Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Закон Ома
просмотров - 596

Закон Ома — це твердження про пропорційність сили струму в провіднику прикладеній напрузі.

Закон Ома справедливий для металів і напівпровідників при не надто великих прикладених напругах. Якщо для елœемента елœектричного кола справедливий закон Ома, то кажуть, що цей елœемент має лінійну вольт-амперну характеристику.

Математична модель закону Ома зв’язує між собою напругу між точками, до яких приєднана гілка, струм через гілку та параметри елœементів , послідовно увімкнених у гілку. Перед записом закону Ома потрібно вказати додатний напрямок струму у гілці.

Для пасивної гілки (без джерела ЕРС) закон Ома записується так:

Рис. 2.24. Пасивна ділянка кола

Відповідно до теорії поля спад напруги між точками а-b знаходимо як роботу по переміщенню заряду з точки а в точку b:

– спад напруги;

;

– різниця потенціалів;

;. (2.32)

. (2.33)

Співвідношення (2.33) вказує на те, що в напрямку проти струму потенціал підвищується на величину спаду напруги.

. (2.34)

В напрямку струму потенціал знижується на величину спаду напруги.

Для ділянки з опором і ЕРС:

Рис. 2.25. Ділянка кола з опором та ЕРС

Користуючись визначенням про різницю потенціалів, знаходимо вираз для напруги між точками а-b:

;

Відповідно до принципу суперпозиції: .

Здійснивши підстановку, отримаємо

.

(2.35)

Струм ділянки з опором і ЕРС дорівнює відношенню суми ЕРС ділянки (при умові, що ЕРС збігається з напрямком струму) та різниці потенціалів точок ділянки, взятої в напрямку струму, до величини опору ділянки. В загальному випадку, якщо на ділянці маємо кілька опорів і кілька ЕРС неоднакового напряму, то (2.35) прийме вигляд:

(2.36).

В чисельнику співвідношення (2.36) входить із знаком “+”, якщо напрямок ЕРС і струму збігаються (і навпаки). В знаменнику – це арифметична сума опорів ділянки. – різниця потенціалів між точками ділянки, взята в напрямку струму.

Якщо напрямок струму невідомий, то його вибирають довільно і записують відповідне співвідношення (2.36). Якщо отриманий розв’язок буде додатнім, то вибраний напрямок відповідає дійсному (і навпаки).


Читайте также


 • - Закон Ома для ділянки кола

  Основні закони електричних кіл Тема 2. Теорія та розрахунок електричних кіл постійного струмуЯк відомо, закон Ома для простого кола має наступний вигляд: . Простим електричним колом називається одноконтурне коло, або коло, яке в результаті простих перетворень може... [читать подробенее]


 • - КОЛО ЗМІННОГО СТРУМУ З ІНДУКТИВНІСТЮ І ЄМНІСТЮ.ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОВНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ. РЕЗОНАНС

  Розглядаючи вільні коливання в коливальному контурі, ми бачили, що в колі з конденсатором, котушкою та активним опором (мал. 3.14) за певних умов можливі затухаючі електромагнітні коливання. А які ж явища спостерігатимуться в такому колі, коли, приєднавши до нього джерело... [читать подробенее]


 • - Закон Ома для ділянки кола. Спад напруги

  Експериментально встановлену залежність сили струму I від напруги U і електричного опору R частини кола називають законом Ома для ділянки кола: сила струму I прямо пропорційна напрузі U і обернено пропорційна електричному опору R однорідної ділянки кола:. (4.2.3) Графічну... [читать подробенее]


 • - Закон Ома

  Закон Ома — це твердження про пропорційність сили струму в провіднику прикладеній напрузі. Закон Ома справедливий для металів і напівпровідників при не надто великих прикладених напругах. Якщо для елемента електричного кола справедливий закон Ома, то кажуть, що цей... [читать подробенее]


 • - Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників

  Німецький фізик Георг Ом 1827 року помітив, що відношення напруги U між кінцями металевого провідника, що є ділянкою електричного кола, до сили струму І в колі - величина постійна: . Цю величину R називають електричним опором провідника. У СІ [R] = Ом. Електричний опір 1 Ом має... [читать подробенее]


 • - Закон Ома для ділянки кола.

  Ми знаємо, що характеристиками електричного струму є сила струму та напруга. А яким чином ці характеристики зв’язані між собою? Це питання поставив перед собою німецький фізик Георг Ом. Він склав схему, що складалася з джерела живлення, споживача, реостату, приладів для... [читать подробенее]


 • - ЗАКОН ОМА

  В загальному випадку закон Ома встановлює залежність між ЕРС, силою струму, напругою і опором. Для найпростішого кола (рис.1.3): . (1.1) Для однорідної вітки якоїсь складної схеми: . (1.2) В загальному випадку закон Ома дає змогу розрахувати струми вітки, коли у шуканій... [читать подробенее]


 • - Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца

  Тема: Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Запитання для самоперевірки 1. Що називають електричним струмом? 2. Який напрям струму беруть за додатний? 3. Які умови потрібні для... [читать подробенее]


 • - Закон Ома для однородного участка цепи

  Закон, устанавливающий связь между силой тока в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) на его концах, был открыт Г. Омом опытным путем в 1826 году. Закон Ома формулируется следующим образом. Сила тока, текущего по однородному участку цепи, прямо пропорциональна... [читать подробенее]


 • - Закон Ома в интегральной форме

  Законы Ома для участка цепи Немецкий физик Георг Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила тока, протекающего по металлическому проводнику прямо пропорциональна разности потенциалов (напряжению) на концах проводника: I = L&... [читать подробенее]