Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Энергетика B) Диффузия 2 страница
просмотров - 877

C)

D)

E)

13. Электр өрiстерiнiң суперпозиция принципнiң көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

14. Электр өрiсiнiң кернеулiгiнiң бiрлiгi

A) В/м

B) Ф/м

C) Кл

D) Н

E) Ф

15. Электр өрiсi кернеулiк векторы ағынының өрнегi.

A)

B)

C)

D)

E)

16. Электростатикалық өрiсi кернеулiк векторы ағынының бiрлiгi

A) В×м

B) В/м

C) Ф

D) Кл

E) Кл/м

17. Гаусс теоремасының өрнегiн көрсетiңiз.

A)

B)

C)

D)

E)

18. Кернеулiк сызықтары мен Эквипотенциал бет бiр-бiрiне салыстырғанда қалай орналасады?

A) Перпендикуляр

B) Белгiлi бiр бұрышпен

C) Параллель

D) Жанама бойынша

E) Кезкелген бағытпен

19. Шексiз бiртектi зарядталған жазық өрiсi.

A)

B)

C)

D)

E)

20. Екi әр таңбалы зарядталған шексiз жазықтар өрiсi.

A)

B)

C)

D)

E)

21. Зарядты бiр нүктеден екiншi нүктеге орын ауыстырғандағы iстелiнетiн жұмыс.

A)

B)

C)

D)

E)

22. Электростатикалық өрiсi кернеулiк векторының циркуляциясы.

A)

B)

C)

D)

E)

23. Бiр заряд өрiсiнде тұрған екiншi заряд потенциалдық энергиясы.

A)

B)

C)

D)

E)

24. Электростатикалық өрiс потенциалы.

A)

B)

C)

D)

E)

25. Нүктелiк зарядтан пайда болған өрiс потенциалы.

A)

B)

C)

D)

E)

26. Зарядқа жасаған электростатикалық

өрiс күштерiнiң жұмысы.

A)

B)

C)

D)

E)

27. Электростатикалық өрiс потенциалы бiрлiгi.

A) В

B) Кл

C) Н

D) Ф

E) Вб

28. Электростатикалық өрiс кернеулiгiнiң потенциалға тәуелдiлiгi

A)

B)

C)

D)

E)

29. Электростатикалық өрiс потенциалдар айырымының кернеулiкке тәуелдiлiгi

A)

B)

C)

D)

E)

30. Эквипотенциал бет дегенiмiз не?

A) Барлық нүктелœерiнде бiрдей потенциал болатын беттер

B) Барлық нүктелœерiнде әртүрлi потенциал болатын беттер

C) Барлық нүктелœерiнде потенциалдары нольге теңбеттер

D) Барлық нүктелœерiнде потенциал таңбалары бiрдей болатын беттер

E) Барлық нүктелœерiнде потенциал таңбалары әртүрлi болатын беттер

31. Электрлiк диполь деп

A) Бiр-бiрiне жақын орналасқан шамалары бiрдей таңбалары әртүрлi екi заряд жүйесiн айтады

B) Бiр-бiрiне жақын орналасқан шамалары әртүрлi таңбалары бiрдей екi заряд жүйесiн айтады

C) Бiр-бiрiне жақын орналасқан шамалары және таңбалары бiрдей екi заряд жүйесiн айтады

D) Бiр-Бiрiне жақын орналасқан шамалары және таңбалары әртүрлi екi заряд жүйесiн айтады

E) Бiр-Бiрiне алыс орналасқан кезкелген екi заряд жүйесiн айтады

32. Электрлiк ығысу мен өрiс кернеулiгi арасындағы байланыс

A)

B)

C)

D)

E)

33. Электрлiк ығысу үшiн интеграл түрдегi Гаусс теоремасы.

A)

B)

C)

D)

E)

34. Жазық конденсатордың электр сыйымдылығы

A)

B)

C)

D)

E)

35. Конденсаторды тiзбектей жалғағандағы жалпы сыйыдылық.

A)

B)

C)

D)

E)

36. Конденсаторларды параллель жалғағандағы жалпы сыйымдылық

A)

B)

C)

D)

E)

37. Зарядталған конденсатор энергиясы.

A)

B)

C)

D)

E)

38. Ток күшiнiң өрнегiн көрсетiңiз.

A)

B)

C)

D)

E)

39. Тiзбектiң бiртектi бөлiгi үшiн Ом заңының өрнегiн көрсетiңiз.

A)

B)

C)

D)

E)

40. Цилиндрлiк өткiзгiштiң кедергiсi.

A)

B)

C)

D)

E)

41. Кирхгофтың бiрiншi ережесiнiң өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

42. Кирхгофтың екiншi ережесiнiң өрнегiн көрсетiңiз.

A)

B)

C)

D)

E)

43. Бiртектi тiзбек үшiн Ом заңы қай теңдеумен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

44. Дифференциалдық түрдегi Ом заңы қай теңдеумен анықталады ( - меншiктi электр өткiзгiштiк, Е- кернеулiк)?

A)

B)

C)

D)

E)

45. Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:

A) j=const.

B) ïEï=const.

C) .

D) .

E)

46. Меншікті кедергінің температурамен байланыстылығы:

А)

В)

С)

D)

Е)

47.Электростатикалық өрiс кернеулiгiнiң циркуляциясы қай өрнекпен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E) Дұрыс жауабы жоқ.

48.Электростатикалық энергия тығыздығы қате жазылған пунктi табыңыз

A)

B)

C)

D)

E) Жауаптардың барлығы дұрыс

49. Нелiктен электростатикалық өрiс потенциалды деп аталады?

A) Электростатикалық өрiстiң Е кернеулiк векторының тұйық контур бойынша циркуляциясы нольге тең

B) Өрiстiң күш сызықтары тұйықталған

C) Өрiстiң әр нүктесiнде потенциал берiлген

D) Өрiстiң күш сызықтары зарядтардан басталады

E) Олардың күш сызықтары тұйықталмаған

50. Күш сызықтары эквипотенциал беттерге қарағанда қалай бағытталады?

A) Олар өзара перпендикуляр

B) Олар бiр-бiрiмен байланыспаған

C) Күш сызықтары мен эквипотенциал беттер дегенiмiз бiр ұғым

D) Олар өзара параллель

E) Олардың арасындағы бұрыш 45о болады

51. Диэлектриктердiң полярлануы дегенiмiз не?

A) Молекулалық дипольдердiң сыртқы электр өрiсi әсерiнен өрiс бойынша бағыттала орналасуы

B) Молекулалық дипольдердiң сыртқы электр өрiсiне қарсы бағытта орын ауыстыруы

C) Диэлектриктi электр өрiсiне қойғанда оның зарядталуы

D) Электр өрiсiнде молекулалық дипольдердiңбасым бағдарлана орнығуы

E) Дұрыс жауабы жоқ

52. Электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай өлшем бiрлiкпен өлшенедi?

A) В/м

B) В

C) Тл

D) В×м

E) Вт

53. Электростатикалық өрiстiң екi нүктесiнiң потенциалдар айырмасының сан мәнi қалай анықталады?

A) Өрiстiң берiлген нүктелœерiндегi бiрлiк оң зарядтың потенциалдық энергиялардың айырмасымен

B) Өрiстiң берiлген нүктесiне қойылған бiрлiк оң зарядқа электр өрiсiнiң әсер ететiн орташа күшiмен

C) Өрiстiң берiлген нүктелœерiндегi кез-келген зарядтың потенциалдық энергияларының айырмасымен

D) Кез-келген электр зарядын өрiстiң берiлген нүктелœерiне орын ауыстырғанда iстелœетiн жұмыспен

E) Дұрыс жауабы жоқ

54. Электрон дегенiмiз не?

A) Шамасы -1,6×10-19Кл терiс зарядталған элементар бөлшек

B) Шамасы -1,6×10-19Кл оң зарядталған элементар бөлшек

C) Сутегi атомының ионы

D) Гелий атомының ионы

E) Неон атомының ионы

55. Электростатикалық өрiсте өткiзгiш орналасқан. Өткiзгiш бетiндегi өрiс күштерiнiң сызығы қалай орналасқан?

A) Өткiзгiш бетiне перпендикуляр

B) Өткiзгiш бетiне параллель

C) Кез-келген бұрышпен бағытталған

D) Өткiзгiш күш сызықтарына әсер етпейдi

E) Дұрыс жауабы жоқ

56. Ток күшінің өлшем бірлігін мынадай түрде де беруге болады:

A) Кл/сек

B) В×Ом

C) В×См-1

D) Дж1/2×Ом1/2×с-1/2

E) Дж×В×с-1

57. Ток күшінің өлшем бірлігін мынадай түрде де беруге болады:

A) В/Ом

B) Кл×с

C) В-1×См

D) Дж1/2×Ом-1/2×с1/2

E) Дж×В-1×с

58.Мына формуламен қай шама өрнектелœеді (Е–ортаның диэлектрлік өтімділігі e болатын нүктелік q зарядтың электр өрісінің кернеулігі, k–Кулон заңындағы тұрақты):

A) Ара қашықтық

B) Энергия

C) Электрлік тұрақты

D) Потенциал

E) Электр сыйымдылық

59. Бірлік оң зарядты өрістің бір нүктесінен екіншісіне өткізгенде бөгде күштердің орындайтын жұмысына сан түрінде тең болатын физикалық шама не деп аталады?

А) Ток көзінің ЭҚК

В) Ток тығыздығы

С) Тізбек кедергісі

D) Ток күші

Е) Тізбектегі кернеу

60.Біртекті диэлектрик ішіндегі өрістің кернеулігінің модулі вакуумдағы өріс кернеулігінің модулінен қанша есе аз екенін көрсететін физикалық шама атауы

A) Диэлектрлік өтімділік.

B) Магниттік өтімділік.

C) Электр сыйымдылық.

D) Электрлік тұрақты.

E) Потенциал.

61. Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы бiрлiк уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады?

A) ток күшi

B) ток тығыздығы

C) кедергi

D) электрсиымдылығы

E) кернеу

62. Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етпейді:

A) Кернеу.

B) Өлшемі.

C) Заряд.

D) Өткізгішті қоршаған орта.

E) Пішіні.

63. Металдағы электр тоғын тасымалдаушылар:

A) электрондар ағыны

B) иондар ағыны

C) протондар ағыны

D) нейтрондар ағыны

E) позитрондар ағыны

64. Қысқаша тұйықталу тогы қай формуламен анықталады?

A)

B) I = jS

C)

D)

E)

65. Жазық конденсатор тұрақты тоқ көзіне, содан соң сұйық диэлектрикке (диэлектрлік өтімділігі e) қосылған. Конденсатордағы электр өрісі кернеулігінің диэлектрикке батырылғанға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) мәндерін салыстырыңыз.

A) Е0=eЕ

B) Е0=Е/e

C) Е0=Е/e0e

D) Е0

Е) Е0 =–Е

66. Мына q/(4pe0er2) (e0 - электрлік тұрақты, q - нүктелік заряд, r – ара қашықтық) өрнекпен қандай шама анықталады:

A) Нүктелік зарядтың электрстатикалық өрісінің кернеулігі.

B) Электр күштерінің жұмысы.

C) Электрлік ығысу.

D) Нүктелік зарядтың электрстатикалық өрісінің потециалы.

E) Потенциалдар айырымы.

67. Сыртқы электр өрісіндегі дипольдің энергиясы:

A) )

B)

C)

D)

E)

68. Диэлектриктің поляризациялану құбылысының мәні неде?

A) Диэлектриктің қорытқы диполдық моменті нолден өзгеше болады

B) Диэлектрик зарядталады

C) Диэлектрикте электр өрісі болады

D) Диэлектриктің бетінде байланысқан зарядтар пайда болады

E) Диэлектриктің қорытқы диполдық моменті нолге теңболады

69. Газдардағы электр тогы өтуiн ….. деп атайды.

A) газдық разряд

B) термоэлектрондық эмиссия

C) электролиз

D) термоэлектрлiк

E) қоспалы өткiзгiштiк

70. Біртекті емес тізбек бөлігінің кернеуі дегеніміз:

A) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы.

B) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық күштердің істеген жұмысы.

C) Оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы.

D) Оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық күштердің істеген жұмысы.

E) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы бөгде күштердің істеген жұмысы.

71. Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады:

A) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.

B) Өрістің берілген нүктесіндегі «сынақ» зарядтың потенциалдық энергиясымен.

C) Өрістің берілген нүктесіндегі кезкелген «сынақ» зарядқа әсер ететін күшпен.

D) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен.

E) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік теріс зарядқа әсер ететін күшпен.

72. өрнегі нені анықтайды?

A) Жазық конденсатордың сыйымдылығын

B) Сфералық конденсатордың сыйымдылығын

C) Электр өрісінің энергиясын

D) Электрлік ығысу векторын

E) Цилиндрлік конденсатордың сиымдылығын

73. Біртекті емес тізбек бөлігінің кернеуі дегеніміз:

A) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы

B) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық күштердің істеген жұмысы

C) Оң зарядты орын ауыстырандағы электростатикалық күштердің істеген жұмысы


Читайте также


 • - Немного об интерфейсе 1000BASE-T.

  MDI PMD PMA Layer Physical GMII 8 bits, 125 MHz (125 Mbytes/s) 8B (parallel) 8 bites=HGFEDCBA PCS     8B/10B encod. 10B (parallel) 10bites=abcdei-fghj 1,25 Gbaud (serial interface) 1,25 Gbaud (optical interf.)Tx Rx Fiber/Copper Fiber/Copper parallel transmission serial transmission Рис. 7.13. Схема физического уровня технологии 1000BASE-X. ... [читать подробенее]


 • - BLAST results

  На графічному дисплеї в слайд-шоу послідовностей BLAST, що зміг вирівняти по МАШ-1 амінокислотної послідовності. Вирівнювання оцінки представлені на кольоровий панелі у верхній частині малюнка, з десятками переході від низької (чорний) до високого (червоний). Пронумеровані... [читать подробенее]


 • - Решение компании Adobe

  Компания Adobe Systems положила начало революции «настольного издательства» в 1982 году, навсегда изменив презентацию и представление информации. На сегодняшний день Adobe имеет годовой доход более 900 миллионов долларов, занимается выпуском и продажей графического и... [читать подробенее]


 • - Вентильовані фасадні системи з опорядженням панелями Alucobond

  Фасадні панелі Alucobond (рис. 4.18) успішно застосовуються для будівель з підвищеними вимогами пожежної безпеки. Наприклад, Alucobond A2 відноситься до негорючих матеріалів, і може бути застосований до будівель з будь-якими вимогами по вогнестійкості лицювальних матеріалів. ... [читать подробенее]


 • - Данные дистанционного зондирования со спутника QUICKBIRD

  Спутники высокого разрешения. Космический аппарат QuickBird был запущен 18 октября 2001 г. с авиабазы Ванденберг (США). Владельцем спутника является компания DigitalGlobe (США). Спутник был выведен на околоземную солнечно-синхронную орбиту высотой 450 км, обеспечивающую его... [читать подробенее]


 • - Баланопоститы (Balanopostitis)

  Баланопостит - воспаления внутреннего листка фундальной части препуция и головки полового члена. Наиболее часто при ушибах препуция встречается серозный баланопостит. Адгезивный (слипчатый) баланопостит бывает у быков разного возраста, наиболее часто через 5-6 мес после... [читать подробенее]


 • - СИДНОКАРБ, Sydnocarbum, список 1 ПККН

  Активныйпсихостимулятор, его действие развивается постепенно и долго сохраняется. Это психостимулятор со слабым А-миметическим действием (повышает АД, расширяет бронхи). Применяется при астенических состояниях, шизофрениях, протекающих на фоне заторможенности и апатии;... [читать подробенее]


 • - ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (LIMBUS)

  ЛЕКЦИЯ 12. ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ВНУТРЕННЯЯ КАПСУЛА Это изогнутая толстая пластина белого вещества, место изгиба называется колено, от которой отходят передняя и задняя ножки (рис. 33). В ней проходят все проекционные волокна, связывающие... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 6. МОЗЖЕЧОК (cerebellum)

  Мозжечок лежит в задней черепной яме, прикрыт сверху отростком твердой мозговой оболочки - наметом мозжечка, который отделяет его от нависающих сверху затылочных долей (рис. 3). В мозжечке различают два полушария, соединенных непарной долькой-червем, и три пары ножек:... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 2. ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ (medulla oblongata)

  Продолговатый мозг лежит на скате черепа, является продолжением спинного мозга, его границей служит перекрест пирамид (рис. 4), а от моста он отделен бульбарно-мостовой бороздой. Передняя срединная щель является продолжением одноименной борозды спинного мозга. С боков от... [читать подробенее]