Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Энергетика B) Диффузия 4 страница
просмотров - 863

E)

127. Электронға Лоренц күшінің әсері қандай?

А) жылдамдықтың бағытын өзгертеді

В) траекториясын өзгертеді

C) жылу мәнін өзгертеді

D) электронның кинœетикалық энегиясын өзгертеді

E) потенциалдық энергиясын өзгертеді

128. Тұрақты магнитті катушкаға жақындатып, алыстатқанда электр тогы пайда болады. Бұл қандай құбылыс:

А) Электромагниттік индукция

В) Магниттік индукция

C) Өздік индукция

D) Электростатикалық индукция

E) Индуктивтілік

129. Тізбекте кернеу резонансы ... ... қосылғанда пайда болады

А) R,L,C - тізбектеліп

В) R,L,C- параллель

C) L,C- параллель

D) R,C- тізбектеліп

E) R,L- тізбектеліп

130. Магнит өрiсi кернеулiк векторының циркуляциясы қалай жазылады?

A)

B)

C)

D)

E)

1. Оптикалық жол ұзындығы қалай анықталады?

А)

В) С) Д) Е)

2. Көлеңкенің пайда болуы қандай заңды тұжырымдайды:

А)Жарықтың түзу сызық бойымен таралу заңы.

В)Барлығы.

С)Жарық толқындарының тәуелсіздігі.

Д)Жарықтың сыну заңы және толық шағылу заңы

Е)Жарықтың шағылу заңы

3. Интерференция құбылысы пайда болу үшін толқындар:

А)когерентті болуы керек.

В)жарық болуы керек.

С)монохроматты болуы керек.

D)когерентті емес болуы керек.

Е)сфералық болуы керек.

4. Интерференция деп:

А)бірнеше когерентті жарық көздерінен пайда болатын жарық сәулелœерінің интенсивтілігінің күшеюі немесе әлсіреуі.

В)бірнеше когерентті жарық көздерінен пайда болатын жарық сәулелœерінің интенсивтілігінің қосылуы.

С) жарықтың түзу сызықты жолдан бұрылып көлеңке болатын жерге түсуін.

D) ақ жарықтың спектрге жіктелуін.

Е) толқын ұзындығының қосарлануын.

5. Жарықтың корпускулалық теориясын жасаған ғалым:

А) Ньютон

В)Максвелл

С)Эйнштейн

Д) Гюйгенс

Е)Гук

6. Жарық толқындарының когеренттiлiгi дегенiмiз

A) Кеңiстiкте және уақыт бойынша бiрнеше тербелмелi немесе толқындық процесстердің үйлесiмдi өтуi

B) Кеңiстiкте бiрнеше тербелмелi немесе толқындық үрдiстердiң үйлесiмдi өтпеуi

C) Уақыт бойынша бiрнеше тербелмелi немесе толқындық үрдiстердiң үйлесiмдi өтпеуi

D) Кезкелген толқындық үрдiстердi

E) Кезкелген тербелмелi үрдiстердi

7. Монохроматты толқындар дегенiмiз

A) Кеңiстiкте шектелмеген, амплитудасы жиiлiгi және бастапқы фазасы ұзақ уақыт тұрақты болып қалатын толқын

B) Кеңiстiкте шектелмеген, амплитудасы өзгерiп отыратын толқын

C) Кеңiстiкте шектелмеген, жиiлiгi өзгерiп отыратын толқын

D) Кеңiстiкте шектелмеген, Бастапқы фазасы өзгерiп отыратын толқын

E) Кеңiстiкте шектелмеген толқын

8. Оптикалық жол айырымы дегенiмiз

A) Жарық толқынының геометриялық жол ұзындығының ортаның сыну көрсеткiшiне көбейтiндiсi

B) Жарық толқынының геометриялық жол ұзындығы

C) Жарық толқынының арифметикалық жол ұзындығы

D) Жарық толқынының бiртектi емес ортадағы жол ұзындығы

E) Жарық толқынының мөлдiр ортадағы жол ұзындығы

9. Жарықтың интерференциясы деп

A) Екi когеренттi жарық толқындары беттескенде жарық интенсивтiлiгiнiң бiр орындарда максимумы, ал басқа орындарда минимумы пайда болуын айтады

B) Екi когеренттi жарық толқындарының беттескенiн айтады

C) Екi когеренттi жарық толқындары беттесiп бiрiн-бiрi әлсiреткендi айтады

D) Екi когеренттi жарық толқындары беттесiп бiрiн-бiрi күшейткендi айтады

E) Ешқайсысы дүрыс емес

10. Жұқа пленкадағы жарық интерференциясының жол айырымы

A)

B)

C)

D)

E)

11. Жарық интерференциясын бақылау әдiстерi

A) Басқа пункттерде аталғандардың барлығы

B) Юнг әдiсi

C) Френель айналары

D) Френель бипризмасы

E) Бийе билинзасы

12. Когеренттiк жарық толқынын алу үшiн қандай әдiс қолданылады?

A) Жарық толқынын екiге ажырату

B) Жарық толқынын әртектi ортадан өткiзу

C) Жарық толқынын бiртектi ортадан өткiзу

D) Жарық толқынын мөлдiр ортадан өткiзу

E) Когереттiк жарық толқынын алу мүмкiн емес

13. Интерферометрлердiң түрлерi

A) Басқа пунктте аталғандардың барлығы

B) Майкельсон интерферометрi

C) Линник интерферометрi

D) Жамен интерферометрi

Е)Фабри-Перо интерферометрi

14. Интерференцияның максимум шарты

A)

B)

C)

D)

E)

15. Интерференцияның минимум шарты

A)

B)

C)

D)

E)

16. Шағылған жарықта Ньютонның жарық сақинасының радиусы неге тең

A)

B)

C)

D)

E)

17. Шағылған жарықта Ньютонның қара сақинасының радиусы неге тең

A)

B)

C)

D)

E)

18. Бiрдей көлбеулiк жолақтары деген не?

A) Жазық параллель пластинкаға бiрдей бұрыштармен түсетiн сәулелœердiң беттесу нәтижесiнде пайда болатын интерференциялық жолақтарды

B) Жазық параллель пластинкаға әртүрлi бұрыштармен түсетiн сәулелœердiң беттесу нәтижесiнде пайда болатын интерференциялық жолақтарды

C) Сына тәрiздi пластинкаға түскен параллель сәулелœердiң бiрдей қалыңдықтан шағылғанда пайда болатын интерференциялық жолақтарды

D) Сына тәрiздi пластинкаға түскен параллель сәулелœердiң әртүрлi қалыңдықтан шағылғанда пайда болатын интерференциялық жолақтарды

E) Айтылғандарда дұрыс жауап жоқ

19. Бiрдей қалыңдық жолақтары деген не?

A) Сына тәрiздi пластинкаға түскен параллель сәулелœердiң бiрдей қалыңдықтан шағылғанда пайда болатын интерференциялық жолақтарды

B) Сына тәрiздi пластинкаға түскен параллель сәулелœердiң әртүрлi қалыңдықтан шағылғанда пайда болатын интерференциялық жолақтарды

C) Жазық параллель пластинкаға бiрдей бұрыштармен түсетiн сәулелœердiң беттесуі нәтижесiнде пайда болатын интерференциялық жолақтарды

D) Жазық параллель пластинкаға әртүрлi бұрыштармен түсетiн сәулелœердiң беттесуі нәтижесiнде пайда болатын интерференциялық жолақтарды

E) Айтылғандарда дұрыс жауап жоқ

20. Жарықтың дифракциясы деп

A) Жарық толқындарының кедергi төңiрегiнде таралғанда геометриялық оптика заңынан ауытқуын айтады

B) Сәуленiң түзу сызықпен таралуын айтады

C) Сәуленiң вакуумде таралуын айтады

D) Жарық толқындарының бiр ортада таралуын айтады

E) Дұрыс жауап жоқ

21. Гюйгенс принципiнiң анықтамасын көрсетiңiз

A) Жарық толқыны жеткен әрбiр нүкте, екiншi реттiк толқындардың центрi болады, ал бұл толқындардың жалпы ораушысы келœесi уақыт кезеңiндегi толқындық беттiң орнын бередi

B) Жарық толқындары жолында кездескен кедергiлерi оралып өтедi

C) Кейбiр жарық көзiнен қоздырылған жарық толқыны фиктивтi жарық көздерiнен “шығатын” екiншi реттiк когеренттi толқындарың суперпозиция нәтижесi ретiнде қарастырылады

D) Жарық толқындары көлденең толқындар болып саналады

E) Араларында дұрыс жауап жоқ

22. Гюйгенс-Френель принципiнiң анықтамасын көрсетiңiз

A) Кейбiр жарық көзiнен қоздырылған жарық толқыны фиктивтi жарық көздерiнен “шығатын” екiншi реттiк когеренттi толқындардың суперпозиция нәтижесi ретiнде қарастырылады

B) Жарық толқындары жолында кездескен кедергiлерi оралып өтедi

C) Жарық толқыны жеткен әрбiр нүкте, екiншi реттiк толқындардың центрi болады, ал бұл толқындардың жалпы ораушысы келœесi уақыт кезеңiндегi толқындық беттiң орнын бередi

D) Жарық толқындары көлденең толқындар болып саналады

E) Араларында дұрыс жауап жоқ

23. Дөнгелœек тесiктегi дифракцияда орталық қорытқы амплитуда неге тең

A)

B)

C)

D)

E)

24. Дискiдегi дифракцияда орталық қорытқы амплитуда неге тең?

A)

B)

C)

D)

E)

25. Бiр саңлаудағы Фраунгофер дифракциясының максимум шарты

A)

B)

C)

D)

E)

26.Вульф-Брэгг формуласын көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

27.Дифракциялық тордың ажырату қабiлетi

A)

B)

C)

D)

E)

28.Толқындық беттi Френель зоналарына бөлудiң дұрыстығы эксперимент бойынша қандай құрал арқылы дәлелденген?

A) Зоналық пластиналар

B) Параллель пластиналар

C) Сына тәрiздi пластиналар

D) Көп қабатты пластиналар

E) Сфералық пластиналар

29.Френель дифракциясы қандай жағдайда байқалады?

A) Дифракциялау бөгетi жарық көзi мен бақылау нүктесiне жақын болса

B) Дифракциялау бөгетi жарық көзi мен бақылау нүктесiне шексiз алыс жатса

C) Дифракциялау бөгетi толқын ұзындығынан өте үлкен болса

D) Дифракциялау бөгетi мөлдiр болмаса

E) Дифракциялау бөгетi мөлдiр болса

30.Фраунгофер дифракциясы қандай жағдайда байқалады?

A) Дифракциялау бөгетi жарық көзi мен бақылау нүктесiне шексiз алыс жатса

B) Дифракциялау бөгетi толқын ұзындығынан өте үлкен болса

C) Дифракциялау бөгетi мөлдiр болмаса

D) Дифракциялау бөгетi мөлдiр болса

E) Дифракциялау бөгетi жарық көзi мен бақылау нүктесiне жақын болса

31.Голография деген не?

A) Денеден шағылған жарық толқынының структурасын фотопастинкаға түсiрудiң ерекше әдiсi

B) Денеден шағылған жарық толқынының структурасын ақ қағазға түсіру әдісі

C) Дененiң формасын зерттеу әдiсi

D) Дененiң құрамын зерттеу әдiсi

E) Дененiң түсiн зерттеу әдiсi

32.Голографияны қолдану мүмкiндiктерi

A) Айтылғандардың барлығы

B) Голографиялық кино

C) Голографиялық телœедидар

D) Голографиялық микроскоп

E) Ақпараттарды жазу және сақтау

33.Вавилов-Черенков сәуле шығаруы қандай жағдайда пайда болады?

A)

B)

C)

D)

E)

34.Френель зоналарының радиусы неге тең

A)

B)

C)

D)

E)

35.Гюйгенс принципiне Френельдiң толықтыруы қандай?

A) Екiншi реттiк толқындардың интерференциялануы

B) Екiншi реттiк толқындардың интерференцияланбауы

C) Жарық сәулесiнiң түзу сызықпен таралуы

D) Жарық сәулесiнiң түзу сызықпен таралмауы

E) Жарық сәулесiнiң түзу сызықтан ауытқуы

36.Дифракциялық тордағы бас максимум шарты

A)

B)

C)

D)

E)

37.Дифракциялық тордағы бас минимум шарты

A)

B)

C)

D)

E)

38.Дифракциялық тордың спектрінің ең үлкен реті қандай шарт бойынша анықталады?

A) sinj=1

B) sinj=0

C) sinj=¥

D) sinj=0,5

E) sinj=-¥

39.Жарықтың дисперсиясы деп

A) Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарықтың толқын ұзындығына тәуелдiлiгiн айтады

B) Сәуленiң түзу сызықпен таралуын айтады

C) Сәуленiң шағылу құбылысын айтады

D) Сәуленiң түзу сызықты таралудан ауытқуын айтады

E) Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарық жылдамдығына тәуелділігін айтады

40.Заттың дисперсиясының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

41.Аномаль дисперсияда заттың сыну көрсеткiшiң толқын ұзындығына байланысы қалай өзгередi

A) кемiсе n кемиді

B) кемiсе n артады

C) кемiсе n өзгермейдi

D) өзгермесе n артады

E) өзгермесе n кемидi

42.Нормаль дисперсияда заттың сыну көрсеткiшiнiң толқын ұзындығына байланысы қалай -өзгередi?

A) кемiсе n артады

B) кемiсе n кемидi

C) кемiсе n өзгермейдi

D) өзгермесе n артады

C) өзгермесе n кемидi

43.Бугер заңының өрнегiн көрсетiңiз

A)

D) I=I0cos2

C) D=

D) dsin =k

E) 2dsin =k

44.Жарық сәулесi қандай толқындарға жатады?

A) Көлденең

B) Бойлық

C) Қума

D) Изотропты

E) Синхронды

45.Жарық векторы үшiн негiзгi қандай шама қарастырылады?

A)

B)

C)

D)

E)

46.Поляризацияланған жарықтың табиғи жарықтан айырмашылығы:

А) Жарық векторының тербелісінің белгілі бір бағыттылығында.

В) Тербелістің когеренттілігінде.

С) Тербеліс фазасы мен амплитудасында.

D) Жарық толқындарының монохроматтылығында.

Е) Жарық толқындарының интенсивтілігіндө.

48.Бірнеше когерентті толқындардың беттесуінен жарық интенсивтігінің қайта бөлінуі құбылысы . . . деп аталады:

А) Интерференция.

В) Дисперсия.

С) Дифракция.

D) Поляризация.

Е) Шағылу.

49. Жарықтың түзу сызықты тараудан ауытқу құбылысы . . . деп аталады:

А) Дифракция.

В) Дисперсия.

С) Поляризация.

D) Интерференция.

Е) Шағылу.

50.Оптикалық жол айырымын анықта:

А)

В)

С)

D)

Е)

51. Малюс заңын көрсетіңіз::

А)

В)

С)

D)

Е)

52.Оптикалық құралдардың сапасын жақсарту үшін қолданылатын құбылыс:

А) Интерференция.

В) Дифракция.

С) Жарықтың түзу сызықты таралуы.

D) Дисперсия.

E) Поляризация.

53.Табиғи жарық деп ненi айтады?

A) жан-жаққа тең ықтималды ориентациялы

B) тербелiс бағыты реттелген

C) тербелiсiнiң бiр бағытта артықшылығы бар

D) тербелiсi тек бiр бағытта

E) тербелiсi уақыт бойынша өзгерiп, оның ұшы эллипс сызады

54.Поляризацияланған жарық деп ненi айтады?

A) тербелiс бағыты реттелген

B) тербелiсiнiң бiр баытта артықшылығы бар

C) тербелiсi тек бiр бағытта

D) тербелiсi уақыт бойынша өзгерiп, оның ұшы эллипс сызады

E) жан-жаққа тең ықтималды ориентациялы

55.Қос сәуле сыну құбылысы деген не?

A) Кристаллға түскен сәуленiң екi сәулеге ажырап шығуы

B) Кристаллға түскен сәуленiң өзгермей шығуы

C) Кристаллға түскен сәуленiң поляризациялануы

D) Кристаллға түскен сәуленiң сынуы

E) Аталғандарда дұрыс жауап жоқ

56.Поляризацияланған жарық деп


Читайте также


 • - Немного об интерфейсе 1000BASE-T.

  MDI PMD PMA Layer Physical GMII 8 bits, 125 MHz (125 Mbytes/s) 8B (parallel) 8 bites=HGFEDCBA PCS     8B/10B encod. 10B (parallel) 10bites=abcdei-fghj 1,25 Gbaud (serial interface) 1,25 Gbaud (optical interf.)Tx Rx Fiber/Copper Fiber/Copper parallel transmission serial transmission Рис. 7.13. Схема физического уровня технологии 1000BASE-X. ... [читать подробенее]


 • - BLAST results

  На графічному дисплеї в слайд-шоу послідовностей BLAST, що зміг вирівняти по МАШ-1 амінокислотної послідовності. Вирівнювання оцінки представлені на кольоровий панелі у верхній частині малюнка, з десятками переході від низької (чорний) до високого (червоний). Пронумеровані... [читать подробенее]


 • - Решение компании Adobe

  Компания Adobe Systems положила начало революции «настольного издательства» в 1982 году, навсегда изменив презентацию и представление информации. На сегодняшний день Adobe имеет годовой доход более 900 миллионов долларов, занимается выпуском и продажей графического и... [читать подробенее]


 • - Вентильовані фасадні системи з опорядженням панелями Alucobond

  Фасадні панелі Alucobond (рис. 4.18) успішно застосовуються для будівель з підвищеними вимогами пожежної безпеки. Наприклад, Alucobond A2 відноситься до негорючих матеріалів, і може бути застосований до будівель з будь-якими вимогами по вогнестійкості лицювальних матеріалів. ... [читать подробенее]


 • - Данные дистанционного зондирования со спутника QUICKBIRD

  Спутники высокого разрешения. Космический аппарат QuickBird был запущен 18 октября 2001 г. с авиабазы Ванденберг (США). Владельцем спутника является компания DigitalGlobe (США). Спутник был выведен на околоземную солнечно-синхронную орбиту высотой 450 км, обеспечивающую его... [читать подробенее]


 • - Баланопоститы (Balanopostitis)

  Баланопостит - воспаления внутреннего листка фундальной части препуция и головки полового члена. Наиболее часто при ушибах препуция встречается серозный баланопостит. Адгезивный (слипчатый) баланопостит бывает у быков разного возраста, наиболее часто через 5-6 мес после... [читать подробенее]


 • - СИДНОКАРБ, Sydnocarbum, список 1 ПККН

  Активныйпсихостимулятор, его действие развивается постепенно и долго сохраняется. Это психостимулятор со слабым А-миметическим действием (повышает АД, расширяет бронхи). Применяется при астенических состояниях, шизофрениях, протекающих на фоне заторможенности и апатии;... [читать подробенее]


 • - ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (LIMBUS)

  ЛЕКЦИЯ 12. ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ВНУТРЕННЯЯ КАПСУЛА Это изогнутая толстая пластина белого вещества, место изгиба называется колено, от которой отходят передняя и задняя ножки (рис. 33). В ней проходят все проекционные волокна, связывающие... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 6. МОЗЖЕЧОК (cerebellum)

  Мозжечок лежит в задней черепной яме, прикрыт сверху отростком твердой мозговой оболочки - наметом мозжечка, который отделяет его от нависающих сверху затылочных долей (рис. 3). В мозжечке различают два полушария, соединенных непарной долькой-червем, и три пары ножек:... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 2. ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ (medulla oblongata)

  Продолговатый мозг лежит на скате черепа, является продолжением спинного мозга, его границей служит перекрест пирамид (рис. 4), а от моста он отделен бульбарно-мостовой бороздой. Передняя срединная щель является продолжением одноименной борозды спинного мозга. С боков от... [читать подробенее]