Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Энергетика B) Диффузия 3 страница
просмотров - 868

D) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы

E) Оң зарядты орын ауыстырандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы

74.Бірлік оң зарядты өрістің бір нүктесінен екіншісіне өткізгенде бөгде күштердің орындайтын жұмысына сан түрінде тең болатын физикалық шама не деп аталады?

А) Ток көзінің ЭҚК

В) Ток тығыздығы

С) Тізбек кедергісі

D) Ток күші

Е) Тізбектегі кернеу

75. Био-Савар-Лаплас заңының өрнегiн көрсетiңiз.

A)

B)

C)

D)

E)

76. Ампер заңының өрнегi

A)

B)

C)

D)

E)

77. Лоренц күшiнiң өрнегi

A)

B)

C)

D)

E)

78. Электромагниттiк индукция заңы.

A)

B)

C)

D)

E)

79. Индуктивтiлiктiң бiрлiгi.

A) Генри

B) Фарад

C) Вебер

D) Тесла

E) ОМ

80. Ферромагнит жоқ кездегi өздiк индукцияның электр қозғаушы күшi.

A)

B)

C)

D)

E)

81. Қозғалып бара жатқан зарядтың магнит өрiсiнiң индукция векторы

A)

B)

C)

D)

E)

82. Магнит өрiсiнде қозғалып бара жатқан зарядқа әсер ететiн күшiнiң модулi

A)

B)

C)

D)

E)

83. Магниттiк индукция векторы үшiн Гаусс теоремасы

A)

B)

C)

D)

E)

84. Тұйық контур бойынша магниттiк индукция векторының циркуляциясы неге тең?

A)

B)

C)

D)

E)

85. Соленоидтың магнит өрiсi

A)

B)

C)

D)

E)

86. Тороидтың магнит өрiсi

A)

B)

C)

D)

E)

87.Магнит өрiсiнде шеңбер боймен айнала қозғалған зарядтың айналу радиусы

A)

B)

C) R =

D) R =

E) T =

88. Магнит өрiсiнде шеңбер бойымен айнала қозғалған зарядтың айналу периоды

A)

B) R =

C)

D) R =

E) T =

89. Қай тұжырым дұрыс емес?

A) Қозғалыстағы зарядтар да, қозғалмайтын зарядтар да магнит өрiсiн тудырады.

B) Қозғалыстағы зарядтар магнит өрiсiн тудырады.

C) Магнит өрiсiн оның тоғы бар өткiзгiшке әсерi арқылы анықтауға болады.

D) Тоғы бар тұйық контурға магнит өрiсiнде қос күш әсер етедi.

E) Магнит өрiсiнде қозғалыстағы зарядқа күш әсер етедi.

90. Тогы бар рамаға магнит өрiсiнде әсер етушi қос күштiң моментi қай теңдеумен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

91. Магнит өрісінде қозғалып бара жатқан зарядталған бөлшектің кинœетикалық энергиясына Лоренц күші қалай әсер етеді?

А) Әсер етпейді

В)Бастапқыда арттырады,содан соң тұрақты ұстап тұрады.

С)Азайтады

Д)Энергиясы арттыра отырып, қозғалыс бағытын өзгертеді.

Е) Арттырады.

92. Магнит өрiсiнiң кернеулiк векторы қай теңдеумен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

93. Био-Савар-Лаплас заңы қай теңдеумен анықталады.

A)

B)

C)

D)

E)

94. Дөңгелœек токтың центрiндегi магнит өрiсiнiң индукциясы қай формуламен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

95. Шексiз ұзын түзу сызықты өткiзгiш тудырған магнит өрiсiнiң индукциясы қай формуламен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

96. Тороид және шексiз ұзын соленоидтың iшiндегi магнит өрiсiнiң индукциясы қай формуламен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

97. Екi параллель токтың бiр-бiрiне әсер күшi қай теңдеумен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

98. Суреттегi екi өткiзгiш . . .

A) бiр-бiрiнен тебiледi;

B) бiр-бiрiне тартылады;

C) бiр-бiрiмен әсерлеспейдi;

D) тербелœедi.

E) дұрыс жауабы жоқ

99. Суреттегi екi өткiзгiш . . .

A) бiр-бiрiне тартылады;

B) бiр-бiрiнен тебiледi;

C) бiр-бiрiмен әсерлеспейдi;

D) тербелœедi.

E) дұрыс жауабы жоқ

100. Магнит индукциясы үшiн Гаусс теоремасын көрсетiңiз.

A)

B)

C)

D)

E) дұрыс жауабы жоқ

101. Магнит өрiсiндегi тогы бар өткiзгiш орын ауыстырғанда, iстелœетiн жұмыс қай теңдеумен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

102. Лоренц күшi қай теңдеумен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

103.Қате тұжырымды табыңыз. Лоренц күшiнiң бағыты…

A) векторына параллель болады;

B) сол қол ережесiмен анықталады;

C) векторына перпендикуляр болады;

D) векторына перпендикуляр болады.

E) Жауаптардың барлығы дұрыс.

104.Қозғалыстағы зарядқа әсер етушi қорытқы күш қай теңдеумен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E) Дұрыс жауабы жоқ.

105.Қай тұжырым дұрыс емес?

A) болса

B) болса,

C) болса, зарядталған бөлшектер шеңбер бойымен қозғалады.

D) Магнит өрiсiнде қозғалатын зарядталған бөлшектердiң қозғалыс периоды .

E) Жауаптардың барлығы дұрыс.

106.Қай тұжырым қате?

A) Қозғалмайтын зарядтарға Лоренц күшi әсер етедi.

B) Қозғалмайтын контурды тесiп өтетiн магнит ағыны өзгергенде, онда

индукция э.қ.к. пайда болады.

C) Айнымалы магнит өрiсi өзiн қоршаған ортада электр өрiсiн

қоздырады.

D) Айнымалы электр өрiсi контурда индукциялық ток тудырады

E) Айнымалы магнит өрiсi контурда құйынды электр өрiсiн тудырады.

107.Ферромагнетиктерге заттардың магниттік өтімділігі мәндерінің қайсысы сәйкес келœеді:

А)

В)

С)

D)

Е)

108.Төменде келтірілген шамалардың қайсысы магнит өрісінің қосымша сипаттамасы болып табылады :

А) Магнит өрісінің кернеулігі

В) Магнит индукциясы векторы .

С) Магнит өтімділік

D) Магнит қабылдағыштық

Е) Магнит моменті, .

109.Соленоид өзекшесін алып тастағанда магнит өріс индукциясы өзгермей қалуы үшін орамдағы ток күшін қалай өзгерту керек:

А) есе арттыру керек.

В) есе арттыру керек.

С) есе кеміту керек.

D) есе кеміту керек.

Е) есе арттыру керек.

110.Сыртқы магнит өрісінде оның бағытына қарама-қарсы қандай заттар магниттелœеді ?

А) Диамагнетиктер.

В) Парамагнетиктер.

С) Ферроэлектриктер.

D) Ферромагнетиктер.

Е) Сегнетоэлектриктер.

111.Келтірілген қасиеттердің қайсысы ферромагнетиктер табиғатына сәйкес келмейді:

А) Магнит өрісі жоқ кезде атомдардың магнит моменті нөлге тең.

В) Магнит индукциясы мен сыртқы магнит өрісі кернеулігі арасындағы сызықсыз байланыс.

С) Домендер болуы.

D) Магнитті гистерезис.

Е) Кюри нүктесінің болуы.

112.Парамагнетиктер магниттік қабылдағыштығы температурамен қандай байланыста:

А) Оның термодинамикалық температурасына кері пропорционал.

В) Оның термодинамикалық температурасының квадратына кері пропорционал.

С) Температураға тәуелсіз.

D) Оның термодинамикалық температурасының квадратына тура пропорционал.

Е) Оның термодинамикалық температурасына тура пропорционал.

113.Төмендегі өрнектердің қайсысы магнит өрісі энергиясын анықтайды:

А)

В)

C)

D)

E)

114.Төмендегі өрнектердің қайсысы магнит өрісі энергиясының көлемдік тығыздығын анықтайды:

A)

B) mm0Н

C)

D)

E)

115. Протон біртекті магнит өрісіне бұрышпен, ұшып кіреді. Траекториясы қалай?

А) спираль сызықпен.

В) тік бұрышпен

С) эллипс бойымен

D) парабола бойымен

E) түзу сызықпен

116.Біртекті магнит өрісінде бөлшек шеңбермен қозғалады. Ол өріс күш сызықтарына қандай бұрышпен кірген.

А)

В)

С)

D)

E)

117. Электромагниттiк индукция құбылысы дегенiмiз…

A) Контур қоршаған беттен өтетiн магнит ағыны өзгергенде, контурда электр қозғаушы күштiң пайда болуы.

B) Контур қоршаған беттен өтетiн магнит ағыны өзгергенде, контурда электр қозғаушы күштiң пайда болмауы.

C) Контур қоршаған беттен өтетiн магнит ағыны өзгергенде, контурда электр өрiсiнiң пайда болуы.

D) Контур қоршаған беттен өтетiн магнит ағыны өзгермегенде, контурда электр қозғаушы күштiң пайда болуы.

E) Контур қоршаған беттен өтетiн магнит ағыны өзгермегенде, контурда электр қозғаушы күштiң пайда болмауы.

118. Ферромагнит бар кездегi өздiк индукцияның электр қозғаушы күшi.

A)

B)

C)

D)

E)

119. Өздiк индукция құбылысы деп

A) Контурдағы токтың өзгеруiне байланысты контурды қиып өтетiн магнит ағыны өзгергенде, сол контурда ЭҚК-тiң пайда болуы.

B) Контурдағы токтың өзгермеуiне байланысты контурды қиып өтетiн магнит ағыны өзгергенде, сол контурда ЭҚК-тiң пайда болуы.

C) Контурдағы токтың өзгеруiне байланысты контурды қиып өтетiн магнит ағыны өзгермегенде, сол контурда ЭҚК-тiң пайда болуы.

D) Контурдағы токтың өзгеруiне байланысты контурды қиып өтетiн магнит ағыны өзгергенде, сол контурда ЭҚК-тiң пайда болмауы.

E) Контурдағы токтың жоқтығына байланысты контурды қиып өтетiн магнит ағыны өзгергенде, сол контурда ЭҚК-тiң пайда болуы.

120. Магнит өрiсiнiң энергия тығыздығы.

A)

B)

C)

D)

E)

121.Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы магнит өрісі өзгеретін кеңістікте құйынды электр өрісінің пайда болатынын сипаттайды :

А)

B)

С)

D)

Е)

122.Вакуумдағы магнит өрісі үшін толық ток заңын көрсет

А)

В)

В)

E)

123. Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы магнит өрісі өзгеретін кеңістікте құйынды электр өрісінің пайда болатынын сипаттайды :

А)

В)

В)

E)

124.Пойтинг векторының өрнегi

A)

B)

C)

D)

E)

125. Соленоидтың осінде магнит өрісінің кернеулігі қандай формуламен өрнектелœеді?

А) H=nI

В)

C)

D)

E)

126. Тогы бар, ұзын өткішгіштің одан а арақашықтықтағы магнит өрісінің кернеулігі қандай формуламен өрнектелœеді?

А)

В)

C)

D) Н=nl


Читайте также


 • - Немного об интерфейсе 1000BASE-T.

  MDI PMD PMA Layer Physical GMII 8 bits, 125 MHz (125 Mbytes/s) 8B (parallel) 8 bites=HGFEDCBA PCS     8B/10B encod. 10B (parallel) 10bites=abcdei-fghj 1,25 Gbaud (serial interface) 1,25 Gbaud (optical interf.)Tx Rx Fiber/Copper Fiber/Copper parallel transmission serial transmission Рис. 7.13. Схема физического уровня технологии 1000BASE-X. ... [читать подробенее]


 • - BLAST results

  На графічному дисплеї в слайд-шоу послідовностей BLAST, що зміг вирівняти по МАШ-1 амінокислотної послідовності. Вирівнювання оцінки представлені на кольоровий панелі у верхній частині малюнка, з десятками переході від низької (чорний) до високого (червоний). Пронумеровані... [читать подробенее]


 • - Решение компании Adobe

  Компания Adobe Systems положила начало революции «настольного издательства» в 1982 году, навсегда изменив презентацию и представление информации. На сегодняшний день Adobe имеет годовой доход более 900 миллионов долларов, занимается выпуском и продажей графического и... [читать подробенее]


 • - Вентильовані фасадні системи з опорядженням панелями Alucobond

  Фасадні панелі Alucobond (рис. 4.18) успішно застосовуються для будівель з підвищеними вимогами пожежної безпеки. Наприклад, Alucobond A2 відноситься до негорючих матеріалів, і може бути застосований до будівель з будь-якими вимогами по вогнестійкості лицювальних матеріалів. ... [читать подробенее]


 • - Данные дистанционного зондирования со спутника QUICKBIRD

  Спутники высокого разрешения. Космический аппарат QuickBird был запущен 18 октября 2001 г. с авиабазы Ванденберг (США). Владельцем спутника является компания DigitalGlobe (США). Спутник был выведен на околоземную солнечно-синхронную орбиту высотой 450 км, обеспечивающую его... [читать подробенее]


 • - Баланопоститы (Balanopostitis)

  Баланопостит - воспаления внутреннего листка фундальной части препуция и головки полового члена. Наиболее часто при ушибах препуция встречается серозный баланопостит. Адгезивный (слипчатый) баланопостит бывает у быков разного возраста, наиболее часто через 5-6 мес после... [читать подробенее]


 • - СИДНОКАРБ, Sydnocarbum, список 1 ПККН

  Активныйпсихостимулятор, его действие развивается постепенно и долго сохраняется. Это психостимулятор со слабым А-миметическим действием (повышает АД, расширяет бронхи). Применяется при астенических состояниях, шизофрениях, протекающих на фоне заторможенности и апатии;... [читать подробенее]


 • - ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (LIMBUS)

  ЛЕКЦИЯ 12. ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ВНУТРЕННЯЯ КАПСУЛА Это изогнутая толстая пластина белого вещества, место изгиба называется колено, от которой отходят передняя и задняя ножки (рис. 33). В ней проходят все проекционные волокна, связывающие... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 6. МОЗЖЕЧОК (cerebellum)

  Мозжечок лежит в задней черепной яме, прикрыт сверху отростком твердой мозговой оболочки - наметом мозжечка, который отделяет его от нависающих сверху затылочных долей (рис. 3). В мозжечке различают два полушария, соединенных непарной долькой-червем, и три пары ножек:... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 2. ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ (medulla oblongata)

  Продолговатый мозг лежит на скате черепа, является продолжением спинного мозга, его границей служит перекрест пирамид (рис. 4), а от моста он отделен бульбарно-мостовой бороздой. Передняя срединная щель является продолжением одноименной борозды спинного мозга. С боков от... [читать подробенее]