Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Закон Ома для ділянки кола
просмотров - 477

Основні закони елœектричних кіл

Тема 2. Теорія та розрахунок елœектричних кіл постійного струму

Як відомо, закон Ома для простого кола має наступний вигляд:

.

Простим елœектричним колом називається одноконтурне коло, або коло, яке в результаті простих перетворень може бути зведене до одноконтурного.

Закон Ома може бути застосований не тільки до простого елœектричного кола, але й до окремої її ділянки.

Розглянемо ділянку кола (рис. 2.1):

Вважаємо, що потенціали точок 1 і 5 відомі і дорівнюють відповідно Vа та Vб. Задамося напрямом струму І і визначимо потенціали решти точок.

Для вибраного напряму струму потенціал V2 < V1 на величину падіння напруги на R1 і дорівнює V2 = V1 – R1 І.

Потенціал V3 > V2 , так як на цій ділянці включене джерело ЕРС і напрям переходу від точки 2 до точки 3 співпадає з напрямом ЕРС, тому

V3 = V2 + E1.

Потенціал V4 < V3 і дорівнює V4 = V3 – R2 І.

Потенціал V5 < V4 і дорівнює V5 = V4 – E2, так як напрям переходу від точки 4 до точки 5 не співпадає з напрямом ЕРС.

Просумуємо окремо ліву і праву частини отриманих рівнянь:

V2 + V3 + V4 + V5 = V1 - R1 І + V2 + E1 + V3 - R2 І + V4 - E2.

Вирішимо останнє рівняння відносно струму І:

– це є закон Ома для ділянки кола.

В загальному випадку закон Ома для ділянки кола записується так:

.

де Vа – Vб = Uаб – різниця потенціалів між крайніми точками а і б при позитивному напрямку струму від точки а до точки б;

∑Ек – алгебраїчна сума ЕРС, діючих на ділянці елœектричного кола (ЕРС записується з позитивним знаком, якщо її напрям співпадає з вибраним напрямом струму, і навпаки);

∑ Rк – повний опір ділянки кола.

Закон Ома для пасивної ділянки кола:

Частковим випадком є відома формула:

.

Якщо в результаті розрахунку струм І вийшов з від’ємним знаком, то це означає, що дійсний напрямок струму протилежний вибраному.