Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Система трудового права
просмотров - 299

Слово «система» походить від грецького 8у5Іет — букв. ціле, складене з частин. Воно має кілька тлумачень, перше з яких — порядок, зумовлений планомірним, правиль­ним розміщенням частин у певному зв'язку.

Система будь-якої галузі права — це її структура, внут­рішня будова галузі, певним чином організована су­купність норм, що регулюють відносини, які становлять предмет цієї галузі.

Виходячи із цього загального тлумачення, можна ска­зати, що система трудового права— це структурне групу­вання і об'єднання взаємопов'язаних правових норм з пи­тань регулювання суспільних трудових відносин.

Групування норм трудового права, зведення їх в певну систему зумовлене методологічним підходом до вивчен­ня законодавства про працю, усвідомлення основних принципів і розуміння норм трудового права. Правові норми із сфери застосування праці систематизовані за науково-об'єктивними критеріями.

Загальну частину складають норми, які стосуються всіх суспільних відносин, що регулюються трудовим правом. Вони закріплюють основні поняття і принципові поло­ження трудового права, з'ясовують основоположні мо­менти в сфері трудових правовідносин. Наприклад, в будь-яких трудових відносинах, що виникають з конкретного питання: укладення трудового договору, порушення дис­ципліни праці, матеріальна відповідальність сторін тру­дового договору — завжди виникає потреба встановлен­ня суб'єктів цих трудових правовідносин, з'ясування їх повноважень, рівня відповідальності і т. ін. Саме тому нор­ми щодо суб'єктів трудового права є загальними і ста­новлять зміст загальної частини трудового права. До за­гальних, як видно зі схеми, відносяться норми, які виз­начають джерела трудового права, класифікують суб'єктів трудових правовідносин, встановлюють їх правовий ста­тус, визначають порядок підготовки і укладення колек­тивних договорів, а також порядок контролю за їх вико­нанням та міру відповідальності; сюди входять норми з правового забезпечення реалізації права на працю, які визначають поняття безробітного, працевлаштування і його правові форми.

Особливу частину складають норми, які регулюють де­які складові трудових правовідносин з врахуванням особ­ливостей праці, необхідності її регулювання для певних категорій працівників. Це, наприклад, норми, які вста­новлюють загальний порядок прийняття і звільнення з роботи, тривалість часу роботи і відпочинку, порядок і форми оплати праці, вимоги з охорони і безпеки праці, в тому числі охорони праці жінок, неповнолітніх та інших категорій працівників і т. ін.

Більш докладно норми трудового права, що входять в його систему, будуть розглянуті в наступних главах підручника.

Що ж стосується системи, то її розуміння допомагає у вивченні трудового права, сприяє його подальшому удосконаленню, допомагає зорієнтуватись у різноманітті норм, які регулюють трудові правовідносини, і правиль­но їх застосовувати.

Оскільки трудове право регулює суспільні трудові відно­сини, які як і будь-який бік людського життя не стоять на місці, то і система трудового права, змістом якої є класифікація його норм, що відображають такі зміни, не є чимось раз і назавжди встановленим.

Її розвиток відбувається за рахунок розробки нових пра­вових норм та закріплення їх в законодавчих актах і відмо­ви від тих, що не відповідають вимогам життя і суспіль­ства, а це спричиняє не тільки кількісні зміни в системі трудового права, а й призводить до її якісного розвитку.

Систему трудового права слід відрізняти від системи трудового законодавства, про що піде мова в главі 2.


Читайте также


 • - Понятие и система трудового права РФ. Субъекты и объекты трудовых правоотношений

  Понятие и виды трудовых договоров по трудовому кодексу РФ. Отличие трудового и гражданско-правового договора. Понятие и система трудового права РФ. Субъекты и объекты трудовых правоотношений. Законодательство о труде определяет необходимые условия, позволяющие... [читать подробенее]


 • - Поняття, предмет та система трудового права.

  Особливості регулювання праці медичних працівників Основи трудового права. Лекція 5План лекції: 1. Поняття, предмет та система трудового права. 2. Колективний та трудовий договори, порядок укладання. 3. Переведення та переміщення в галузі охорони здоров'я. 4.... [читать подробенее]


 • - Предмет і система трудового права

  Трудове право - провідна галузь українського права, яка е системою правових норм, що регулюють сукупність трудових відносин працівників із роботодавцями, а також інші відносини, що випливають із трудових або тісно пов'язані з ними і встановлюють права й обов'язки в галузі... [читать подробенее]


 • - Тема 1. Предмет, метод та система трудового права України (2 год.).

  Теоретичні засади трудового права. Тема 13. Правове регулювання розгляду трудових спорів. Тема 12. Юридична відповідальність сторін трудового договору (контракту) за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків. Дисциплінарна відповідальність за... [читать подробенее]


 • - Система трудового права як галузі права

  Кожна галузь права є відносно самостійною сукупністю правових норм з відповідною єдністю внутрішньої структури. Трудове право не є винятком. Систему права визначають через систему всіх чинних норм певної держави. За своєю структурою система права поділя­ється на... [читать подробенее]


 • - Система трудового права та система трудового законодавства

  Система трудового права — це об'єктивно зумовлена внутрішня організація і структура права, яка виражає єдність і узгодженість юридичних норм та об'єктивний поділ їх на інститути відповідно до особливостей суспільних відносин. Система трудового права поділяється на дві... [читать подробенее]


 • - Система трудового права

  Трудове право як самостійний структурний підрозділ права є системою правових норм, що регулюють відносини із участі у суспільній праці, які утворюють суспільну організацію праці, а також пов'язані з ними наглядово-контрольні й процесуальні відносини. Результатом... [читать подробенее]


 • - Тема 1. Предмет, метод и система трудового права

  Общая часть ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ Понятие трудового права (предмет, метод, система и принципы трудового права). Правоотношения в сфере труда. Социальное партнерство. Представительство работников. профсоюзов. Коллективный договор. Действие законов... [читать подробенее]


 • - Тема 1. Предмет, метод и система трудового права

  Общая часть ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ Понятие трудового права (предмет, метод, система и принципы трудового права). Правоотношения в сфере труда. Социальное партнерство. Представительство работников. профсоюзов. Коллективный договор. Действие законов... [читать подробенее]


 • - Система трудового права.

  Понятие и предмет трудового права. ТРУДОВОЕ ПРАВО Сферой регулирования трудового права является труд, то есть це­ленаправленная деятельность человека по реализации его физических и умственных способностей для получения определенных материальных и духовных благ.... [читать подробенее]