Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Програма конкретного соціологічного дослідження.
просмотров - 290

КОМПЛЕКСНЕ КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 7

Починається соціологічне дослідження з розробки програми і плану дослідження. Програмавиступає найважливішим документом дослідження, який визначає концепцію всього дослідження, методологію і методи, за допомогою яких організатори дослідження мають намір здійснити аналіз тієї чи іншої проблеми.

Програма звичайно складається з двох основних частин, а також робочого плану дослідження.

1. Методологічна частина: постановка і обгрунтування проблеми, вказівку мети, завдань дослідження, визначення об`єкта і предмета дослідження, логічний аналіз основних понять, формулювання гіпотез.

2. Методична частина: визначення обстежуваної сукупності, характеристика використовуваних методів збору первинної соціологічної інформації, логічна структура інструментарію для збору інформації, логічні схеми її обробки на комп`ютері.

Методологічну частину програми як логічний ланцюг послідовних операцій можна схематично представити наступним чином: проблема Þ мети Þ завдання Þ об`єкт Þ предмет Þ основні поняття Þ гіпотези.

Проблема - це об`єктивне протиріччя, яке реально існує в ході функціонування та розвитку соціального об`єкта. Важно заметить, что для соціолога важливе розуміння проблемної ситуації, яка розуміється як відображення проблеми у свідомості людей, що вимагає активізації їх зусиль для свого вирішення.

Мета дослідження (формулювання мети дослідження визначається темою дослідження та з урахуванням побажань замовника) - логічно «випливає з розуміння проблеми - вирішення проблемної ситуації (або її прояснення) за допомогою даного конкретного соціологічного дослідження.

Завдання дослідження - конкретні плани дослідження, реалізація яких у сукупності дозволить досягти мети.

Об`єкт дослідження - це сам соціальний об`єкт (група, спільність або ін) і умови, в яких протікає його діяльність.

Предмет дослідження містить в собі властивості об`єкта͵ які в найбільш повному вигляді відображають досліджувану проблему і підлягають вивченню.

Основні поняття,якими належить оперувати соціологу, повинні бути уточнені, що означає їх розбиття на ряд приватних, перевіряються дослідним шляхом, понять. Це дозволить конкретизувати базове поняття. У ході дослідження соціолог здійснює крім інтерпретації понять ї операціоналізації, що передбачає подальшу їх деталізацію до рівня однозначно розуміються термінів. Отримані при цьому більш прості поняття називаються операційним. Прийнято розрізняти структурну і факторну операціоналізації, використовувані в аналітичному дослідженні. В описовому дослідженні використовується тільки структурна операціоналізація.

Гіпотеза - це наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких фактів, явищ або процесів, яке треба підтвердити або спростувати. Гіпотези поділяються на описові, які містять припущення про структурні і функціональних зв`язках досліджуваного об`єкта͵ і пояснювальні, які містять припущення про причинно - наслідкові зв`язки в досліджуваному об`єкті. Крім того, гіпотези також поділяються на основні та додаткові.

Гіпотеза, як відомо, повинна відповідати таким вимогам:

1. Не суперечити основним теоріям, істинність яких у даній області вже доведена. Однак у випадках, коли нова гіпотеза охоплює значно ширше коло фактів, ніж попередні теорії, це протиріччя допустимо.

1(7)2. Не суперечити відомим і перевіреним фактам. Однак ці факти, у свою чергу, повинні бути переглянуті і перевірені ще раз при зміні умов.

3. Бути доступною для перевірки в процесі соціологічного дослідження.

4. Повинна бути піддана логічному аналізу, який встановлює її несуперечність.

Для підвищення подтверждаемости гіпотези слід керуватися таким правилом: спочатку висувати можливо більше число взаємозалежних гіпотез і прагнути вказати для кожної гіпотези максимальне число емпіричних показників входять до неї змінних.

У відповідності з метою та основними гіпотезами формулюються і завдання дослідження. За аналогією з гіпотезами вони можуть бути умовно розділені на основні та додаткові. Описові та аналітичні соціологічні дослідження включають, як правило, кілька основних завдань, вирішення кожної з яких передбачає реалізацію певного числа пов`язаних з ними додаткових завдань.

Робочий план дослідження відображає основні процедурні заходи. Практика показує, що добре розроблений план є запорукою успіху соціологічного дослідження. Він дозволяє заздалегідь передбачити і найбільш точно визначити обсяг наукових, організаційних та фінансових витрат. Основними елœементами плану є наступні:

1). Обговорення та затвердження програми та інструментарію дослідження, формування і підготовка групи збору первинної інформації (анкетеров), проведення пілотажного дослідження, внесення коректив за підсумками пілотажного дослідження в програму і інструментарій, розмноження інструментарію для польового дослідження, складання кошторису і розрахунок матеріальних витрат на дослідження.

2). Складання розкладу організаційних та методичних робіт, що забезпечують проведення польового дослідження, тобто масовий збір первинної соціологічної інформації. Це вибір місця і часу для опитування, централізований збір заповнених анкет, бланків-інтерв`ю та опитувальних листів.

3). Проведення операцій, пов`язаних з підготовкою первинної інформації до обробки і її обробка на ЕОМ. Вона включає в себе кодування відкритих питань, вибракування негідних анкет, набивання даних оператором і т. д. В результаті цього етапу дослідник отримує табуляграми.

4). Заходи, пов`язані з аналізом результатів обробки отриманих даних, підготовкою текстів аналітичного звіту та виробленням практичних рекомендацій.

Таким чином, програма соціологічного дослідження виражає, з одного боку, розуміння і знання того, що треба зробити, з іншого - чим і як виконати задумане.