Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Методи контролю
просмотров - 257

Контроль рівня знань студентів по засвоєнню навчального матеріалу щодо дисципліни «Соціологія» здійснюється за модульно – рейтинговою системою навчання з використанням наступних методів: усного опитування, письмових завдань, творчих робіт, рефератів та повідомлень, підготовки та проведення досліджень, проведення тестування та ін.

За формою контроль поділяється на поточний та підсумковий.

Результативність засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни контролюється на всіх етапах її вивчення.

З дисципліни «Соціологія» студентам необхідно обов’язково отримати оцінки у такій мінімальній кількості:

· отримати оцінки не менш як з шести семінарських занять;

· пройти модульні тестування з усіх тем (підсумкові тести за модулем);

· підготувати та захистити індивідуальне завдання (реферати, повідомлення);

· виконати обов’язковий план самостійної роботи студента з дисципліни;

В ході поточного контролю, за кожен вид навчальної роботи студент отримує певну кількість балів, повідомлених викладачем завчасно та оцінку за національною чотирьохбальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) (яка потім може переводитися у рейтингові бали).

В цілому результати навчальної діяльності студентів з дисципліни «Соціологія» оцінюються за 100 бальною шкалою.

Сума отриманих балів студентом за поточний і підсумковий контролі переводяться у оцінку за шкалою ECTS та за національною шкалою.

Семестровий залік - форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентами лекційного матеріалу, а також виконаних ними певних робіт на семінарських, практичних, лабораторних заняттях. Семестровий залік не передбачає обов'язкової присутності студентів за умови виконання ними всіх видів робіт, передбачених навчальним планом за семестр.

Загальна сума балів студента (його рейтинг) за вивчення дисципліни «Соціологія» може визначатися за формулою

Рд = М1 + ... + Мi + А1 + + Аm ,

Де Мi – бали за i – ий змістовний модуль, які визначаються наступним чином:

Мi= ∑Q

- арифметична оцінка (по національній шкалі) за n-ий окремий вид навчальної роботи, яка входить у змістовний модуль (практичні заняття, самостійна робота͵ тестовий модульний контроль та інші види навчальних робіт );

Кn – вага n-ого виду навчальної роботи в загальній вазі викладання дисципліни;

Аm –бали за m-e індивідуальне завдання або підсумковий контроль тощо

Am=Qm*Km*20

де: Qm - арифметична оцінка (по національній шкалі) за m- е індивідуальне завдання або за підсумковий контроль (іспит), які не входять у склад змістовного модуля;

Кm – вага m-ого виду індивідуального завдання або підсумкового контролю в загальній вазі викладання дисципліни, при чому

∑Кn +Km=1

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів щодо оцінки рівня знань та вмінь студента за вивчення матеріалу навчальної дисципліни «Соціологія» в цілому за модульно-рейтинговою системою має наступний вигляд:

Вид навчальної роботи Вага виду роботи Вартість виду навчальної роботи в балах
Оцінка навчальної роботи студента за змістовний модуль(під час семінарських, виконання самостійних робіт, модульних контрольних робіт): Змістовий модуль 1   Змістовий модуль 2   Змістовий модуль 3   Змістовий модуль 4     0,2     Не більше 20
  0,2   Не більше 20
  0,2   Не більше 20
  0,2   Не більше 20  
Оцінка за виконання Індивідуального завдання   0,2   Не більше 20
Разом 1,0 Не більше 100

Розподіл балів дляоцінювані рівня якості знань та вмінь студента при поточному контролі навчальної дисципліни «Соціологія» має наступний вигляд:

Вид навчальної роботи Оцінка за національною шкалою Вага виду роботи Вартість виду навчальної роботи в балах
Оцінювання навчальної роботи під час семінарських занять Не більше 5 0,05 Не більше 30
Оцінювання у формі перевірки виконання самостійних робіт Не більше 5 0,05 Не більше 10
Оцінювання у формі перевірки виконання модульних контрольних робіт Не більше 5 0,1 Не більше 10
Індивідуально-дослідне завдання (ІНДЗ) Не більше 5 0,1 Не більше 10
Разом Не більше 5 0,2 Не більше 60

Отримані бали в цілому за вивчення дисципліни переводяться у оцінку по шкалі ECTS та національній шкалі..

Шкали оцінювання: ECTS та національна


Читайте также


 • - Методи контролю за станом документаційного забезпечення управління

  Переваги попереднього розгляду документів 1. Вивільнення керівника від вивчення документів, що не потребують його уваги; 2. Скорочення документообігу; 3. Підвищення оперативності роботи апарату управління скороченням кількості пунктів обробки документів і часу... [читать подробенее]


 • - Функції, види, форми і методи контролю

  Поняття про контроль у навчальному процесі. Вимоги до контролю Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю школярів - невід'ємна складова частина навчального процесу. Він сприяє ішявленню успішності навчання кожного учня, розкриттю причин недостатнього засвоєнню... [читать подробенее]


 • - Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності

  Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, усні заліки, колоквіуми, іспити, усне програмоване опитування. Методи письмового контролю: контрольні письмові роботи, письмові заліки, письмові іспити, програмовані письмові роботи. Методи... [читать подробенее]


 • - Види, форми та методи контролю

  навчальних досягнень студентів Відповідно до місця у навчально-пізнавальній діяль­ності студентів виокремлюють такі види контролю: · міжсесійний контроль: Ø попередній; Ø поточний ; Ø модульний; · підсумковий контроль: Ø семестровий; Ø державна... [читать подробенее]


 • - Прилади та методи контролю

  Якщо у дульного зрізу стволу зафіксовано виникнення газо-димної хмари після кожного пострілу газовим патроном, вважається, що досліджуваний екземпляр має достатні для газової зброї уражуючи властивості. Досліджуваний екземпляр вважається таким, що витримав... [читать подробенее]


 • - Методи контролю і самоконтролю у навчанні

  Методи контролю - сукупність методів, які дають можливість перевірити рівень засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок. Існують такі методи контролю і самоконтролю: · Метод усного контролю. · Письмовий контроль. · Метод практичної перевірки. · Тестування,... [читать подробенее]


 • - Завдання, порядок проведення і методи контролю

  4.1. Завдання досліджень. Встановлення фактичних характеристик досліджуваного екземпляру, їх порівняння з критеріями призначеності та придатності для ураження цілі з метою віднесення його до певного типу (виду) газової зброї. 4.2. Покажчик, що оцінюється. Наявність... [читать подробенее]


 • - Методи контролю правильності заповнення і переносу даних з первинних документів

  Проектування процесів контролю правильності заповнення і переносу даних з первинних документів пов'язане із знанням методів забезпечення достовірності інформації в економічній інформаційній системі. Більшість методів контролю базується на введенні і використанні... [читать подробенее]


 • - МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ Принцип документування Документація Процес - фіксація, передавання, використання, зберігання документів Система-комплекс взаємопов'язаних документаційних систем і підсистем Доцільність ... [читать подробенее]


 • - МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

  Об'єкт контролю Методи контролю Наявність і виконання інструкції з документаційного забезпечення управління Вибіркова перевірка виконання основних вимог інструкції Наявність і виконання посадових інструкцій секретарем, діловодом, інспектором з контролю... [читать подробенее]