Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Государство Види парламентського контролю
просмотров - 598

При вивченні цього питання студентам слід звернути ува­гу на те, що парламентський контроль може бути класифіко­ваний на ті ж самі види, що і державний контроль в цілому.

Так в залежності від часу проведення контрольних заходів можна виділити попередній контроль (покликаний виконува­ти профілактичні функцію, здійснюється до прийняття відпо­відного рішення чи дій - прийняття Закону "Про державний бюджет", кадрові призначення, затвердження Програми діяль­ності Уряду), поточний (здійснюється в процесі нагляду за функціонуванням об'єкту контролю: діяльність Рахункової палати з перевірки витрачання бюджетних коштів, Уповнова­женого Верховної Ради України з прав людини) та наступний (перевірка фактичного виконання Конституції та законів Ук­раїни - заслуховування звітів членів уряду, затвердження ре­зультатів виконання Програми Уряду або її не затвердження та прийняття Постанови про недовіру урядові) контроль.

В залежності від юридичних наслідків парламентського контролю можна виділити інформаційний, юридичний та політичнийконтроль.

До інформаційного контролю можна віднести: заслухову­вання доповідей і звітів Кабінету Міністрів України, Генераль­ного прокурора України, інших вищих посадових осіб органів виконавчої влади, які обираються, або для призначення яких необхідна згода Верховної Ради України; проведення "Днів уряду", заслуховування щорічних доповідей Президента Ук­раїни, запити, проведення парламентських дебатів щодо пев­них визначених питань державного життя, парламентські слу­хання. Головне регулююче начало цих процедур у силі гро­мадської думки (цей аспект був висвітлений при розгляді принципу гласності парламентського контролю; дотримання принципу гласності є особливо важливим при здійсненні заз­начених форм парламентського контролю).

Юридичним контролем парламенту можна вважати депу­татські запити (інтерпеляції); депутатські звернення; парла­ментські розслідування; проведення без скликання у дводен­ний термін спеціальних (надзвичайних) засідань у разі вве­дення військового або надзвичайного стану; дострокове припинœення повноважень Верховної Ради Автономної Рес­публіки Крим.

Політичним контролем слід вважати резолюції про недо­віру Кабінету Міністрів України; усунення з посади Прези­дента України при застосуванні процедури імпічменту; звільнення з посад інших посадових осіб органів виконавчої влади. Ці форми можна кваліфікувати як політичні, оскіль­ки вони не можуть застосовуватися так часто і регулярно, як дві попередні. Окрім цього, у результаті їхньої реалізації настають значні зміни у політичній системі держави.

В залежності від обсягу контролю та характеру конт­рольних повноважень можна виділити загальний та спе­ціальний контроль.