть XII в.).— К.: Наук. думка, 1988.— С. 12.

[9] Бушков А. А., Буровский А. М. Россия, которой не было-2. Русская Атлантида: Историческое расследование.— Красноярск: Бонус; М.: ОЛМА-Пресс, 2000.— С. 248.

[10] Соловьев С. М. История России с древнейших времен.— СПб., Изд-во “Общественная польза”.— Кн. первая. Т. I– V.— С. 12–13.

[11] Чубатий М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй // ЗНТШ.— 1964.— Т. 178.— С. 26.

[12] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн.— К.: Наук. думка, 1991.— Т. I.— С. 11.

[13] Домбровський О. Студії з ранньої історії України: Збірник праць.— Львів; Нью Йорк, 1998.— С. 93.

[14] Брайчевський М. Ю. Походження Русі.— К.: Наук. думка, 1968.— С. 148.

[15] Повесть временных лет.— М.; Л., 1950.— Т. I.— С. 10.

[16] Висоцький С. О. Київська писемна школа X–XII ст. (До історії української писемності).— Львів; Київ; Нью-Йорк, 1998.— С. 58.

[17] Советская историческая энциклопедия: В 16 т.— М., 1969.— Т. 12.— С. 417.

[18] Насонов А. Н. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства.— М.: Изд-во АН СССР, 1951.— С. 25.

[19] Историческая география СССР.— М., 1973.— С. 39.

[20] Крип’якевич І. П. Історія України.— Львів: Світ, 1990.— С. 70.

[21] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн.— К.: Наук. думка, 1991.— Т. I.— С. 428.

[22] Греков Б. Д. Феодальные отношения в Киевском государстве.— М.; Л., 1937.— С. 189–190.

[23] ПСРЛ.— Пᴦ., 1923.— Т. 2, вып. 1.— С. 13.

[24] Повесть временных лет.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.— Т. І.— С. 2І.

[25] Балушок В. Етноцентризм полян в “Повісті временних літ” і проблема витоків етнічної самосвідомості українців // Наукові записки КДУ:. Збірник праць молодих вчених та аспірантів.— К., 1999.— Т. 3.— С. 10.

[26] Щербаківський В. Формація української нації.— Прага, 1941.— С. 131.

[27] Брайчевський М. Ю. Походження Русі.— К.: Наук. думка, 1968.— С. І63.

[28] Тихомиров М. Н. Русское летописание.— М., 1979.— С. 45.

[29] Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии.— М.: Изд-во МГУ, 1973.— С. 31.

[30] Седов В. В. Русский каганат IX века // Отечественная история.— 1998.— № 4.— С. 12.

[31] Ключевский В. О. Терминология русской истории // Сочинœения.— М., 1959.— Т. 6.— С. 130.

[32] Геллер М. История Русской империи: В трех томах.— М.: “МИК”, 1997.— Т. 1.— С. 66.

[33] Седов В. В. Русский каганат IX века // Отечественная история.— 1998.— № 4.— С. 40.

[34] Висоцький С. О. Київ: “Се буду мати градомъ Руськимъ” // Історія Русі-України: історико-археологічний збірник.— К., 1998.— С. 102.

[35] Агеева Р. А. Страны и народы: Происхождение названий.— М.: Наука, 1990.— С. 119.

[36] Рыбаков Б. А. Древние Руссы // Советская археология.— 1953.— Т. 18.— С. 31.

[37] Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период.— К.: Наук. думка, 1990.— С. 320–321.

[38] Повесть временных лет / Статьи и комментарии Д. С. Лихачева.— М.; Л., 1950.— С. 238–241.

[39] Брайчевський М. Ю. Походження Русі.— К.: Наук. думка, 1968.— С. 162.

[40] Попов А. И. Названия городов СССР.— Л.: Наука, 1973.— С. 50.

[41] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн.— К.: Наук. думка, 1991.— Т. 1.— С. 190.

[42] Свєнціцкий І. Назва “Русь” в історичному розвитку до XII-го віку.— Жовква, 1936.— С. 13.

[43] Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т.— 3-тє вид.— К.: Либідь, 1995.— Т. 1.— С. 81.

[44] Тихомиров М. Н. Русское летописание.— М.: Наука, 1979.— С. 23.

[45] Соловьев С. М. История России с древнейших времен.— СПб.: Изд-во Общественная польза.— Кн. 1. Т. 1–5.— С. 20.

[46] Там же.— С. 19.

[47] Ключевский В. О. Сочинœения: В 8 т.— М.: Госполитиздат, 1956.— Т. 1.— С. 110.

[48] Тихомиров М. Н. Русское летописание.— М.: Наука, 1979.— С. 24.

[49] Там же.— С. 45.

[50] Приселков М. Киевское государство второй половины X в. по византийским источникам // Учен. Зап. Лен. гос. ун-та. Серия истор. наук.— Л., 1941.—Вып. VIII.— С. 235.

[51] Зигоскин Н. П. История права русского народа.— Казань, 1899.— С. 474.

[52] ПСРЛ.— Л., 1927.— Т. 1, вып. 2.— С. 371.

[53] Мавродин В. Происхождение названий “Русь”, “русский”, “Россия”.— Л., 1958.— С. 17–18.

[54] Рыбаков Б. А. Проблема образования древнерусской народности в свете трудов И. В. Сталина // Вопросы истории.— 1952.— № 9.— С. 57.

[55] Там же.— С. 50.

[56] Костомаров Н. Исторические монографии и исследования.— СПб., 1893.— Т. I.— С. 230.

[57] Мішко С. Нарис ранньої історії Руси-України.— Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1981.— С. 62.

[58] Перетц В. Слово о полку Ігоревім.— К., 1926.— С. 56.

[59] ПСРЛ.— Пᴦ., 1923.— Т. 2, вып. 1.— С. 235.

[60] Вопросы формирования русской народности и нации: Сб.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.— С. 62.

[61] Насонов А. Н. “Русская Земля” и образование территории древнерусского государства.— М.: Изд-во АН СССР, 1951.— С. 29.

[62] ПСРЛ.— СПб., 1843.— Т. 2, вып. 3.— С. 41.

[63] ПСРЛ.— Л., 1927.— Т. 1, вып. 2.— С. 373.

[64] Повесть временных лет / Ст. и ком. Д. С. Лихачева.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.— Т. 2.— С. 242.

[65] Третьяков П. Н. О древнейших русах и их земле // Славяне и Русь.— М.: Наука, 1968.— С. 179.

[66] ПСРЛ.— Л., 1927.— Т. 1, вип. 2.— С. 350.

[67] ПСРЛ.— СПб., 1859.— Т. 8.— С. 119.

[68] Іпат. літ. 1154, 1175, 1177 рр.; Лавр. літ. 1175 р. та ін. див. ПСРЛ.— Л., 1927.— Т. 1, вип. 2.

[69] Кузьмин А. Г. Две концепции начала Руси в Повести временных лет // История СССР.— 1969.— № 6.— С. 105.

[70] Рыбаков Б. А. Проблема образования древнерусской народности в свете трудов И. В. Сталина // Вопросы истории.— 1952.— № 9.— С. 47–48.

[71] Висоцький С. О. Київська писемна школа X–XII ст. (До історії української писемності).— Львів; Київ; Нью-Йорк, 1998.— С. 56.

[72] Дашкевич Я. Київ у церковно–національній ідеології Русі-України // Різдво Христове 2000.— Львів, 2001.— С. 30.

[73] Пріцак О. Походження Русі.— К.: Обереги, 1997.— Т. I.— С. 100.

[74] ПСРЛ.— Пб., 1908.— Т. 2.— С. 807, 808.

[75] ПСРЛ.— М., 1962.— Т. 2.— С. 715.

[76] Чубатий М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй // ЗНТШ.— 1964.— Т. 178.— С. 63.

[77] Владимирский-Буданов М. В. Обзор истории русского права.— К., 1900.— С. 27.

[78] Рыбаков Б. А. Проблема образования древнерусской народности в свете трудов И. В. Сталина // Вопросы истории.— 1952.— № 9.— С. 53.

[79] Шаскольский И. П. Вопрос о происхождении имени “Русь” в современной буржуазной науке // Критика новейшей буржуазной историографии: Сб.— Л.: Наука, 1967.— С. 164.

[80] Висоцький С. О. Київська писемна школа X–XII ст. (До історії української писемності).— Львів; Київ; Нью-Йорк, 1998.— С. 53.

[81] Указатель к первым осьми томам Полного собрания Русских Летописей. Отд. второй. Указатель географический.— СПб., 1907.— С. 409–410.

[82] Книш Ю. Мілленіюм християнізації України і проблеми історичної термінології // Український історик.— 1988.— № 1–4.— С. 242.

[83] Толочко А. Химера “Киевской Руси” // Родина.— 1999.— № 8.— С. 29.

[84] Там же.— С. 30.

[85] Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2 т.— К.: Основи, 1994.— Том. 1.— С. 166.


Читайте также


 • - Экономика РФ начала ХХI в

  План Время 2 часа Лекция 16. Россия в начале ХХI века.1. Экономика РФ начала ХХI в. 2. Политическая модернизация в 1999-2009 гг. 3. Парламентские и президентские выборы. Основой социально-экономической политики правительства Рос­сии с 2000 г. стала десятилетняя программа... [читать подробенее]


 • - Реконструкция Парижа XIX в.

  Новые материалы. Железобетон. Железобетон появился в 1868 г., когда садовник Монье применял железную сетку в качестве каркаса для бетонных цветочных горшков. Железобетон не находил широкого применения до 1990-х гг., когда его одновременно стали использовать в Америке Эргст... [читать подробенее]


 • - Архитектура XIX в.

  Развитие архитектуры первой половины XIX в. характеризовалось постепенным отходом от классицизма в сторону ретроспективизма и эклектизма. С начала XIXв. значительно более активно, чем раньше использовались металлы – чугун, кованое железо. Во второй половине XIX в. стала... [читать подробенее]


 • - Элемента i элемента i

  Конструктивного x Процент износа Удельный вес Определение величины износа объектов недвижимости 1. Износ - это уменьшение стоимости объекта недвижимости, обусловленное различными причинами. Понятие “износ”, ис­пользуемое в оценочной деятельности,... [читать подробенее]


 • - СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС I МIЖНАРОДНА ПОЛIТИКА

  План 1. Сутність політичного процесу. 2. Україна у сучасному свiтi. 3. Глобальні проблеми сучасності. Функціональний аспект міжнародних політичних відносин розкриває поняття світового політичного процесу. У політологічній літературі це поняття використовується... [читать подробенее]


 • - Парові i водогрійні котли

  Щодо сучасних вимог безпеки парові та водогрійні котли поділяються на 2 групи: &... [читать подробенее]


 • - VI. Амортизация, амортизационные отчисления капитальных вложений, срок окупаемости и сравнительной эффективности капитальных вложений.

  Для экономического возмещения физического и морального износа стоимость основных фондов в виде амортизационных отчислений включается в затраты на производство продукции. Таким образом, амортизация это постепенный перенос стоимости основных средств на производимую... [читать подробенее]


 • - Population Allocation

  Population density is the number of inhabitants per a unit of area. Population density depends on a number of factors: 1) natural conditions. Favorable climate, fertile soil and sea attract population. 80 of every 100 inhabitants live in lowland, i.e. lower than 500 meters above the sea level; 2) historical factor; 3) demographic factor. High or low natality can influence population density of a territory. 4) social and economic factors.These include occupational structure of... [читать подробенее]


 • - IV. Стеноз a. pulmonalis

  III. Атрезия трехстворчатого клапана А. Встречаемость: 2-5% больных с синими пороками сердца. Б. Анатомия. 1. Присутствуют четыре основные аномалии: 1) атрезин трехстворчатого клапана, 2) ДМПП, 3) гипоплазия ПЖ, 4) ДМЖП. Кровь обычно поступает в ПЖ через ДМЖП. 2. У 30% больных... [читать подробенее]


 • - IV. Дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП)

  III. Полный (открытый) предсердно-желудочковый канал А. Эмбриология: выраженные дефекты развития эндокардиальных валиков. Б. Патология. 1. Значительный атриовентрикулярный дефект, включающий как меж-предсердную, так и межжелудочковую перегородку. 2. Патология... [читать подробенее]