Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

История RaamaayaNa, I, 67, 13-17
просмотров - 293

Упражнения

I. Шрифтом devanaagarii выпишите отдельно аналоги karmadhaaraya и аналоги bahuvriihi; переведите (имя-основа имеется в словаре): susvara, supuSpaљn, supuSp`a, durupadeshaљm, durjanaљm, durbhaaSa, sukathaaљf, sukarmanљn, durjalaљn, durbuddhi, sukaviљm, sugandh`a, dushcitta, durvaadaљm, duSkarmanљn, sudant`a, suphal`a, duHshiSyaљm, durvivaahaљm, suruup`a, suhast`a, sutiirthaљn.

II. Образуйте основу аориста и форму 3 л. parasmaipada от lih «пробовать, лизать» (VII тип), karS «пахать» (VII тип), dish «показывать» (VII тип), yaa «идти» (VI тип), duh «доить» (VII тип), dviS «соперничать, плохо относиться (друг к другу)» (VII тип), daa «давать» (IV тип).

III. Напишите слова шрифтом devanaagarii и их перевод, найдя значения незнакомых слов по словарю:

Существительные

m krSiivala, parjanya, purohita, baTu, asta, ravi, bhaaga, kaniSTha, putraka, taata, vahni; f aardraa, aaj~naa, saavitrii, gaam A. sg. от go; n timira, nabhas, payas, riktha, kusumapura, dhana, koTara.

Прилагательные

rucikara, aavR^ita, asmaaka, aasannamaraNa, samaana, nikSipta, puSpita, sugandhi.

Глаголы

vars, anusar, upadish, aadaa, vas, caus. vaas`ayate или vaasyate, dah.

IV. Прочтите предложения, объясните случаи sandhi, определите формы слов, переведите: idaM madhu kiM naalikSaH . rucikarametat .. kR^iSiivalaa bhuumimakR^ikSanparaM tvaardraasu sthite.api suurye parjanyo na varSati .. bhoH purohita bhavadaaj~naamanusR^itya baTave.ahaM saavitriimupaadikSam . tadadhunaanyatkaraNiiyaM darshaya .. astamayaasidravistimireNaavR^itaM nabhaH . tatkimadyaapigaaM naadhukSata payaH .. maa vayaM bhraataraH parasparaM dvikSaametyasmaakaM pitaasannamaraNo rikthasya samaanaaMshcaturo bhaagaanakarot .. kaniSThaM putramahamabravaM putraka kusumapuraM gatvaa tatraikasmiN^gR^ihe mayaa nikSiptaM dhanamaaste tadgR^ihaaNa . so.agacChat . nivR^itya ca maamabraviittata bhraataro me tatraagatyaasmabhyametaddhanaM pitaadaaditi vadantaH sarvameva tadaadiSata .. ekenaapi suvR^ikSeNa puSpitena sugandhinaa . vaasyate tadvanaM sarvaM suputreNa kulaM yathaa .. ekenaapi kuvR^ikSeNa koTarasthitavahninaa . dahyate tadvanaM sarvaM kuputreNa kulaM yathaa ..

V. Текст для чтения и самостоятельного перевода со словарем:

maharServacanaadraamo yatra tiSThati taddhanuH . ma~njuuSaaM taamapaavR^itya dR^iSTvaa dhanurathaabraviit .. 13 .. idaM dhanurvaraM divyaM saMspR^ishaamiiha paaNinaa . yatnavaaMshca bhaviSyaami tolane puuraNe.api vaa .. 14 .. baaDhamityabraviidraajaa munishca samabhaaSata . liilayaa sa dhanurmadhye jagraaha vacanaanmuneH .. 15 .. pashyataaM nR^isahasraaNaaM bahuunaaM raghunandanaH . aaropayatsa dharmaatmaa saliilamiva taddhanuH .. 16 .. aaropayitvaa maurviiM ca puurayaamaasa taddhanuH . tadbabha~nja dhanurmadhye narashreSTho mahaayashaaH .. 17 ..

Пояснения к тексту:

(14) yatnavaashca: yatnavaan-sh-ca (15) vacanaanmuneH: vacanaad munes (16) pashyataaM nR^isahasraaNaaM bahuunaaM — genetivus absolutus — «в то время как многие тысячи людей смотрели...», т. е. «... на глазах у...» (см. Занятие XXXIII) (17) mahaayashaaH — N.sg. m (основы на -as, обозначающие лицо, имеют в N.sg. -aas (см. Занятие XXX).

оглавление


Читайте также


  • - RaamaayaNa I, 67, 23-27

    Упражнения I. Запишите шрифтом devanaagarii и переведите образованные с префиксом а) существительные bhaara m «ноша, груз» — atibhaara m kopa m «гнев» — atikopa m bhuuta m «существо» — atibhuuta m vana n «лес» — upavana n raajan m «царь» — pratiraajan m nishcaya m «мнение» — pratinishcaya m. б) прилагательные shuddha «чистый»... [читать подробенее]