Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Энергетика B) Диффузия 6 страница
просмотров - 1038

Е) ,

116.Бройль толқын ұзындығын анықтайтын формуланы көрсет:

А)

В)2asinθ=kλ С) Д) Е)dSinφ=m=1,2,3…..

117.Нейтрон мынадай бөлшек:

А) Спині жарты бүтін бөлшек

В)Спин ноль бөлшек

С)Спин бүтін санды бөлшек

Д)Спин нол квазибөлшек

Е) Бүтін санды спинді квазибөлшек

118.Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелœер арасындағы бұрыш неге тең болады?

А)90 В)30 С)180 Д)60 Е)45

119.Идеал шағылдыратын бетке түсетін жарық қысымы

А) В) С) Д) Е)

1. Бөлшектің радиус-векторы уақыт бойынша заңымен өзгереді. Қозғалыстың бастапқы 10с ішінде орын ауыстыру модулін тап:

А) 500м

В)700м

С)50м

Д) 7м

Е)707м

2. Дененің жүрген жолының уақытқа тәуелділігі теңдеуі арқылы берілген, м/с, м/с2, м/с3. Қозғалыс басынан 2с уақыт өткеннен кейінгі дененің жүріп өткен жолын табу керек.

А) м

В) м

С) м

D) м

E) м

3. Бөлшектің радиус-векторы уақыт өткен сайын (м) заң бойынша өзгереді. Бөлшектің жылдамдығын табу керек.

А) (м/с)

В) (м/с)

С) (м/с)

D) (м/с)

E) (м/с)

4. Теннис добы вертикаль жоғары 10м/с жылдамдықпен лақтырады. Оның көтерілу биіктігін анықтаймыз:

А)5м

В)10м С)50м Д)12м Е) 7м

5. Массасы m =500т поезд бірқалыпты баяу қозғала отырып, t=1мин ішінде өзінің жылдамдығын v1 =40 км/сағ-тан v2 =28км/сағ-қа азайтты. Ғ тежелу күшін табу керек:

А) 27,8кН

В)10кН

С)0

Д)207кН

Е) 20кН

6. Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инœерция моменті 2есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді?

А) Өзгермейді

В) 4 есе кемиді

С)4 есе артады

Д) 2 есе кемиді

Е)2 есе артады

7. 20 метр биіктіктен құлаған массасы 1кг дененің кинœетикалық энергиясы қандай?

А) 200Дж В) 150Дж

С)50Дж

Д)100Дж

Е)250

8. Массасы 10,5т көмірді шахтадан көтеру үшін 6200кДж жұмыс жасау қажет. Шахтаның тереңдігін анықтаңыз:

А)60м В)100м С)50м Д)80м Е) 120м

9. Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі x=5-8t+4t2 түрінде берілген. Егер массасы 2кг болса, оның 2 секундтен кейінгі импульсі қандай болады?

А) 16H×c В) 2H×c С) 15H×c Д) 8H×c Е) 20H×c

10. Егер дененің кинœетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсі қалай өзгереді?

А)2 есе артады

В)16 есе артады

С) Өзгермейді

Д)4есе кемиді

Е)2 есе кемиді

11. Жіпке массасы кг жүк ілінген. Жіпті жүкпен бірге 5 м/с2 үдеумен көтеріледі деп алып, жіптің керілу күшін -ті табу керек.

А) 14,8Н

В) 15 Н

С) 13,2 Н

D) 10 Н

E) 25Н

12. Массасы т зеңбіректен массасы кг тең снаряд ұшып шығады. Зеңбіректен ұшып шыққандағы снарядтың кинœетикалық энергиясы Дж. Кейін тебілу әсерінен зеңбіректің алатын кинœетикалық энергиясы қандай?

А) Дж

В) Дж

С) Дж

D) Дж

E) Дж

13. Айналу осіне қатысты Жер шарының инœерция моментін табу керек. Егер радиусы , массасы .

А)

В)

С)

D)

E)

14. Автомобиль 36 км/сағ тұрақты жылдамдықпен горизонталь жолмен жүріп келœе жатыр деп алып, массасы 1т автомобиль двигателінің өндіретін қуатын табу керек.

А) 104 Вт

В) 4,5 104 Вт

С) 105 Вт

D) 109 Вт

E) 3 104 Вт

15. Егер күш деформацияға пропорционал болып және 29,4Н күштің әсерінен серіппе 1 см-ге қысылады десе, онда серіппені 20 см-ге қосу үшін қандай жұмыс жасау керек болады.

А) 58,8 Дж

В) 59,6 Дж

С) 62,5 Дж

D) 42,1 Дж

E) 69,4 Дж

16. 10Н тең күш денеге 3 м/с2 үдеу береді. 1,5 м/с2 үдеу осы денеге қандай күш береді.

А) 5Н

В) 5,6Н

С) 7,2 Н

D) 2 Н

E) 2,3 Н

17. 2Н күштің әсерінен серіппе 4 см-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы қандай.

А) 50

В) 60

С) 55

D) 5,9

E) 1,3

18. Егер қалыпты қысым күші тұрақты болса, жанасқан беттерінің аудандарын 2 есе арттырса, горизонталь бетпен қозғалған кесектің сырғанау үйкеліс күші қалай өзгереді?

А) өзгермейді

В) өзгереді

С) 2 есе артады

D) 2 есе кемиді

E) 4 есе артады

19. Жылжымайтын лифтінің ішінде массасы 1 кг гир ілінген. Серіппе 2см созылды. Егер лифт м/с2 үдеумен көтерілсе, серіппе қаншаға созылатынын табу керек. м/с2.

А) 2,4 см

В) 3,6 см

С) 2,7 см

D) 6,9 см

E) 7,4 см

20. Айдың бетінде ұзындығы 1 м математикалық маятник қандай жиілікпен тербелœеді. Айдағы еркін түсу үдеуі 1,62 м/с2.

А) 4,9 с

В) 2,6с

С) 3,4с

D) 1,7с

E) 5с

21. Ұзындықтары бірдей, массалық қатынасы болатын, екі математикалық маятниктің тербеліс периодтарын салыстыру керек.

А)

В)

С)

D)

E)

22. Жүктердің массалық қатынасы болатын серіппелœері бірдей, екі серіппелік маятниктердің тербеліс периодтарын салыстыру керек.

А)

В)

С)

D)

E)

25.Материялық нүкте X=Asin t ңдеуімен сипатталатын гамоникалық тербеліс жасайды. Осы тербелістің периоды неге тең?

А) Т=12с.

В) Т= .

С) Т= .

Д) Т= .

Е) Т=6с.

26.Массасы m, жылдамдығы V0 горизонталь бағытта ұшып бара жатқан оқ жұқа тақтайды тесіп өтеді. Тақтайдан өткеннен кейін оқтың жылдамдығы V болады. Оқтың тақтайдан өткен кездегі үйкеліс күшінің Аүйк жұмысы неге тең:

А)

В)

С)

Д)

Е) 0.

27.Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең?

А) 50 мДж

В) 60 мДж

С) 25 мДж

Д) 62 мДж

Е) 45 мДж

28.Адам бір минутта 100 қадам жасайды. Қадамның ұзындығы 60 см. Адамның қозғалыс жылдамдығы м/с – пен анықтаңыз:

А) 1 м/с.

В) 10 м/с.

С) 20 м/с.

Д) 60 м/с.

Е) 40 м/с.

29. Вакумдағы жарық жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалған бөлшек жарық толқынын шығарады. Қозғалмай тұрған бақылаушыға қатысты бұл толқынның жылдамдығы неге тең? Жарықтың вакумдағы жылдамдығы С-ға тең.

А) С

В) С/2

С) 2С

Д) 3С

Е) 0,9 С

30. Массасы m=5кг дене S=Asin t заңдылығы бойынша өзгереді, мұндағы

А =5 см және рад/с. Қозғалыс басталғаннан 1/6 с өткеннен кейінгі денеге әсер ететін күшті анықта:

А) -1,23Н.

В) -1,8Н.

С) 0,8Н

Д) 1,8Н

Е) 1,23Н

31. 200С температурада кПа қысымда, массасы г оттегі қандай көлемді алады?

А) 7,6 л

В) 2,6л

С) 5,7 л

D) 6,2 л

E) 6 л

32. Көлемі бірдей екі баллон бар. Біреуінде массасы 1кг газ тәрізді азот, ал екіншісінде массасы 1кг газ тәрізді сутегі бар. Газдардың температуралары бірдей. Сутегінің қысымы 1·105 Па. Азоттың қысымы қандай:

А) 7·10³ Па

В) 3,6·10³ Па С) 1·105 Па Д) 14·105 Па Е) 28·105 Па

33. Температурасы 27°С, қысымы 200кПа белгісіз газдың тығыздығы 0,32 кг/м3. Осы газдың молярлық массасын табыңыз:

А) 4 г/моль

В) 3 г/моль

С). 0,22 кг/моль

D) 5 г/моль

Е) 6 г/моль

34. Газдың молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 500м/с, қысымы 50кПа. Осы газдың тығыздығын табыңыз:

А) 0,6 кг/м3

В) 0,3 кг/м3

С) 2,5 кг/м3

D) Юкг/м3

Е) 1 кг/м3

35. Жылу машинасының 1 циклында идеал газ қыздырғыштан 10Дж жылу алып, 3Дж жылу мөлшерін суытқышқа беріп, 7Дж жұмыс істеді.Осы кезде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді:

А) ΔU=0 Дж

В) ΔU=14Дж С)ΔU=20Дж

Д)ΔU=10Дж Е)ΔU=7Дж

36. Ыдыстағы қоспадағы оттегінің қысымы 10кПа, ал азоттың қысымы 8кПа. Қоспаның қысымы неге тең:

А) 18кПа

В)2КПа

С)9кПа

Д)80кПа

Е) 5кПa

37. Идеал газға 5Дж жылу беріліп сыртқы күштің нәтижесінде 8Дж жұмыс жасалады. Газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді:

А) 13Дж-ге артты

В)3Дж-ге кеміді

С)3Дж-ге артты

Д) 13Дж-кемиді

Е)Өзгерген жоқ

38. Газдың температурасы 27ºС болғанда көлемі 6л болды, егер 77ºС болғанда көлемі қандай болады (қысымы тұрақты деп есептеңіз)

А) 7л

В)4л

С)2л

Д)11л

Е) 9л

39. 270С температурада көлемі 20 л ыдыста 4 г сутегі бар. Сутегінің қысымын табу керек. Сутегінің мольдік массасы к/м.

А)0,25×106 Па

В) Па

С) Па

D) Па

E) Па

40. Газға изохоралық процесте 4×1010 Дж жылу берілген. Газдың кеңейтілген кездегі жұмысымен ішкі энергия өзгерісін есептеу керек.

А) 4×1010 Дж

В) Дж

С) Дж

D) Дж

E) Дж

41. Қысымы Па газдың көлемі изобаралы 3 есе ұлғайды. Егер газдың көлемі ұлғайғанда 12,9 кДж жұмыс атқарылса, онда бастапқы көлемі қандай?

А) м3

В) м3

С) м3

D) м3

E) м3

42. Температурасы және қысымы кПа, көлемі 80 м3 бөлмедегі молекулалар саны қанша болады.

А)

В)

С)

D)

E)

43. Қалыпты жағдайдағы идаел газ молекулаларының үдемелі қозғалысының орташа кинœетикалық энергиясын анықтау керек. Егер тұрақты .

А)

В)

С)

D)

E)

44. Па изобаралық кеңеюде, газ көлемі 2м3 артты. Кеңеюі процесінде газға Дж берілді. Осы газдың ішкі энергия өзгерісін есептеу керек.

А) 3,8×107Дж

В) Дж

С) Дж

D) Дж

E) Дж

45. Сыйымдылығы 12 л баллон азотпен толтырылған, оның қысымы 8,1 МПа және температурасы 170С. Баллондағы азоттың мөлшері қандай?

А) 1,13 кг

В) 2,36 кг

С) 6,32 кг

D) 1,54 кг

E) 6,95 кг

46. 12 л оттегіні, тұрақты қысымда 500-қа дейін қыздыру үшін, қанша жылу мөлшерін беру керек.

А) 545 Дж

В) 654 Дж

С) 951 Дж

D) 624 Дж

E) 435 Дж

47. 170С температурадағы және 10 кПа қысымдағы азот молекулаларының еркін жолының ұзындығын табу керек.

А) 1×10-6м

В) м

С) м

D) м

E) м

48. Температурасы 200С , қысымы Па және 480 см3 көлемді ыдыста газдың қанша молекуласы бар.

А)

В)

С)

D)

E)

49. Газды сығуда оның көлемі 8 м3 -тан 5 м3-қа кеміген. Ал қысымы 60 кПа-ға артқан. Процесті изотермиялық деп есептеп, алғашқы қысымын анықтаңыз.

А) 100 кПа

В) 251 кПа

С) 65 кПа

D) 965 кПа

E) 875 кПа

50. Газ р=100Па тұрақты қысымда көлемiн V1 = 2 л-ден V2 = 5 л-ге дейiн өзгерттi. Газдың iстеген жұмысы қандай?

A) 300 Дж

B) 50 Дж

C) 100 Дж

D) 200 Дж

E) 400 Дж

51. 1 моль газ көлемiн Т = 300 К температурада 2 есе арттырды. Ол қандай жұмыс жасады?


Читайте также


 • - Немного об интерфейсе 1000BASE-T.

  MDI PMD PMA Layer Physical GMII 8 bits, 125 MHz (125 Mbytes/s) 8B (parallel) 8 bites=HGFEDCBA PCS     8B/10B encod. 10B (parallel) 10bites=abcdei-fghj 1,25 Gbaud (serial interface) 1,25 Gbaud (optical interf.)Tx Rx Fiber/Copper Fiber/Copper parallel transmission serial transmission Рис. 7.13. Схема физического уровня технологии 1000BASE-X. ... [читать подробенее]


 • - BLAST results

  На графічному дисплеї в слайд-шоу послідовностей BLAST, що зміг вирівняти по МАШ-1 амінокислотної послідовності. Вирівнювання оцінки представлені на кольоровий панелі у верхній частині малюнка, з десятками переході від низької (чорний) до високого (червоний). Пронумеровані... [читать подробенее]


 • - Решение компании Adobe

  Компания Adobe Systems положила начало революции «настольного издательства» в 1982 году, навсегда изменив презентацию и представление информации. На сегодняшний день Adobe имеет годовой доход более 900 миллионов долларов, занимается выпуском и продажей графического и... [читать подробенее]


 • - Вентильовані фасадні системи з опорядженням панелями Alucobond

  Фасадні панелі Alucobond (рис. 4.18) успішно застосовуються для будівель з підвищеними вимогами пожежної безпеки. Наприклад, Alucobond A2 відноситься до негорючих матеріалів, і може бути застосований до будівель з будь-якими вимогами по вогнестійкості лицювальних матеріалів. ... [читать подробенее]


 • - Данные дистанционного зондирования со спутника QUICKBIRD

  Спутники высокого разрешения. Космический аппарат QuickBird был запущен 18 октября 2001 г. с авиабазы Ванденберг (США). Владельцем спутника является компания DigitalGlobe (США). Спутник был выведен на околоземную солнечно-синхронную орбиту высотой 450 км, обеспечивающую его... [читать подробенее]


 • - Баланопоститы (Balanopostitis)

  Баланопостит - воспаления внутреннего листка фундальной части препуция и головки полового члена. Наиболее часто при ушибах препуция встречается серозный баланопостит. Адгезивный (слипчатый) баланопостит бывает у быков разного возраста, наиболее часто через 5-6 мес после... [читать подробенее]


 • - СИДНОКАРБ, Sydnocarbum, список 1 ПККН

  Активныйпсихостимулятор, его действие развивается постепенно и долго сохраняется. Это психостимулятор со слабым А-миметическим действием (повышает АД, расширяет бронхи). Применяется при астенических состояниях, шизофрениях, протекающих на фоне заторможенности и апатии;... [читать подробенее]


 • - ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (LIMBUS)

  ЛЕКЦИЯ 12. ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ВНУТРЕННЯЯ КАПСУЛА Это изогнутая толстая пластина белого вещества, место изгиба называется колено, от которой отходят передняя и задняя ножки (рис. 33). В ней проходят все проекционные волокна, связывающие... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 6. МОЗЖЕЧОК (cerebellum)

  Мозжечок лежит в задней черепной яме, прикрыт сверху отростком твердой мозговой оболочки - наметом мозжечка, который отделяет его от нависающих сверху затылочных долей (рис. 3). В мозжечке различают два полушария, соединенных непарной долькой-червем, и три пары ножек:... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ 2. ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ (medulla oblongata)

  Продолговатый мозг лежит на скате черепа, является продолжением спинного мозга, его границей служит перекрест пирамид (рис. 4), а от моста он отделен бульбарно-мостовой бороздой. Передняя срединная щель является продолжением одноименной борозды спинного мозга. С боков от... [читать подробенее]