Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Экология Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології
просмотров - 125

Цілком зрозуміло, що планетарний вимір, якого набрали екологічні проблеми розвитку цивілізації на сучасному етапі, об'єктивно ви­суває спільне для всього людства завдання — всœебічний захист, охоро­на та збереження земної біосфери шляхом об'єднання зусиль усіх дер­жав світу.

Отже, екологічні чинники стають одними з визначальних у форму­ванні та функціонуванні міжнародних економічних відносин. Тому доціль­но розглянути основні напрями впливу екологічних чинників на міжна­родні економічні відносини, їх удосконалення та реформування з ураху­ванням цих чинників, а також основні напрями міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля (рис. 1).

Рис. 1. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища