Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Экология Формування та оцінка інвестиційної стратегії підприємства
просмотров - 163

Необхідною умовою ефективності інвестиційної діяльно­сті підприємства є розробка його інвестиційної стратегії. Процес її розробки включає:

ü формування напрямів інвестиційної діяльності, сис­теми довгострокових цілей;

ü вибір найефективніших шляхів досягнення поставле­них цілей.

Формування інвестиційної стратегії підприємства скла­дається з таких етапів:

1) Визначення часових горизонтів формування інвести­ційної стратегії, які залежать від галузевої приналежності підприємства, прогнозованого розвитку економіки в цілому та інвестиційного клімату, зокрема.

2) Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяль­ності, які можуть полягати у забезпеченні приросту капіта­лу, зростанні рівня прибутковості інвестицій, зміни техно­логічної та відтворювальної структури капітальних вкла­день, зміни співвідношення між фінансовими та реальними інвестиціями.

3) Вибір найбільш ефективних шляхів реалізації стра­тегічних цілей інвестиційної діяльності, які повинні перебувати в тісному взаємозв'язку із загальною стратегією підприємства (місією, загальними стратегічними цілями) і визначати цілі та принципи розподілу інвестиційних ресур­сів на визначений період.

4) Оцінка розробленої інвестиційної стратегії, основ­ними критеріями якої можуть виступати:

• збалансованість самої інвестиційної стратегії;

• узгодженість інвестиційної стратегії із загальною стра­тегією розвитку підприємства та зовнішнім середовищем його функціонування;

• відповідність ресурсного потенціалу підприємства сформованій інвестиційній стратегії;

• прийнятність рівня ризику;

• одержані внаслідок реалізації інвестиційної стратегії економічні результати.