Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Электроника АРТРОСИНДЕСМОЛОГIЯ
просмотров - 650

!1 Було вимiряно вiдстань мiж двома верхнiми переднiми

клубовими остями. Який розмiр великого тазу було визначено?

distantia spinarum

#distantia cristarum

distantia trochanterica

conjugata vera

conjugata anatуmica

!1 Виявлено долiхоморфний тип конституцiї. Яка форма грудної

клiтки характерна для такого типу конституцiї?

Плоска.

#Воронкоподiбна.

Бочкоподiбна.

Конiчна.

! Який вид з'єднання мiж тiлами хребцiв?

Синходроз

#Дiартроз

Синсаркоз

Гемiартроз

Синостоз

!1 Видалено дуги хребцiв i зв'язки, що з'єднують їх.

Назвiть цi зв'язки.

Жовтi зв'язки

#Задня поздовжня зв'язка

Мiжостистi зв'язки

Передня поздовжня зв'язка

Мiжхребетнi зв'язки

!1 Скручування хребта мiж I поперековим i XII грудним

хребцем. Якi зв'язки при цьому розiрвалися?

Надостна, мiжостна i вiдбулося скручування передньої

та задньої пздовжньої зв'язок.

#Жовта зв'язка.

Передня i задня поздовжня.

Усi перерахованi зв'язки.

! Якi анатомiчнi утворення з'єднують тiла хребцiв?

Мiжхребетнi диски, поздовжнi зв'язки

#Жовтi та мiжпоперечнi зв'язки

Мiжпоперечнi та мiжостистi зв'язки

Крижово-остьова i жовтi зв'язки

Хрестоподiбна та нужностистi зв'язки

!1 Порушення цiлiсностi якої зв'язки може призвести до змiни

кривизни хребта?

Передньої подовжньої зв'язки.

#Жовтої зв'язки.

Каркова зв'язки.

Мiжпоперечної зв'язки.

Клубово-поперекової зв'язки.

!1 Повний розрив грудинного кiнця ключицi. Якi зв'язки при

цьому розiрвалися?

Ребровоключична i грудиноключична.

#Акромiальноключична та ребровоключична.

Конiчна та грудиноключична.

Грудиноключична.

! Виступ грудинного кiнця ключицi. Якi зв'язки пошкодженi?

Грудино-ключична.

#Жовтi зв'язки.

Мiжостистi.

Ключично-реберна.

Мiжключична.

!1 У дитини 5-ти рокiв незарошення великого тiм'ячка.

Чи є це нормою i якщо нi, то якi термiни його зарощування?

На 1-му роцi життя.

#На 2-му роцi життя.

Це норма

Має бути зарощений до моменту народження.

На 4-му роцi життя.

! Яке з тiм'ячок заростає в кiнцi першого року життя?

Переднє (лобове)

#Заднє (потиличне)

Переднє та заднє

Передньолатеральне (клиноподiбне)

Задньо-латеральне (соскоподiбне)

!1 Вивих скронево-нижньощелœепного суглоба. Якi основнi

зв'язки суглоба будуть пошкодженi?

Латеральнi

#Клиноподiбно-щелœепнi

Крилоподiбно- щелœепнi

Шило-щелœепнi.

Внутрiшньосуглобовi.

!1 Пошкодження атланто-осьового суглоба i зуба осьового

хребця. Яка зв'язка ушкодилася насамперед?

Lig. cruciforme atlantis.

#Lig. alaria dextra.

Lig apicis dentis.

Lig alaria sinistra.

Lig. transversum atlantis.

!1 Для вправлення вивиху нижньої щелœепи необхiдно вiдвести

її донизу. Яка анатомiчна структура зумовлює таку дiю?

Суглобовий горбок скроневої кiстки.

#Виростковий вiдросток нижньої щелœепи.

Нижньощелœепна ямка скроневої кiстки.

Вирiзка нижньої щелœепи.

Вiнцевий вiдросток щелœепи.

!1 Травмовано переднє тiм'ячко. Який вид з'єднання кiсток

черепа зазнав змiн?

Синдесмоз.

#Синхондроз.

Синостоз.

Синсаркоз.

Гемiартроз.

!2 Лiкар захоплює нижнiй край нижньої щелœепи i тягне її

донизу, а пiдборiддя в цей час повертає вгору. Потiм

щелœепа вiдводиться назад. Що лiкує травматолог?

Вивих нижньої щелœепи

#Перелом тiла нижньої щелœепи

Перелом основи нижньої щелœепи

Артроз скронево-нижньощелœепного суглоба

Запалення ясен

!1 Видалення осколкiв голiвки променевої кiстки та обривки

зв'язок. Якi зв'язки при цьому було видалено?

Кiльцева зв'язка променевої кiстки i бiчна променева зв'язка.

#Променева зв'язка голiвки стегна.

Бiчна лiктьова зв'язка i бiчна променева зв'язка.

Бiчна лiктьова зв'язка.

!2 Видається плечовий вiдросток лопатки, пiд ключицею

пальпується голiвка плечової кiстки. Який дiагноз можна

поставити?

Вивих у плечовому суглобi

#Перелом ключицi

Вивих у грудинно-ключичному суглобi

Вивих в акромiально-ключичному суглобi

Перелом плечової кiстки

!1 Дитина не може здiйснити супiнацiю та пронацiю

передплiччя. В яких суглобах можливi цi рухи?

art. radioulnaris proximalis, art. radioulnaris distalis

#art. radiocarpea

art. cubiti

art. humeroulnaris

art. humeroradialis

!1 Змiщення яких суглобових поверхонь вiдбувається при

вивиху плечового суглоба?

Голiвка плечової кiстки i суглобова западина лопатки.

#Суглобова западина лопатки i грудинний кiнець ключицi.

Голiвка плечової кiстки i акромiальний вiдросток лопатки.

Голiвка плечової кiстки i акромiальньiй кiнець ключицi.

Суглобова западина лопатки i акромiальний кiнець ключицi.

!1 Обмежилися рухи в променево-зап'ястному суглобi. Якi рухи,

властивi цьому суглобу, слiд вiдновити?

Згинання-розгинання, вiдведення-приведення, круговi рухи.

#Згинання-розгинання, обертання.

Згинання-розгинання, вiдведення-приведення, обертання.

Згинання-розгинання, круговi рухи.

Згинання-розгинання, круговi рухи, обертання.

!1 На рентгенограмi тазу всi З частини тазової кiстки

роздiлено промiжками. Для якого вiку вони характернi?

10 рокiв.

#20 рокiв.

25 рокiв.

40 рокiв.

50 рокiв.

!1 При пологах у жiнки виникло розходження лобкових кiсток.

Який вид з'єднання кiсток постраждав?

Симфiз.

#Синдесмоз.

Синхондроз.

Синостоз.

Дiартроз.

!2 На операцiї з приводу перелому стегнової кiстки в

суглобовiй порожнинi виявлено кров. Яка зi зв'язок

кульшового суглоба є пошкодженою?

Зв'язка голiвки стегнової кiстки.

#Поперечна.

Лобково-стегнова.

Клубово-стегнова.

Сiдничо-стегнова.

!1 Зруйновано зв'язку голiвки стегна. Яке ускладнення

загрожує хворому?

Асептичний некроз голiвки стегна.

#Нерухомiсть у кульшовому суглобi.

Змiщення суглобових поверхонь у суглобi.

Вивих кульшового суглоба.

Обмеження рухливостi в кульшовому суглобi.

!2 Постраждалий не в змозi розiгнути стегно. Дiагностовано

розтягування зв'язок кульшового суглоба. Якi зв'язки

пошкоджено?

Клубово-стегновi.

#Зв'язка голiвки стегнової кiстки.

Сiдничо-стегнова зв'язка.

Лобково-стегнова зв'язка.

Поперечна зв'язка вертлюжної западини.

!1 Скарги на болi в колiнному суглобi. Про ушкодження яких

внутрiшньосуглобних утворень можна думати?

Поперечної та хрестоподiбних зв'язок, менiскiв.

#Менiскiв, косих i дугоподiбних зв'язок.

Менiскiв, поперечної зв'язки.

Хрестоподiбних зв'язок, менiскiв.

Колатеральних i пiдколiнної зв'язок.

!2 Патологiчна рухливiсть великогомiлкової кiстки в

колiнному суглобi в латеральний бiк Про ушкодження яких

зв'язок можна думати?

Медiальної колатеральної зв'язки.

#Латеральною i пiдтримуючої.

Латеральної колiнної зв'язки.

Зв'язки надколiнника.

Медiальної пiдтримуючоїзв'язки на-колiнка.

!1 Ушкодження менiскiв колiнного суглоба. При якому

механiзмi травми може статися розрив менiскiв?

Розрив медiального менiска при ротацiї гомiлки до зовнi,

латерального - до середини.

#При розривi бiчних зв'язок.

При розривi хрестоподiбних зв'язок.

При ушкодженнi зв'язок пiдколiнної ямки.

При вивихах гомiлки.

!2 Опускання голiвки надпяткової кiстки, що призвело до

плоскостопостi. Iз слабкiстю якої зв'язки стопи

це пов'язано?

Пiдошовної п'ятково-човноподiбної зв'язки.

#Пiдошовної клино-кубоподiбної зв'язки.

Таранно-човноподiбної зв'язки.

Мiжкiсткової клино-кубоподiбної зв'язки.

Роздвоєної зв'язки.

!2 Лижник впав на правий зiгнутий колiнний суглоб з

пронацiєю гомiлки. Механiзм цiєї травми характерний при

ушкодженнi:

Медiального менiска.

#Передньої хрестоподiбної зв' язки.

Латерального менiска.

Поперечної зв'язки колiна.

Косої пiдколiнної зв'язки.

!1 Видалення частки травмованої стопи по лiнiї Лiсфранкова

суглоба. Яку зв'язку необхiдно перетнути?

Медiальну мiжкiсткову заплесноплеснову.

#Роздвоєну.

П'ятково-човноподiбну.

Надпятково-човноподiбну.

Надпятково-п'яткову.

!1 Гомiлка висувається вперед. Яку зв'язку колiнного

суглоба ушкоджено?

Передня хрестоподiбна зв'язка.

#Зв'язки пiдколiнної ямки.

Поперечна зв'язка вертлюжної западини.

Бiчнi зв'язки колiнного суглоба.

Задня хрестоподiбна зв'язка.

!1 Патологiчний зсув гомiлки вперед вiдносно стегна.

Це свiдчить про розрив зв'язки колiнного суглоба:

Передня хрестоподiбна зв'язка.

#Поперечна зв'язка колiна.

Задняя хрестоподiбна зв'язка.

Великогомiлкова колатеральна зв'язка.

Малогомiлкова колатеральна зв'язка.

!2 Перелом кiстки, що лежить у товщi сухожилка

чотириголового м'яза стегна. До якої з перерахованих груп

кiсток належить ця кiстка?

Сесамоподiбнi

#Плоскi

Трубчастi

Повiтряноноснi

Змiшанi

!2 Показана ампутацiя стопи в дiлянцi суглоба Шопара.

Яку ключову зв'язку треба перетнути для вичленення в цьому

суглобi?

Lig.bifurcatum

#Lig. тalocalcaneum laterale

Lig.cuneocuboideum dorsale

Lig. mediale

Lig. talocalcaneum interosseum

!2 Пошкодженi зв'язки гомiлковостопного суглоба. Припухлiсть

пiд медiальною кiсточкою. Яку зв'язку найiмовiрнiше

ушкоджено?

Дельтоподiбна зв'язка.

#Роздвоєна зв'язка.

Колатеральна i медiальна зв'язки.

Колатеральна i латеральна зв'язки.

Надпятково-човноподiбна зв'язка.

!1 Набряк на переднiй поверхнi колiнного суглоба, при рухах

чутно хрускiт. Яку кiстку ушкоджено?

Наколiнок.

#Шийка стегнової кiстки.

Лiвий надвиросток стегнової кiстки.

Правий надвиросток стегнової кiстки.

Голiвка малогомiлкової кiстки.

!1 Травма м'яких тканин мiж мало- i великогомiлковою

кiстками. Який вид з'єднання ушкоджено?

Мембрана.

#Зв'язка.

Шов.

Тiм'ячко.

Вклинœення.

!1 У деяких народiв Африки у дiтей не буває дисплазiї

кульшового суглоба. До цього призводить:

Положення дитини на стегнi матери з розведеними нiжками.

#Положення дитини зi зведеними нiжками

Туге сповивання немовляти.

Генетичнi чинники.

Особлива форма колиски


Читайте также


 • - Экономика РФ начала ХХI в

  План Время 2 часа Лекция 16. Россия в начале ХХI века.1. Экономика РФ начала ХХI в. 2. Политическая модернизация в 1999-2009 гг. 3. Парламентские и президентские выборы. Основой социально-экономической политики правительства Рос­сии с 2000 г. стала десятилетняя программа... [читать подробенее]


 • - Реконструкция Парижа XIX в.

  Новые материалы. Железобетон. Железобетон появился в 1868 г., когда садовник Монье применял железную сетку в качестве каркаса для бетонных цветочных горшков. Железобетон не находил широкого применения до 1990-х гг., когда его одновременно стали использовать в Америке Эргст... [читать подробенее]


 • - Архитектура XIX в.

  Развитие архитектуры первой половины XIX в. характеризовалось постепенным отходом от классицизма в сторону ретроспективизма и эклектизма. С начала XIXв. значительно более активно, чем раньше использовались металлы – чугун, кованое железо. Во второй половине XIX в. стала... [читать подробенее]


 • - Элемента i элемента i

  Конструктивного x Процент износа Удельный вес Определение величины износа объектов недвижимости 1. Износ - это уменьшение стоимости объекта недвижимости, обусловленное различными причинами. Понятие “износ”, ис­пользуемое в оценочной деятельности,... [читать подробенее]


 • - СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС I МIЖНАРОДНА ПОЛIТИКА

  План 1. Сутність політичного процесу. 2. Україна у сучасному свiтi. 3. Глобальні проблеми сучасності. Функціональний аспект міжнародних політичних відносин розкриває поняття світового політичного процесу. У політологічній літературі це поняття використовується... [читать подробенее]


 • - Парові i водогрійні котли

  Щодо сучасних вимог безпеки парові та водогрійні котли поділяються на 2 групи: &... [читать подробенее]


 • - VI. Амортизация, амортизационные отчисления капитальных вложений, срок окупаемости и сравнительной эффективности капитальных вложений.

  Для экономического возмещения физического и морального износа стоимость основных фондов в виде амортизационных отчислений включается в затраты на производство продукции. Таким образом, амортизация это постепенный перенос стоимости основных средств на производимую... [читать подробенее]


 • - Population Allocation

  Population density is the number of inhabitants per a unit of area. Population density depends on a number of factors: 1) natural conditions. Favorable climate, fertile soil and sea attract population. 80 of every 100 inhabitants live in lowland, i.e. lower than 500 meters above the sea level; 2) historical factor; 3) demographic factor. High or low natality can influence population density of a territory. 4) social and economic factors.These include occupational structure of... [читать подробенее]


 • - IV. Стеноз a. pulmonalis

  III. Атрезия трехстворчатого клапана А. Встречаемость: 2-5% больных с синими пороками сердца. Б. Анатомия. 1. Присутствуют четыре основные аномалии: 1) атрезин трехстворчатого клапана, 2) ДМПП, 3) гипоплазия ПЖ, 4) ДМЖП. Кровь обычно поступает в ПЖ через ДМЖП. 2. У 30% больных... [читать подробенее]


 • - IV. Дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП)

  III. Полный (открытый) предсердно-желудочковый канал А. Эмбриология: выраженные дефекты развития эндокардиальных валиков. Б. Патология. 1. Значительный атриовентрикулярный дефект, включающий как меж-предсердную, так и межжелудочковую перегородку. 2. Патология... [читать подробенее]