Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Энергетика B) Диффузия 5 страница
просмотров - 936

A) Қалайда бiр жарық векторының тербелiсiнiң реттелуiн айтады

B) Сәуленiң түзу сызықпен таралуын айтады

C) Сәуленiң сыну құбылысын айтады

D) Кедергiден өткенде сәуленiң шашырауын айтады

E) Аралығында дұрыс жауап жоқ

57.Брюстер заңының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

58.Брюстер заңы орындалғанда шағылған және сынған сәулелœер арасындағы бұрыш неге тең?

A) 900

B) 600

C) 450

D) 1200

E) 00

59.Жарықтың ортадағы фазалық жылдамдығының оның жиілігіне тәуелділігі:

А) Дисперсия

В). Поляризация.

С) Дифракция.

D) Интерференция.

Е) Шағылу.

60.Төменде келтірілгендердің қайсысы электромагниттік толқындардың көлденеңдігін дәлелдейді:

А) Поляризация.

В) Дисперсия.

С) Дифракция.

D) Интерференция

Е) Шағылу.

61.Жарық тербелісінің белгілі бір бағыттылығын сипаттайтын құбылыс .... деп аталады:

А) Поляризация.

В) Дисперсия.

С) Дифракция.

D) Интерференция.

Е) Шағылу.

62.Гюйгенс-Френель принципі:

А) Жарық толқындары жеткен кеңістіктің әрбір нүктесі екінші қайтара толқын көзіне айналады.

В) Жарықтың әсерінен заттың бетінен электрондардың ыршып шығуы.

С) Жарық векторының белгілі бір бағытта тербелуі.

D) Жарық толқындарының бөгетті орағытып өтуі.

Е) Екі немесе бірнеше когерентті толқындардың беттесуі.

63.Дифракция жарықтың қандай қасиетіне дәлел:

А) Толқындық.

В) Кванттық.

С) Механикалық.

D) Химиялық.

Е) Жылулық.

64.Спектрдің түрлі-түсті сәулелœерінің толқын ұзындығының ең үлкені:

А) Қызыл.

В) Жасыл.

С) Күлгін .

D) Қылы сары.

Е) Көк.

65. өрнегі нені анықтайды:

А) Электромагниттік толқындардың ортада таралу жылдамдығы

В) Заттың магниттелгіштігі

C) Электромагниттік толқындардың вакуумдегі таралу жылдамдығы

D) Заттың поляризациялануы

E) Электромагниттік толқындағы Еm және Hm амплитудалар арсындағы пропорционалдық коэффициент

66.Абсолют қара дене үшiн

A) A =1

B) A =0

C) A >1

D) A <1

E) A 1

67.Әмбебап Кирхгоф функциясының физикалық мағнасы

A) Қара дененiң энергетикалық жарқырауының спектральдық тығыздығы

B) Сұр дененiң энергетикалық жарқырауының спектральдық тығыздығы

C) Кезкелген дененiң энергетикалық жарқырауының спектральдық тығыздығы

D) Қатты дененiң энергетикалық жарқырауының спектральдық тығыздығы

E) Сұйықтың энергетикалық жарқырауының спектральдық тығыздығы

68.Заттың еркін электрондарынан қысқа толқынды сәулелœердің серпімді шашырауы кезінде олардың толқын ұзындығының өзгеру ... деп аталады:

А) Комптон эффектісі

В) Керр эффектісі

С) Холл эффектісі

Д) Сыртқы фотоэффект

Е) ішкі фотоэффект

69.Комптон эффектісі дегеніміз ... шашырауы.

А) фотондардың еркін электрондардан

В) фотондармен фотондардың

С) электрондармен, электрондардың

Д) фонондармен фонондардың

Е) электрондармен

70.Керр эффектісі дегеніміз:

А) Изотропты кристалдарға электр өрісімен әсер еткен кездегі пайда болатын жарықтың қосарлана сыну

В) Изотропты кристалдарды

С) Жазық толқындардың дифракциясы

Д) Анизотропты кристалдағы жарықтың қосарланып сынуы

Е) Изотропты крисалдарға магнит өрісімен әсер еткен кезде пайда болаты жарықтың қосарланып сынуы

71.Голография негізінде қандай оптикалық құбылыстар жатыр:

А) Инерференция және дифракция

В) Жарық дифракциясы

С) Поляризация және шашырау

Д) Жарық интерференциясы

Е) Интерференция және жарық қысымы

71.Қара дененiң энергетикалық жарқырауының спектральдық тығыздығы температура жоғарылағанда қалай өзгередi?

A) – нiң максимум орны қысқа толқын жағына ығысады

B) – нiң максимум орны ұзын толқын жағына ығысады

C) – нiң максимум мәнi өзгермейдi

D) – нiң максимум мәнi толқын ұзындығына тәуелдi болмайды

E) Айтылғандарда дұрыс жауап жоқ

72.Жоғары температурада денеден қандай сәулелœер шығады?

A) Көрiнетiн, ультракүлгiн

B) Көрiнетiн, инфрақызыл

C) Ультракүлгiн, инфрақызыл

D) Монохроматты

E) Аталғандарда дұрыс жауап жоқ

73.Төменгi температурада денеден қандай сәулелœер шығады?

A) Инфрақызыл

B) Ультракүлгiн

C) Көрiнетiн, ультракүлгiн

D) Ультракүлгiн, инфрақызыл

E) Көрiнетiн

74.Электронның металлдан шығу жұмысы деген не?

A) Электронды металлдан вакуумге бөлiп шығуға жұмыс

B) Электронға металлда үдеу беретiн жұмыс

C) Электронды металлдың iшiнде орын ауыстыруға кететiн жұмыс

D) Электронды атомнан бөлуге кететiн жұмыс

E) Айтылғандарда дұрыс жауап жоқ

75.Жарықтың қысымы қандай теория бойынша түсiндiрiледi?

A) Кванттық

B) Толқындық

C) Толқындық-кванттық

D) Кванттық-толқындық

E) Айтылғандардың арасында дұрыс жауап жоқ

76.Комптон эффектiсi қандай теория бойынша түсiндiрiледi?

A) Кванттық

B) Толқындық

C) Толқындық-кванттық

D) Кванттық-толқындық

E) Айтылғандардың арасында дұрыс жауап жоқ

77.Резерфордтың жасаған атом ядросының моделiнiң кемшiлiгi неде?

A) Электродинамика тұрғысынан орнықсыз

B) Электродинамика тұрғысынан орнықты

C) Электродинамика заңына сәйкес

D) Электродинамика заңына үйлесiмдi

E) Электродинамика заңымен сипатталмайды

78.Ридберг тұрақтысын көрсетiңiз

A) R=1,1×107 м-1

B) c=2,426 пм

C) с=3×108 м/с

D) =5,67×10-8 ВТ/(м2К4)

E) b=2,9×10-3 мК

79.Көзге көрiнетiн аймақта қандай спектрлiк серия жатады?

A) Бальмер

B) Лайман

C) Пашен

D) Брэкет

E) Пфунд

80.Франк және Герц тәжiрибесiнен қандай негiзгi қорытынды шығады?

A) Атом энергияны тек белгiлi-бiр порциямен ғана жұтады

B) Атом энергияны үздiксiз жұтады

C) Атом энергияны жұтпайды

D) Атом энергияны шектi мәнге дейiн ғана жұтады

E) Айтылғандардың iшiнде дұрыс жауап жоқ

81.Де Бройль тұжырымдамасын көрсетiңiз

A) Фотондар ғана емес электрондар және материяның кез-келген басқа бөлшектерi корпускулалықпен бiрге толқындық қасиетке ие болады

B) Фотондар корпускульдiк қасиетке ие

C) Фотондар толқындық қасиетке ие

D) Электрондар корпускульдiк қасиетке ие

E) Аталғандарда дұрыс жауап жоқ

82.Анықталмаушылықтар қатынасына сәйкес теңдеудi көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

83.Ядроның қандай модельдерi бар?

A) Аталғандардың барлығы

B) Тамшылық

C) Қабаттық

D) Жалпылама

E) Оптикалық

84. -ыдыраудың заңдылығын көрсетiңiз

A) +

B)

C)

D)

E)

85. -ыдыраудың заңдылығын көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

Е)

86.Қандай реакцияда нейтрон табылды?

A)

B)

C)

D)

E)

87.Кезкелген ядролық реакцияларда қандай сақталу заңдары орындалады?

A) Аталғандардың барлығы

B) Электр зарядының

C) Массалық санның

D) Энергияның

E) Импульстiң

88.Жылу шығару арқылы жүретiн ядролық реакция қалай аталады?

A) Экзотермиялық

B) Эндотермиялық

D) Изотермиялық

C) Термодинамикалық

E) Аталғандардың iшiнде дұрыс жауап жоқ

89.Жылу жұту арқылы өтетiн ядролық реакция қалай аталады?

A) Эндотермиялық

B) Изотермиялық

C) Термодинамикалық

D) Экзотермиялық

E) Аталғандардың iшiнде дұрыс жауап жоқ

90.Изотоптар деп қандай ядроны айтады?

A) Z бiрдей А әртүрлi

B) Z бiрдей А бiрдей

C) Z әртүрлi А әртүрлi

D) Z әртүрлi А бiрдей

E) Z тең А

91.Изобарлар деп қандай ядроны айтады?

A) Z әртүрлi А бiрдей

B) Z бiрдей А әртүрлi

C) Z бiрдей А бiрдей

D) Z әртүрлi А әртүрлi

E) Z тең А

92.Радиактивті ыдыраудың жартылай ыдырау периоды дегеніміз – белгілі уақыт. Бұл уақыт ішінде:

А) Бастапқы ядролар саны 2 есе кемиді.

В) Бастапқы ядролар саны "е" есе кемиді.

С) Бастапқы ядролар саны 1 есе кемиді.

D) Бастапқы ядролар саны 2 есе артады.

Е) Бастапқы ядролар саны "е" есе артады.

93.Радиоактивті ыдырау активтігі.

А)

В) т

С) v

D)

Е)

94.Ядроның массалар ақауын анықтаңыз ( -протонның массасы, нейтронның массасы, Мя - ядроның массасы):

А)

В)

С)

Д)

Е)

95.Паули принципіне қай тұжырымдама сәйкес келœеді:

А) Кванттық – механикалық жүйеде барлық кванттық сандар жиыны бірдей болатын күйде екі немесе одан артық электрондар болуы мүмкін емес.

В) Кванттық – механикалық жүйеде электрондардың энергетикалық спектрі үзікті.

С) Кванттық механикалық – жүйеде спиндерді бірдей болатын екі немесе одан артық электрондар болуы мүмкін емес.

Д) Кванттық механикада микро бөлшектер күйі толқындық функциямен анықталады.

Е) Кванттық механикада микробөлшектер күйін координат пен импульстің дәл мәндерін бір мезгілде сипаттай алмайды.

96.Кирхгоф заңы бойынша дененің шығу қабілетінің оның жұтылу қабілетіне қатынасы? 1) Дененің оптикалық қасиеттеріне және температурасына байланысты; 2) Дененің температурасына байланысты 3) Барлық денелœер үшін жиілік функциялары бірдей; 4) Барлық денелœер үшін жиілік және температура функциясы болады

А) 4

В) 1

С) 3

Д) 1 және 2

Е) 2

95.Кирхгоф заңының өрнегiн көрсетiңiз

А)

B)

C)

D)

E)

96.Стефан-Больцман заңының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

97.Планк формуласын көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

98.Виннiң ығысу заңының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

99.Сыртқы фотоэффект үшiн Эйнштейн теңдеуiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

100.Жарықтың қысымының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

101.Комптон эффектiсiн сипаттайтын өрнектi көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

102.Сыртқы фотоэффект құбылысы деп

A) Электромагниттiк сәуленудiң әсерiнен заттан электронның бөлiнiп шығуын айтады

B) Жарық сәулесiнiң әсерiнен денеге түсiрiлетiн қысымды айтады

C) Қысқа толқынды электромагниттiк сәуленудiң бос электрондардан шашырауын айтады

D) Жарық көзiнiң қозғалысына байланысты электромагниттiк толқынның жиiлiгiнiң өзгеруiн айтады

E) Арасында дұрыс жауап жоқ

103. Комптон эффектiсi деп

A) Қысқа толқынды электромагниттiк сәуленудiң бос электрондардан шашырауын айтады

B) Жарық сәулесiнiң әсерiнен денеге түсiрiлетiн қысымды айтады

C) Электромагниттiк сәуленудiң әсерiнен заттан электронның бөлiнiп шығуын айтады

D) Жарық көзiнiң қозғалысына байланысты электромагниттiк толқынның жиiлiгiнiң өзгеруiн айтады

E) Арасында дұрыс жауап жоқ

104.Франк және Герц тәжрибелœері нені дәлелдейді?

А) Атомдық электрондардың энергетикалық деңгейлерінің дискреттілігі

В) Бордың бірінші постулатын

С)Үш электроды шамның вольтамперлік сипаттамаға әсерін

Д)Вольтамперлік сипаттаманың әркелкілігін

Е)Сынап буының вольтамперлік сипаттамаға әсерін

105.Ядродағы байланыс заңы немен анықталады?

А) протон және нейтрон массаларының және ядро массаларының қосындыларының айырмашылығынан

В) протон және нейтрон массаларының қосындысынан

С) протон және нейтрон массаларынын айырмашылықтарының қосындысымен

Д) протон және нейтрон массаларының қосындыларының айырмашылығынан

Е) ядро массасымен

106.Кристалдарда.... байқалады.

А)Рентген сәулелœердің дифракциясы

В)көрінетін жарықтың дифракциясы

С)ультракүлгін сәулелœердің дифракциясы

Д)радиоактивтік сәулелœердің дифракциясы

Е)Жылулық сәулелœердің дифракциясы

107.Жарық векторы тең ықтимал барлық бағытта тербелсе, онда ол қандай жарық?

А)Табиғи

В)Жазық поляризацияланған

С)Поляризацияланған

Д)Эллипстік поляризацияланған

Е)Жартылай поляризацияланған

106.Бордың бiрiншi постулатының анықтамасын көрсетiңiз

A) Аталғандардың барлығы

B) Атомда стационар күйлер болады

C) Атомның стационар күйлерiне электрондардың стационар орбиталары сәйкес келœедi

D) Электрондар стационар орбитада жүргенде электромагниттiк сәуле шығармайды

E) Дұрыс жауап жоқ

107.Бордың екiншi постулатының анықтамасын көрсетiңiз

A) Электрондар бiр стационар орбитадан басқа стационар орбитаға көшкенде бiр квант энергия шығарылады (жұтылады)

B) Дұрыс жауап жоқ

C) Атомда стационар күйлер болады

D) Атомның стационар күйлерiне электрондардың стационар орбиталары сәйкес келœедi

E) Электрондар стационар орбитада жүргенде электромагниттiк сәуле шығармайды

108.Де Бройль формуласын көрсетiңiз

A)

A)

C)

D)

E)

109.Анықталмаушылықтар қатынасына сәйкес теңдеудi көрсетiңiз

А)

B)

C)

D)

E)

110.Атом энергиясын анықтайтын өрнектi көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

111.Байланыс энергиясының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

112.Массалар ақауының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

113.Радиактивтiк ыдыру заңының өрнегiн көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

114.Радиактивтiк ыдыраудың жартылай ыдырау периоды қандай өрнекпен анықталады

A)

B)

C)

D)

E)

115.Фотонның энергиясын мен импульсі тең болады:

А)ħω,

В)ħω, С)ħω, Д) ,


Читайте также


 • - Немного об интерфейсе 1000BASE-T.

  MDI PMD PMA Layer Physical GMII 8 bits, 125 MHz (125 Mbytes/s) 8B (parallel) 8 bites=HGFEDCBA PCS     8B/10B encod. 10B (parallel) 10bites=abcdei-fghj 1,25 Gbaud (serial interface) 1,25 Gbaud (optical interf.)Tx Rx Fiber/Copper Fiber/Copper parallel transmission serial transmission Рис. 7.13. Схема физического уровня технологии 1000BASE-X. ... [читать подробенее]


 • - BLAST results

  На графічному дисплеї в слайд-шоу послідовностей BLAST, що зміг вирівняти по МАШ-1 амінокислотної послідовності. Вирівнювання оцінки представлені на кольоровий панелі у верхній частині малюнка, з десятками переході від низької (чорний) до високого (червоний). Пронумеровані... [читать подробенее]


 • - Решение компании Adobe

  Компания Adobe Systems положила начало революции «настольного издательства» в 1982 году, навсегда изменив презентацию и представление информации. На сегодняшний день Adobe имеет годовой доход более 900 миллионов долларов, занимается выпуском и продажей графического и... [читать подробенее]


 • - Вентильовані фасадні системи з опорядженням панелями Alucobond

  Фасадні панелі Alucobond (рис. 4.18) успішно застосовуються для будівель з підвищеними вимогами пожежної безпеки. Наприклад, Alucobond A2 відноситься до негорючих матеріалів, і може бути застосований до будівель з будь-якими вимогами по вогнестійкості лицювальних матеріалів. ... [читать подробенее]


 • - Данные дистанционного зондирования со спутника QUICKBIRD

  Спутники высокого разрешения. Космический аппарат QuickBird был запущен 18 октября 2001 г. с авиабазы Ванденберг (США). Владельцем спутника является компания DigitalGlobe (США). Спутник был выведен на околоземную солнечно-синхронную орбиту высотой 450 км, обеспечивающую его... [читать подробенее]


 • - Баланопоститы (Balanopostitis)

  Баланопостит - воспаления внутреннего листка фундальной части препуция и головки полового члена. Наиболее часто при ушибах препуция встречается серозный баланопостит. Адгезивный (слипчатый) баланопостит бывает у быков разного возраста, наиболее часто через 5-6 мес после... [читать подробенее]


 • - СИДНОКАРБ, Sydnocarbum, список 1 ПККН

  Активныйпсихостимулятор, его действие развивается постепенно и долго сохраняется. Это психостимулятор со слабым А-миметическим действием (повышает АД, расширяет бронхи). Применяется при астенических состояниях, шизофрениях, протекающих на фоне заторможенности и апатии;... [читать подробенее]


 • - ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (LIMBUS)

  ЛЕКЦИЯ 12. ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ВНУТРЕННЯЯ КАПСУЛА Это изогнутая толстая пластина белого вещества, место изгиба называется колено, от которой отходят передняя и задняя ножки (рис. 33). В ней проходят все проекционные волокна, связывающие... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 6. МОЗЖЕЧОК (cerebellum)

  Мозжечок лежит в задней черепной яме, прикрыт сверху отростком твердой мозговой оболочки - наметом мозжечка, который отделяет его от нависающих сверху затылочных долей (рис. 3). В мозжечке различают два полушария, соединенных непарной долькой-червем, и три пары ножек:... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 2. ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ (medulla oblongata)

  Продолговатый мозг лежит на скате черепа, является продолжением спинного мозга, его границей служит перекрест пирамид (рис. 4), а от моста он отделен бульбарно-мостовой бороздой. Передняя срединная щель является продолжением одноименной борозды спинного мозга. С боков от... [читать подробенее]