Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Лекція 1. Предмет демографії.
просмотров - 456

Анотація

Демографія одна з основних суспільних наук, що розглядає закономірності відтворення і міграції населœення, розвитку і функціонування соціально-демографічних груп і зміни якісних параметрів народонаселœення в залежності від еволюції конкретно-історичних умов існування поколінь.

Грамотне використання методології демографії на управлінському рівні дозволяє ефективно здійснювати соціальний моніторинг розвитку території різного рівня організації і масштабу, моделювати розвиток соціально-демографічних, етнічних і соціально-професійних груп населœення, коректувати дані соціологічних вибірок і результатів досліджень. Демографія має свою власну багату історію становлення, формування і розвитку в Росії і за рубежем. Знайомство з курсом Основи демографії має своєю головною метою засвоєння студентами і слухачами характеру побудови і соціального змісту демографічних показників у сфері статистики населœення і соціології демографічного поводження родини й особистості. Практичним результатом вивчення курсу є уміння виконати демографічну діагностику (описати демографічну ситуацію) у тій чи іншій країні, регіоні, місті, локальному співтоваристві з використанням елœементів прогнозування і потенційної демографії.

Демографія (від греч. demos народ і grafio пишу) - наука про народонаселœення (чи про населœення). У повсякденному вживанні населœення - сукупність людей, що проживають на якій-небудь території. У науковому розумінні населœення - це цілісний соціальний феномен, що займає визначене місце в системі суспільних відносин, що має різноманітні зв'язки з іншими суспільними підсистемами, що володіє власною структурою, динамікою і якісно-кількісною визначеністю.

Населœення виступає не просто як одне з виражень соціальної форми руху матерії, а як її реальний носій із властивим йому різноманіттям соціально-економічних, політичних, релігійних, національних, етнічних, сімейних і інших зв'язків і відносин.

Будучи однієї з наук про населœення, демографія виконує свої пізнавальні функції в тісному зв'язку з іншими науками, чітко вычленяя ту область дійсності, що не вивчає ніяка інша наука, - постійне поновлення населœення шляхом зміни поколінь людей новими поколіннями.

Усі явища, зв'язані з населœенням, демографія розглядає через властивість самовідтворення населœення, як його особлива якість. Це знаходить вираження в змісті її категоріального апарата͵ що задає загальну картина демографічних процесів. Такі категорії: демографічного стану (перебування в родині, стан до чи шлюбу в шлюбі і т.д.); демографічні події, демографічного поводження, демографічних циклів хвиль.

Об'єкт дослідження демографії процес руху населœення в його різноманітних проявах і характеристиках поколінь. Часто помилково за об'єкт демографії приймається народонаселœення. У цьому випадку, населœення виступає категорією, що відбиває не тільки розселœення і заповнення людьми якого те визначеного простору, але і природно що історично складається і безупинно відновляється в процесі відтворення відносно стійку сукупність людей.

Населœення як демографічна сукупність характеризується соціально-тимчасовою і просторово-територіальною визначеністю, що дозволяє, наприклад, виділяти населœення кожної по розмірах території - населœення земної кулі, континœенту, країни, її складових частин, міста͵ сільського посœелœення, - у будь-який відрізок часу, наприклад, населœення Росії XIX в. чи населœення Російської Федерації (суб'єкта федерації, регіону, муніципального утворення як територіального (місцевого) співтовариства різної величини).

Як самостійна наука демографія вивчає закономірності і соціально-історичну обумовленість відтворення і міграції населœення різних територій. Міграція в цьому контексті сприймається як супутній компонент і заслуговує самостійного окремого дослідження і вивчення.

На підставі дослідження внутрішніх взаємозв'язків між процесами і структурами, а також впливу на них умов життя і суспільних відносин, що визначають інтенсивність демографічних процесів, демографія з'ясовує як загальні закономірності їхнього протікання, так і особливості прояву цих закономірностей у конкретних населœениях у визначених умовах місця і часу.

У практичному плані в задачи демографічних досліджень входить опис демографічної ситуації, аналіз тенденцій і факторів демографічних процесів, оцінка їхній найбільш ймовірної зміни в майбутньому і розробка демографічного прогнозу співтовариств у контексті демографічних прогнозів країни і суб'єктів федерації.

Близькість багатьох демографічних понять термінам повсякденної мови (діти, родина, тривалість життя) може перешкоджати їхньої точності, що вимагає адекватного і строгого вживання прийняті і ретельні визначення знову утворених понять і термінів.

Якщо без статистики неможлива демографія, то без демографії неможливе керування суспільними процесами, оскільки населœення є основою і суб'єктом усього громадського життя. В область демографічних досліджень входить опис демографічної ситуації, аналіз тенденцій і факторів демографічних процесів у країні в цілому, на окремих її чи територіях у групах населœення в різні періоди. На підставі даних демографічного аналізу демографія оцінює їх найбільш ймовірну зміну в майбутньому, розробляючи демографічні прогнози.

Зведення про можливу чисельність і структуру населœення служать вихідним матеріалом для економічних оцінок, зокрема, розподіли трудових ресурсів і виробництва предметів споживання, житлового будівництва, розвитку охорони здоров'я (предмет соціально-економічної політики).

Розуміння об'єктивного характеру закономірностей відтворення населœення, особливостей їхньої соціальної детермінації дозволяє демографії розробляти рекомендації щодо загальних напрямків і конкретних заходів соціальної і сімейної політики держави (регулювання зайнятості, умов праці і відпочинку, рівня життя, підготовки кадрів, соціального забезпечення і т.д.). Існують принципи власне демографічної політики, націленої на зміну демографічних процесів і відтворення, швидкості росту населœення і соціально-демографічних змін, що відбуваються.

На глобальному рівні діючі демографічні закономірності (росту населœення, инœерционности народжуваності і смертності, постаріння населœення, стабілізації половозрастной структури в умовах відносного спокою) самі здатні диктувати специфіку економічного і політичного розвитку окремим державам, етносам і групам країн.

У силу того, що відтворення населœення і зміни, що відбуваються, є під впливом різноманітних відносин у житті людей, що випливають із суспільного характеру їхнього існування, демографія тісно зв'язана з поруч інших наук: історичною, економічними, соціологією, соціальною психологією, правознавством, географією населœення. Однак демографія досліджує не самі ці відносини, що складають предмет відповідних наук, а лише їхній вплив на процеси відтворення чи населœення окремих його груп.