Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Система трудового права та система трудового законодавства
просмотров - 316

Система трудового права це об'єктивно зумовлена внутрішня організація і структура права, яка виражає єдність і узгодженість юридичних норм та об'єктивний поділ їх на інститути відповідно до особливостей суспільних відносин.

Система трудового права поділяється на дві частини: загаль­ну і особливу. До загальної частини відносяться норми, що є єдиними для всіх трудових відносин, вони визначають:

- принципи правового регулювання;

- джерела трудового права України;

- кла­сифікують суб'єктів трудового права;

- визначають правове ста­новище професійних спілок і трудових колективів;

- поняття, порядок підготовки та укладення колективних договорів;

- кла­сифікують правові відносини, що виникають із застосування праці;

- визначають поняття працевлаштування і його правові форми.

Особливу частину складають норми, що регулюють певні елœе­менти трудових відносин. Можна стверджувати, що особливу частину складають індивідуальне та колективне трудове право, і в залежності від цього поділяються і відповідні інститути трудового право.

Однозначно до індивідуального права належать:

- порядок виникнення, зміни та при­пинœення трудових відносин;

- тривалість праці та відпочинку;

- види оплати праці, порядок і строки виплати заробітної плати;

- питання внутрішнього трудового розпорядку;

- дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників;

- охорона праці;

До колективного трудового права належать:

- функціонування соціального партнерства;

- колективний договір;

- діяльність професійних спілок по встановленню нових та зміні існуючих умов праці.

Не слід ототожнювати поняття ситеми трудового права та системи трудового законодавства. Якщо система трудового права це внутрішня побудова права, то систему трудового законодавства складають нормативно-правові акти, що побудовані в чіткій ієрархічній послідовності, що регулюють правовідносини, які становлять предмет трудового права.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття трудового права, його місце та роль в системі галузей права України.

2. Що на вашу думку стало причиною виникення трудового права?

3. Поняття предмета трудового права. Види суспільних відносин, які регулюються трудовим правом.

4.Чому суспільні трудові правовідносини поділяють на колективні та індивідуальні?

5. Які правовідносини можна віднести до колективних правовідносин, а які до індивідуальних? Чому?

5.Поняття методу трудового права.

6.Назвіть види методу трудового права. Наведіть приклади їх закріплення в нормативних актах.

7.Дайте характеристику системі трудового права. Докажіть логічність об’єднання в інститути.

8.Чим визвана необхідність поділу норм трудового права на загальну та особливу частину?

9.Назвіть основні завдання та функції трудового права. Розкрийте їх зміст.

10.Аргументуйте ознаки, які відмежовують трудове право від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного права та права соціального забезпечення.


Читайте также


  • - Система трудового права та система трудового законодавства

    Система трудового права — це об'єктивно зумовлена внутрішня організація і структура права, яка виражає єдність і узгодженість юридичних норм та об'єктивний поділ їх на інститути відповідно до особливостей суспільних відносин. Система трудового права поділяється на дві... [читать подробенее]