Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА
просмотров - 280

Знайдіть одну правильну відповідь

Змістовий модуль 1. Структура та кінематика механізмів

1. Наука ТММ виникла:

а) в кінці 18 століття;

б) на початку 17 століття;

в) на початку 20 століття.

2. Основоположником школи ТММ є:

а) І.І. Артоболевський;

б) П.Л. Чебишев;

в) Леонард Ейлер.

3. Механізм це:

а) двигун внутрішнього згоряння;

б) система твердих тіл, призначена для полегшення праці людини;

в) система твердих тіл, рухомо з’єднаних між собою, яка призначена для

перетворення рухів і сил одних тіл у потрібні рухи і сили інших тіл.

4. Машина це:

а) побудова, що виконує механічні рухи для перетворення енергії, матеріалів та інформації, щоб полегшити працю людини;

б) автомобіль;

в) коробка зміни передач.

5. Ланка це:

а) редуктор;

б) деталь (компонент), або жорстке з’єднання декількох деталей, що несе

елœементи кінематичних пар;

в) окрема деталь.

Кінематична пара це:

а) місце з’єднання декількох ланок;

б) місце жорсткого з’єднання ланок;

в) місце рухомого з’єднання двох ланок.

6. Вхідна ланка це:

а) ланка, закон руху і сили якій задається;

б) ланка, яка має достатню міцність;

в) шатун.

7. Клас кінематичної пари визначається:

а) числом ступенів вільності;

б) числом умов зв’язку;

в) числом ланок кінематичної пари.

8. Кінематичний ланцюг це:

а) жорстке з’єднання декількох ланок;

б) набір окремих деталей;

в) сукупність ланок, з’єднаних між собою кінематичними парами.

9. Група Ассура це:

а) кінематичний ланцюг з нульовою ступінню вільності;

б) кінематичний ланцюг з ступінню вільності, що дорівнює 1;

в) послідовне з’єднання ланок.

10. Порядок групи Ассура визначається:

а) числом ланок групи;

б) числом вільних елœементів, якими група приєднується до основного

механізму;

в) найвищим класом контура.

11. Кривошипно-коромисловий механізм отримаємо, якщо:

а) до механізму I класу приєднати групу Ассура II класу, II порядку 1 виду;

б) вхідну ланку з’єднати з однією групою Ассура;

в) до механізму I класу приєднати коромисло.

12. Кривошипно-повзунний механізм отримаємо, якщо:

а) до механізму I класу приєднати групу Ассура II класу II порядку 2 виду;

б) до механізму I класу приєднати групу Ассура IV класу;

в) до механізму I класу приєднати повзун.

13. Кулісний механізм отримаємо, якщо:

а) до механізму I класу приєднати групу Ассура II класу II порядку 3 виду;

б) до механізму I класу приєднати кулісу;

в) до механізму I класу приєднати кінематичний ланцюᴦ.

14. Ступінь вільності плоского механізму визначається:

а) ;

б) ;

в) .

15. Ступінь вільності просторового механізму визначається:

а) ;

б) ;

в) .

16. Синтез та аналіз механізмів це:

а) проектування та дослідження;

б) дослідження та проектування;

в) визначення відомих параметрів.

17. Основні задачі кінематичного аналізу це:

а) визначення основних розмірів ланок;

б) визначення всіх розмірів ланок;

в) визначення переміщень і тракторій ланок, лінійних та кутових

швидкостей і прискорень точок ланок;

18. Масштаб переміщення вихідної ланки механізму визначається:

а) ;

б) ;

в) .

19. Масштаб часу графіка швидкості вихідної ланки механізму визначається:

а) ;

б) ;

в) .

20. Масштаб швидкості графіка швидкостей вихідної ланки механізму

визначається:

а) ;

б) ;

в) .

21. Швидкість m. А Кривошипа визначається:

а) ;

б) ;

в) .

22. Векторні рівняння швидкості m. В відносно точок А та О мають вид:

а) ; ;

б) ; ;

в) ; .

23. Прискорення m. А кривошипа визначається:

а) ;

б) ;

в) .

24. Нормальне прискорення ланки АВ визначається:

а) ;

б) ;

в) .

25. Кутове прискорення ланки АВ визначається:

а) ;

б) ;

в) .

Змістовий модуль 2. Аналіз та синтез механізмів передач.

1. Кулачковий механізм це:

а) механізм в склад якого входить кулачок;

б) механізм створений із механізму I класу і кулачка;

в) набір декількох кулачків і штовхачів.

2. Кулачок це:

а) ланка, яка має сталу кривизну поверхні;

б) лана, яка має змінну кривизну поверхні і надає рух штовхачу;

в) ланка, яка входить в кулачковий механізм.

3. Масштаб аналогів швидкостей штовхача це:

а) ;

б) ;

в) .

4. Масштаб аналогів прискорення штовхача це:

а) ;

б) ;

в) .

5. Побудова профіля кулачка виконується:

а) методом прямого руху;

б) методом оберненого руху;

в) методом графічної побудови.

6. Кут тиску в кулачковому механізмі це:

а) кут передачі руху;

б) кут згину штовхача;

в) кут утворений силою з напрямом швидкості штовхача.

7. Фазові кути в кулачковому механізмі це:

а) кути повороту кулачка в межах яких штовхач віддаляється, знаходиться у

і наближається;

б) кути утворені між кулачком і штовхачем;

в) кути між напрямом сили, що діє на кулачок

8. При проектуванні кулачкових механізмів з динамічної точки зору доцільно виходити з графіка:

а) переміщення;

б) швидкості;

в) прискорення;

9. Фрикційні механізми це:

а) механізми, в яких для передачі руху використовуються сили тертя;

б) механізми, в яких використовуються сили інерції;

в) механізми, в яких застосовується пружини.

10. Зубчастий механізм це:

а) механізм, призначений для передавання обертового руху за допомогою зубчастих коліс;

б) механізм, у якого зубчасті колеса не знаходяться у зачеплені;

в) механізм, у якого передавання обертового руху відбувається за рахунок тертя.

11. Передаточне відношення пари зубчастих коліс:

а) ;

б) ;

в) .

12. Основна теорема зачеплення формується:

а) загальна до профілів зубів у точці їх дотику ділить віддаль між центрами обертання зубчастих коліс на частини, обернено пропорційні їх кутовим швидкостям;

б) віддаль між центрами обертання зубчастих коліс ділиться на частини,

прямопропорційні кутовим швидкостям;

в) віддаль між центрами обертання зубчастих коліс дорівнює двом радіусам

13. Евольвента кола це:

а) крива, що описує будь-яка точка кола, що котиться по прямій лінії без ковзання;

б) крива, що описує будь-яка точка прямої лінії, що ковзає по колу;

в) крива, що описує будь-яка точка прямої лінії, що ковзає по колу без

ковзання.

14. Евольвентний кут, або інволюта кута це:

а) кут між початковим радіусом – вектором евольвенти і її біжучим радіусом;

б) кут між початковим радіусом – вектором евольвенти і її кінцевим радіусом;

в) кут між кінцевим радіусом і біжучим радіусом евольвенти.

15. Модуль зубчастого колеса це:

а) число мм ділильного кола, що припадає на один зуб;

б) число мм діаметра початкового (ділильного) кола, що припадає на один

зуб;

в) число мм діаметра основного кола, що припадає на один зуб.

16. Коловий крок зубів зубчастого колеса це:

а) ; б) ; в) .

17. Висота зубів зубчастого колеса визначається:

а) ; б) ; в) .

18. Відстань між центрами обертання коліс визначається:

а) ;

б) ;

в) .

19. Коефіцієнт торцевого перекриття це:

а) число пар зубів, що перебувають у зачепленні;

б) число зубів, що одночасно знаходяться у зачепленні;

в) число пар зубів, що одночасно знаходяться в зачепленні.

20. Торцевий модуль зв’язаний з нормальним в козозубому циліндричному

колесі:

а) ;

б) ;

в) .

21. Загальний вираз передаточного відношення пари конічних зубчастих

коліс:

а) ;

б) ;

в) .

22. Коефіцієнт відносного діаметра черв’ка це:

а) число модулів в основному діаметрі черв’яка;

б) число модулів в початковому діаметрі черв’яка;

в) число модулів в початковому діаметрі черв’яка колеса.

23. Планетарні зубчасті механізми це:

а) зубчасті механізми ступінів вільності яких дорівнює 2;

б) зубчасті механізми ступінів вільності яких дорівнює 1;

в) зубчасті механізми у яких геометричні осі одного чи кількох коліс перемі-

щуються у просторі.

24. Диференціальні зубчасті механізми це:

а) механізми у яких осі одного чи кількох коліс переміщуються у просторі;

б) планетарні механізми з ступінню вільності 2 і більше;

в) планетарні механізми з ступінню вільності 1.

25. Передаточне відношення планетарної передачі це:

а) ;

б) ;

в) .

Змістовий модуль 3. Динамічний аналіз механізмів.

1. Елементарна робота͵ що здійснюється рушійною силою на елœементарному

переміщенні визначається:

а) ;

б) ;

в) .

2. Робота гравітаційних сил на деякому переміщенні визначається:

а) ;

б) ;

в) .

3. Потужність двигуна визначається:

а) ;

б) ;

в) .

4. При поступальному русі ланки кінетична енергія визначається:

а) ;

б) ;

в) .

5. При обертальному русі ланки кінетична енергія визначається:

а) ;

б) ;

в) .

6. Кут тертя ковзання визначається:

а) ;

б) ;

в) .

7. Коефіцієнт тертя ковзання вимір.ється:

а) мм;

б) Н;

в) безрозмірний.

8. Рушійна сила, необхідна для рівномірного переміщення тіла вгору на

похилій площині визначається:

а) ;

б) ;

в) .

9. Сила тертя в клинчастому жолобі дорівнює:

а) ;

б) ;

в) .

10. Момент тертя в суцільній п’ті визначається:

а) ;

б) ;

в) .

11. Формула Ейлера при терті гнучкої ланки по нерухомому барабану має

вигляд:

а) ;

б) ;

в) .

12. Коефіцієнт тертя кочення має розмірність:

а) безрозмірний;

б) Н;

в) мм.

13. Сила інерції визначається:

а) ;

б) ;

в) .

14. Статично визначеним буде ланцюг у якого:

а) число рівнянь більше числа невідомих;

б) число рівнянь дорівнює числу невідомих;

в) число рівнянь менше числа невідомих.

15. Тангенціальні складові реакції в кінематичних парах визначаються:

а) із рівнянь моментів рівноваги для ланки;

б) із плана сил;

в) із групи Ассура.

16. Нормальні складові реакцій в кінематичних парах визначаються:

а) із рівнянь моментів;

б) із плану сил;

в) із групи Ассура.

17. Коефіцієнт корисної дії при послідовному з’єднанні механізмів визна- чається:

а) ;

б) ;

в) .

18. Зведена сила (момент) визначається:

а) із умови рівноваги моментів;

б) із умови рівновиги планів сил;

в) із умов рівності миттєвих потужностей.

19. За допомогою теореми Жуковського визначається:

а) рушійна сила;

б) зведена сила (момент);

в) сила корисного опору.

20. Зведена маса (динамічний момент інерції) механізму визначається із умови:

а) рівності кінетичних енергій;

б) рівності потужностей;

в) рівності моментів.

21. Коефіцієнт нерівності руху вхідної ланки механізму визначається:

а) ;

б) ;

в) .

22. Динамічний момент інерції маховика визначається:

а) ;

б) ;

в) .

23. Призначення маховика це:

а) регулювання в заданих межах періодичних коливань кутової швидкості

вхідної ланки при установленому русі;

б) регулювання в заданих межах сил інерції;

в) зменшення маси механізму.

24. Умова статичного зрівноважування тіл обертання це:

а) головний момент пар сил інерції дорівнює нулю;

б) головний вектор сил інерції дорівнює нулю;

в) головний вектор сил інерції має максимальне значення.

25. Колесо автомобіля динамічно збалансовано, якщо:

а) головний вектор і головний момент пар сил інерції колеса дорівнює нулю;

б) головний вектор сил інерції колеса дорівнює нулю;

в) всі колеса автомобіля однієї моделі.

8. КОНТРОЛЬНІ ВПРАВИ

Змістовий модуль 1. Структура та кінематика механізмів.

Вправа 1. Зобразити кривошипно-коромисловий механізм та виконати його структурний і кінематичний, методом планів аналіз.

Вправа 2. Зобразити кривошипно - шатунний механізм та виконати його структурний і кінематичний, методом планів, аналіз.

Вправа 3. Зобразити кулісний механізм і виконати його структурний і кінематичний, методом планів, аналіз.

Вправа 4. Зобразити синусний механізм і виконати його структурний і кінематичний, методом планів, аналіз.

Вправа 5. Зобразити механізм, який складається із двох груп Ассура II класу II порядку, відповідно першого та другого видів і виконати його структурний і кінематичний, методом планів, аналіз.

Змістовий модуль 2. Аналіз та синтез механізмів передач.

Вправа 1. Визначити геометричні параметри шестерні нормального евольвентного зубчастого зачеплення, якщо кількість зубців колеса , передаточне відношення , модуль мм.

Вправа 2. Визначити геометричні параметри черв’яка та черв’ячного колеса, якщо мм; .

Вправа 3. Визначити крок нормального евольвентного зубчастого зачеплення, якщо

Вправа 4. Визначити геометричні розміри пари нормальних зубчастих коліс, якщо число зубів шестерні ; передаточне відношення ; повна висота зуба мм.

Вправа 5. Зобразити планетарний редуктор Джемса, та визначити його передаточне відношення, якщо , .

Змістовий модуль 3. Динамічний аналіз механізмів.

Вправа 1. Визначити потужність необхідну для рівномірного переміщення клинового повзуна паралельно осі жолоба із швидкістю м/с, якщо маса повзуна 100 кг, кут профілю жолоба , коефіцієнт тертя .

Вправа 2. Визначити потужність необхідну для рівномірного обертання вала діаметром мм в підшипниках ковзання з частотою об/хв, якщо маса вала 10 кг, коефіцієнт тертя ковзання .

Вправа 3. Визначити необхідну потужність на обертання вала в суцільній п’яті діаметром мм. Навантаженій осьовою силою Н, якщо коефіцієнт тертя , обертання вала об/хв.

Вправа 4. Зобразити планетарний редуктор Джемса у якого числа зубів зубчастих коліс , та визначити зведений до вхідної ланки момент водила Нм.

Вправа 5. Зобразити планетарний редуктор Давида з зовнішнім зачепленням у якого числа зубів зубчастих коліс , , та визначити зведений до вхідної ланки динамічний момент інерції водила кгм2.

КАРТКА ТЕСТУВАННЯ

ПРІЗВИЩЕ ТА ІНЕЦІАЛИ СТУДЕНТА __________________________________

ФЕКУЛЬТЕТ _________________________________________________________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ _____________________________________________________

КУРС, ГРУПА ________________________

ДАТА ТЕСТУВАННЯ __________________

НАБРАНО БАЛІВ ______________________

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ___________________

Критерії та аналіз загальної оцінки

Блок змістових модулів Кількість тестів/ вправ Оцінка одного тесту/ вправ Критерії оцінки Кількість правиль-них відповідей Набрано балів Оцінка
„3” „4” „5”
Структура та кінематика механізмів 25/5 1/2 20-25 26-30 31-35      
Аналіз та синтез механізмів передач 25/5 1/2 20-25 26-30 31-35      
Динамічний аналіз механізмів 25/5 1/2 20-25 26-30 31-35      
Разом 75/15 - 60-75 78-90 93-105      

Перекресліть навхрест клітинку, яка відповідає Вашій відповіді на тестове запитання. За кожну правильну відповідь нараховується: за тести – 1 бал; за вправу – 2 бали.

Змістовий модуль 1. Структура та кінематика механізмів

 
А а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
Б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б
В в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в

Правильних відповідей __________________

Набрано балів __________________

Оцінка __________________

Змістовий модуль 2. Аналіз та синтез механізмів передач

 
А а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
Б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б
В в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в

Правильних відповідей __________________

Набрано балів __________________

Оцінка __________________

Змістовий модуль 3. Динамічний аналіз механізмів

 
А а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
Б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б
В в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в

Правильних відповідей __________________

Набрано балів __________________

Оцінка __________________

Розв’язок вправ