Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Химия D I E S E L G U A R D N B т а R O C O R N B L I Q U I D
просмотров - 696

П р и в и к о р и с т а н н і х і м і ч н и х р е а к т и в і в

Р о б о ч і п а р а м е т р и я к о с т і в о д и

Обробка води системи охолодження дизелів

План

ОБРОБКА ТЕХНОЛОГIЧНОI ВОДИ ХІМІЧНИМИ РЕАКТИВАМИ ФІРМИ UNITOR

Практичне заняття 2

Контрольні питання

1. Яким чином отримують дистилят із морської води у ВОУ?

2. Куди дiваэться забортна вода пiсля охолодження конденсатора?

3. Яка вода, гріюча чи живильна, рухається усередині теплообмінних труб випарника? [

4. Яким теплоносiэм обiгрiваэться випарник ВОУ ?

5. Якими приладами контролюються продуктивність ВОУ і витрата живильної води?

6. Від яких факторiв залежить продуктивність ВОУ?

7. Коли працює ВОУ – під час руху судна, чи на стоянці ?

8. На якi показники ВОУ впливаэ кількість відведеного розсолу?

9. Яка величина коефіциента продування характерна для ВОУ поверхневого типу?

10. Яку величину коефіцiэнта продування приймають для одноступінчастих та багатоступінчастих адіабатних ВОУ?

11. Яким показником оцінюють якість дистилату? \

12. У яких котлах використовують дистилят підвищеної якості?

13. Які види накипу найбільш характерні для поверхневих ВОУ?

14. Чим досягається зменшення інтенсивнорнiрсті накипоутворення у ВОУ?

15. При якому зниженнi продуктивності ВОУ необхідно робити очистку поверхні теплообміну випарника вiд накипу?

16.Назвiть хiмiчнi препарати,що застосовуються для боротьби з накипом у ВОУ.

17.Якi навантаження парового об’эму та напруження дзеркала випаровування характернi для поверхневих ВОУ?

18.Опишiть конструктивну схему поверхневоi ВОУ та пояснiть принцип ii роботи.

19.Вiд чого залежить величина продуктивностi утилiзацiйних ВОУ ?

20.Назвiть фактори,що визначають якiсть дистиляту, отриманого у ВОУ?

21.Назвiть склад накипу, що утворився на теплообмiннiй поверхнi випарника ВОУ.

22.Назвiть причини, що порушують режим роботи поверхневоi ВОУ.

1. Обробка води системи охолодження дизелів хімічними реактивами фірми UNITOR

2. Обробка котельної води хімічними реактивами фірми UNITOR

3. Контрольні питання

хімічними реактивами фірми UNITOR /11/

1.1.1 Нітрити (солі азотистої кислоти HNO2) – рекомендовані обмеження 1000 – 2400ppm у вигляді NO2.

Концентрація нітритів повинна підтримуватися в описаних вище рекомендованих границях для того, щоб ефективно інгібірувати будь-яку корозію та накипоутворення в системах охолодження. При цьому слід уникати досить високих нітритних концентрацій заради мінімізації вартості водообробки. Недостатня дозировка нітритів може створити умови для появи в системі охолодження наростаючих процесів корозії та накипоутворень DIESELGUARD NB та ROCOR NB LIQUID добавляють в систему охолодження у відповідностi з рекомендованим рівнем концентрації нітритів.

1.1.2. Водневий показникрН (від’ємний десятковий логарифм концентрації водневих іонів) – рекомендовані обмеження 8,3 – 10.

Такі границі рН при водообробці DIESELGUARD NB та ROCOR NB LIQUID забезпечують рівень концентрації нітритів, що запобігає корозії.

У випадках, коли через підвищене забруднення води рН < 8,3 (навіть при правильному додаванні препаратiв),фiрма UNITOR рекомендує додання в систему 50мл UNITOR’S ALKALINITY CONTROL на 1 тону охолоджувальної води. При цьому контролюють ситуацію до повного переконання в тому, що рівень рН збільшився до 8,3 – 10.

1.1.3. Хлориди,Cl – рекомендована межа max 50ррm.

Будь-яке збільшення цього показника, як поступове, так і різке, є показником забруднення системи охолодження морською водою.

Якщо рівень концентрації Cl перевищує 50ррm, можливість корозії в системі збільшується, оскільки хлориди спричиняють негативний вплив на пасивувальну плівку, створену нітритами. Отже, доки не будуть проведені коригуючі дії для приведення концентрації хлоридів у норму (нижче 50ррm), рівень концентрації нітритів повинœен підтримуватись близьким до верхньої границі (2400ррm).


Читайте также


 • - Правила оценки ОС. Учет амортизации ОС.

  Понятие, классификация и оценка основных средств. Документальное оформление, учет операций по движению основных средств. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ дает следующее определение ОС: ОС – это совокупность... [читать подробенее]


 • - УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

  В соответствии с ПБУ 6/01 стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено Положением. Амортизация объектов основных средств производится одним из следующих способов начисления амортизационных начислений: -... [читать подробенее]


 • - Учет амортизации основных средств

  Основные средства в процессе их использования и под влиянием природных, технических и экономических факторов постепенно утрачивают свои первоначальные свойства и физические качества, подвергаясь материальному (физическому) и моральному износу. Износ основных средств в... [читать подробенее]


 • - Порядок расчета и учет амортизации ОС

  Износ представляет собой потерю потребительских свойств как в процессе эксплуатации основных средств, так и при их без­действии. В экономической литературе износ подразделяют на два вида: моральный и физический. Каждый из них в свою оче­редь подразделяется на два вида. ... [читать подробенее]


 • - Вопрос 21. Учет арендованных основных средств и ОС взятых в займы

  Вопрос 20. Учет ремонта, консервации и переоценки ОС (01) Восстановление объекта ОС может осуществляться посредством проведения ремонта (текущего, среднего или капитального), а также модернизации и реконструкции. Модернизация и реконструкция увеличивают первоначальную... [читать подробенее]


 • - Учет амортизации основных средств

  За время нахождения в учреждении стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено соответствующими нормативными документами. Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств производится... [читать подробенее]


 • - Учет амортизации основных средств.

  Под амортизацией в бухгалтерском учете понимают процесс ежемесячного отнесения части стоимости основного средства на затраты текущего периода. Другими словами, стоимость объектов основных средств через начисление амортизации постепенно переносится на стоимость... [читать подробенее]


 • - Учет амортизации основных средств.

  Порядок начисления амортизации основных средств. Учет затрат по реконструкции и модернизации основных средств, выполненных подрядным способом Учет затрат по реконструкции и модернизации основных средств, выполненных хозяйственным способом № ... [читать подробенее]


 • - Учет амортизации и ремонта основных средств

  Корреспонденция счетов по учету выбытия основных средств Корреспонденция счетов при учете перемещения оборудования внутри организации №п/п Содержание факта хозяйственной деятельности Корреспонденция счетов Дебет Кредит Отражаются затраты по... [читать подробенее]


 • - МРТ АНАТОМИЯ СЕРДЦА

  МРТ позволяет получать изображения сердца в поперечной (аксиальной), фронтальной (корональной) и сагиттальной плоскостях (ортогональные сечения). Поскольку анатомичес­кие оси сердца и магистральных сосудов (за исключением аорты в нисходящем отделе и по- Рис. 9.47. МРТ... [читать подробенее]