Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Химия List of items to be recorded in part I of oil operation journal
просмотров - 225

Перелік пунктів Частини І ЖНО, що підлягають реєстрації

Журнал нафтових операцій

Частина І журналу нафтових операцій (ЖНО) передбачена на кожному нафтовому танкері валовою місткістю 150 регістрових тон (реᴦ.т) і більше, та на кожному судні іншого призначення, валовою місткістю 400 реᴦ.т і більше, для запису повного переліку завершених нафтових операцій у машинних відділеннях. Перелік операцій складено у відповідності з Правилом 20 Додатку І Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року, зміненою Протоколом 1978 року до неї (МАРПОЛ 73/78). Крім того, для нафтових танкерів передбачена також Частина ІІ ЖНО для запису відповідних вантажних та баластних операцій.

У відповідності з Правилом 20 Додатку І МАРПОЛ 73/78 записи у ЖНО здійснюються на офіційній мові держави, під прапором якої судну надано право плавання, а на суднах, які мають Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення нафтою, також англійською або французькою мовами. У випадку суперечки або різночитання, перевага віддається записам на офіційній мові держави, під прапором якої судну надано право плавання.

Записи у ЖНО повинні бути короткими та розбірливими. Робити записи олівцем, замазувати або стирати помилкові записи не дозволяється. Назву судна та його позивні англійською мовою вказують на кожній сторінці, що призначена для запису операцій. Кожний запис у ЖНО повинœен бути підписаним особою командного складу, відповідальною за проведення цієї операції, з вказівкою дати запису. Поряд з підписом указують посаду, прізвище та ініціали відповідальної особи. Кожна заповнена сторінка ЖНО підписується капітаном судна.

При внесенні записів у ЖНО у відповідних колонках повинні проставлятися дата͵ літерний код та номер пункту. Правило вимагає, щоб подробиці, відносно операцій записувались у хронологічному порядку на чистому місці сторінки. Назви операцій наведені у «Переліку пунктів, що підлягають реєстрації» і на наступних сторінках ЖНО їх повторювати не слід, указуються тільки літерний код та номер пункту за порядком.

Код (літера) Code (Letter) Пункт (номер) Item (Number) Найменування операції та пункту Operations and items
С   ЗБІР ТА ВИДАЛЕННЯ НАФТОВИХ ЗАЛИШКІВ (НАФТОВМІСНИХ ОСАДКІВ) COLLECTION AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE)
Збір нафтових залишків Collection of oil residues Кількість нафтових залишків (нафтовмісних осадів), що зберігаються на борту до кінця рейсу, запис про які здійснюється не частіше одного разу на тиждень. Якщо судна здійснюють короткі рейси, то запис про кількість нафтозалишків здійснюється щотижня. Quantity of oil residues (sludge) retained on board at the end of a voyage, but not more frequently than once a week. When ships are on short voyage, the quantity should be recorded weekly.
11.1 Відсепаровані нафтовмісні залишки (шлам, що утворюється у результаті сепарації палива та змащувальних олив) й інші подібні залишки, якщо прийнятно: Separated sludge (sludge resulting from purification of fuel and lubricating oils): - позначення танків ____________________________ - identity of tank(s) _____________________________ - місткість танків ___________________________ м3 - capacity of tank(s) __________________________м3 - загальна кількість залишків, що зберігаються у кожному позначеному танку _____________________ м3 - total quantity of retention ____________________ м3
11.2 Інші залишки (наприклад, нафтові залишки, що утворилися у результаті спуску відстою, протікання, наявності відпрацьованої машинної оливи і т.інш. у машинних відділеннях), якщо указаний танк застосовується у доповнення до танків, які позначені у п.11.1: - позначення танків ____________________________ - identity of tank(s) _____________________________ - місткість танків ___________________________ м3 - capacity of tank(s) __________________________м3 - загальна кількість залишків, що зберігаються у кожному позначеному танку _____________________ м3 - total quantity of retention ____________________ м3
C Методи видалення залишку Methods of disposal of residue Указати кількість видалених нафтових залишків, опорожнені танки та кількість вмісту, що зберігається: State quantity of oil residues disposed of, the tank(s) emptied and the quantity of contents retained:
12.1 у приймальні споруди (указати порт); to reception facilities (identity port);
12.2 перекачано в інші танки (указати танки та загальний вміст танків); transferred to another (other) tank(s) (indicate tank(s) and the total content of tank(s));
12.3 спалено (указати загальну тривалість операції); incinerated (indicate total time of operation);
12.4 іншим методом (указати яким). other method (state which).
D   НЕАВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ ЗА БОРТ АБО ІНШИЙ СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЛЬЯЛЬНИХ ВОД, ЩО НАКОПИЧИЛИСЯ В МАШИННИХ ВІДДІЛЕННЯХ NON-AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL OTHER WISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED IN MACHNERY SPACES
Кількість скинутого або видаленого Quantity discharged or disposed of
Час скидання або видалення (початок і кінець) Time of discharged or disposal (start and stop)
Метод скидання або видалення: Method of discharge or disposal:
15.1 через очисне обладнання на 100 млн-1 (указати місцезнаходження судна на початку та в кінці); through 100 ppm equipment (state position at start and end);
15.2 через очисне обладнання на 15 млн-1 (указати місцезнаходження судна на початку та в кінці); through 15 ppm equipment (state position at start and end);
15.3 у приймальні споруди (указати порт); to reception facilities (identify port);
15.4 перекачка у відстійний або збірний танк (указати танки, перекачану кількість та загальну кількість вмісту у танках). transfer to slop tank or holding tank (indicate tank(s); state quantity transferred and the total quantity retained in tank(s)).
E   АВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ ЗА БОРТ АБО ІНШИЙ СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЛЬЯЛЬНИХ ВОД, ЩО НАКОПИЧИЛИСЯ В МАШИННИХ ВІДДІЛЕННЯХ AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL OTHER WISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED IN MACHNERY SPACES
Час та місцезнаходження судна, коли система була введена в автоматичний режим роботи для скидання за борт Time and position of ship at which the system has been put into automatic mode of operation for discharge overboard
Час, коли система була введена у автоматичний режим роботи для перекачки льяльної води у збірний танк (указати, у який) Time when the system has been put into automatic mode of operation for transfer of bilge water to holding tank (identify tank)
Час, коли система була переведена на ручне управління Time when the system has been put to manual operation
Метод скидання за борт: Method of discharge overboard:
19.1 через очисне обладнання на 100млн-1; through 100ppm equipment;
19.2 через очисне обладнання на 15млн-1; through 15ppm equipment;
F   СТАН СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ВИМІРЮВАН-НЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СКИДАННЯМ НАФТИ CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING AND CONTROL SYSTEM
Час виходу системи з ладу Time of system failure
Час, коли система була введена у дію Time when system has been made operational
Причини виходу з ладу Reasons for failure
G   ВИПАДКОВІ АБО ІНШІ ВИНЯТКОВІ СКИДАННЯ НАФТИ ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL
Час події Time of occurrence
Місце знаходження або координати судна під час події Place or position of ship at time of occurrence
Приблизна кількість та марка скинутої нафти Approximate quantity and type of oil
Обставини скидання або витоку, причини та загальні зауваження Circumstances of discharge or escape, the reasons therefore and general remarks
H   ПРИЙМАННЯ ПАЛИВА АБО ЗМАЩУВАЛЬНОЇ ОЛИВИ НАЛИВОМ BUNKERING OF FUEL OR BULK LUBRICATING OIL
Бункеровка Bunkering
27.1 Місце бункеровки Place of bunkering
27.2 Час бункеровки Time of bunkering
27.3 Марка та кількість рідкого палива й позначення танків (указати прийняту кількість та загальну кількість палива у кожному танку) Type and quantity of fuel oil and identity of tank(s) (state quantity added and total quantity of tank(s))
27.4 Марка та кількість мастильної оливи та позначення танків (указати прийняту кількість та загальну кількість оливи у кожному танку) Type and quantity of lubricating oil and identity of tank(s) (state quantity added and total content of tank(s))
I   ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL REMARKS


Читайте также


  • - List of items to be recorded in part I of oil operation journal

    Перелік пунктів Частини І ЖНО, що підлягають реєстрації Журнал нафтових операцій Частина І журналу нафтових операцій (ЖНО) передбачена на кожному нафтовому танкері валовою місткістю 150 регістрових тон (рег.т) і більше, та на кожному судні іншого призначення, валовою... [читать подробенее]


  • - List of items to be recorded in part I of oil operation journal

    Перелік пунктів Частини І ЖНО, що підлягають реєстрації Журнал нафтових операцій Частина І журналу нафтових операцій (ЖНО) передбачена на кожному нафтовому танкері валовою місткістю 150 регістрових тон (рег.т) і більше, та на кожному судні іншого призначення, валовою... [читать подробенее]