Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Завдання № 9
просмотров - 461

Завдання № 8

Номінальні доходи населœення України за звітний період зросли на 8,5 %, а ціни на товари та тарифі на послуги збільшились на 10,1 %. Визначити, як змінились реальні доходи населœення України за звітний період. Зробити висновки.

Рішення:

І р..д. =

І н.д.= 100+8,5=108,5 % або 1,085

Ір = 100+10,1=110,1 % або 1,101

І р.д.= або 98,5 % 98,5 –100= -1,5 %

Висновок: Реальні доходи населœення України за звітний період зменшились на 1,5 %.

Індекс реальних доходів – це узагальнюючий показник. Для більш детального аналізу та характеристики розподілу населœення за розміром доходу визначають модальний та медіанний дохід, децільний коефіцієнт диференціації та ін.

Відомі наступні дані про розподіл доходів на душу населœення у регіоні:

Доходи на душу населœення (грн.) до 300 300-500 500-800 800-1000 1000 і більше
Кількість сімей

Визначити модальний та медіанний середньодушовий дохід на душу населœення у регіоні.

Зробити висновки.

Рішення:

де

- нижня межа модального інтервалу

і - розмір модального інтервалу

- частота модального інтервалу

- частота інтервалу, що стоїть перед модальним

- частота інтервалу, що стоїть після модального інтервалу

Модальний інтервал - це інтервал, який відповідає найбільшій частоті.

Найбільша частота 115 , вона відповідає інтервалу 800-1000, це модальний інтервал .

М0 = 800+200 =887,27 грн.

Більш всього у регіоні сімей, у яких середньодушової доход складає 887,27 грн.

де

-нижня межа медіанного інтервалу

і - розмір медіанного інтервалу

- напівсума частот

- сума накопичених частот інтервалу, що стоїть перед медіанним

- частота медіанного інтервалу

Медіанний інтервал - це інтервал, накопичена частота якого рівна або більше половини суми частот.

1) сума частот 16+45+67+115+53=296 сімей

2)

3) накопичені частоти:

16+0=16; 45+16=61; 67+61=128; 115+128=243; 53+243=296

16<148 61<148 128<148 243>148, тому інтервал 800-1000 медіанний інтервал

Ме = 800+200 грн.

Половина сімей у регіоні, які мають середньодушової доход 834,78 грн. та вище.

Децільний коефіцієнт диференціації показує у скільки разів мінімальні доходи 10% найбільш забезпеченого населœення перевішають максимальні доходи 10 % найменш забезпеченого населœення.

Одним з найважливіших показників у статистиці доходів є прожитковий мінімум, який характеризує в грошовому вираженні мінімальний набір споживчих благ, що необхідні для задоволення основних потреб людини.

Одним із найважливіших показників життєвого рівня населœення є рівень середньодушового споживання.

q = , де

q – рівень середньодушового споживання,

Q- фонд споживання,

- середня чисельність населœення за період.

Динаміку рівня середньодушового споживання аналізують у натуральному або вартісному вираженні (у порівняльних цінах).

Алгоритм динаміки фонду споживання , у тому числі за рахунок різних факторів.

ΔQ = ,

у тому числі за рахунок

а) зміни рівня середньодушового споживання

ΔQ(q) = ( )

б) зміни середньої чисельності населœення

ΔQ( ) =( - )q

Перевірка: ΔQ(q) + ΔQ( )=ΔQ.

Для кількісного відображення залежності між динамікою доходів (або цін) та рівнем споживання розраховується коефіцієнт еластичності.

х – рівень доходу,

у – рівень споживання,

Δ – абсолютний приріст рівня доходу або споживання.

Коефіцієнт еластичності показує на скільки % змінюється рівень споживання за рахунок зміни середньодушового доходу на 1 %.


Читайте также


 • - Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності

  Аналіз інвестиційної діяльності підприємств Розвиток підприємства, вдосконалення виробництва та підвищення його ефективності безпосередньо пов'язані з інвестиційною діяльністю. Проблема здійснення інвестиційної діяльності стала однією з найактуальніших у... [читать подробенее]


 • - Завдання, вправи, тести

  Питання для роздумів, самоперевірки, повторення 1. Що таке основні виробничі засоби та як вони класифікуються? 2. Які існують види обліку та оцінки основних засобів? Дайте їм характеристику. 3. Що таке фізичне і моральне спрацювання об’єктів основних засобів? 4. Дайте... [читать подробенее]


 • - Текстові тестові завдання 4 страница

  E. Ядерний матрикс. 349. Хромосоми людини за розмірами поділяють на: A. 12 груп. B. 3 групи. C. 6 груп. D. *7 груп. E. 2 групи. 350. Цитокінез (цитотомія) – це: A. Поділ ядра. B. Поділ органел. C. Збільшення об’єму цитоплазми. D. *Поділ цитоплазми. E. Рух цитоплазми. 351. Чим утворені полюси... [читать подробенее]


 • - Запитання та завдання

  13 4—136 386 Глава 10 Основи екологічного права України 387 ня про державну систему моніторингу довкілля» від ЗО березня 1998 р., «Про затвердження переліку видів діяльності, що нале­жать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 р., «Про затвердження Положення... [читать подробенее]


 • - ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, ЇХНЯ МЕТА І ЗАВДАННЯ

  Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС)є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на надзвичайні... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання.

  1. У чому суть гіпотези контракції? 2. Порівняйте гіпотезу розширення Землі та пульсаційну гіпотезу. 3. У чому полягають принципові відмінності у поглядах "фіксистів" і "мобілістів"? 4. Розкрийте суть гіпотези глибинної диференціації речовини. 5. Що таке... [читать подробенее]


 • - Завдання розвитку і вдосконалення промисловості споживчого товариства

  Кооперативної промисловості Концепції економічного і соціального розвитку споживчої кооперації України (квітень 1993 р.) наголошувалося, що кооперативна виробнича діяльність і надалі буде відігравати помітну роль у стабілізації споживчого ринку на селі, постачанні... [читать подробенее]


 • - Завдання клінічної мікробіології

  Тема: Загальна характеристика клінічної мікробіології. Збудники госпітальних бактеріальних та вірусних інфекцій. Клінічна мікробіологія- розділ медичної мікробіології, який вивчає взаємовідносини, які утворюються між макро- та мікроорганізмом в нормі, при... [читать подробенее]


 • - Завдання і джерела ревізій основних засобів

  ЛЕКЦІЯ 6. РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ 1. Завдання і джерела ревізій основних засобів. 2. Ревізія дотримання умов збереження основних засобів. 3. Ревізія операцій по руху основних засобів. 4. Ревізія правильності нарахування... [читать подробенее]


 • - Тестові завдання

  1.Основна мета інвестиційної діяльності підприємства на стадії зрілості: а) забезпечення достатнього обсягу основного капіталу та початкових капітальних інвестицій; б) розширення фінансового інвестування; в) розширення діяльності за рахунок різноманітності... [читать подробенее]