Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Информатика ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 1 страница
просмотров - 567

Ллл

ЗЗЗ

ФФФ

ХХХ

Ррррр

Ггггг

Сссссс

Ооо

Іііііі

Тттт

Еееее

Ддддд

$$$026

Джоуль-Ленц заңы:

A)

B)

C)

$$$053

Джоуль-Томсон эффекті нені сипаттайды:

A) Адиабаттық процесте нақты газдың температурасының өзгерісін

B) Қысымның құлауының әсерінен дроссельден (кеуек бөгеттен) газдың баяу өтуі

C) Эффектіде температуралар айырымының таңбасы өзгеретін инверсия температурасы болуы

$$$050

Дене 0,05 м/с² үдеумен кездегі күші 1000Н-ға тең. Дененің массасын анықтаңыз:

A) 20 т

B) 20×103кг

C)

$$$051

Дененің кинœетикалық энергиясы 100 Дж және импульсі 40 кг-м/с. Дененің массасы неге тең:

A) 8кг

B) 8×103г

C) 0,08×102кг

$$$005

Дальтон заңының теңдеуі:

A)

B)

C)

$$$052

Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен. Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы:

A) 0,36 м/с

B) 36×10-2 м/с

C) 36см/с

$$$053

Динамометр пружинасын 5 см-ге созды. Пружина қатаңдығы 40 Н/м. Созылған пружинаның потенциалдық энергиясы неге тең:

A) 50 мДж.

B) 50×10-3Дж

C) 0,05Дж

$$$017

Дифракциялық тордағы бас максимум шарты:

A)

B)

C)

$$$017

Дифференциалдық теңдеуі болатын тербелісте периодты түрде әсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс кұбылысы байқалады:

A) 4 π с-1

B) 12,56 с-1

C) 753,6мин-1

$$$015

Диэлектриктерді үш түрге бөледі:

A) полярлы емес молекулалы

B) полярлы молекулалы

C) Ионды

$$$018

Epiкciз элeктp тepбeлicтepінің дифференциалдық теңдеуі түрінде берілген. Ток көзінің айнымалы ЭҚК нің циклдік жиілігі:

A) 6πс-1

B) 18,84 с-1

C) 1130,4 мин-1

$$$054

Егер теміржол вагонының буфер пружинасын l2= 1см қысу үшін Ғ2= 30кН күш қажет болса, оны l1= 4см қысу үшін қандай Ғ1 күш қажет:

A) 120кН

B) 12×104Н

C) 0,12 МН

$$$046

Егер 0,01 м3 көлемде 8∙1010 молекула болса, онда молекулалардың концентрациясы қандай болатынын анықтаңыз:

A) 8∙1012 м-3

B) 80∙1011 м-3

C) 800∙1010 м-3

$$$055

Егер дөңгелœектің тыныштық үйкеліс коэффициентінің максимал мәні тас жолда 0,55 тең болса, жолдың горизонталь бөлігіндегі бастапқы жылдамдығы 36 км/сағ болатын автомобильдің минимал тежелу жолы:

A) 9 м

B) 90дм

C) 900см

$$$024

Токтың жұмысы:

A)

B)

C)

$$$025

Токтың қуаты:

A)

B)

C)

$$$001

Тогы бар өткізгіш тудыратын, онан қайсібір қашықтықтағы өрістің магниттік индукциясын анықтайтын заң:

A)

D) Био– Савар– Лаплас заңы

G)

$$$020

Тұйық өткізгіш контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыны уақытқа тура пропорционал түрде артады. Осы контурда пайда болатын индукциялық ток күші:

A) тұрақты болып қалады

B) формуласымен өрнектелœеді

C) уақыт өтуі бойынша өзгермейді

$$$025

Түзу токтың магнит өрісі:

A)

B)

C)

$$$002

Тогы бар өткізгіш элементіне магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш:

A) Ампер күші

B)

E)

$$$003

Токтар мен тұрақты магниттерді қоршаған кеңістіктегі күштік өріс:

C) магнит өрісі

D) тогы бар өткізгіштерге немесе тұрақты магниттерге әсер етеді

G) магниттік индукция векторымен сипатталады

$$$019

Термодинамикалық параметрлер:

A) Қысым

B) Көлем

C) Температура

$$$020

Термодинамиканың бiрiншi бастамасы:

A)

B)

C)

$$$021

Тұрақты көлемдегi идеал газдың мольдік жылу сыйымдылығы:

A)

B)

C)

$$$054

Термодинамиканың І-ші бастамасы:

A) Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын ұлғайтуға және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады

B) Термодинамикалық процестегі энергияның сақталу және айналу заңы орындалады

C) Сырттан берілген энергиядан артық жұмыс жасай алатын периодты түрде жұмыс істейтін қозғалтқыш жасау мүмкін емес

$$$010

Толық шағылу құбылысы:

A) Егер жарық сыну көрсеткіш үлкен ортадан сыну көрсеткіші аз ортаға тараса

B) Түсу бұрышы болған кезде, барлық түскен жарық толығымен шағылады

C) Егер жарық оптикалық тығыз ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға тараса

$$$026

Температура:

A) Атомдар мен молекулалардың жылулық қозғалысының орташа кинœетикалық энергиясының өлшемі

B) Макроскопиялық жүйенің термодинамикалық тепе-теңдіктегі күйін сипаттайтын физикалық шама

C) Денелœер арасындағы жылу алмасудың анықтайтын шама

$$$002

Төмендегі келтірілген бірліктердің қайсылары инœерция моменті мен импульс моменті бірліктеріне сәйкес келœеді:

A) кг·м2 және кг·м2

B) Дж× с2 және Дж ×с

C) Вт×с3 және Вт×с2

$$$001

Толқын ұзындығы:

A) Фазалары бірдей болып тербелœетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы

B) Фазалар айырымы 2π болып тербелœетін екі нүктенің ара қашықтығы

C) Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы

$$$004

Тербеліске жататын процесс:

A) Дыбыстың таралуы

B) Радиотолқындық таралуы

C) Жарықтың таралуы

$$$005

Тербелістің амплитуданың, периодының және жиілігінің сәйкесінше анықтамалары:

A) Тербелœетін шаманың максимал мәні

B) Толық бір тербеліс жасауға жұмсалатын уақыт

C) Уақыт бірлігіндегі тербелістер саны

$$$008

Тізбектей жалғанған активті кедергіден, конденсатордан және катушкадан тұратын тізбектің толық кедергісі:

A)

B)

C)

$$$014

Тербелмелі контур индуктивтілігі L=10-3 Гн катушкада және электросыйымдылығы С=2·10-9 Ф конденсатордан тұрады. Контурдың кедергісін ескермей, контурдың қандай толқын ұзындығына арналғанын анықтаңыз:

A) λ=2,67·103 м

B) λ=2670м

C) λ=2,67км

$$$056

Термодинамиканың 3-ші бастамасы:

A) Тепе-теңдік күйде термодинамикалық температураның нольге жақындауымен барлық денелœердің энтропиясы нольге ұмтылады

B) 0 К-де Ср және СV жылу сыйымдылықтары нольге тең.

C) Абсолют нольге жақындаган кезде барлық денелœердің энтропиясы нольге ұмтылады:

$$$057

Термодинамиканың екінші заңы:

A) Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес

B) Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелœек процесс болуы мүмкін емес

C) Соңғы нәтижесi бiрден-бiр кейбiр жылу мөлшерi төменгi температуралы денеден жоғары температуралы денеге ауысатын процесстердiң болуы мүмкiн емес

$$$058

Термодинамиканың екінші бастамасының анықтамасы:

A) Жалғыз-ақ нәтижесі болып табылатын бір денеден жылу мөлшерін алып, ол жылуды толығымен жұмысқа айналдыру болып келœетін процестерді жүзеге асыру мүмкін емес

B) Екiншi типтi перпетуум мобиленiң болуы мүмкiн емес

C) Соңғы нәтижесi бiрден-бiр кейбiр жылу мөлшерi төменгi температуралы денеден жоғары температуралы денеге ауысатын процесстердiң болуы мүмкiн емес

$$$022

Ішкі энергия:

A) Бөлшектердің ретсіз жылулық қозғалысының энергиясы

B) Дене ішіндегі бөлшектердің өзара әсерлесу энергиясы

C) Жүйенің термодинамикалық күйінің бір мәнді функциясы

Ққққ

$$$022

Қабырғалары 5см және 4см, 1000 орамнан тұратын тік бұрышты катушка индукциясы 0,5 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан. Катушкадағы ток күші 2 А. Катушкаға әсер ететін максимал айналдырушы момент:

A)

B)

C)

$$$029

Қуаттың өрнегі:

A)

B)

C)

$$$004

Қозғалмайтын нүктелік электр зарядтарының әсерлесуін сипаттайтын заң:

B) Кулон заңы

E)

H)

$$$002

Қозғалмайтын электр зарядтары тудыратын өріс:

A) электростатикалық өріс

D) кернеулігімен сипатталады

H) суперпозиция принципіне бағынады

$$$012

Қалыпты атмосфералық қысым:

A) p= 1,013×105 Па

B) p= 1 атм

C) p= 760 мм.сын.бағ

$$$027

Қатты денеге тән қасиеттер:

A) Көпшілігі кристалдық құрылымға ие

B) Пішін мен көлем тұрақтылығы

C) Бөлшектері тепе-теңдік орындауына қатысты хаосты тербелœеді

$$$048

Қалыпты жағдайдағы көлемі 300 м3 ғимараттағы ауаның массасы:

A) 388 кг

B) 3,88×102кг

C) 0,388т

$$$049

Қандай биіктікте ауа қысымы р=0,6р0 болады. р0 – теңіз деңгейіндегі қысым, р – биіктіктегі қысым. Ауа температурасы барлық биіктікте бірдей 100С:

A) 4,2 км

B) 4200 м

C) 4,2×103м

$$$005

Қозғалыстағы зарядталған бөлшектерге магнит өрісі тарапынан әсер ететін Лоренц күші:

A) жұмыс жасамайды

C) және векторларына перпендикуляр

G) бөлшектің жылдамдығы мен зарядына тәуелді

$$$050

Қысымы Па газы бар ыдысты көлемі 6 литр бос ыдыспен жалғаған. Жалғанған екі ыдыстағы қысым Па болды. Процесті изотермиялық деп есептеп, бірінші ыдыс көлемін анықтау керек:

A) 15л

B) 15дм3

C) 15×10-3м3

Ом заңы:

C)

D)

E)

$$$016

Ортаның диэлектрлік өтімділігі:

A) диэлектрліктің электрлік өрісте поляризациялану қабілеті

B) өлшемсіз шама

C) өріс диэлектрик арқылы неше есе азаятындығын көрсететін шама

$$$020

Оқшауланған зарядталған өткізгіш энергиясы:

A)

B)

C)

$$$028

Ортамен жылу алмасу болмайтын процесс:

A) Адиабаталық

B) Изоэнтропиялық

C) Энтропиясы тұрақты болатын процесс

$$$003

Орташа жылдамдықтың өрнегі:

A)

B)

C)

$$$008

Оське қатысты күш моментінің теңдеулері:

A)

B)

C)

$$$001

Оптиканың бөлімдері:

A) Геометриялық (сәулелік) оптика

B) Толқындық (физикалық) оптика

C) Кванттық (корпускулалық) оптика

$$$039

Сұйықтың беттік керілуінің болуы себебі:

A) Сұйықтың жоғары қабатындағы молекулаларының потенциалдық энергиясы төменгі қабаттағыға қарағанда артық болуынан

B) Сұйықтың әрбір молекуласына оны қоршаған су молекулаларының тартылыс күші әсер етеді

C) Сұйық бос бетінің ауданын кішірейтуге тырысады

$$$051

Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К. Пешті жағып қыздырғанда температура 296 К көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең:

A) 400 кДж

B) 4×105Дж

C)

$$$023

Скалярлық шама:

A) Кинœетикалық энергия

B) Инерция моменті

C) Қуат

$$$009

Сыртқы факторлардың әсеріне күшті ұшырайтын, өздігінен магниттелгіш қасиетке ие заттар:

B) ферромагнетиктер

E) кюри нүктесінен жоғары нүктелœерде қыздырғанда, магниттік қасиеттерін жоғалтады

H) темір, никель, кобальт

$$$031

Соленоидтың барлық орамдарымен ілініскен толық магнит ағыны мынаған тең:

A)

B)

C)

$$$009

Сыну заңы:

A) Түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаны бөліп тұрған шекараның түсу нүктесіне жүргізілген перендикуляр бір жазықтықта жатады

B) Түсу бұрышы синусының, сыну бұрышы синусына қатынасы берілген орталар үшін тұрақты шама

C) екінші ортаның бірінші ортаға салыстырғандағы салыстырмалы сыну көрсеткіші, ол екі ортаның абсолюттік сыну көрсеткішінің қатынасына тең

$$$013

Сәуленің қосарланып сыну құбылысы:

A) Кристаллға түскен сәуленiң екi сәулеге ажырап шығуы

B) Жарықтың дихроизм құбылысы

C) Жарық толқынының электрлік вектордың бағытына байланысты жарықты әртүрлі жұтуы

$$$036

Сыйымдылығы 0,4 пФ, астарлардағы заряды 4 нКл берілген конденсатордың энергиясы:

A)

B)

C)

$$$011

Гармоникалық тербелмелі қозғалыс x=А sin заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығы:

A)

B)

C)

$$$012

Гармониялық тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

A)

B)

C)

$$$002

Гармониялық осцилляторға мысал бола алады:

A) Математикалық маятниктің тербелісі

B) Физикалық маятниктің тербелісі

C) Серіппелі маятниктің тербелісі

$$$003

Геометриялық оптиканың негізі заңдары:

A) Жарық шоғының тәуелсіздік заңы

B) Шағылу заңы

C) Сыну заңы

$$$007

Голография:

A) Интерференциялық көріністі тіркеуге негізделген, толқындық өрісті қалпына келтірудің және жазудың ерекше әдісі

B) Денеден шағылған жарық толқынының структурасын фотопастинкаға түсiрудiң ерекше әдісі

C) Ақпараттарды жазу және сақтау әдісі

$$$004

Газдың кез-келген мөлшері үшін Менделœеев-Клапейрон тендеуі:

A)

B)

C)

$$$010

Газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға арналған өрнек:

A)

B)

C)

$$$044

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең:

A)

B) 1,51/2

C)

$$$045

Газдың температурасы 27°C болғанда көлемі 6 л болды, егер 77°C болғанда көлемі қандай болады( қысымы тұрақты деп есептеңіз):

A) 7 л

B) 7×10-3м3

C) 7×10-6см3

$$$052

Газға 100Дж жылу мөлшері берілген, ал сыртқы күштер оның үстінен 300 Дж жұмыс істейді.Газдың ішкі энергиясының өзгеруі неге тең:

A) 400Дж

B) 0,4кДж

C) 4×102Дж

$$$036

Радиусы , массасы m= 1кг тұтас біртекті дисктің центрінен өтетін оске қатысты моментін анықтаңыз:

A) 0,08кг·м2

B) 8×10-2 кг·м2

C) 80 г×м2

$$$026

Радиусы R орамдағы ток күші I–ға тең. Орамның өсіндегі, үлкен қашықтағы магнит өрісі:

A)

B)

C)

$$$016

Радиусы 40 см дөңгелœек орамнан өтетін ток 4 А. Орамның центріндегі магнит индукциясы:

A)

B)

C)

Ұұұұ

$$$010

Ұзындығы 4 м, бойымен 6 А ток өтетін түзу өткізгіш индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарымен 300 бұрыш жасай орналасқан. Өткізгішке әсер ететін күш:

A) 3 Н

B) 0,003 кН

C) 3000 мН

Өөөө

$$$012

Өріске перпендикуляр орналасқан ауданы 30 контурдың ішіндегі магнит ағыны 0,6 мВб. Контурдың ішіндегі өріс индукциясы:

A) 0,2 Тл

B) 200 мТл

C) 0,0002 кТл

$$$038

Өткізгіш э.қ.к. 12 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне қосылған. Өткізгіштен күші 3А ток өтеді. Өткізгіштің электр кедергісі:

A) 3 Ом

B) 0,003 кОм

C) 3000 мОм

$$$028

Холл эффектісі:

A) тогы бар өткізгіштердің немесе жартылай өткізгіштердің магнит өрісінде көлденең электр өрісінің тууы

B) ток тасушыларға Лоренц күшінің әсер етуі салдарынан пайда болады

C) магнит индукциясы магнит өрісінде тығыздығы – ға тең ток жүріп тұрған өткізгіштің ішінде көлденең электр өрісінің пайда болуы

$$$029

Холлдық потенциалдар айырымы:

A)

B)