Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Завданнядо теми 14 3 страница
просмотров - 169

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К.: Основи, 1998. — 534 с

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: Дослідження, категорії,

громадянське суспільство. - Львів: Літопис, 2000. - 318 с Геллнер Э. Нации и национализм. — М.: Прогресе, 1991. — 320 с. Гелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм. - К.: Таксон, 2003. - 300 с Гобсбаум Е. Вік екстремізму: Коротка історія XX віку. — К.: Альтернативи, 2001. — 544 с Голъделъман С. Нариси соціяльно-економічної структури жидівського народу. — Подє-

бради: Легіографія, 1931. — 26 с Гофман И. Представление себя другим в повсœедневной жизни. — М.: Канон-Пресс-Ц,

2000. - 304 с. Гуманістична психологія: Антологія. Т.1. Гуманістичні підходи в західній психології /

упор, й наук.редактори Р.Трач (США) та Г.Балл (Україна). — К.: Пульсари, 2001. —

252 с. (К.Аанстус, К.Роджерс, Б.Стівенс, Д.Бьюджентал, Ф.Лерш, Р.Лейнг, Р.Мей,

В.Франкл, А.Маслов, П.Сміт, Ю.Джендлін, Л.Дейвідсон). Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1990. — 528 с. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы. - М.:

РОССПЭН, 2002. -288 с. Дєлєвський Ю. Суспільні антагонізми. Пер. з франц. та уваги д-ра М.Мандрики. — Прага,

Укр. Робітн. Ун-т при Укр. Ін-ті Громадознавства, 1928. — 146 с Дністрянський С Нова Держава. — Відень-Прага-Львів: Український скиталець; Адрія

(у Відні), 1923. - 32 с Дюркгайм Е. Самогубство: Соціологічне дослідження. — К.: Основи, 1998. — 519 с Дюркгейм Э. О разделœении общественного труда. Метод в социологии. — М.: Наука,

1990. - 575 с Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. — М.: Мысль, 1994. — 399 с. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. — М.: Канон, 1995. — 350 с. Канетти Э. Масса и власть. — М.: Ad Marginem, 1997. — 527 с. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. — М.: ГУ ВШЭ,

2000. - 608 с. КоузерЛ. Основы конфликтологии. — СПб.: Светлячок, 1999. — 192 с. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. — М.: Авторское издание, 2000. —

312 с. Культурология: Хрестоматия. — М.: Гардарики, 2000. — 592 с. (А.Белый, Н.Бердяев,

Г.Зиммель, И.Кант, К.Д.Фридрих, О.Шпенглер, Р.Барт, И.Тэн, М.Метерлинк,

В.Соловьев, А.Шопенгауэр, Й.Геррес, Х.Ортега-и-Гассет, Э.Трельч, Л.Мамфорд,

Й.Хейзинга, К.Маркс, З.Фрейд, В.Беньямин, Н.Данилевский, Э.Фромм, М.Фуко,

Ф.Бэкон, Э.Гуссерль, Ж.А.Кондорсе, С.Тулмин, М.Хайдсггер, Л.Карсавин, Н.Лосский, П.Тиллих, С.Булгаков, Р.Гвардини, Ф.Ницше, Л.Шестов, Э.Жильсоп, П.Сорокин, Е.Трубецкой, Г.В.Ф.Гегель, Н.Кузанский, Ф.Шеллинг, К.Ясперс, В.Иванов, П.Лавров, Л.С.Сенгор, К.Леви-Стросс).

Лебон Г. Психология масс. — Мн.: Харвест, М: ACT, 2000. - 320 с.

Ле Бон Г. Психология социализма. — Харьков: ЭНГРАМ, 1997. — 469 с.

Леві-Строс К. Структурна антропологія. - К.: Основи, 1997. - 387 с.

Левин К. Разрешение социальных конфликтов. — СПб.: Речь, 2000. — 408 с.

Леш С. Соціологія постмодернізму. - Львів: Кальварія, 2003. - 344 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. — СПб: Алетейя, 1998. — 160 с.

Мандрика М. Соціологія і проблеми суспільного виховання в Сполучених Штатах Північної Америки. — Прага: Легіографія, 1925. — 10 с

Мангейм К. Очерки социологии знания: Теория познания — Мировоззрение — Историзм. - М.: ИНИОН РАН, 1998. - 249 с.

Манхейм К. Диагноз нашего времени. — М.: Юрист, 1994. — 700 с.

Маркс К. Социология: Сборник/Вступ, статья Ю.Н.Давыдова. — М.: КАНОН—Пресс— Ц; Кучково иоле, 2000. - 432 с.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура: Фрагменты /ред.В.Танчер — К.: Абрис, 1996.-109 с.

Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство з точки зору соціального біхевіориста. — К.: Укр. Центр дух.культури, 2000. — 416 с

Миллс Ч. Социологическое воображение. — М.: Стратегия, 2000. — 264 с.

Мицюк О. Форма і значіння селянських рухів. — Подєбради: Укр. Госп. Ак., 1927. -12 с.

Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе. - М.: Академический проект, 2004. - 320 с

Націоналізм. Антологія /Упор. О.Проценко, В.Лісовий. — К.: Смолоскип, 2000. — 869 с (Й.Гердер, Й.Фіхте, Дж.Мацціні, Дж.Мілль, лорд Актон, Е.Ренан, Ш.Моррас, Ю.Бачинський, М.Міхновський, І.Франко, М.Грушевський, Дм.Донцов, Ю.Вассиян, П.Альтер, Юд.Каменка, Е.Сміт, К.Майноуг, Е.Гелнер, Р.Шпорлюк, В.Рудко, М.Сосновський, Е.Тонкін, М.Макдоналд, М.Чепмен, Р.Скемергорн, Т.Еріксен, П.Брас, Дж.Гатчінсон, Р.Мекрайдіс, Я.Крейчі, В.Велімський, К.Вулф, Ф.Майнеке, Г.Сетон-Вотсон, Дж.Армстронг,В.Коннор, К.Симоис-Симонолевич, К.Дойч, Б.Андерсон, В.Лісовий, Г.Кон, Дж.Пламенап, Л.Грінфелд, Б.Стефанеску, А.Валіць-кий, Е.Гобсбаум, Р.Брубейкер).

НейсбитДж. Мегатренды. - М.: ACT, 2003. - 380 с.

Новая индустриальная волна на Западе: Антология. — М.: Академия, 1999. — 640 с. | (П. Дракер, Э. Гидденс, Ф. Фукуяма, Ч. Хенди, Л. Туроу, Дж.К. Гелбрейт, Р. Инглегарт, М. Кастельс, А. Этциони, Т. Сакайя, Т. Стюарт, П. Пильцер, Л. Эдвинссон, М. Мелоун, О. Тоффлер, А. Турен, Р. Райх, С. Хантингтон, А. Гор, Д. Мидоуз, Д. Мидоуз, Й. Рандерс, Е. фон Вайцзеккер, Е.Б. Ловинс, Л.Х. Ловинс).

Олесевич Т. Статистичні таблиці українського населœення СССР, за переписом 17 грудня 1926 року. — Варшава: Укр. Наук. Ін-т, 1930. — 128 с

Пам'ятки суспільної думки України (XVIII — перша половина XIX ст.): Хрестоматія /Під ред. А.Т. Болебруха. — Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1995. — 488 с

Парсонс Т. О структуре социального действия. — М.: Академический Проект, 2000. — 880 с.

Парсонс Т. Система современных обществ. — М.: Аспект Пресе, 1998. — 270 с

Патнам Р. Творення демократії: Традиції громадянської активності в сучасній Італії. — К.: Основи, 2001.-302 с

Петрів В. Суспільство й військо: Соціяльно-історичний нарис. — Прага-Берлін: Нова Україна, 1924. - 48 с

Политология: Хрестоматия /Под ред.М.А.Василика. — М.: Гардарики, 2000. — 843 с. (М.Вебер, К.Шмитт, Ч.Мерриам, Р.Арон, Г.Алмонд, Конфуций, Платон, Аристотель, Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо, А. де Токвиль, М.Сперанский, П.Пестель,Н.Муравьев, К.Аксаков, А.Герцен, Н.Данилевский, М.Бакунин, П.Кропоткин, П.Ткачев, К.Леонтьев, И.Ильин, Т.Парсонс, Г.В.Ф.Гегель, Ф.Шмиттер, Д.Истон, М.Дюверже, Ф.А. фон Хайек, Х.Арендт, П.Новгородцев, Й.Шумпетер, Дж.Сартори, Р.Даль, К.Победоносцев, А.Лейпхарт, Ф.Гоулд, Ж.Боден, И.Кант, В.Соловьев, Н.Бердяев, Б.Кистяковский, П.Струве, В.Ленин, К.Поппер, Д.Дж.Элейзер, М.Острогорский, Р.Михельс, С.Франк, Э.Кассирер, Г.Лебон, К.Маннгейм, Э.Берк, Дж.СМилль, Т.Адорно, Б.Чичерин, К.Маркс, Ф.Энгельс, П.Милза, ДАРастоу, А.Пшеворский, С.Хантингтон, Р.Дарендорф, М.Дойч, Ж.Боден, Х.Дж.Маккиндер, П.Савицкий, Г.Моргентау, А.Печчеи, Д.Л.Медоуз).

ПопперК. Відкрите суспільство та його вороги. У 2 т. — К.: Основи. — T.l. —AAA с. Т. 2. — 494 с.

Религиоведение: Хрестоматия. — М.: Университет, 2000. — 800 с. (М.Мюллер, К.Тиле, П.Ш. де ла Соссе, И.Бахофен, Э.Ренан, Н.Ф. де Куланж, Ю.Велльгаузен, У.Р.Смит, Ф.Делич, А.Швейцер, Г.Спенсер, Э.Тайлор, Э.Лэнг, Дж.Фрэзер, Р.Маретт, О.Пфлейдерер, У.Джеймс, Э.Дюркгейм, М.Вебер, Н.Зедерблом, Г.Фрик, Л.Леви-Брюль, Б.Малиновский, Э.Кассирер).

Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии /Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. — М.: Аспект Пресс, 1996. — 775 с. (Т.Гоббс, Д.Юм, Ш.Монтескье, Ж.Ж.Русс'о, И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, О.Конт, КМаркс, С.Франк, Э.Дюркгейм, М.Вебер, Дж.Йингер, Т.Парсонс, Р.Белла, Н.Фюстель де Куланж, В.Р.Смит, Г.Зиммель, Э.Трельч, А.Гарнак, Л.Леви-Брюль, П.Сорокин, З.Фрейд, Ч.Глок, П.Бергер, Э.Фромм, В.Франкл, Д.Лукач, Б.Малиновский, А.Редклифф-Браун, В.Тернер, Дж.Фрейзер, Т.Лукман, К.Маннгейм, Н.Никольский, С.Булгаков).

Рикер П. Сам як інший. — К.: Дух і літера, 2002. — 458 с.

Садовський В. Швнічно-західна Україна в світлі статистики. — Львів: Друкарня Новочасна, 1924. — 23 с

Слотердайк П. Критика цинічного розуму. - К.: Тандем, 2002. - 544 с

Смелзер Н.Дж. Проблеми соціології. - Львів: Кальварія, 2003. - 128 с

Смелзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1994. — 687 с.

Сміт Е. Національна ідентичність. — К.: Основи, 1994. — 223 с

Сорокин П.А. Заметки социолога. Социологическая публицистика. — СПб.: Алетейя, 2000. - 300 с.

Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об базовых формах общественного поведения и морали. — СПб.: РХГИ, 1999. — 448 с.

Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. - СПб.: РХГИ, 2000.-1056 с.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М.: Политиздат, 1992. — 543 с.

Социология: Хрестоматия для вузов /Сост. и ред. Кравченко А.И.. — М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. — 736 с. (П.Бурдье, Э.Дюркгейм, Г.Зиммель, Р.Миллс, Т.Парсонс, П.Сорокин, М.Уотерс, А.Шюц, Д.Белл, Э.Гидденс, П.Дракер, Р.Катанзаро, И.Кон, Ч.Кули, Ю.Левада, Ф.Теннис, А.Тоффлер, В.Ядов, М.Вебер, Е.Бергель, Р.Бокок, Д.Вронг, К.Девис, У.Мур, Т.Заславская, Р.Громова, Г.Ленски, Г.Моска, Э.Райт, С.Костелло, Д.Хейчен, Дж.Спрэйг, Л.Уорнер, П.Элкок, Ф.Бейтс, Дж.Хоманс, З.Бауман, Т.Веблен, И.Гофман, Р.Дарендорф, Л.Козер, Г.Спенсер, А.Турен).

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. Учеб. пособие для студентов вузов /Сост., ред. и вступ.ст. Б.С.Ерасов. — М.: Аспект Пресс, 2001. — 556с.

Старосольський В. Внутрішня форма слова в соціологічній термінольогії. — Подєбради, б.р.в. — 8 с.

Старосольський В. Теорія нації // В. Старосольський. Записки НТШ. Т. 210. — Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто: Вид-во НТШ, 1991. - С. 161-325.

Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. - М.: Когито-Центр, 2001. -569 с.

Сулятицъкий П. Нариси з історії революції на Кубані. Т.1. — Прага: Український інститут громадознавства в Празі, 1925. — 196 с

Суспільство /За ред. М.Шаповала. — Прага: Укр. Ін-т Громадознавства, 1927. — 161 с (І.Блага, С.Чепін, Ф.Щербина, М.Мандрика, І.Штейнберг, В.Коваль, Е.Росс, М.Шаповал, Е.Елльвуд, В.Петрів, П.Сорокін, Р.Міхельс, І.Донской, Е.Халупний, С.Богардус).

Тофлер А. Третя хвиля. — К: Всесвіт, 2000. — 480 с

Туган-Барановский М. Социальные основы кооперации. — М.: Экономика, 1989. — 495 с.

Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии. - М.: Научный мир,

1998. - 204 с. Феномен человека: Антология. — М.: Гнозис, 1993. — 464 с. Философия истории: Антология. — М.: Аспект-Пресс, 1994. — 351 с. Фрідмен Т.Л. Лексус і оливкове дерево: Зрозуміти глобалізацію. - Львів: Біб-ка журналу

«ї», 2002. - 324 с Фромм Э. Психоанализ и этика. — М.: Республика, 1993. — 415 с. Фромм Э. Душа человека. — М.: Республика, 1992. — 430 с. Фромм Э. Человеческая ситуация. — М.: Смысл, 1995. — 240 с. Фромм Э. Революция надежды. — СПб: Ювента͵ 1999. — 245 с. Фуко М. Наглядати й карати: Народження в'язниці. - К.: Основи, 1998. - 392 с. Фукуяма Ф. Доверие: Социалышые добродетели и путь к процветанию. - М.: ACT,

2004. - 730 с. Хайдеггер М. Разговор на просœелочной дороге. — М.: Высшая школа, 1991. — 192 с. Хейлз Н.К. Як ми стали постлюдством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та

інформатиці. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 430 с. Хрестоматия феминистских текстов /Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. —

СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. — 303 с. Хюбнер К. Нация: От забвения к возрождению. - М.: Канон+, 2001. - 400 с. Человек и общество: Хрестоматия /Под ред. С.Макеева. — К.: Ин-т социологии НАН

Украины, 1999. - 336 с. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. — М.:

Политиздат, 1991. — 464 с. Чехович К. Думки Олександра Потебні про національність. — Львів: Добра Книжка, 1931. —

17 с. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. — Прага: Вільна спілка,

1927. - 324 с Шаповал М. До питання про організацію українських соціологічних студій. — Прага:

Легіографія, 1925. - 20 с Шаповал М. Загальна соціологія,.— К.: Укр.центр духов.культури, 1996. — 367 с Шаповал М. Місто й село. — Прага: Укр. Ін-т Громадознавства, 1926. — 36 с Шаповал М. Проблема демократії у Т.Г. Масарика. — Прага: Укр. Ін-т Громадознавства,

1925.-11 с Шаповал М. Соціологія українського відродження. — К.: Україна, 1994. — 45 с Шаповал М. Українська соціологія. — Прага: Вільна Спілка, 1934. — 236 с Шаповал М. Шлях визволення: Суси.-політ, нариси. — Прага-Берлін: Нова. Україна,

1923. - 70 с Щербина Ф. Статистика: Історія статистики і статистичних установ. — Прага: Укр. Ін-т

Громадознавства, 1925. — Вип. 1. — 288 с

Щербима Ф. Статистика: Історія статистики й історія статистичних установ. -Подєбради: Вид-во Т-ва при УГА, 1922. — 105 с

Шрамченко Л. Українське, білоруське та грузинське студенство на високих школах в Чехословацькій Республіці. — Подєбради, Укр. Госп. Ак., б.р.в. — 33 с

Этнос и политика: Хрестоматия /авт.-сост. А.А.Празаускас. — М.: УРАО, 2000. — 400 с. (Ф.Риггс, Ю.Бромлей, М.Крюков, Т.Ооммен, Л.Деспрес, С.Чешко, С.Арутюнов, Л.Бардзини, Я.Ким, К.Камийери, Х.Фишер, У.Коннор, К.Дойч, Э.Геллнер, Б.Андерсон, Э.Смит, М.Шадсон, Г.Хутинк, Н.Эберкромби, С.Хилл, Б.Тернер, Г.Кон, Э.Хаас, Э.Хобсбаум, Сунь Ятсен, Т.Альп, Л.Снайдер, Т.Хейвенс, С.Панарии, В.Тишков, И.Яковенко, К.Янг, Дж.Ротшильд, Г.Бруннер, Р.Брубейкер, Р.Хаким, Дж.Ферниволл, М.Смит, Б.Рингер, Э.Лоулесс, М.Хечтер, О.Лэттимор, Р.Страссольдо, К.МакРэй, Д.Горовитц, Р.Петрелла, Т.Гэрр, Л. Кор, У.Ливингстон, А.Сидоров, В.Хесли, Ю.Штейнер, А.Лейпхарт, Г.Таллок, И. де Врее, М.Доорнбос, С.Хантингтон, Я.Питерсе, Р.Хани, А.Смит, И.Василенко).

Юнг К. Психологические типы. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 480 с.

Anderson В. R. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. — London-New York: Verso, 1991. - 224 pp.

Armstrong J.A. Nations Before Nationalism. — Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982.-411pp.

Bauman Z. kitimations of Postmodernity. — London, UK — New York: Routledge, 1992. -232 pp.

Bauman Z. Modernity and Ambivalence. — Cambridge: Polity Press, 1991. — 285 pp.

BellD. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. — New York: Basic Books, 1973. - 507 pp.

BellD. The Cultural Contradictions of Capitalism. — New York: Basic Books, 1976. — 301 pp.

BrubakerR. Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. — New York: Cambridge University Press, 1996. — 202 pp.

Chatergjee P. The Nation and its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories. — Princeton, N.Y: Princeton University Press , 1993. — 282 pp.

Connor W. Ethnonationalism. The Quest for Understanding. — Princeton, N.Y.: Princeton University Press, 1994. — 234 pp.

Dahrendorf R. The New Liberty: Survival and Justice in a Changing World. — Stanford, California: Stanford University Press, 1975. — 102 pp.

Drucker P.F. Post-Capitalist Society. — New York: Harper Business, 1993. — 232 pp.

DruckerP. The End of Economic Man: The Origins of Totalitarianism. — New York: Harper and Row, 1969.-271 pp.

EtzioniA. A Responsive Society: Collected Essays on Guilding Deliberate Social Change. — San Fransisco: Jossey-Bass Publ., 1991. — 479 pp.

EtzioniA. The Monochrome Society. — Princeton, N.Y.: Princeton University Press, 2001. — 309 pp.

EtzioniA. Next: The Road to the Good Society. — New York: Basic Books, 2001. — 137 pp. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. — New York: Free Press; Toronto:

Maxwell Macmillan Canada, 1992. — 418 pp. GellnerE. Nations and Nationalism. — Oxford: Blackwell, 1983. — 150 pp. GellnerE. Nationalism. — New York: New York University press, 1997. — 114 pp. GellnerE. Postmodernism, Reason, and Religion. — New York: Routledge, 1992. — 108 pp. GiddensA. Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity. — Stanford,

California: Stanford University Press, 1998. — 232 pp. Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. —

Cambridge, UK: Polity Press, 1991. - 256 pp. Giddens A. The Consequences of Modernity. — Stanford, California: Stanford University

Press, 1990. - 186 pp. GiddensA. The Constitution of Society: Outline ofthe Theory of Stratification. — Cambridge:

Polity Press, 1999. - 402 p. GiddensA. The Constitution of Society. — Padstow, Cornwall: TJ International Ltd., 1999. —

241 pp. Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. — Cambridge, Massachusets: Harvard

University Press, 1992. — 594 pp. Hobsbaum E. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. - Cambridge,

UK — New York: Cambridge University Press, 1990. — 191 pp. Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe: Comparative Analysis of the

Social Composition of Patriotic Movements. — New York: Columbia University Press,

2000. - 220 pp. Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. — Princeton, N.Y.: Princeton

University Press, 1990. — 484 pp. Jameson F. Post-Modernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. — Durham: Duke

University Press, 1991. — 438 pp. Kumar К. From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of Contemporary

World. - Oxford, UK - Cambridge, Mass.: B.Blackwell, 1995. - 253 pp. Lash S. Sociology of Postmodernism. — London, UK — New York: Routledge, 1990. — 300

pp. LyotartdJ.-F. The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge. — Minneapolis:

University of Minnesota Press, 1984. — 110 pp. MaslowA. Motivation and Personality. — New York: Harper and Row Publ, 1970. NaisbittJ. Global Paradox: The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest

Players. — New York: W.Morrow, 1994. — 304 pp. NaisbittJ., Aburdene P. Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990's. — New York:

William Morrow and Co, Inc., 1990. — 384 pp.

Postmodern Theology: Christian Faith in a Pluralist World (ed.by F.B.Burnham. — San Fransisco: Harper and Row, 1989. — 117 pp.

RifkinJ. The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. - New York: G.P.Putnam's Sons, 1995. - 350 pp.

RifkinJ. The Biotech Century: Harnessing the Gene and Remaking the World. — New York: Jeremy P.Tarcher/Putnam, 1999. — 271 pp.

Rose M.A. The Post-Modern and Post-Industrial: A Critical Analysis. — Cambridge, UK -New York: Cambridge University Press, 1991. — 317 pp.

Simirenko A. Current Sociological Research in Ukraine // Ukraine in the Seventies (ed. by Peter Y. Potichnyi. - Oakville, Ontario, 1975. - 355 pp.

Simirenko A. Soviet Sociology: Historical Antecedents and Cultural Appraisals. — Chicago: Qudrangle Books, 1966. - 384 pp.

Smart B. Modern Conditions, Postmodern Controversies. — London, UK — New York: Routledge, 1991. - 241 pp.

Smart B. Postmodernity. - London, UK - New York: Routledge, 1993. - 169 pp.

SmetserN. Problematics of Sociology: The Georg Simmel Lectures. — Berkley-Los Angeles-London: University of California Press, 1997. — HI pp.

Smith A.D. The Ethnic Origin of Nations. - Oxford, UK-New York, USA: Blackwell, 1986. -312 pp.

TofflerA. Future Shock. - New York: Random House, 1970. - 505 pp.

TqfflerA. The Third Wave. - New York: Morrow, 1980. - 544 pp.

TofflerA. Creating a New Civilization: The Politics of the Third Wave. — Atlanta: Turner Publ., 1995.-112 pp.

Weber M. The Sociology of Religion. — Boston: Beacon Press, 1991. — 304 p.

Weizsacker, E. von, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four: Doubling Wealth — Having Resource Use. The New Report to the Club of Rome. — London: Earthscan Publ. Ltd., 1997. - 322 pp.

ДЖЕРЕЛА (документальні - документи, матеріали, дані статистики та проведених соціологічних досліджень)

Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: аналітично-інформаційііі матеріали. - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2003. - 191с.

Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах: Тематична доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. - К., Державний інститут проблем сім"ї та молоді, 2002. - 144 с

Діти, жінки та сім'я в Україні: Статистичний збірник. - К.: Держкомстат України, 2002.-371с.

Документи Другого Ватиканського Собору. — Львів: Свічадо, 1996. — 760 с.

Доходи і витрати домогосподарств України: літо 1996 року. Інформація про панельне дослідження. — К.: Київський міжнародний інститут соціології, 1997.

Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2000 року). — К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. — 166 с

Молоді люди, які вживають ін'єкційні наркотики: Поінформованість, усвідомлення ризику ВІЛ-інфікування, поведінка. Аналітичний звіт за результатами опитування споживачів ін'єкційних наркотиків у рамках проекту «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом». — К.: Представництво ЮНІСЕФ в Україні, Державний центр соціальних служб для молоді, Український інститут соціальних досліджень, 2001. — 64 с

Національні процеси в Україні: Історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2-хч./заред.В.Ф.Панібудьласки. — К.: Вища школа, 1997. — Т.1. — 583 с. — Т. 2. — 704 с.

Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001 року. - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2002.-211с.

Основні соціально-демографічні характеристики домогосподарств Львівської області у 2000-2002 роках: Статистичний збірник. ~ Львів:Держкомстат України, 2002.-117 с

Оцінка ефективності програми «Здоров'я та розвиток молоді» (1997-2001). — К.:Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Український інститут соціальних досліджень, 2002. — 96 с

Попередні підсумки Всеукраїнського перепису населœення 2001 року. — К.: Держ­комстат України, 2002. — 48 с

Про попередні підсумки Всеукраїнського перепису населœення 2001 р.: Експрес-інформація Державного Комітету Статистики України від 29 травня 2002 р.

Про соціально-економічне становище України за 2003 рік. - К.: Держкомстат України, 2004. - 102 с.

Протидія епідемії ВІЛ/СНІДу у молодіжному середовищі: Знання, ставлення, поведінка. Аналітичний звіт за результатами опитування «Знання. Ставлення. Поведінка.» підлітків та молоді Південних регіонів України у рамках спільного проекту з Дитячим фондом Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) «Профілактика ВІЛ/ СНІДу серед підлітків та молоді Південного регіону України. — К.: Представництво

ЮНІСЕФ в Україні, Державний центр соціальних служб для молоді, Український і

інститут соціальних досліджень, 2001. — 77 с Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року): Щорічна доповідь

Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України . — К.: j

Український інститут соціальних досліджень, 2000. — 159 с Про становище сімей в Україні: Доповідь за підсумками 1999 року. — К.: Державний

комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, Український інститут J

соціальних досліджень, 2000. — 212 с Розподіл постійного населœення України за статтю та віком на 1 січня 2003 року:

Статистичний збірник. - К.: Держкомстат України, 2003. - 423 с Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України: Експрес- І

інформація Державного Комітету Статистики України від 10 червня 2002 р. Стан здоров'я населœення України: Експрес-інформація Державного Комітету

Статистики України від 27 лютого 2002 р. Статистичний щорічник України за 2000 рік. — К.: Техніка, 2001. — 598 с Статистичний щорічник України за 2002рік. - К.: Держкомстат України, 2003. - 662 с Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні: Праця дітей в Україні. —

К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. — 127 с Указ Президента України «Про розвиток соціологічної науки в Україні» //

Соціологія: Теорія, методи, маркетинᴦ. — 2001. — № 2. — С.5-7. Україна: Етнонаціональна палітра суспільного розвитку: Словник-довідник /відп. ред.

ЮЛ. Римаренко. - К.: Вид-во УАДУ, 1997. - 272 с Україна -2002. Моніторинг соціальних змін/За ред.В.Ворони. - К.: Інститут соціології І

НАН України, 2002. - 668 с Україна у цифрах у 1999 році: Короткий статистичний довідник. — К.: Державшій

комітет статистики України, 2000. — 262 с Українське суспільство 1994-2001: Результати опитування громадської думки. — К.: І

Інститут соціології НАН України, МІА «Подія», 2001. — 128 с Українське суспільство 1992-2002 (соціологічний моніторинг /За ред. Н.Паніної. -

К.: Інститут соціології НАН України, 2003. - 116 с Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994-2003 /За ред. Н.Паніної. - К.: І

Інститут соціології НАН України, 2003. - 98 с Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та І

перспективи: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній раді України, І

Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001

року). - К., Державний інститут проблем сім"ї та молоді, 2003. - 250 с Шарма P., Ван Дюсен Н. Ставлення та очікування: Опитування громадської думки в І

Україні 2003. Висновки опитування Міжнародної Фундації Виборчих систем. - К.,

2004. Golovakha Е., Рапіпа N. Tendencies in the Development of Ukrainian Society (1994-2001): і

Sobiological Indicators. — Kyiv: National Academy of Science of Ukraine, Institute of

Sociology, 2001.- 136 pp.

АДРЕСИ САЙТІВ ІНТЕРНЕТУ

xsxww.meta-ukraine.com (Дані про соціологічні публікації в Україні). www.uceps.com.ua/ukr/alt/sociology (Архів соціологічних даних Українського центру

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м.Київ). www.ukrstat.gov.ua (Статистичні матеріали Держкомстату України). www.sociology.kharkov.ua (Домашня сторінка харківських соціологів) www.i-soc.com.ua (Домашня сторінка Інституту соціології НАН України) www.journal@socnet.kiev.ua (Домашня сторінка часопису «Соціологія: Теорія, методи,

маркетинг») www.sau@mail.kar.net (Домашня сторінка Соціологічної Асоціації України) www.socd.univ.kiev.ua (Домашня сторінка факультету соціології та соціальної

психології Київського національного університету ім.Тараса Шевченка) www.qffice@cfh.lviv.ua (Домашня сторінка Центру розвитку магістерських програм

Львівського національного університету імені Івана Франка) www.socnet.narod.ru або SOCNET.ru в цій сітці (Сучасна російська соціологія) www.isras.rssi.ru (Інститут соціології Російської академії наук) www.blackwellpublishers.co.uk/asp/sociolog.asp ( Видання з соціології) www.unesco.org/general/eng/infoserv/doc/journals/sociology.html (Електронні

видання наукової періодики з соціології) www.gallup.spb.ru/news/'(Новини Геллап в Росії) www.socium.fom-discurs.ru/ (Соціологічний онлайновий дискусійний клуб

«СОЦІУМ», Росія) www.polit.spb.ru (Портал «Політологія в Росії»)

www.iet.ru (Домашня сторінка Інституту економіки перехідного періоду, Росія) www.indepsocres.spb.ru (Домашня сторінка Центру незалежних соціологічних

досліджень, Росія) www.soc.pu.ru (Домашня сторінка Санкт-Петербурзького державного університету, ф-

ту соціології) www.gorod.org.ru (Домашня сторінка соціологічного клубу «Город», Росія) www.riisnp.ru (Домашня сторінка Російського незалежного Інституту соціальних і

національних проблем, Росія) www.fom.ru (Домашня сторінка фонду «Громадська думка», Росія) www.fom.ru/reports/frames/ii0012201'.html (Росія в Іитернеті) www.sosig.ac.uk/ (Social Science Information Gateway) www.sociology.org.uk (Sociology Central) www.pscw.uva.nl/sociosite (SocioSite) www.theory.htm (Map for Sociological Theory) www.sociology.wadsworth.com (The Wadsworth Sociology Resource Center)