Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Энергетика B) Диффузия 1 страница
просмотров - 925

C) Жылу өткiзгiштiк

D) Iшкi үйкелiс

E) Дұрыс жауап жоқ

68.Фик заңының масса ағынының тығыздығына арналған өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

69. Фурье заңының жылулық ағынның тығыздығына арналған өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

70. Iшкi үйкелiс күшiне арналған Ньютон заңының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

71.Iшкi үйкелiстегi импульс ағынының бiр қабаттан екiншi қабатқа берiлу өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

72.Диффузия кезiнде молекула ағынының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

73. Диффузия коэффициентiнiң өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

74. Жылу өткiзгiштiң негiзгi өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

75. Тұтқырлықтың өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

76.Тұтқырлық пен диффузия арасында қандай байланыс бар

A)

B)

C)

D)

E)

77. Жылу өткiзгiштiк пен тұтқырлық арасында қандай байланыс бар

A)

B)

C)

D)

E)

78.Қайтымды процесс үшiн энтропия өсiмшесi неге тең

A)

B)

C)

D)

E)

79.Изотермиялық процессте дененiң алған жылуы энтропия арқылы қалай өрнектелœедi

A)

B)

C)

D)

E)

80. Термодинамиканың бiрiншi бастамасының өрнегi энтропия арқылы қалай жазылады

A)

B)

C)

D)

E)

81. Термодинамиканың екiншi бастамасының анықтамасын көрсетiңiз

A) Басқа пункттегi аталғандардың барлығы эквиваленттi

B) Оқшауланған жүйенiң энтропиясы кеми алмайды

C) Соңғы нәтижесi бiрден-бiр кейбiр жылу мөлшерi төменгi температуралы денеден жоғары температуралы денеге ауысатын процесстердiң болуы мүмкiн емес

D) Соңғы нәтижесi бiрден-бiр кейбiр денеден белгiлi-бiр жылу мөлшерiн алып оны толығымен жұмысқа айналдыратын процесстердiң болуы мүмкiн емес

E) Екiншi типтi перпетуум мобиленiң болуы мүмкiн емес

82. Карно теоремасының анықтамасын көрсетiңiз

A) Бiрдей жағдайда жұмыс iстейтiн барлық қайтымды машиналардың пайдалы әсер коэффициентi бiрдей және ол тек қыздырғыш пен салқындатқыштың температуралары арқылы ғана анықталады

B) Бiрдей жағдайда жұмыс iстейтiн барлық машиналардың ПӘК қайтымды машиналардың ПӘК-нен кем

C) ПӘК-тi үлкейтудiң эффективтi тәсiлi қызғырғыштың температурасын көтеру болып саналады

D) Қайтымсыз адиабаталық процессте энтропия өседi

E) А-D – араларында дұрыс жауап жоқ

83. Нақты газдың бiр молi үшiн жазылған Ван-дер-Ваальс теңдеуін көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

84.Нақты газдың кезкелген массасы үшiн жазылған Ван-дер-Ваальс теңдеуін көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

85.Ван-дер-Ваальс газының бiр молiнiң iшкi энергиясының өрнегi

A)

B)

C)

D)

E)

86.Термодинамикада фаза деп ненi айтады

A) Жүйенiң бөлiктерiнiң бiртектi, қасиеттері бiрдей жиынтығын айтады

B) Кезкелген затты айтады

C) Қатты затты айтады

D) Сұйық затты айтады

E) Газ түрiндегi затты айтады

87.Бiрiншi тектi фазалық түрлену деп ненi айтады

A) Жылуды жұту немесе шығару арқылы өтетiн ауысуларды

B) Жылуды жұту немесе шығару болмайтын ауысуларды

C) Қатты дененiң сұйыққа айналуын

D) Сұйықтың газға айналуын

E) Қатты дененiң газға айналуын

88. Екiншi тектi фазалық түрлену деп ненi айтады

A) Жылуды жұту немесе шығару болмайтын ауысуларды

B) Жылуды жұту немесе шығару арқылы өтетiн ауысуларды

C) Қатты дененiң сұйыққа айналуын

D) Сұйықтың газға айналуын

E) Қатты дененiң газға айналуын

89.Беттiк керiлудiң өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

90. Капилляр түтiкшедегi сұйықтың көтерiлу биiктiгi

A)

B)

C)

D)

E)

91.Сұйықтың сфералық бетінің қосымша қысымының өрнегi

A)

B)

C)

D)

E)

92.Нақты газ күйінің теңдеуі (р+а/V0²)(V - b)= RT . Бұл кімнің теңдеуі?

А) Ван-дер Ваальстың

В)Шредингердің С)Авторы жоқ Д) Менделœеев-Клайперонның Е) Эйнштейннің

93.Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады: 1.Ішкі энергия; 2.Жылу мөлшері; 3.Істелген жұмыс;4.Энтропия

А) 1және4

В)2және3

С) 2және4

Д)1және2

Е)1және3

94.Температураның молекула-кинœетикалық түсініктемесінің мәні неде:

А) Молекулалар мен атомдарының жылулық қозғалысының орташа кинœетикалық энергиясының өлшемі.

В) Молекулалардың соқтығыс санының өлшемі

С) Дене қызуының өлшемі

Д) Молекулалар мен атомдардың өзара әсерлесу өлшемі

Е)Заттың агрегаттық күиінің сипаттамасы.

95.Көрсетілген формулалардың қайсысынан бір молекуланың массасын анықтауға болады?

А) m=M/NА

В)m=NNА/M С)m=∆U/λ Д) m=νМ Е)m=Q/c∆T

96.Атом мен молекуладан тұратын дене иелœенеді:1)бөлшектердің ретсіз жылулық қозғалысының кинœетикалық энергиясын, 2)дене ішіндегі бөлшектердің өзара әсерлесуінің потенциалдық энергиясын, 3)бір дененің басқа денеге қатысты қозғалысының кинœетикалық энергиясын

А) 1және2

В)Тек қана 3

С)1және3

Д)Тек қана 1

Е) Тек қана 2

97.Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бipiнші бастамасын көрсетіңіз

A) dQ=dU+dA

B) dQ=dU

С)dQ=dA

D)Cp=Cv+R

E)dA=-dU

98.Идеал газды изобаралы қыздырғанда 1-шi күйден 2-шi күйге өткен. Газ массасы тұрақты болғанда, оның қысымы қалай өзгереді?

А)өзгермейді

B)газ массасын білу қажет

C)артады

D)газға тәуелді жауабы әртүрлі болуы керек

E)кемиді

99.Қай процессте системаға берілген барлық жылу мөлшері жұмыс жасауға кетеді Q = A?

A)изотермиялық

B)политроптық

C)изохоралық

D)адиабаталық

E) изобаралық

100.Екі атомды газдың бip молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинœетикалық энергиясы неге тең?

А) RT

B) 3/2кТ

С)

D)2RT

Е)

101.Сыртқы күштер әсерінен денеге А жұмыс жасалынып денеге жылу мөлшері берілгенде дененің ішкi энергия өзrepici неге тең:

A)DU =A-Q.

B)DU =A+Q .

C)DU =Q- A .

D)DU =A.

Е)DU =Q

102.Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз:

А)

В)

С)

D)

E)

103.Жылу машинасының ПӘК-i дегеніміз не:

A)Газдың бip циклде жасалынған жұмысының қыздырғыштан алынған жылуға қатынасы.

B)Газдың алған жылуының толық циклде жасалынған жұмысқа қатынасы.

C)Газдың бip циклде жасалынған жұмысының, суытқышқа берілген жылуға қатынасы.

D)Салқындатқыш пен қыздырғыш температуралар айырымының салқындатқыш температурасына қатынасы.

E)Салкындатқышқа берілетін жылу мөлшерінің бip циклде жасалынатын жұмысқа қатынасы.

104.Көрсетілген формулалардың қайсысы бойынша жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеп табуға болады?

А)

В)

С)

D)

E)C∆T

105.Жылу өткізгіштік процессін тудырушы себеп:

А) температура градиенті

В) молекулалардың хаосты қозғалысының жылдамдық градиенті

С) молекулалар концентрациясының градиенті

Д) тығыздық градиенті

Е) молекулалардың реттелген қозғалысының жылдамдық градиенті

106.Барометрлік формула бойынша Жердің тартылыс өрісіндегі газ қысымы:

А) Биіктікке байланысты экспоненциалды заңмен кемиді

В) Өзгермейді

С) Биіктікке попорцианал кемиді

Д) Биіктікке байланысты экспоненциалды заңмен артады

Е) Биіктікке байланысты артады

107. Жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу заңының формуласы:

А) ΔU+A;

В)

С)

D) Е=mc2

Е) Q=I2 RΔt

108. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ күйінің теңдеуі болады?

А)

В)

С)

D)

Е)

109. Жылу өткізгіштік коэффициенті тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылығын көрсетіңіз:

А) сV

В) λ

С) u

D) k

Е) ρ

110. Идеал газдың адиабаттық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең?

A)0

B)

C)

D)∞.

E)

111. Молекулалардың еркін жолының орташа ұзындығы:

А) =

B) =

C) d2n2

D) =

E)

112.Кристал затты сұйыққа айналдыруға керекті жылу мөлшері деп атайды:

А) Меншікті бақылау жылуы

В) Заттың меншікті кедергісі

С) Меншікті жану жылуы

Д) Меншікті булану жылуы

Е) Заттың меншікті жылу сиымдылығы

113.Атом мен молекуладан тұратын дене иелœенеді:1) Бөлшектердің ретсіз жылу қозғалысының кинœетикалық энергиясы; 2) дене ішіндегі бөлшектерді өзара әсерлесуінің потенциялдық энергиясын; 3) бір дененің басқа денеге қатысты қозғалысының кинœетикалық энергиясын. Келтірілген энергиялардың қайсысы дененің ішкі энергиясының құрамды бөлігі болады:

А) 1 және 2.

В) 1 және 3.

С) Тек қана 2.

Д) Тек қана 3.

Е) Тек қана 1.

114.Мынау қай қысым -?

А) гидростатикалық

В) статикалық

С) нормальдық

Д) динамикалық

Е) механикалық

115.Адиабаталық процесс кезінде қандай шарт міндетті түрде орындалады:

А) Қоршаған ортамен жылу алмасу жоқ

В) Жұмыс істелмейді

С) Қысым өзгермейді

Д) Көлемі өзгермейді

Е) Газдың ішкі энергиясы өзгермейді

116. Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сиымдылық формуласында Сv=Ri/2M молекулалардың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз?

А) i

В) M

С) R

Д) Ri

Е) Cv

117.Барометрлік формула бойынша Жердің тартылыс өрісіндегі газ қысымы:

А) Биіктікке байланысты экспоненциалды заңмен кемиді

В) Өзгермейді

С) Биіктікке попорцианал кемиді

Д) Биіктікке байланысты экспоненциалды заңмен артады

Е) Биіктікке байланысты артады

118.Изотермиялық процесс кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз:

А)

В)

С)

Д)

Е)

119. Қай график изохоралық процеске сәйкес келœеді?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 1

E) 2

120. Берiлген формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келœедi: жүйеге берiлген жылу мөлшерi жүйенiң iшкi энергиясының өсуi мен жүйенiң сыртқы денелœердiң үстiнен орындайтын жұмысқа жұмсалады.

A) Q=dU+A

B) dQ=0

C) Q=A

D) U=A

E) Q=cmdT

1. Элементар заряд деген не?

A) Табиғатта кездесетiн ең кiшi заряд шамасы

B) Табиғатта кездесетiн ең үлкен заряд шамасы

C) Табиғатта кездеспейтiн заряд

D) Кезкелген дененiн заряды

E) Дене бөлiгiнiн заряды

2. Терiс элементар заряды бар бөлшектi көрсетiңiз

A) Электрон

B) Нейтрон

C) Протон

D) Позитрон

E) Нейтрино

3. Оң элементар заряды бар бөлшектi көрсетiңiз

A) Протон

B) Нейтрино

C) Электрон

D) Фотон

E) Нейтрон

108. Элементар зарядтың шамасын көрсетiңiз

A) 1,6×10-19 Кл

B) 9,1×10-31 кг

C) 9×109 М/ф

D) 8,85×10-12 Ф/М

E) 1,67×10-27 кг

4. Нүктелiк заряд деген не?

A) Егер зарядталған дененiң өлшемiн басқа денелœерге дейiнгi қашықтықпен салыстырғанда ескермеуге болатын болса

B) Егер зарядталған дененiң өлшемiн басқа денелœерге дейiнгi қашықтықпен салыстырғанда ескеруге болатын болса

C) Егер зарядталған дененiң өлшемi басқа денелœерге дейiнгi қашықтықпен бiрдей болса

D) Егер зарядталған дененiң өлшемi басқа денелœерге дейiнгi қашықтықтан артық болса

E) Егер зарядталған дененiң өлшемi аз болса

5. Кулон заңының скаляр түрдегi өрнегi

A)

B) E =

C)

D)

E)

6. Кулон заңының векторлық түрдегi өрнегi

A)

B)

C)

D)

E)

7. Бiр аттас зарядтар арасындағы әсер күштерi қандай?

A) Тебушi

B) Нольге тең

C) Тартушы

D) Центрлiк емес

E) Бағыты жоқ

8. Әр аттас зарядтар арасындағы әсер күштерi қандай?

A) Тартушы

B) Центрлiк емес

C) Тебушi

D) Нольге тең

E) Бағыты жоқ

9. Электрлiк тұрақтылықтың шамасын көрсетiңiз

A) 8,85×10-12 Ф/м

B) 1,67×10-27 кг

C) 9×109 М/ф

D) 9,1×10-31 кг

E) 1,67×10-27 кг

10. Электр өрiсi қандай векторлық шамамен сипатталады?

A) Кернеулiк векторы

B) Потенциал

C) Индукция векторы

D) Тығыздық

E) Сыйымдылық

11. Электр өрiсi кернеулiгiнiң жалпы өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

12. Нүктелiк заряд өрiсi кернеулiк векторының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)


Читайте также


 • - Немного об интерфейсе 1000BASE-T.

  MDI PMD PMA Layer Physical GMII 8 bits, 125 MHz (125 Mbytes/s) 8B (parallel) 8 bites=HGFEDCBA PCS     8B/10B encod. 10B (parallel) 10bites=abcdei-fghj 1,25 Gbaud (serial interface) 1,25 Gbaud (optical interf.)Tx Rx Fiber/Copper Fiber/Copper parallel transmission serial transmission Рис. 7.13. Схема физического уровня технологии 1000BASE-X. ... [читать подробенее]


 • - BLAST results

  На графічному дисплеї в слайд-шоу послідовностей BLAST, що зміг вирівняти по МАШ-1 амінокислотної послідовності. Вирівнювання оцінки представлені на кольоровий панелі у верхній частині малюнка, з десятками переході від низької (чорний) до високого (червоний). Пронумеровані... [читать подробенее]


 • - Решение компании Adobe

  Компания Adobe Systems положила начало революции «настольного издательства» в 1982 году, навсегда изменив презентацию и представление информации. На сегодняшний день Adobe имеет годовой доход более 900 миллионов долларов, занимается выпуском и продажей графического и... [читать подробенее]


 • - Вентильовані фасадні системи з опорядженням панелями Alucobond

  Фасадні панелі Alucobond (рис. 4.18) успішно застосовуються для будівель з підвищеними вимогами пожежної безпеки. Наприклад, Alucobond A2 відноситься до негорючих матеріалів, і може бути застосований до будівель з будь-якими вимогами по вогнестійкості лицювальних матеріалів. ... [читать подробенее]


 • - Данные дистанционного зондирования со спутника QUICKBIRD

  Спутники высокого разрешения. Космический аппарат QuickBird был запущен 18 октября 2001 г. с авиабазы Ванденберг (США). Владельцем спутника является компания DigitalGlobe (США). Спутник был выведен на околоземную солнечно-синхронную орбиту высотой 450 км, обеспечивающую его... [читать подробенее]


 • - Баланопоститы (Balanopostitis)

  Баланопостит - воспаления внутреннего листка фундальной части препуция и головки полового члена. Наиболее часто при ушибах препуция встречается серозный баланопостит. Адгезивный (слипчатый) баланопостит бывает у быков разного возраста, наиболее часто через 5-6 мес после... [читать подробенее]


 • - СИДНОКАРБ, Sydnocarbum, список 1 ПККН

  Активныйпсихостимулятор, его действие развивается постепенно и долго сохраняется. Это психостимулятор со слабым А-миметическим действием (повышает АД, расширяет бронхи). Применяется при астенических состояниях, шизофрениях, протекающих на фоне заторможенности и апатии;... [читать подробенее]


 • - ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (LIMBUS)

  ЛЕКЦИЯ 12. ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ВНУТРЕННЯЯ КАПСУЛА Это изогнутая толстая пластина белого вещества, место изгиба называется колено, от которой отходят передняя и задняя ножки (рис. 33). В ней проходят все проекционные волокна, связывающие... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 6. МОЗЖЕЧОК (cerebellum)

  Мозжечок лежит в задней черепной яме, прикрыт сверху отростком твердой мозговой оболочки - наметом мозжечка, который отделяет его от нависающих сверху затылочных долей (рис. 3). В мозжечке различают два полушария, соединенных непарной долькой-червем, и три пары ножек:... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 2. ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ (medulla oblongata)

  Продолговатый мозг лежит на скате черепа, является продолжением спинного мозга, его границей служит перекрест пирамид (рис. 4), а от моста он отделен бульбарно-мостовой бороздой. Передняя срединная щель является продолжением одноименной борозды спинного мозга. С боков от... [читать подробенее]