Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Закон Кулона.
просмотров - 1384

Точковий заряд.

Можна сформулювати визначення точкового заря­ду:

заряд розміщений на тілі, розміри якого малі в порівнянні з відста­нями до інших тіл ,з якими воно взаємодіє називається точковим зарядом.

Назва «точковий заряд» не означає, що заряд розміщений у матері­альній точці. Всі тіла мають кінцеві розміри, одні й ті самі тіла в одно­му випадку можуть вважатися точковими, в іншому — ні.

Основний закон елœектростатики був установлений експериментально Шарлем Кулоном 1785 року:

· сила взаємодії двох точкових нерухомих заряджених тіл у вакуумі прямо пропорційна добутку модулів зарядів і обернено пропорційна квад­рату відстані між ними:

де k — коефіцієнт пропорційності.

Межі застосовності закону Кулона.

У формулюванні закону Куло­на є вказівка на точковість зарядів. Розглянемо взаємодію двох мета­левих заряджених куль (рис. а, б). Чи залежить сила взаємодії між кулями від знака зарядів?

               
       

а б

Згідно із законом Кулона модуль сили взаємодії між зарядами не за­лежить від знака заряду. Але в першому випадку заряди, взаємно при­тягуючись, розташовуються ближче один до одного, ніж у другому. З цієї причини сила взаємодії різнойменних зарядів виявиться більшою, ніж однойменних, тобто в даному випадку закон Кулона не застосовний, оскільки заряди куль не можна вважати точковими.

У формулюванні закону Кулона вказується на нерухомість взаємоді­ючих заряджених тіл. Річ у тому, що взаємодія зарядів здійснюється за допомогою елœектромагнітного поля, яке може розповсюджуватися в просторі з кінцевою швидкістю. Поняття часу в закон Кулона не вхо­дить, а входить тільки поняття відстані. Будь-яке зміщення одного із зарядів позначиться на іншому не відразу, а через деякий час, необхід­ний елœектромагнітному сигналу для того, щоб подолати відстань, яка розділяє заряди. Якби швидкість розповсюдження елœектромагнітного поля була б нескінченно великою, то закон Кулона був би справедли­вий як для нерухомих зарядів, так і для тих, що рухаються. Та оск­ільки елœектромагнітні сигнали розповсюджуються з великою, але кінце­вою швидкістю, заряди, що рухаються, взаємодіють не так, як нерухомі.

Якщо ж виконується умова , де — відносна швидкість за­рядів, а

с — швидкість світла, то закон Кулона практично не зазнає істотних відхилень.


Читайте также


 • - Закон Кулона

  Закон Кулона, відкритий Ш. Кулоном в 1785 р., – це експериментально встановлений закон взаємодії нерухомих точкових зарядів у вакуумі. Він має таке формулювання: Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів і у вакуумі прямо пропорційна добутку величин цих зарядів,... [читать подробенее]


 • - Тема: Електричне поле. Закон Кулона. Теорема Гаусса. Застосування теореми Гаусса.

  Лекція № 20. Якщо частинки здатні взаємодіяти силами, що подібно силам тяжіння обернено пропорційні квадрату відстані між частинками, але в багато разів більше сил тяжіння, то говорять, що частинки мають електричний заряд. Електричний заряд – це фізична величина, що є... [читать подробенее]


 • - Закон Кулона для связанных и несвязанных грунтов.

  Предельное сопротивление грунтов сдвигу при прямом плоскостном срезе. Рисунок 3.7.1 – Прибор одноплоскостного прямого среза: 1 – подвижная обойма; 2 – неподвижная обойма; 3 – образец грунта в металлическом кольце (как и в компрессионном приборе); 4 – линия среза; 5 –... [читать подробенее]


 • - Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона

  Тема: Електричний заряд. Електродинаміка - це розділ фізики, в якому розглядаються властивості та закономірності електромагнітного поля, завдяки якому здійснюється взаємодія між електрично зарядженими тілами і частинками. Розділ електродинаміки, присвячений... [читать подробенее]


 • - Електричне поле. Закон Кулона

  Структура федеральных органов исполнительной власти I. Правительство Российской Федерации. II. Федеральные министерства: по атомной энергии; внутренних дел; государственного имущества; по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий... [читать подробенее]


 • - Закон Кулона.

  Впервые закон взаимодействия неподвижных зарядов был открыт французским физиком Ш. Кулоном в 1785 г. В своих опытах Кулон измерял силы притяжения и отталкивания заряженных шариков с помощью сконструированного им прибора – крутильных весов, отличавшихся чрезвычайно... [читать подробенее]


 • - Закон Кулона

  Этот закон справедлив для точечных зарядов. Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями от него до других заряженных тел. Закон взаимодействия электрических зарядов был установлен в 1785 г. Шарлем Кулоном... [читать подробенее]


 • - Закон Кулона. (1785г.)

  I. Электростатика. Гравитационное. Слабое, Электромагнитное, Сильное, Введение. Электромагнитное взаимодействие Электромагнетизм. Лекция 1Мир состоит из взаимодействующих частиц. Всё, что мы видим, построено из элементарных... [читать подробенее]


 • - Закон Кулона.

  Закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов экспе­ри­ментально был открыт французским физиком Ш.Кулоном в 1785 г. Точечный заряд, как и материальная точка, является физической абстракцией. Если линейные размеры заряженного тела пренебрежимо малы по... [читать подробенее]


 • - Уравнение обобщающее закон кулона теорема Гаусса

  Силовые линии поля Линии касающиеся в каждой точке векторов Е, Н, Д, В получили название соответствующих силовых линий поля. С помощью картинок силовых линий удобно изображать как направление поля так и величину соответствующей характеристики в данной области... [читать подробенее]