Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Иностранные языки Appendix 2
просмотров - 247

Таблиця неправильних дієслів
Неозначена форма дієслова TheInfinitive Минулий час Past Indefinite/ Past Simple Дієприкметник минулого часу Past participle/ Participle ІІ Основні значення дієслова
1. arise arose arisen виникати, походити; підійматися
2. awake awoke awaked awoken awaked будити, прокидатися
3. be was/were been бути, знаходитися
4. bear bore born народжувати
5. bear bore borne носити, нести;терпіти, зносити
6. beat beat beaten бити, лупити
7. become became become робитися, ставати
8. begin began begun починати (ся)
9. bend bent bent гнути
10. beseech besought beseeched besought beseeched благати, просити
11. bet bet bet битися об заклад,тримати парі
12. bid bid bid наказувати, пропонувати ціну (на щось - for; звич. на аукціоні)
13. bind bound bound в'язати, зв’язувати
14. bite bit bitten кусати (ся)
15. bleed bled bled кровоточити; стікати кров'ю
16. bless blest blessed blest blessed благословляти; освячувати
17. blow blew blown дути; віяти; роздувати
18. break broke broken ламати(ся), порушувати
19. breed bred bred розводити, вирощувати
20. bring brought brought приносити, доставляти
21. broadcast broadcast (ed) broadcast (ed) передавати по радіо
22. build built built будувати
23. burn burnt (-ed) burnt (-ed) горіти, палати
24. burst burst burst лопнути, вибухати
25. buy bought bought купувати
26. cast cast cast кидати
27. catch caught caught ловити, хапати
28. choose chose chosen вибирати
29. cling clung clung чіплятися, прилипати
30. come came come приходити
31. cost cost cost коштувати
32. creep crept crept повзати, плазувати
33. cut cut cut різати, рубати, стригти
34. deal dealt dealt розподіляти; торгувати;мати справу
35. dig dug dug рити, копати
36. dive dived, dove dived пірнати, занурювати
37. do did done робити
38. draw drew drawn тягти, малювати
39. dream dreamt dreamed dreamt dreamed мріяти, бачити у сні
40. drink drank drunk пити
41. drive drove driven вести, гнати
42. dwell dwelt dwelt жити, мешкати, перебувати
43. eat ate eaten їсти
44. fall fell fallen падати
45. feed fed fed годувати
46. feel felt felt почувати (себе)
47. fight fought fought боротися, битися
48. find found found знаходити
49. fit fit fit підходити, бути придатним
50. flee fled fled тікати, рятуватися
51. fling flung flung кидати(ся), жбурляти;рішуче братися
52. fly flew flown літати
53. forbid forbade forbidden забороняти
54. forecast forecasted forecast forecasted forecast передбачати
55. forget forgot forgotten забувати
56. forgive forgave forgiven прощати, вибачати
57. forsake forsook forsaken залишати, покидати;відмовлятися (від звички і т. ін.)
58. foresee foresaw foreseen передбачати
59. freeze froze frozen мерзнути, заморожувати
60. get got got одержувати, ставати, робитися
61. give gave given давати
62. go went gone іти, ходити
63. grind ground ground молоти, терти
64. grow grew grown рости, ставати
65. hang hang hang вішати, висіти
66. hear heard heard чути
67. hew hewed hewed (hewn) рубати, тесати
68. hide hid hidden ховати
69. hit hit hit ударяти
70. hold held held тримати
71. hurt hurt hurt ранити, чинити біль
72. keep keep kept тримати, зберігати
73. kneel knelt knelt ставати на коліна
74. know knew known знати
75. lay laid laid класти; накривати
76. lead lead lead вести,приводити
77. leap leapt leaped leapt leaped стрибати
78. lean leaned leant leaned leant нахиляти(ся);прихилятися
79. learn learnt learnt вчити(ся)
80. leave left left залишати; від'їжджати; заповідати
81. lend lent lent позичати
82. let let let дозволяти, здавати внайми
83. lie lay lain лежати
84. light lit lighted lit lighted запалювати(ся); освітлювати
85. lose lost lost губити, втрачати
86. make made made робити; готувати; заставляти
87. mean meant meant значити
88. meet met met зустрічати
89. mislead misled misled вводити в оману; завести на хибний шлях
90. mistake mistook mistaken помилятися; неправильно розуміти
91. mow mowed mowed (mown) косити; жати
92. overhear overheard overheard підслуховувати;випадково почути
93. overpay overpaid overpaid переплачувати
94. overtake overpay overpay наздогнати; нужнолужити
95. partake partook partaken брати участь
96. pay paid paid платити; винагороджувати
97. plead pleaded pled pleaded pled просити, благати; звертатися з проханням; клопотатися
98. put put put класти
99. read read read читати
100. rewrite rewrote rewritten переписати
101. rebuild rebuilt rebuilt перебудовувати
102. rend rent rent рвати, роздирати, шматувати
103. retell retold retold переказувати
104. rid rid rid звільняти,рятувати від чогось
105. ride rode ridden їздити верхи
106. ring rang rung дзвонити
107. rise rose risen підніматися
108. rive rived riven розколювати; розщеплювати;розрубувати
109. run ran run бігти
110. saw sawed sawn пиляти, розпилювати
111. say said said говорити, сказати
112. see saw seen бачити
113. seek sought sought шукати; намагатися; прагнути
114. sell sold sold продавати
115. send sent sent посилати
116. set set set ставити; поміщати, заходити (про сонце)
117. sew sewed sewed шити, пришивати, зашивати
118. shake shook shaken трясти(ся); коливати(ся)
119. shape shaped shaped(shapen) надавати форму
120. shear sheared shorn стригти; зрізати
121. shed shed shed втрачати, губити (зуби, вовну, волосся, листя) ; скидати (одяг, шкіру); проливати
122. shine shone shone світити(ся); сяяти
123. shoe shod shod узувати, підковувати
124. shoot shot shot стріляти
125. show showed shown показувати
126. shrink shrank shrunk скорочувати(ся);зсідатися, збігатися (про тканину)
127. shrive shrove (shrived) shriven (shrived) сповідати, відпускати гріхи
128. shut shut shut закривати
129. sing sang sung співати
130. sink sank sunk опускати(ся), тонути; занурюватися
131. sit sit sat сидіти
132. slay slew slain вбивати
133. sleep slept slept спати
134. slide slid slid ковзати; посковзнутися
135. sling slung slung кидати, шпурляти, жбурляти
136. slink slunk slunk іти крадькома; підкрадатися
137. slit slit slit розрізати вздовж, нарізати вузькими смужками,
138. smell smelt/smelled smelt/smelled нюхати; пахнути
139. smite smote smitten ударяти; розбивати
140. sow sowed sown сіяти
141. speak spoke spoken говорити; розмовляти
142. speed sped speeded sped speeded поспішати;прискорювати
143. spell spelt spelled spelt spelled писати або вимовляти (слова) по буквах
144. spend spent spent витрачати;проводити (час)
145. spill spilt spilt розливати(ся), розхлюпувати(ся); розсипати(ся)
146. spin spun spun прясти;мчати, швидко рухатися (на велосипеді тощо
147. spit spat spat плювати(ся)
148. split split split розколювати(ся); розщеплювати(ся)
149. spoil spoilt spoilt псувати(ся)
150. spread spread spread поширювати(ся)
151. spring sprang sprung стрибати, підскакувати; бити джерелом;
152. stand stood stood стояти
153. steal stole stolen красти
154. stick stuck stuck встромляти; приклеювати
155. sting stung stung жалити
156. stink stank stunk stank stunk смердіти
157. strew strewed strewn (strewed) розкидати; розбризкувати;посипати
158. stride strode stridden крокувати
159. strike struck struck бити
160. string strung strung зав'язувати; прив'язувати;шнурувати; натягувати
161. strive strove striven старатися, намагатися, докладати зусиль
162. swear swore sworn клястися, присягатися;лаяти(ся)
163. sweep swept swept мести, підмітати
164. swell swelled swollen (swelled) надимати(ся), пухнути, збільшуватись
165. swim swam swum плавати
166. swing swung swung коливати(ся), гойдати(ся)
167. take took taken брати
168. teach taught taught вчити, навчати
169. tear tore torn рвати(ся)
170. tell told told говорити, сказати
171. think thought thought думати
172. thrive throve thriven процвітати; мати успіх;пишно розростатися
173. throw threw thrown кидати(ся)
174. thrust thrust thrust штовхати;засовувати;колоти
175. tread trod trodden ступати,крокувати, іти
176. unbend unbent unbent випрямляти(ся), випростувати(ся); розгинати(ся)
177. undergo underwent undergone зазнавати, зносити, переносити
178. underlie underlay underlain лежати під чимось, лежати (бути) в основі (чогось)
179. underpay underpaid underpaid недоплатити
180. understand understood understood розуміти
181. undertake undertook undertaken починати, братися
182. underwrite underwrote underwritten підписувати(ся)
183. upset upset upset перекидати(ся); засмучувати
184. wake woke woken прокидатися;будити
185. wear wore worn носити
186. weave wove woven ткати; плести, вплітати
187. weep wept wept плакати
188. win won won перемагати
189. wind wound wound заводити;вертітися, крутитися
190. withdraw withdrew withdrawn брати назад, відкликати;відводити (очі)
191. withhold withheld withheld відмовляти в чомусь; не давати; стримувати, утримувати
192. withstand withstood withstood ставати проти, опиратися
193. wring wrung wrung скручувати
194. write wrote written писати


Читайте также


 • - Write your own letter of application for one of the positions proposed in advertisements in Text № 4 (Appendix 1, Module III).

  Read and analyze details from the letter of application given below. Look at the outline of the letter on the left and indicate where the information should go. Write your own CV in English using qualifications you already have or ones that you think you might get in the future. Use the CV in ex. 1.11 as a model. 1.13. Letter of Application The letter of application, sometimes called cover letter can be as important as the CV because it is the first direct contact... [читать подробенее]


 • - Appendix 2

  Text№7 Text№6 Text№5 Text№4 Text№3 In the last two decades cybernetics have experienced a major breakthrough .This led to the utilization of computers at nearly all parts of our daily life, from personal computers to complicated surgery performing. Surely the uptake of this technology facilitates a lot of difficult tasks but is this excessive dependence ripping the warmth of our lives? In this essay, I will outline how the availability of computers... [читать подробенее]


 • - Appendix 2

  SEMI –COMPOUND SENTENCE (ОСЛОЖНЕННО – СОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ). Этот тип предложения рассматривается в классической грамматике, в которой отмечалась его специфика. Уже в классической грамматике данный тип предложения не относился безоговорочно к простому предложению. Например,... [читать подробенее]


 • - APPENDIX I

  Termination Status of parties Confidential information Consulting fee Engagement Consulting agreement Translate into Ukrainian. Read this summary of the text. Say if the sentences are true or false. Explain when a contract may be cancelled. The main features of a contract include five issues. Contracts may be oral, written or signed. All contracts must be simple. It is not good for a contract to be specialized. A covenant is the... [читать подробенее]


 • - APPENDIX I

  Consulting agreement Translate into Ukrainian. Read this summary of the text. Say if the sentences are true or false. Explain when a contract may be cancelled. The main features of a contract include five issues. Contracts may be oral, written or signed. All contracts must be simple. It is not good for a contract to be specialized. A covenant is the usual form of a simple contract. Validity is important for contracts by specialty. Simple contracts may be... [читать подробенее]


 • - Rewrite the sentences into Past Simple. Change the adverbs if necessary (consult the table of irregular verbs using the appendix).

  Open the brackets and put the verbs into Past Simple, Present Simple, or Present Perfect. Rewrite the sentences, using Present Perfect. Note:Present Perfect is used 1) for actions which happened at an unstated time in the past (e.g. He has sold his car. – When? We don’t know.) 2) to express actions which have finished so recently that there’s evidence in the present (e.g. He has just painted the room. – The paint is wet.) 3) for actions which started in the... [читать подробенее]


 • - Open the brackets and put the verbs into Past Simple (consult the table of irregular verbs using the appendix).

  Put the following sentences into negative and interrogative form. Read and translate the following proverbs and sayings. Give their Ukrainian equivalents. Try to memorize them. 1. East or west, home is best. 2. There is no place like home. 3. What belongs to everybody belongs to nobody. 4. Sweep before your own door, and we’ll have a clean city. 5. United we stand, divided we fall. 6. Fear the Greeks bringing the gifts. 8. Make a report on the topic... [читать подробенее]


 • - Appendix 2

  Таблиця неправильних дієслів № Неозначена форма дієслова TheInfinitive Минулий час Past Indefinite/ Past Simple Дієприкметник минулого часу Past participle/ Participle ІІ Основні значення дієслова 1. arise arose arisen виникати, походити; підійматися 2. awake awoke awaked awoken ... [читать подробенее]


 • - Appendix 2.

  Appendix 1. APPENDICES Are you, in fact, the sort of person who likes parties? Do this questionnaire and choose the answer closest to your own view. 1. What sort of people are you attracted by? A Witty conversationalists B Anyone C Tall, brow-eyed beauties D People with a past 2. It’s your hostess’s birthday so you decide to bring her a present. Is it … A a bottle of expensive champagne? B a plant you were given, but are not very fond of? C a very large and... [читать подробенее]


 • - Appendix 13.

  American Culture and Culture Shock: Myths and Realities From your reading, from American films and TV, and from talking with Americans in your country, you have probably formed some idea of life in the United States. Some of what you have seen and heard is true; some of it is probably distorted or just plain fiction. To help you distinguish fantasy from fact, we include several common "mythical" statements about life in the United States, followed by our view of the reality behind... [читать подробенее]